Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Informácie pre uchádzačov o štúdium

 

Aktuálne informácie nájdete na: TU

Prezentácia OVV KUK z DOD PdF UK 2024: TU

Radi by ste sa seriózne pripravili na prijímaciu skúšku?

Práve Vám je potom určená ponuka bezplatných konzultácií.

Vyberte si pedagóga, s ktorým by ste radi konzultovali svoje portfólio a dohodnite sa s ním na individuálnej konzultácii.

Ak si neviete vybrať, radi Vám pomôžeme dohodnúť konzultáciu.

Napíšte nám prosím na valachova@fedu.uniba.sk

 

Konzultačné hodiny a kontakty na pedagógov na Oddelení výtvarnej výchovy Katedry umenia a kultúry PdF UK

 

 

Bakalárske štúdium

 

Informácie o bakalárskom štúdiu nájdete tu

 

Forma štúdia: denná

Štandardná dlžka štúdia: 3 roky (Bc.), Udeľovaný akademický titul: Bc.    

Odborná príprava zahŕňa teóriu a dejiny vizuálnej (výtvarnej) kultúry a výtvarného umenia a obsah s výrazným emocionálno-hodnotovým, senzomotorickým záberom v kresbe, kresbe a grafike, v maľbe, priestorovej tvorbe, vizuálnej tvorbe a ich aplikáciu v záujmovej a galerijnej (múzejnej) edukácii výtvarného umenia.

Prijímacou skúškou má uchádzač preukázať vážny záujem o študijný odbor a študijný program, úroveň a hĺbku vedomostí, zručností a tvorivej invencie. Základným a nevyhnutým predpokladom je ovládanie základných výtvarných vyjadrovacích prostriedkov v kresbe, maľbe a modelovaní, hlbšie poznanie v oblasti dejín a teórie umenia, estetiky. Študent je prijatý na štúdium na základe prijímacieho konania. 

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii)sa uplatňuje ako:

-       asistent učiteľa,

-       animátor (lektor) voľného času,

-       pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Podľa doterajších skúseností väčšina absolventov študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii pokračuje na magisterskom štúdiu v študijnom programe výtvarná edukácia v kombinácii alebo v príbuzných študijných programoch.

Magisterské štúdium

 

Informácie o magisterskom štúdiu nájdete tu

 

Forma štúdia: denná

Štandardná dlžka štúdia: 2 roky (Mgr.), Udeľovaný akademický titul: Mgr.           

Študijný program predstavuje koncept prípravného vzdelávania učiteľov, ktorí dosiahnu profesionálnu spôsobilosť k vizuálnej (výtvarnej) edukácii na ZŠ, SŠ, ZUŠ, ďalej v podmienkach mimoškolských zariadení, v kultúrnych a vzdelávacích centrách. Zmysel, význam a cieľ vzdelávania v študijnom odbore otvára budúcim absolventom možnosť prekročiť individuálne a spoločenské hranice súčasného poznania obsahovo bohatej problematiky vizuálnej (výtvarnej) edukácie.

Na magisterské štúdium sa môže prihlásiť absolvent bakalárskeho štúdia pedagogickej fakulty a inej vysokej školy príbuzného zamerania. Uchádzač je prijatý na štúdium na základe prijímacieho konania. Prijímacia skúška je zameraná na:

a) zisťovanie vstupných kvalít  vzdelania  uchádzača v oblasti dejín a teórie umenia, estetiky,

b) zisťovanie kvality vizuálnych zobrazovacích schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, špecifiká výtvarného videnia, kvalitu schopností výtvarného vyjadrovania v ktorejkoľvek výtvarnej technike,

c) zhodnotenie portfólia prác, ktoré uchádzač prezentuje na prijímacej skúške aj slovne, v rozprave.

 

Absolvent magisterského štúdia študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii sa uplatňuje ako:

- učiteľ príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo odborného) predmetu (skupín predmetov)  na úrovni  prvého a druhého stupňa vzdelávania na základných školách,

- metodik pre výučbu konkrétneho predmetu,

- animátor voľného času,

- špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii sa uplatňuje ako:

-       asistent učiteľa,

-       animátor (lektor) voľného času,

-       pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Podľa doterajších skúseností väčšina absolventov študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii pokračuje na magisterskom štúdiu v študijnom programe výtvarná edukácia v kombinácii alebo v príbuzných študijných programoch.

 

Absolvent magisterského štúdia študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii sa uplatňuje ako:

- učiteľ príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo odborného) predmetu (skupín predmetov)  na úrovni  prvého a druhého stupňa vzdelávania na základných školách,

- metodik pre výučbu konkrétneho predmetu,

- animátor voľného času,

- špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania