Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

75 rokov od založenia fakulty

 

 

Odovzdanie pamätných medailí zamestnancom PdF UK

 

PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA ZALOŽENIA PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Vedenie PdF UK udelilo zamestnancom pamätnú medailu k významným životným jubileám a za ich dlhoročnú prácu a prínos v prospech fakulty:

 

Mgr. Márii Dziviakovej, PhD.

doc. PaedDr. Martine Šipošovej, PhD.

Mgr. Patrícii Kotlebovej, PhD.

PaedDr. Róbertovi Osaďanovi, PhD.

prof. PhDr. Márii Vajičkovej, CSc.

PaedDr. Andrei Ďurčovej

PaedDr. Anežke Hamranovej, PhD.

doc. PaedDr. Jane Lopúchovej, PhD.

Mgr. Miloslave Makovínyiovej 

 

Srdečne blahoželáme.

Medaily ocenení zamestnanci prevzali z rúk dekanky PdF UK, doc. RNDr. Edity Partovej, Csc. dňa 7. 12. 2022.

 

Kultúrny program:  

Fakultný spevácky zbor COMENIUS pod vedením Mgr. art. et Mgr. Moniky Bažíkovej, ArtD.

 

Autor fotografií Martin Ševčovič.

 

 

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 75. výročia založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA ZALOŽENIA PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

12. 10. 2022 o 13:30 hod. Aula UK

 

Pri tejto príležitosti

 

PdF UK v Bratislave udelila na znak uznania dlhoročnej podpory a spolupráce historickú striebornú medailu PdF UK v Bratislave:

rektorovi UK v Bratislave prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, DrSc.;


PdF UK v Bratislave udelila na znak uznania dlhoročnej podpory a spolupráce  pamätnú  medailu PdF UK  v Bratislave:

Lekárskej fakulte UK v Bratislave,

medailu prevzal dekan fakulty prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.;

 

Právnickej fakulte UK v Bratislave,

medailu prevzal dekan fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.;

 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave,

medailu prevzal dekan fakulty prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.;

 

Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,

medailu prevzal dekan fakulty prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.;

 

Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,

medailu prevzal dekan fakulty prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH;

 

Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave,

medailu prevzala prodekanka fakulty Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.;

 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine,

medailu prevzala prodekanka fakulty doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.;

 

Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

medailu prevezme prodekanka fakulty RNDr. Kristína Rostás, PhD.;

 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave

medailu prevzal dekan fakulty doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.;

 

Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave

medailu prevzal dekan fakulty Mgr. Milan Jurík, PhD.;

 

Fakulte managementu UK v Bratislave

medailu prevzal dekan fakulty prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.;

 

Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

medailu prevzala prodekanka fakulty JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M.

Vedenie PdF UK udelilo na znak poďakovania za dlhoročnú spoluprácu pamätnú medailu PdF UK v Bratislave:

 

starostovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfovi Kusému;

starostke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. arch. Zuzane Aufrichtovej.

 

Vedenie PdF UK udelilo zamestnancom pamätnú medailu k významným životným jubileám a za ich dlhoročnú prácu a prínos v prospech fakulty:

PhDr. Kataríne Cabanovej, PhD.

doc. PaedDr. Terézii Harčárikovej, PhD.

Mgr. Kataríne Janečkovej

doc. PhDr. Miroslavovi Kamenickému, PhD.

prof. PhDr. Monike Mačkinovej, PhD.

doc. Mgr. Pavlovi Matulovi, PhD.

prof. Ing. Petrovi Plavčanovi, CSc.

Pavlovi Ujvárimu

Mgr. Barbore Vodičkovej

Zuzane Minárovej

prof. PaedDr. Kataríne Žilkovej, PhD.            

PaedDr. Andrei Ďurčovej                                      

Angelike Horváthovej                                            

Mgr. Miloslave Makovínyiovej                            

doc. PaedDr. Sergejovi Mironovovi, CSc.       

doc. Jane Lopúchovej, PhD.                                 

PhDr. Radoslavovi Pavlíkovi, PhD.        

 

Srdečne blahoželáme.

 

Kultúrny program:  

Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD. - spev 

Mgr. Michal Hottmar, PhD. - arcilutna 

1.Claudio Monteverdi - Si dolce e il tormento

2.Francesco Landi - Passacaglia della vita

 

prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD. - klavír 

3.Ludvig van Beethoven - Klavírna sonáta č. 14 cis-mol "Quasi una fantasia", Op. 27 č. 2 -  "Sonáta mesačného svitu" - Adagio sostenuto

                                           - Allegretto

                                           - Presto agitato

 

autorka fotografií: Mgr. art. et. Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

 
 
 

Odovzdanie pamätnej medaily PdF UK v Bratislave

Vedenie PdF UK pri príležitosti 75. výročia založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, udelilo na znak poďakovania za dlhoročnú spoluprácu pamätnú medailu PdF UK v Bratislave:

starostovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfovi Kusému;

Medailu dňa 27. 10. 2022 odovzdala pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, Csc.

Gratulujeme

Autor fotografií Martin Ševčovič.