Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. AAB Výchova hrou / Jana Svetlíková
  Bratislava : Humanitas, 2000
 2. AAB Hra vo výchove emocionálne a sociálne narušených detí / Jana Svetlíková
  Bratislava : Retaas, 2005
 3. ABD Žiaci ako aktéri kultúry školy / Jana Svetlíková
  In: Kultúra škôl a výchovných zariadení. - ISBN 978-80-223-2962-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 93-118 [2,14 AH]
 4. ACB Prvá pomoc pri citových traumách : učebnica pre prípravu dobrovoľných sociálnych pracovníkov s ohrozenou mládežou. / Jana Svetlíková
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1999
 5. ADF Terapeutické skupiny 5-11 ročných detí na PVK a SVP v Bratislave / Jana Bahnová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 13, č. 4 (1978), s. 354-362
 6. ADF Aplikačné špecifiká niektorých hier u nepočujúcich detí / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Efeta. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 13-14
 7. ADF Špeciálny hrový výchovný program a jeho integratívna funkcia vo výchove detí a mládeže / Jana Svetlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 6-12
 8. ADF Vzťahy medzi generáciami z pohľadu mladých ľudí / Jana Svetlíková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 17, č. 3 (2018), s. 66-74
 9. ADF Osobné príbehy gamblerov / Jana Svetlíková, Veronika Blažová
  In: Prevencia. - Roč. 4, č. 4 (2005), s. 53-61
 10. AEC Child care system in a period of change / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Recent changes and new trends in extra familial care. - Londýn : Whiting & Birch Ltd., 1994. - S. 127-129
 11. AED Peer tutoring - staronová metóda pomoci pri učení / Jana Svetlíková, Martina Boboková
  In: Paedagogica specialis 21. - ISBN 80-223-1715-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 229-242
 12. AED Koncepcia súčasnej prípravy vychovávateľov pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť / Elena Hapáková ... [et al.]
  In: Paedagogica specialis 16. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. - S. 25-37
 13. AED K problematike ambulantnej terapeuticko-výchovnej starostlivosti o maladjustované deti / Jana Svetlíková
  In: Paedagogica specialis 18. - ISBN 80-08-01235-8. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. - S. 39-47
 14. AED Prostredie psychoedukácie / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 75-93
 15. AED Rozvoj funkcií osobnosti v činnostiach hra / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 145-157
 16. AED Tvorivá hra s aplikáciou brainstormingu u detí 3. a 4. ročníka ZŠ z detských domovov / Jana Svetlíková
  In: Humanizácia výchovy 1. - ISBN 80-88868-38-6. - Bratislava : PdF UK, 1998. - S. 167-175
 17. AED Psychoedukačný program typológia a tvorba programov / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 240-244
 18. AED Rovesnícke programy / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 268-284
 19. AED Implementácia psychoedukácie do študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia sociálnej pedagogiky / Jana Svetlíková ... [ et al. ]
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 330-332
 20. AED Špeciálna výchova hrou / Jana Svetlíková
  In: Hra a jej sociálne súvislosti. - ISBN 80-8050-216-1. - Nitra : FF UKF, 1999. - S. 86-101
 21. AED Príspevok k diagnostickému využitiu bábkovej hry u detí predškolského veku žijúcich v rôznych sociokultúrnych podmienkach / Jana Svetlíková ... [ et al. ]
  In: Paedagogica specialis 23. - ISBN 978-80-223-2387-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 51-61
 22. AEE Schlüsselthemen im Umgang mit gefährdeten Kindern, Jugendlichen und Familien in der Slowakei / Albín Škoviera ... [ et al. ]
  In: Children at risk - Kinder- und Jugendhilfe in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-925146-66-4. - Frankfurt/Main : IGfH-Eigenverlag, 2006. - S. 85-91
 23. AFA Historie, Ziele und momentale Position von der Fice - Sektion in der Slowakischen Republik / Jana Svetlíková
  In: Function and Role of National Fice - Section in Child Care System. Child Care Studies. - ISBN 963-04-2831-8. - Budapest : Fice - Hungary, 2000. - S. 97-109
 24. AFB Projekt rovesník - dobrovoľnícky program prevencie sociálno - patologických javov / Emil Komárik, Jana Svetlíková, Marek Kačkoš
  In: Otázky kriminality mládeže. - ISBN 80-88893-65-8. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2000. - S. 181-187
 25. AFC Axiologizácia prostredníctvom zostavovania hodnotových poradí v diskusnej hre / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Člověk, dějiny, hodnoty. - ISBN 80-7042-219-X. - Ostrava : Ostravská universita, 2002. - S. 320-327
 26. AFC Creative Play of Children in Children´s homes / Jana Svetlíková
  In: International child and youth care confference proceedinos. - Madison : University of Wisconsin, 1996. - S. 165-169
 27. AFC Sociálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Akční pole sociální práce II. aneb Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. - ISBN 978-80-244-1913-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 330-345
 28. AFC Možnosti uplatnenia hry v psychoedukácii / Jana Svetlíková
  In: Sociální pedagogika v teorii a praxi. - ISBN 978-80-87182-01-7. - Brno : Institut mezioborových studií, 2008. - S. 360-370
 29. AFC Structura şi managementul proiectului de consiliere a tinerilor cu aceeaşi vârstâ şi statut social din Slovacia / Jana Svetlíková
  In: Managementul calitătii în protectia socialâ a copilului tânârului şi familie. - ISBN 973-654-226-2. - Bucureşti : SemnE, 2002. - S. 92-95, 183-186
