Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. ACD Poruchy správania v staršom školskom veku / Petra Mitašíková
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 29-47 [1,20 AH] [online]
 2. ADE Play therapy in therapeutic education / Petra Mitašíková
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 8 (2016), s. 55-65
 3. ADF Možnosti terapeutického ovplyvňovania syndrómu ADD špecifickými metódami hrovej terapie / Petra Pavlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 11-14
 4. ADF Terapia tancom v liečbe anxióznych detí predškolského veku / Petra Pavlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 3-6
 5. AFD Preventívne možnosti terapeutickej komunikácie učiteľa so žiakom v rámci umeleckého vzdelávania v školskom prostredí / Petra Mitašíková
  In: CREA-AE 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-09-2. - Zohor : Virvar, 2015. - S. 41-49 [online]
 6. AFD Nedirektívny prístup v liečebnopedagogickej terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 128-136 [CD-ROM]
 7. AFD Prirodzená voľná hra pri podpore psychickej odolnosti dieťaťa / Petra Mitašíková
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 96-103
 8. AFD Liečebnopedagogická diagnostika u detí s diagnózou Porucha pozornosti s hyperaktivitou / Petra Pavlíková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika. - ISBN 80-968053-8-X. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 58-62
 9. AFD Využitie projektívnych hrových techník v terapii hrou v kontexte inklúzie / Petra Mitašíková
  In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-03-0. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 347-349 [online]
 10. AFD Základné formy liečebnopedagogickej terapie hrou vo včasnej intervencii / Petra Mitašíková
  In: Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : Spolupráca s rodičmi pri podpore vývinu. - ISBN 978-80-223-3685-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 153-164
 11. AFD Na dieťa orientovaná muzikoterapia v liečebnej pedagogike / Petra Mitašíková
  In: Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-32-5. - Bratislava : Iris, 2015. - S. 195-206 [CD-ROM]
 12. AFD Podpora prirodzenej voľnej hry u klientov detského veku so zdravotným znevýhodnením v kontexte liečebnopedagogickej systémovej intervencie / Petra Mitašíková
  In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-28-8. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 238-248 [CD-ROM]
 13. AFD Význam prirodzenej voľnej hry vo výchove a terapii / Petra Mitašíková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 63-72
 14. AFD Liečebnopedagogická podpora žiakov so zdravotným znevýhodnením / Petra Mitašíková
  In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89238-87-3. - Bratislava : Iris, 2013. - S. 704-711 [CD-ROM]
 15. BDF Hráme sa s dieťaťom symbolicky / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 13.6.2005, s. [1]
 16. BDF Voľná hra a hrové cvičenia pri podpore vývinu dieťaťa / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 8 (2011), s. 14-19
 17. BDF Liečebnopedagogické pozorovanie v terapii hrou - formálne a obsahové podmienky / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 5-8 [online]
 18. BDF Diagnostika v terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 19. BDF Spôsoby diagnostického pozorovania v terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 20. BDF Opatrnosť pri štúdiu odbornej dokumentácie o klientovi / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 21. BDF Bábika reprezentujúca bábätko v terapeutickej herni / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 22. BDF Sebavyjadrenie prostredníctvom hry / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 23. BDF Uspávanie dieťaťa raného veku / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 24. BDF Dôležité aspekty diagnostického pozorovania / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 10.10.2004, s. [1]
 25. BDF Hra a citový vývin dieťaťa / Petra Mitašíková
  In: Nebyť sám. - Roč. 4, č. 2 (2007), s. 12
 26. BDF Liečba prostredníctvom hry / Petra Mitašíková
  In: Nebyť sám. - Roč. 2, č. 4/5 (2005), s. 4-5
 27. BDF Hrová komunikácia dospelého s dieťaťom / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 4.10.2004, s. [1]
 28. BDF Nácvik spájania dvoch častí do celku / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 17.10.2004, s. [1]
 29. BDF Začíname sa hrať s drevenými kockami / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 5.10.2004, s. [1]
 30. BDF Začíname s drevenými kockami / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 3.10.2004, s. [1]
