Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. AAB Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. / Helena Vaďurová, Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2005
 2. AAB Gerontopedagogika / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2004
 3. AAB Sociopatologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2008
 4. ABC Paradigma inkluzivního vzdělávání a pracovního uplatnění v sociálních souvislostech / Pavel Mühlpachr
  In: Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. - ISBN 978-80-7464-692-8. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 8-27 [1,21 AH]
 5. ACB Základy gerontologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2008
 6. ACB Sociální práce / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2004
 7. ACB Sociopatologie pro sociální pracovníky / Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2008
 8. ACB Úvod do studia sociální práce / Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2008
 9. ACD Vývoj ústavní péče / Pavel Mühlpachr
  In: Postižený člověk v procesu senescence. - ISBN 80-7290-094-3. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - S. 71-92
 10. ADE Social determinants of education in the postmodern society / Pavel Mühlpachr
  In: Kultura - społeczeństwo - edukacja. - Č. 2 (4) (2013), s. 37-45
 11. ADF Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Miroslava Bartoňová ... [ et al. ]
  In: Komenský. - Roč. 131, č. 5 (2007), s. 6-8
 12. ADF Autismus z pohledu speciální pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 87-100
 13. AEC Sociální souvislosti senescence v agogických vědách / Pavel Mühlpachr
  In: Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe 1 : Brněnská sociálně pedagogická škola - vývoj, realita, perspektívy. - ISBN 978-80-87182-45-1. - Brno : Institut mezioborových studií, 2013. - S. 97-105
 14. AEC Pomoc klientom s autizmom pri integrácii do spoločnosti / Pavel Mühlpachr
  In: Jinakost z pohledu sociálních věd. - ISBN 978-80-87182-39-0. - Brno : Institut mezioborových studií, 2013. - S. 110-123
 15. AEC Speciálně pedagogická intervence u jedinců postižených autismem / Pavel Mühlpachr
  In: Paedagogica specialis 21. - ISBN 80-223-1715-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 217-228
 16. AED Sociální práce versus léčebná pedagogika v kontextu senia / Pavel Mühlpachr
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 120-127
 17. AED Specifiká léčby závislostí u dospělých / Pavel Mühlpachr
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 112-120
 18. AED Postmodernismus jako sociálni realita / Pavel Mühlpachr
  In: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. - ISBN 978-80-87182-12-3. - Brno : Institut mezioborových studií, 2010. - S. 15-23
 19. AED Gerontologie - sociální nutnost postmoderní společnosti / Pavel Mühlpachr
  In: Schola gerontologica. - ISBN 80-210-3838-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 7-20
 20. AFC Závislost - fenomén postmoderní doby / Pavel Mühlpachr
  In: Sociálna práca, ľudské práva, vzdelávanie dospelých. - ISBN 80-88885-49-3. - Prešov : FF PU, 1998. - S. 558-564
 21. AFC Sociální práce jako dimenze učitelské profese / Pavel Mühlpachr
  In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. - ISBN 80-223-1419-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 268-272
 22. AFD Koncept sociální participace jako akční pole pro rozvoj jedince s postižením / Pavel Mühlpachr, Ondřej Závodník
  In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-03-0. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 350-352 [online]
 23. AFH Metodologická dimenze speciální pedagogiky jako epistéme oboru / Pavel Mühlpachr
  In: Multidimenzionalita východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky. - ISBN 978-80-89726-39-4. - Bratislava : Iris, 2015. - S. 56-57