 30. AFC Sociokultúrne súvislosti zvládania stresu u pracovníkov s problémovou mládežou / Jana Svetlíková, Victor Savicki
  In: Člověk, dějiny, hodnoty 2 : jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. - ISBN 80-7368-021-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 351-359
 31. AFD Hodnotová výchova prostredníctvom diskusnej hry / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Občan a občianstvo 2002. - ISBN 80-89075-09-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2002. - S. 159-164
 32. AFD Význam situačných hier v príprave učiteľov etickej a občianskej výchovy / Jana Svetlíková
  In: Mládež a tolerancia v škole a mimo školy. - ISBN 80-88868-59-9. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2000. - S. 81-84
 33. AFD Empatia študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. - ISBN 80-89034-77-2. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004. - S. 378-392
 34. AFD Preferencia hodnôt sociálne narušenej mládeže pri posudzovaní práva na život / Jana Svetlíková, Eva Fülöpová
  In: Efeta - otvor sa 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-140-9. - Martin : Osveta, 2003. - S. 149-152
 35. AFD Problémové správanie detí v kontexte kultúry školy / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Socialia 2009: profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. - ISBN 978-80-8083-895-9. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 203-209
 36. AFD Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v kariérovom poradenstve na stredných školách / Jana Svetlíková
  In: Pedagogická veda a školská prax v historickom kontexte [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-182-1. - Trnava : Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2010. - S. 658-665
 37. AFD Reflexia súčasnosti a budúcnosti v príprave študentov sociálnej pedagogiky / Ivan Lukšík ... [ et al. ]
  In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 129-146
 38. AFD Tvorivosť a hra / Jana Svetlíková
  In: Predškolská výchova na Slovensku : Súčasnosť a budúcnosť. - ISBN 80-88868-09-2. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. - S. 146-152
 39. AFD Psychoedukácia ako nový trend v sociálnej pedagogike / Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2009. - ISBN 978-80-223-2610-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 50-54
 40. AFD Obsah a význam odbornej personálnej kontinuity v špeciálnych výchovných zariadeniach / Kamila Brániková ... [et al.]
  In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - ISBN 80-968053-1-2. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 187-190
 41. AFD Mobbing na strednej škole na hodinách telesnej výchovy / Eva Fülüpová, Jana Svetlíková, Zuzana Sakáčová
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 140-151[CD-ROM]
 42. AFD Emocionálny rozvoj dieťaťa hrovými aktivitami v materskej škole / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Hra v predprimárnej edukácii. - ISBN 978-80-555-0467-4. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta; Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011. - S. 190-199
 43. AFD Ktoré deti to majú v škole ťažké? analýza názorov učiteľov a žiakov v dnešnej škole / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3187-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 50-63
 44. AFD Vnímanie a zvládanie stresových situácií u mladých ľudí na Slovensku a v Srbsku / Valeria Belanji ... [ et al. ]
  In: Reziliencia a nové prístupy k výchove a vzdelávaniu. - ISBN 978-80-223-2729-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 22-30
 45. AFD Psychoedukácia - príspevok k rozvoju pedagogickej dimenzie sociálnej pedagogiky / Jana Svetlíková
  In: Mládež ako aktér sociálnej zmeny : sociálna pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-096-1. - Trnava : KP FF UCM, 2009. - S.123-130 [online]
 46. AFD Komunikácia a spolupráca inkluzívne nasmerovanej základnej školy s rodinou (prípadová štúdia) / Jana Svetlíková
  In: Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4464-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 109-133 [CD-ROM]
 47. AFD Hrou k spolupráci - dyadická kooperatívna hra detí mladšieho školského veku žijúcich v detských domovoch a v rodinách / Jana Svetlíková, Andrea Moravčíková
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 587-592
 48. AFD Postavenie integrovaných žiakov v triedach 2. stupňa inkluzívne zameranej základnej školy / Jana Svetlíková
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 157-164 [CD-ROM]
 49. AFG Peer counseling with teenagers / Jana Svetlíková
  In: Vsakodnevno življenje - participacija uporabnikov. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko, 2000. - S. 39
 50. AFG Wünsche von Kindern und Jugendlichen in Bratislava / Jana Svetlíková
  In: Im Dickicht der Städte. - Berlin : IGfH, FICE, 2002. - S. 25
 51. AFG Social pedagogues in school, the neglected role of psychoeducation curricula in the education of emotionality disturbed children / Emil Komárik ... [ et al. ]
  In: Zbornik povzetkov 3. slovenskega kongresa socialne pedagogike. - ISBN 961-90563-3-7. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko, 2005. - S. 104
 52. AFH Brainstorming v hre detí v detskom domove / Jana Svetlíková
  In: Medacta 93 : Moderné technológie vzdelávania - časť 2. - Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1993. - S. 117-118
 53. AFH Postoje a očakávania stredoškolskej mládeže na Slovensku, v Maďarsku a Škótsku k niektorým otázkam ich budúceho života / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Rodina: včera, dnes, zajtra. - Vienna : Pamphlet desaigned by Ingrid Brommer and Christine Karner, 2004. - S. 12-13
