Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

vedúci katedry

vedúci Oddelenia francúzskeho jazyka a literatúry

koordinátor CEEPUS

predseda AS PdF UK

Projektová činnosť

Projekt VEGA 1/0780/16 Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho divadla Zlatého veku 

(Hlavná riešiteľka: Dr.phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD., Katedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

KEGA 0338uk-4/2014 Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine (Hlavný riešiteľ)

VEGA1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína (2014 – 2016)

VEGA č. 1/0416/08: Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky 2008 – 2010

CEEPUS – FISH (French, Italian, SpanisH) ­ Romance languages and cultures ­ strategies of communication and culture transfer in Central Europe CIII-HU-0809-01-1516 2013 – 2018