 24. BAB Pedagogická encyklopedie / ed. Jan Průcha ; Miroslava Bartoňová ... [et al.]
  Praha : Portál, 2009
 25. BCI Sociální a postpenitenciární péče / Pavel Mühlpachr
  Brno : Institut mezioborových studií, 1999
 26. BCI Geragogika pro speciální pedagogy / Pavel Mühlpachr, Petr Staníček
  Brno : Masarykova univerzita, 2001
 27. BCI Sociální patologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2001
 28. BCI Kapitoly ze sociální patologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : Institut mezioborových studií,, 2003
 29. BDF Fotbalové chuligánství – několik poznámek k zamyšlení / Pavel Mühlpachr
  In: Éthum : Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci. - Roč. 12, č. 4 (2004), s. 7-10
 30. BDF Nová paradigmata v diagnostice syndromu CAN / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 30-37
 31. BDF Geragog jako nová profese v procesu celoživotního vzdělávání / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 96-101
 32. BDF Gerontagogika - vzdělávání ve stáři a ke stáři / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 90-110
 33. BDF Závislostní chování jako akční pole speciální pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 32-38
 34. BDF Syndrom demence z pohledu speciální pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 11, č. 5 (2001), s. 297-304
 35. BDF Typologie speciálně pedagogických intervencí u jedinců s autismem / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 149-155
 36. BDF Autismus známá neznámá / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 143-148
 37. BED Fenomén integrace v kontextu koncepce Vzdělávání světa / Pavel Mühlpachr
  In: Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. - ISBN 80-214-2359-5. - Brno : MSD, 2003. - S. 5-14
 38. BED Problematika kvality života – vymezení, dimenze, měření / Pavel Mühlpachr, Helena Vaďurová
  In: Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. - ISBN 80-86633-31-4. - Brno : MSD, 2005. - S. 96-101
 39. BED Sociální práce jako životní pomoc / Pavel Mühlpachr
  In: Sociální práce jako životní pomoc. - ISBN 80-86633-62-4. - Brno : MSD, 2006. - S. 7-14
 40. BEE Mentální retardace z pohledu sociální práce / Pavel Mühlpachr
  In: Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. - ISBN 80-967180-9-6. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2002. - S. 38-48
 41. BEF Mechanizmy sociální prevence patologického chování / Pavel Mühlpachr
  In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - ISBN 80-7315-071-9. - Brno : Paido, 2004. - S. 389-397
 42. BEF Geneze inkluzívní pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. - ISBN 978-80-87182-12-3. - Brno : Institut mezioborových studií, 2010. - S. 24-27
 43. EDI Černíková V. - Makariusová, V. - Sedláček, V.: Sociální ochrana / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 129-131
 44. FAI Senioři z pohledu sociální pedagogiky / ed. Pavel Mühlpachr, Miroslav Bargel
  Brno : Institut mezioborových studií, 2011
 45. FAI Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí - vývoj, realita, perspektivy : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané dne 17.5.2000. / ed. Mühlpachr Pavel
  Brno : Masarykova univerzita, 2001
 46. FAI Jinakost z pohledu sociálních věd / ed. Slavomír Laca, Pavel Mühlpachr
  Brno : Institut mezioborových studií, 2013
 47. FAI Sociální práce jako životní pomoc / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2006
 48. FAI Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2009
 49. FAI Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2008
 50. FAI Schola gerontologica / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2005
 51. FAI Dilemata speciální pedagogiky / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2007
 52. FAI Sociální patologie rodiny / ed. Mária Hardy ... [et al.]
  Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011
 53. GII Vývoj ústavní péče : (filosoficko-historický pohled). / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2001

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. AAB Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. / Helena Vaďurová, Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2005
 2. AAB Gerontopedagogika / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2004
 3. AAB Sociopatologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2008
 4. ABC Paradigma inkluzivního vzdělávání a pracovního uplatnění v sociálních souvislostech / Pavel Mühlpachr
  In: Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. - ISBN 978-80-7464-692-8. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 8-27 [1,21 AH]
 5. ACB Základy gerontologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2008
 6. ACB Sociální práce / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2004
 7. ACB Sociopatologie pro sociální pracovníky / Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2008
 8. ACB Úvod do studia sociální práce / Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2008
 9. ACD Vývoj ústavní péče / Pavel Mühlpachr
  In: Postižený člověk v procesu senescence. - ISBN 80-7290-094-3. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - S. 71-92
 10. ADE Social determinants of education in the postmodern society / Pavel Mühlpachr
  In: Kultura - społeczeństwo - edukacja. - Č. 2 (4) (2013), s. 37-45
 11. ADF Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Miroslava Bartoňová ... [ et al. ]
  In: Komenský. - Roč. 131, č. 5 (2007), s. 6-8
 12. ADF Autismus z pohledu speciální pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 87-100
 13. AEC Sociální souvislosti senescence v agogických vědách / Pavel Mühlpachr
  In: Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe 1 : Brněnská sociálně pedagogická škola - vývoj, realita, perspektívy. - ISBN 978-80-87182-45-1. - Brno : Institut mezioborových studií, 2013. - S. 97-105
 14. AEC Pomoc klientom s autizmom pri integrácii do spoločnosti / Pavel Mühlpachr
  In: Jinakost z pohledu sociálních věd. - ISBN 978-80-87182-39-0. - Brno : Institut mezioborových studií, 2013. - S. 110-123
 15. AEC Speciálně pedagogická intervence u jedinců postižených autismem / Pavel Mühlpachr
  In: Paedagogica specialis 21. - ISBN 80-223-1715-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 217-228
 16. AED Sociální práce versus léčebná pedagogika v kontextu senia / Pavel Mühlpachr
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 120-127
 17. AED Specifiká léčby závislostí u dospělých / Pavel Mühlpachr
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 112-120
 18. AED Postmodernismus jako sociálni realita / Pavel Mühlpachr
  In: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. - ISBN 978-80-87182-12-3. - Brno : Institut mezioborových studií, 2010. - S. 15-23
 19. AED Gerontologie - sociální nutnost postmoderní společnosti / Pavel Mühlpachr
  In: Schola gerontologica. - ISBN 80-210-3838-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 7-20
 20. AFC Závislost - fenomén postmoderní doby / Pavel Mühlpachr
  In: Sociálna práca, ľudské práva, vzdelávanie dospelých. - ISBN 80-88885-49-3. - Prešov : FF PU, 1998. - S. 558-564
 21. AFC Sociální práce jako dimenze učitelské profese / Pavel Mühlpachr
  In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. - ISBN 80-223-1419-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 268-272
 22. AFD Koncept sociální participace jako akční pole pro rozvoj jedince s postižením / Pavel Mühlpachr, Ondřej Závodník
  In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-03-0. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 350-352 [online]
 23. AFH Metodologická dimenze speciální pedagogiky jako epistéme oboru / Pavel Mühlpachr
  In: Multidimenzionalita východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky. - ISBN 978-80-89726-39-4. - Bratislava : Iris, 2015. - S. 56-57