 54. BAB Kniha hier pre tvorivo - humanistickú výchovu / Jana Svetlíková ... [et al.]
  Bratislava : Educatio, 1998
 55. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 56. BAB Špeciálna pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Štefan Vašek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 57. BDE Vrstniški projekt - spodbujanje vrstniške pomoči / Jana Svetlíková
  In: Socialna pedagogika. - Roč. 6, č. 1 (2002), s. 97-103
 58. BDE Einstellungen und Erwartungen der Jugend in der Slowakei / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Forum Erziehungshilfen. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 229-233
 59. BDF Rovesnícke programy na Slovensku očami ich účastníkov / Jana Svetlíková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 13-15
 60. BDF História a druhy rovesníckych programov / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 51, č. 7 (2005), s. 2-5
 61. BDF Sociálny pedagóg v škole cieľ: pozitívna socializácia žiakov / Jana Svetlíková
  In: Manažment školy v praxi : Odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Č. 10 (2010), s. 17-20
 62. BDF Nová koncepcia vysokoškolskej prípravy neučiteľských odborníkov pre prácu s postihnutými a narušenými ľuďmi / Viktor Lechta ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 37, č. 10 (1990), s. 4-5
 63. BDF Tenerifové motýliky / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 34, č. 9 (1990), s. 34
 64. BDF Hry vo výchove detí predškolského a mladšieho školského veku / Jana Svetlíková
  In: Bulletin Federácie detských domovov ČSFR. - Č. 53/54 (1992), s. 4-18
 65. BDF Súčasná hračka a jej výchovné poslanie / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 38, č. 5/6 (1994), s. 19-20
 66. BDF Kritériá analýzy a výberu hier pri výchove hrou v špeciálnych výchovných zariadeniach / Jana Svetlíková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 4, č. 5 (1996), s. 10-11
 67. BDF Je hra detí z detských domovov tvorivá? / Jana Svetlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 3-6
 68. BDF K otázkam vzdelania vychovávateľov pre zariadenia náhradnej výchovy II. / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Vychovávateľ. - Roč. 41, č. 10 (1997), s. 6-8
 69. BDF K otázkam vzdelávania vychovávateľov pre zariadenia náhradnej výchovy I. / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Vychovávateľ. - Roč. 41, č. 9 (1997), s. 4-7
 70. BDF Kooperatívne hry v školských kluboch detí / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Vychovávateľ. - Roč. 41, č. 9/10 (1998), s. 19-22
 71. BDF Prostredie a detská hra / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 38, č. 9/10 (1994), s. 14-17
 72. BEC Kultúra katedry ako súčasť prípravy sociálnych pedagógov / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Sociální pedagogika ve střední Evropě, současný stav a perspektivy (CD ROM). - ISBN 978-80-87182-08-6. - Brno : Institut mezioborových studií, 2009. - S. 204-211
 73. BED Rovesnícke poradenstvo v projekte Rovesník / Jana Svetlíková
  In: Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť. - ISBN 80-224-0744-5. - Bratislava : Krajská pedagogicko - psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava, 2002. - S. 289-298
 74. BED Intenzívna, na rodinu orientovaná terapeutická činnosť pri enuresis nocturna / Jana Svetlíková
  In: 25 rokov pedagogicko-psychologickej starostlivosti o deti a mládež. - Bratislava : Pedagogicko-psychologická poradňa mesta Bratislavy, 1982. - S. 145-148
 75. BED Kompetencia sociálneho pedagóga v sociálnej výchove / Jana Svetlíková, Eva Fülöpová
  In: Socialia 2009: profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. - ISBN 978-80-8083-895-9. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 104-108
 76. BED Výskumné zamerania členov katedry a témy záverečných prác študentov / Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2008. - ISBN 978-80-223-2521-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 26-29
 77. BED Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v základnej škole / Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. - ISBN 80-223-2248-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 60-63
 78. BED Správanie detí predškolského veku vychovávaných v detských domovoch a v rodinách / Jana Svetlíková, Petra Húrošová