 31. BDF Samostatnosť dieťaťa v druhom polroku života / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 32. BDF Zaspávanie batoľaťa s rodičmi / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 33. BDF Prvé kamarátstva na piesku / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 11.10.2004, s. [1]
 34. BDF Ihriská pre naše deti - smutne pálčivý problém / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 35. BDF Rodičovské zručnosti / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay [elektronický zdroj]. - 17.10.2004, s. [1]
 36. BDF Formy hry dieťaťa v druhom polroku života / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 37. BDF Prirodzená voľná hra / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 21-25
 38. BDF Diagnostické a terapeutické možnosti terapie hrou v liečebnopedagogickej starostlivosti / Petra Pavlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 2-4
 39. BEC Aplikačné možnosti muzikoterapie pri riešení problematiky porúch pozornosti s hyperaktivitou / Petra Pavlíková
  In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-85931-83-4. - Brno : Paido, 2000. - S. 27-30
 40. BED Využitie kooperatívnych hrových cvičení pri rozvoji sociálnych kompetencií u detí základnej školy / Petra Mitašíková
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 50-58
 41. BED Problematika klientov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou / Petra Pavlíková
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 47-51
 42. BED Aplikačné možnosti terapie hrou u detí predškolského a mladšieho školského veku / Petra Pavlíková
  In: Liečebnopedagogická intervencia : niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-5. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 18-28
 43. BED Podpora reziliencie mladých rodičov prostredníctvom voľnej hry v terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 101-110
 44. BEF Kompenzačné zručnosti u detí mladšieho školského veku s problémovým správaním v liečebnopedagogickej praxi / Petra Mitašíková
  In: Deti s poruchami správania v centre odbornej starostlivosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : Špeciálna základná škola Žehrianska, 2003. - S. 32-35 [CD-ROM]
 45. BFA Expressive therapies in early childhood intervention / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 294
 46. DAI Identifikácia, analýza a systémové riešenie výchovných problémov dieťaťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou prostredníctvom muzikoterapie a terapie hrou / Petra Pavlíková ; školiteľ Jaroslava Šicková
  Bratislava : [s.n.], 2002
 47. EDJ Zápis zo stretnutia a odborného seminára liečebných pedagógov v Bratislave dňa 21.1.2012 / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 55-59
 48. FAI Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : spolupráca s rodičmi pri podpore vývin. / ed. Petra Mitašíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014
 49. FAI Vzťah v pomáhajúcich profesiách : zborník abstraktov a kontaktov. / ed. Petra Mitašíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012
 50. FAI Vzťah v pomáhajúcich profesiách / ed. Petra Mitašíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 51. GHG Introductory evaluation of child in play therapy [elektronický zdroj] : . / Petra Mitašíková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 52. GHG Narodenie dieťaťa ako výzva pre rodinu s jedným jej členom so psychickým ochorením : podpora reziliencie prostredníctvom terapie hrou a muzikoterapie u matky s depresiou. / Petra Mitašíková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 53. GII Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií kreativita v pomáhaní / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 37-39
 54. GII Terapia versus výchova - hranice, možnosti a riziká medzinárodná konferencia v rámci Liečebnopedagogických dní 2010 / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 8 (2011), s. 45-49
 55. GII Presýpanie drobného dekoračného štrku z džbánika s dávkovacím uzáverom / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 3.2.2008, s. [1]

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. ACD Poruchy správania v staršom školskom veku / Petra Mitašíková
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 29-47 [1,20 AH] [online]
 2. ADE Play therapy in therapeutic education / Petra Mitašíková
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 8 (2016), s. 55-65
 3. ADF Možnosti terapeutického ovplyvňovania syndrómu ADD špecifickými metódami hrovej terapie / Petra Pavlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 11-14
