Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

akademický rok 2017/2018

Dôležité informácie

Prezentácie z informačných seminárov konaných na UK o mobilitách v akademickom roku 2017/2018:

Learning agreement for studies

Learning agreement for studies je určený len pre študentov PdF UK, pretože obsahuje aj miesto na podpis katedrového koordinátora (departmental coordinator).

Ešte pred vyplnením samotného tlačiva je dôležité vyplniť meno študenta v hlavičke vpravo hore. 

Krátkodobé predĺženie mobility

O krátkodobé predĺženie (max. niekoľko týždňov) si môžu požiadať študenti, ktorí sú na mobilite buď v zimnom alebo v letnom semestri, ak svoje záväzky voči zahraničnej univerzite nevedia stihnúť do pôvodne zazmluvneného pobytu, napr. preloženie skúšky, nutnosť opravného termínu, dlhšie trvajúce skúškové obdobie ako pôvodne plánované a pod. Študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred pôvodne stanoveným termínom ukončenia mobility. K predĺženiu je potrebné doložiť:

  • žiadosť podpísanú katedrovým koordinátorom a fakultnou koordinátorkou a sken zaslať na sojkovafedu.uniba.sk 
  • priložiť doklady potvrdzujúce nutnosť predĺženia (ak má také študent k dispozícii)

Predĺženie mobility na letný semester 2017/2018

Študenti PdF UK, ktorí chcú žiadať o predĺženie mobility Erasmus+ zo zimného semestra 2017/2018 na letný semester 2017/2018, sú povinní:

  1. vyplniť žiadosť o predĺženie, podpísať a skenom poslať na mail sojkova@fedu.uniba.sk 
  2. vyplniť si nový Learning agreement na letný semester, vybrať si kredity za minimálne 25 ECTS a priniesť minimálne 20 ECTS
  3. získať súhlas s predĺžením od zahraničnej univerzity (mail, samostatné tlačivo, nový akceptačný list na LS a pod.)

Všetky dokumenty je následne potrebné zaslať mailom na: sojkovafedu.uniba.sk

Učiteľská mobilita 2017/2018 - schválené mobility

Priezvisko Meno Názov univerzity Kód univerzity Maximálny schválený počet dní
Čavojský Ivan Technická univerzita v Liberci CZ LIBEREC01 4
Harčaríková Terézia Ostravská univerzita CZ OSTRAVA02 4
Kolečáni Lenčová Ivica University of Catania I CATANIA01 5
Lopúchová Jana Masarykova univerzita CZ BRNO05 4
Lysý Jozef Masarykova univerzita CZ BRNO05 4
Mistrík Erich Oulu University SF OULU01 5
Ondrušková Nataša Masarykova univerzita CZ BRNO05 4
Osvaldová Margaréta Univerzita Hradec Králové CZ HRADEC01 4
Ševčovič Martin Oulu University SF OULU01 5
Šulovská Monika Univerzita Hradec Králové CZ HRADEC01 4
Tarcsiová Darina LMU Mníchov D MUNCHEN01 4
Vajičková Mária University of Catania I CATANIA01 5

Na základe porady koordinátorov konanej na RUK bolo rozhodnuté, že maximálny počet schválených dní na mobilitu je 5, vrátane dní na cestu.

Pri všetkých mobilitách, bez ohľadu na počet dní, je vyučujúci povinný odučiť minimálne 8 hodín.