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin VIII. - ISBN 80-7164-388-2. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2004. - S. 15-26
 79. BED Zákonná úprava vzdelávania detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami z dôvodov porúch emocionality a správania / Emil Komárik ... [ et al. ]
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2005. - ISBN 80-223-2115-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. [1-6]
 80. BEE Sociálna pedagogika ako študijný program na Pedagogickej fakulte UK Bratislava / Emil Komárik ... [ et al. ]
  In: Konstituování Sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. - ISBN 80-902936-5-4. - Brno : Institut mezioborových studií, 2004. - S. 67-77
 81. BEF Stres - a ako ho zvládať? / Jana Svetlíková
  In: Bulletin 2002. - ISBN 80-968987-0-1. - Bratislava : FICE NS v SR, 2002. - S. 3-6
 82. BEF Transkulturálny výskum o práci, strese a jeho zvládaní v práci s deťmi a mládežou s dôrazom na SR / Victor Savicki ... [ et al. ]
  In: Bulletin 2002. - ISBN 80-968987-0-1. - Bratislava : FICE NS v SR, 2002. - S. 17-37
 83. BEF Produktívna škola pri domove mládeže v Jarše Ľubľana - Slovinsko / Jana Svetlíková
  In: Zborník 1998 - Výchova k samostatnosti a rozvoj sociálnych zručností. - ISBN 80-968127-7-7. - Bratislava : FICE NS v SR, 1998. - S. 26-28
 84. BEF Kúzlo tvarov a farieb / Jana Svetlíková
  In: 1. kniha námetov pre záujmovú činnosť detí a mládeže. - Bratislava : Educatio, 1994. - S. 81-83
 85. BEF Výchova hrou a jej miesto v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo / Jana Svetlíková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 180-181
 86. BEF Niektoré výsledky uplatnenia diskusnej hry pri hodnotovej výchove študentov vychovávateľstva / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Poradca učiteľa. - Bratislava : Raabe, 2002. - S. 1-15
 87. CEC Chvíle hry / Judy Harkness, Canning; prekl. Jana Svetlíková
  In: Bulletin č. 56. - Praha : FICE, 1994. - S. 27-31
 88. DAI Tvorivá hra s aplikáciou Brainstormingu u detí 3.a 4.ročníka základnej školy z detských domovov / Jana Svetlíková
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1996
 89. EAJ Terminologický slovník sociální a speciální pedagogiky : Verze německo-francouzsko-anglicko-česko-slovenská. / prekl. Jana Svetlíková ... [et al.]
  Praha : FICE-ČSFR, 1992
 90. EDI Handbuch für Kommunikations und Verhaltenstrainer / Jana Svetlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 22
 91. EDI Kathleen van Antwerp / Jana Svetlíková
  In: Zborník 2000 - 2001. - ISBN 80-968719-1-9. - Bratislava : Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít - Národná sekcia v SR, 2001. - S. 48-49
 92. EDI Veľmi potrebná publikácia / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 51, č. 5 (2005), s. 33-34
 93. EDI Nové hry pre dospelých / Jana Svetlíková
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 23/24 (1999), s. 11
 94. EDI Úloha hry pre rozvoj dieťaťa / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 49, č. 1 (2003), s. 27
 95. EDJ Malmö deklarácia / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Bulletin 1993. - Bratislava : FICE- Národná sekcia v Slovenskej republike, 1993. - S. 65-68
 96. EDJ Obdivuhodná alternatíva pre 90. roky: "In-Home Support Program" / Jana Svetlíková
  In: Bulletin 1995. - Bratislava : Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít - Národná sekcia v Slovenskej republike, 1995. - S. 82-84
 97. EDJ Informácia o 42. kongrese FICE Inter / Jana Svetlíková
  In: Bulletin 1995. - Bratislava : FICE NS v SR, 1995. - S. 80-82
 98. EDJ Deväť rokov činnosti Národnej sekcie FICE v SR / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 48, č. 4 (2002 ), s. 9-10
 99. EDJ Psychoedukácia / D. Cullinan; prekl. Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2005. - ISBN 80-223-2115-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. [1-9]
 100. FAI Sociálnopedagogické štúdie 2008 [elektronický optický disk] : . / Ed. Jana Svetlíková ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 101. FAI Psychoedukácia : I.. / Ed. Jana Svetlíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 102. GII Pred krokom na hodinu etiky - tvorivá hra - 1. časť / Jana Svetlíková