 24. BAB Pedagogická encyklopedie / ed. Jan Průcha ; Miroslava Bartoňová ... [et al.]
  Praha : Portál, 2009
 25. BCI Sociální a postpenitenciární péče / Pavel Mühlpachr
  Brno : Institut mezioborových studií, 1999
 26. BCI Geragogika pro speciální pedagogy / Pavel Mühlpachr, Petr Staníček
  Brno : Masarykova univerzita, 2001
 27. BCI Sociální patologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2001
 28. BCI Kapitoly ze sociální patologie / Pavel Mühlpachr
  Brno : Institut mezioborových studií,, 2003
 29. BDF Fotbalové chuligánství – několik poznámek k zamyšlení / Pavel Mühlpachr
  In: Éthum : Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci. - Roč. 12, č. 4 (2004), s. 7-10
 30. BDF Nová paradigmata v diagnostice syndromu CAN / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 30-37
 31. BDF Geragog jako nová profese v procesu celoživotního vzdělávání / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 96-101
 32. BDF Gerontagogika - vzdělávání ve stáři a ke stáři / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 90-110
 33. BDF Závislostní chování jako akční pole speciální pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 32-38
 34. BDF Syndrom demence z pohledu speciální pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 11, č. 5 (2001), s. 297-304
 35. BDF Typologie speciálně pedagogických intervencí u jedinců s autismem / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 149-155
 36. BDF Autismus známá neznámá / Pavel Mühlpachr
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 143-148
 37. BED Fenomén integrace v kontextu koncepce Vzdělávání světa / Pavel Mühlpachr
  In: Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. - ISBN 80-214-2359-5. - Brno : MSD, 2003. - S. 5-14
 38. BED Problematika kvality života – vymezení, dimenze, měření / Pavel Mühlpachr, Helena Vaďurová
  In: Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. - ISBN 80-86633-31-4. - Brno : MSD, 2005. - S. 96-101
 39. BED Sociální práce jako životní pomoc / Pavel Mühlpachr
  In: Sociální práce jako životní pomoc. - ISBN 80-86633-62-4. - Brno : MSD, 2006. - S. 7-14
 40. BEE Mentální retardace z pohledu sociální práce / Pavel Mühlpachr
  In: Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. - ISBN 80-967180-9-6. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2002. - S. 38-48
 41. BEF Mechanizmy sociální prevence patologického chování / Pavel Mühlpachr
  In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - ISBN 80-7315-071-9. - Brno : Paido, 2004. - S. 389-397
 42. BEF Geneze inkluzívní pedagogiky / Pavel Mühlpachr
  In: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. - ISBN 978-80-87182-12-3. - Brno : Institut mezioborových studií, 2010. - S. 24-27
 43. EDI Černíková V. - Makariusová, V. - Sedláček, V.: Sociální ochrana / Pavel Mühlpachr
  In: Pedagogická orientace. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 129-131
 44. FAI Senioři z pohledu sociální pedagogiky / ed. Pavel Mühlpachr, Miroslav Bargel
  Brno : Institut mezioborových studií, 2011
 45. FAI Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí - vývoj, realita, perspektivy : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané dne 17.5.2000. / ed. Mühlpachr Pavel
  Brno : Masarykova univerzita, 2001
 46. FAI Jinakost z pohledu sociálních věd / ed. Slavomír Laca, Pavel Mühlpachr
  Brno : Institut mezioborových studií, 2013
 47. FAI Sociální práce jako životní pomoc / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2006
 48. FAI Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2009
 49. FAI Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2008
 50. FAI Schola gerontologica / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2005
 51. FAI Dilemata speciální pedagogiky / ed. Pavel Mühlpachr
  Brno : MSD, 2007
 52. FAI Sociální patologie rodiny / ed. Mária Hardy ... [et al.]
  Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011
 53. GII Vývoj ústavní péče : (filosoficko-historický pohled). / Pavel Mühlpachr
  Brno : Masarykova univerzita, 2001