  In: Smena. - Roč. 46 (1993), s. 8
 103. GII Pred krokom na hodinu etiky - tvorivá hra - 2. časť / Jana Svetlíková
  In: Smena. - Roč. (1993), s. 6
 104. GII Ako si získať srdce dieťaťa / Brigita Lehoťanová ... [et al.]
  In: Bibiana. - Roč. 3, č. 1 (1995), s. 39-41
 105. GII Kríza autority vo výchove / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 50, č. 5 (2004), s. 2-7

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. AAB Výchova hrou / Jana Svetlíková
  Bratislava : Humanitas, 2000
 2. AAB Hra vo výchove emocionálne a sociálne narušených detí / Jana Svetlíková
  Bratislava : Retaas, 2005
 3. ABD Žiaci ako aktéri kultúry školy / Jana Svetlíková
  In: Kultúra škôl a výchovných zariadení. - ISBN 978-80-223-2962-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 93-118 [2,14 AH]
 4. ACB Prvá pomoc pri citových traumách : učebnica pre prípravu dobrovoľných sociálnych pracovníkov s ohrozenou mládežou. / Jana Svetlíková
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1999
 5. ADF Terapeutické skupiny 5-11 ročných detí na PVK a SVP v Bratislave / Jana Bahnová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 13, č. 4 (1978), s. 354-362
 6. ADF Aplikačné špecifiká niektorých hier u nepočujúcich detí / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Efeta. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 13-14
 7. ADF Špeciálny hrový výchovný program a jeho integratívna funkcia vo výchove detí a mládeže / Jana Svetlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 6-12
 8. ADF Vzťahy medzi generáciami z pohľadu mladých ľudí / Jana Svetlíková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 17, č. 3 (2018), s. 66-74
 9. ADF Osobné príbehy gamblerov / Jana Svetlíková, Veronika Blažová
  In: Prevencia. - Roč. 4, č. 4 (2005), s. 53-61
 10. AEC Child care system in a period of change / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Recent changes and new trends in extra familial care. - Londýn : Whiting & Birch Ltd., 1994. - S. 127-129
 11. AED Peer tutoring - staronová metóda pomoci pri učení / Jana Svetlíková, Martina Boboková
  In: Paedagogica specialis 21. - ISBN 80-223-1715-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 229-242
 12. AED Koncepcia súčasnej prípravy vychovávateľov pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť / Elena Hapáková ... [et al.]
  In: Paedagogica specialis 16. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. - S. 25-37
 13. AED K problematike ambulantnej terapeuticko-výchovnej starostlivosti o maladjustované deti / Jana Svetlíková
  In: Paedagogica specialis 18. - ISBN 80-08-01235-8. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. - S. 39-47
 14. AED Prostredie psychoedukácie / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 75-93
 15. AED Rozvoj funkcií osobnosti v činnostiach hra / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 145-157
 16. AED Tvorivá hra s aplikáciou brainstormingu u detí 3. a 4. ročníka ZŠ z detských domovov / Jana Svetlíková
  In: Humanizácia výchovy 1. - ISBN 80-88868-38-6. - Bratislava : PdF UK, 1998. - S. 167-175
 17. AED Psychoedukačný program typológia a tvorba programov / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 240-244
 18. AED Rovesnícke programy / Jana Svetlíková
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 268-284
 19. AED Implementácia psychoedukácie do študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia sociálnej pedagogiky / Jana Svetlíková ... [ et al. ]
  In: Psychoedukácia 1. - ISBN 978-80-223-2556-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 330-332
 20. AED Špeciálna výchova hrou / Jana Svetlíková
  In: Hra a jej sociálne súvislosti. - ISBN 80-8050-216-1. - Nitra : FF UKF, 1999. - S. 86-101
 21. AED Príspevok k diagnostickému využitiu bábkovej hry u detí predškolského veku žijúcich v rôznych sociokultúrnych podmienkach / Jana Svetlíková ... [ et al. ]
  In: Paedagogica specialis 23. - ISBN 978-80-223-2387-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 51-61
 22. AEE Schlüsselthemen im Umgang mit gefährdeten Kindern, Jugendlichen und Familien in der Slowakei / Albín Škoviera ... [ et al. ]
  In: Children at risk - Kinder- und Jugendhilfe in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-925146-66-4. - Frankfurt/Main : IGfH-Eigenverlag, 2006. - S. 85-91
 23. AFA Historie, Ziele und momentale Position von der Fice - Sektion in der Slowakischen Republik / Jana Svetlíková
  In: Function and Role of National Fice - Section in Child Care System. Child Care Studies. - ISBN 963-04-2831-8. - Budapest : Fice - Hungary, 2000. - S. 97-109
 24. AFB Projekt rovesník - dobrovoľnícky program prevencie sociálno - patologických javov / Emil Komárik, Jana Svetlíková, Marek Kačkoš
  In: Otázky kriminality mládeže. - ISBN 80-88893-65-8. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2000. - S. 181-187
 25. AFC Axiologizácia prostredníctvom zostavovania hodnotových poradí v diskusnej hre / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Člověk, dějiny, hodnoty. - ISBN 80-7042-219-X. - Ostrava : Ostravská universita, 2002. - S. 320-327
 26. AFC Creative Play of Children in Children´s homes / Jana Svetlíková
  In: International child and youth care confference proceedinos. - Madison : University of Wisconsin, 1996. - S. 165-169
 27. AFC Sociálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Akční pole sociální práce II. aneb Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. - ISBN 978-80-244-1913-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 330-345
 28. AFC Možnosti uplatnenia hry v psychoedukácii / Jana Svetlíková
  In: Sociální pedagogika v teorii a praxi. - ISBN 978-80-87182-01-7. - Brno : Institut mezioborových studií, 2008. - S. 360-370
 29. AFC Structura şi managementul proiectului de consiliere a tinerilor cu aceeaşi vârstâ şi statut social din Slovacia / Jana Svetlíková
  In: Managementul calitătii în protectia socialâ a copilului tânârului şi familie. - ISBN 973-654-226-2. - Bucureşti : SemnE, 2002. - S. 92-95, 183-186
 30. AFC Sociokultúrne súvislosti zvládania stresu u pracovníkov s problémovou mládežou / Jana Svetlíková, Victor Savicki
  In: Člověk, dějiny, hodnoty 2 : jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. - ISBN 80-7368-021-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 351-359
 31. AFD Hodnotová výchova prostredníctvom diskusnej hry / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Občan a občianstvo 2002. - ISBN 80-89075-09-6. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2002. - S. 159-164
 32. AFD Význam situačných hier v príprave učiteľov etickej a občianskej výchovy / Jana Svetlíková
  In: Mládež a tolerancia v škole a mimo školy. - ISBN 80-88868-59-9. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2000. - S. 81-84
 33. AFD Empatia študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. - ISBN 80-89034-77-2. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004. - S. 378-392
 34. AFD Preferencia hodnôt sociálne narušenej mládeže pri posudzovaní práva na život / Jana Svetlíková, Eva Fülöpová
  In: Efeta - otvor sa 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-140-9. - Martin : Osveta, 2003. - S. 149-152
 35. AFD Problémové správanie detí v kontexte kultúry školy / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Socialia 2009: profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. - ISBN 978-80-8083-895-9. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 203-209
 36. AFD Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v kariérovom poradenstve na stredných školách / Jana Svetlíková
  In: Pedagogická veda a školská prax v historickom kontexte [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-182-1. - Trnava : Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2010. - S. 658-665
 37. AFD Reflexia súčasnosti a budúcnosti v príprave študentov sociálnej pedagogiky / Ivan Lukšík ... [ et al. ]
  In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 129-146
 38. AFD Tvorivosť a hra / Jana Svetlíková
  In: Predškolská výchova na Slovensku : Súčasnosť a budúcnosť. - ISBN 80-88868-09-2. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. - S. 146-152
 39. AFD Psychoedukácia ako nový trend v sociálnej pedagogike / Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2009. - ISBN 978-80-223-2610-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 50-54
 40. AFD Obsah a význam odbornej personálnej kontinuity v špeciálnych výchovných zariadeniach / Kamila Brániková ... [et al.]
  In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - ISBN 80-968053-1-2. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 187-190
 41. AFD Mobbing na strednej škole na hodinách telesnej výchovy / Eva Fülüpová, Jana Svetlíková, Zuzana Sakáčová
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 140-151[CD-ROM]
 42. AFD Emocionálny rozvoj dieťaťa hrovými aktivitami v materskej škole / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Hra v predprimárnej edukácii. - ISBN 978-80-555-0467-4. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta; Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011. - S. 190-199
 43. AFD Ktoré deti to majú v škole ťažké? analýza názorov učiteľov a žiakov v dnešnej škole / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3187-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 50-63
 44. AFD Vnímanie a zvládanie stresových situácií u mladých ľudí na Slovensku a v Srbsku / Valeria Belanji ... [ et al. ]
  In: Reziliencia a nové prístupy k výchove a vzdelávaniu. - ISBN 978-80-223-2729-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 22-30
 45. AFD Psychoedukácia - príspevok k rozvoju pedagogickej dimenzie sociálnej pedagogiky / Jana Svetlíková
  In: Mládež ako aktér sociálnej zmeny : sociálna pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-096-1. - Trnava : KP FF UCM, 2009. - S.123-130 [online]
 46. AFD Komunikácia a spolupráca inkluzívne nasmerovanej základnej školy s rodinou (prípadová štúdia) / Jana Svetlíková
  In: Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4464-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 109-133 [CD-ROM]
 47. AFD Hrou k spolupráci - dyadická kooperatívna hra detí mladšieho školského veku žijúcich v detských domovoch a v rodinách / Jana Svetlíková, Andrea Moravčíková
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 587-592
 48. AFD Postavenie integrovaných žiakov v triedach 2. stupňa inkluzívne zameranej základnej školy / Jana Svetlíková
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 157-164 [CD-ROM]
 49. AFG Peer counseling with teenagers / Jana Svetlíková
  In: Vsakodnevno življenje - participacija uporabnikov. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko, 2000. - S. 39
 50. AFG Wünsche von Kindern und Jugendlichen in Bratislava / Jana Svetlíková
  In: Im Dickicht der Städte. - Berlin : IGfH, FICE, 2002. - S. 25
 51. AFG Social pedagogues in school, the neglected role of psychoeducation curricula in the education of emotionality disturbed children / Emil Komárik ... [ et al. ]
  In: Zbornik povzetkov 3. slovenskega kongresa socialne pedagogike. - ISBN 961-90563-3-7. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko, 2005. - S. 104
 52. AFH Brainstorming v hre detí v detskom domove / Jana Svetlíková
  In: Medacta 93 : Moderné technológie vzdelávania - časť 2. - Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1993. - S. 117-118
 53. AFH Postoje a očakávania stredoškolskej mládeže na Slovensku, v Maďarsku a Škótsku k niektorým otázkam ich budúceho života / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Rodina: včera, dnes, zajtra. - Vienna : Pamphlet desaigned by Ingrid Brommer and Christine Karner, 2004. - S. 12-13
 54. BAB Kniha hier pre tvorivo - humanistickú výchovu / Jana Svetlíková ... [et al.]
  Bratislava : Educatio, 1998
 55. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 56. BAB Špeciálna pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Štefan Vašek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 57. BDE Vrstniški projekt - spodbujanje vrstniške pomoči / Jana Svetlíková
  In: Socialna pedagogika. - Roč. 6, č. 1 (2002), s. 97-103
 58. BDE Einstellungen und Erwartungen der Jugend in der Slowakei / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Forum Erziehungshilfen. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 229-233
 59. BDF Rovesnícke programy na Slovensku očami ich účastníkov / Jana Svetlíková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 13-15
 60. BDF História a druhy rovesníckych programov / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 51, č. 7 (2005), s. 2-5
 61. BDF Sociálny pedagóg v škole cieľ: pozitívna socializácia žiakov / Jana Svetlíková
  In: Manažment školy v praxi : Odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Č. 10 (2010), s. 17-20
 62. BDF Nová koncepcia vysokoškolskej prípravy neučiteľských odborníkov pre prácu s postihnutými a narušenými ľuďmi / Viktor Lechta ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 37, č. 10 (1990), s. 4-5
 63. BDF Tenerifové motýliky / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 34, č. 9 (1990), s. 34
 64. BDF Hry vo výchove detí predškolského a mladšieho školského veku / Jana Svetlíková
  In: Bulletin Federácie detských domovov ČSFR. - Č. 53/54 (1992), s. 4-18
 65. BDF Súčasná hračka a jej výchovné poslanie / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 38, č. 5/6 (1994), s. 19-20
 66. BDF Kritériá analýzy a výberu hier pri výchove hrou v špeciálnych výchovných zariadeniach / Jana Svetlíková
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 4, č. 5 (1996), s. 10-11
 67. BDF Je hra detí z detských domovov tvorivá? / Jana Svetlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 3-6
 68. BDF K otázkam vzdelania vychovávateľov pre zariadenia náhradnej výchovy II. / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Vychovávateľ. - Roč. 41, č. 10 (1997), s. 6-8
 69. BDF K otázkam vzdelávania vychovávateľov pre zariadenia náhradnej výchovy I. / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Vychovávateľ. - Roč. 41, č. 9 (1997), s. 4-7
 70. BDF Kooperatívne hry v školských kluboch detí / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Vychovávateľ. - Roč. 41, č. 9/10 (1998), s. 19-22
 71. BDF Prostredie a detská hra / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 38, č. 9/10 (1994), s. 14-17
 72. BEC Kultúra katedry ako súčasť prípravy sociálnych pedagógov / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Sociální pedagogika ve střední Evropě, současný stav a perspektivy (CD ROM). - ISBN 978-80-87182-08-6. - Brno : Institut mezioborových studií, 2009. - S. 204-211
 73. BED Rovesnícke poradenstvo v projekte Rovesník / Jana Svetlíková
  In: Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť. - ISBN 80-224-0744-5. - Bratislava : Krajská pedagogicko - psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava, 2002. - S. 289-298
 74. BED Intenzívna, na rodinu orientovaná terapeutická činnosť pri enuresis nocturna / Jana Svetlíková
  In: 25 rokov pedagogicko-psychologickej starostlivosti o deti a mládež. - Bratislava : Pedagogicko-psychologická poradňa mesta Bratislavy, 1982. - S. 145-148
 75. BED Kompetencia sociálneho pedagóga v sociálnej výchove / Jana Svetlíková, Eva Fülöpová
  In: Socialia 2009: profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. - ISBN 978-80-8083-895-9. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 104-108
 76. BED Výskumné zamerania členov katedry a témy záverečných prác študentov / Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2008. - ISBN 978-80-223-2521-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 26-29
 77. BED Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v základnej škole / Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. - ISBN 80-223-2248-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 60-63
 78. BED Správanie detí predškolského veku vychovávaných v detských domovoch a v rodinách / Jana Svetlíková, Petra Húrošová
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin VIII. - ISBN 80-7164-388-2. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2004. - S. 15-26
 79. BED Zákonná úprava vzdelávania detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami z dôvodov porúch emocionality a správania / Emil Komárik ... [ et al. ]
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2005. - ISBN 80-223-2115-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. [1-6]
 80. BEE Sociálna pedagogika ako študijný program na Pedagogickej fakulte UK Bratislava / Emil Komárik ... [ et al. ]
  In: Konstituování Sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. - ISBN 80-902936-5-4. - Brno : Institut mezioborových studií, 2004. - S. 67-77
 81. BEF Stres - a ako ho zvládať? / Jana Svetlíková
  In: Bulletin 2002. - ISBN 80-968987-0-1. - Bratislava : FICE NS v SR, 2002. - S. 3-6
 82. BEF Transkulturálny výskum o práci, strese a jeho zvládaní v práci s deťmi a mládežou s dôrazom na SR / Victor Savicki ... [ et al. ]
  In: Bulletin 2002. - ISBN 80-968987-0-1. - Bratislava : FICE NS v SR, 2002. - S. 17-37
 83. BEF Produktívna škola pri domove mládeže v Jarše Ľubľana - Slovinsko / Jana Svetlíková
  In: Zborník 1998 - Výchova k samostatnosti a rozvoj sociálnych zručností. - ISBN 80-968127-7-7. - Bratislava : FICE NS v SR, 1998. - S. 26-28
 84. BEF Kúzlo tvarov a farieb / Jana Svetlíková
  In: 1. kniha námetov pre záujmovú činnosť detí a mládeže. - Bratislava : Educatio, 1994. - S. 81-83
 85. BEF Výchova hrou a jej miesto v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo / Jana Svetlíková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 180-181
 86. BEF Niektoré výsledky uplatnenia diskusnej hry pri hodnotovej výchove študentov vychovávateľstva / Eva Fülöpová, Jana Svetlíková
  In: Poradca učiteľa. - Bratislava : Raabe, 2002. - S. 1-15
 87. CEC Chvíle hry / Judy Harkness, Canning; prekl. Jana Svetlíková
  In: Bulletin č. 56. - Praha : FICE, 1994. - S. 27-31
 88. DAI Tvorivá hra s aplikáciou Brainstormingu u detí 3.a 4.ročníka základnej školy z detských domovov / Jana Svetlíková
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1996
 89. EAJ Terminologický slovník sociální a speciální pedagogiky : Verze německo-francouzsko-anglicko-česko-slovenská. / prekl. Jana Svetlíková ... [et al.]
  Praha : FICE-ČSFR, 1992
 90. EDI Handbuch für Kommunikations und Verhaltenstrainer / Jana Svetlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 22
 91. EDI Kathleen van Antwerp / Jana Svetlíková
  In: Zborník 2000 - 2001. - ISBN 80-968719-1-9. - Bratislava : Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít - Národná sekcia v SR, 2001. - S. 48-49
 92. EDI Veľmi potrebná publikácia / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 51, č. 5 (2005), s. 33-34
 93. EDI Nové hry pre dospelých / Jana Svetlíková
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 23/24 (1999), s. 11
 94. EDI Úloha hry pre rozvoj dieťaťa / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 49, č. 1 (2003), s. 27
 95. EDJ Malmö deklarácia / Jana Svetlíková ... [et al.]
  In: Bulletin 1993. - Bratislava : FICE- Národná sekcia v Slovenskej republike, 1993. - S. 65-68
 96. EDJ Obdivuhodná alternatíva pre 90. roky: "In-Home Support Program" / Jana Svetlíková
  In: Bulletin 1995. - Bratislava : Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít - Národná sekcia v Slovenskej republike, 1995. - S. 82-84
 97. EDJ Informácia o 42. kongrese FICE Inter / Jana Svetlíková
  In: Bulletin 1995. - Bratislava : FICE NS v SR, 1995. - S. 80-82
 98. EDJ Deväť rokov činnosti Národnej sekcie FICE v SR / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 48, č. 4 (2002 ), s. 9-10
 99. EDJ Psychoedukácia / D. Cullinan; prekl. Jana Svetlíková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2005. - ISBN 80-223-2115-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. [1-9]
 100. FAI Sociálnopedagogické štúdie 2008 [elektronický optický disk] : . / Ed. Jana Svetlíková ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 101. FAI Psychoedukácia : I.. / Ed. Jana Svetlíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 102. GII Pred krokom na hodinu etiky - tvorivá hra - 1. časť / Jana Svetlíková
  In: Smena. - Roč. 46 (1993), s. 8
 103. GII Pred krokom na hodinu etiky - tvorivá hra - 2. časť / Jana Svetlíková
  In: Smena. - Roč. (1993), s. 6
 104. GII Ako si získať srdce dieťaťa / Brigita Lehoťanová ... [et al.]
  In: Bibiana. - Roč. 3, č. 1 (1995), s. 39-41
 105. GII Kríza autority vo výchove / Jana Svetlíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 50, č. 5 (2004), s. 2-7