 4. ADF Terapia tancom v liečbe anxióznych detí predškolského veku / Petra Pavlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 3-6
 5. AFD Preventívne možnosti terapeutickej komunikácie učiteľa so žiakom v rámci umeleckého vzdelávania v školskom prostredí / Petra Mitašíková
  In: CREA-AE 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-09-2. - Zohor : Virvar, 2015. - S. 41-49 [online]
 6. AFD Nedirektívny prístup v liečebnopedagogickej terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 128-136 [CD-ROM]
 7. AFD Prirodzená voľná hra pri podpore psychickej odolnosti dieťaťa / Petra Mitašíková
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 96-103
 8. AFD Liečebnopedagogická diagnostika u detí s diagnózou Porucha pozornosti s hyperaktivitou / Petra Pavlíková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika. - ISBN 80-968053-8-X. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 58-62
 9. AFD Využitie projektívnych hrových techník v terapii hrou v kontexte inklúzie / Petra Mitašíková
  In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-03-0. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 347-349 [online]
 10. AFD Základné formy liečebnopedagogickej terapie hrou vo včasnej intervencii / Petra Mitašíková
  In: Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : Spolupráca s rodičmi pri podpore vývinu. - ISBN 978-80-223-3685-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 153-164
 11. AFD Na dieťa orientovaná muzikoterapia v liečebnej pedagogike / Petra Mitašíková
  In: Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-32-5. - Bratislava : Iris, 2015. - S. 195-206 [CD-ROM]
 12. AFD Podpora prirodzenej voľnej hry u klientov detského veku so zdravotným znevýhodnením v kontexte liečebnopedagogickej systémovej intervencie / Petra Mitašíková
  In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-28-8. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 238-248 [CD-ROM]
 13. AFD Význam prirodzenej voľnej hry vo výchove a terapii / Petra Mitašíková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 63-72
 14. AFD Liečebnopedagogická podpora žiakov so zdravotným znevýhodnením / Petra Mitašíková
  In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89238-87-3. - Bratislava : Iris, 2013. - S. 704-711 [CD-ROM]
 15. BDF Hráme sa s dieťaťom symbolicky / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 13.6.2005, s. [1]
 16. BDF Voľná hra a hrové cvičenia pri podpore vývinu dieťaťa / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 8 (2011), s. 14-19
 17. BDF Liečebnopedagogické pozorovanie v terapii hrou - formálne a obsahové podmienky / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 5-8 [online]
 18. BDF Diagnostika v terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 19. BDF Spôsoby diagnostického pozorovania v terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 20. BDF Opatrnosť pri štúdiu odbornej dokumentácie o klientovi / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 21. BDF Bábika reprezentujúca bábätko v terapeutickej herni / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 25.9.2004, s. [1]
 22. BDF Sebavyjadrenie prostredníctvom hry / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 23. BDF Uspávanie dieťaťa raného veku / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 24. BDF Dôležité aspekty diagnostického pozorovania / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 10.10.2004, s. [1]
 25. BDF Hra a citový vývin dieťaťa / Petra Mitašíková
  In: Nebyť sám. - Roč. 4, č. 2 (2007), s. 12
 26. BDF Liečba prostredníctvom hry / Petra Mitašíková
  In: Nebyť sám. - Roč. 2, č. 4/5 (2005), s. 4-5
 27. BDF Hrová komunikácia dospelého s dieťaťom / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 4.10.2004, s. [1]
 28. BDF Nácvik spájania dvoch častí do celku / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 17.10.2004, s. [1]
 29. BDF Začíname sa hrať s drevenými kockami / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 5.10.2004, s. [1]
 30. BDF Začíname s drevenými kockami / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 3.10.2004, s. [1]
 31. BDF Samostatnosť dieťaťa v druhom polroku života / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 32. BDF Zaspávanie batoľaťa s rodičmi / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 33. BDF Prvé kamarátstva na piesku / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 11.10.2004, s. [1]
 34. BDF Ihriská pre naše deti - smutne pálčivý problém / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 35. BDF Rodičovské zručnosti / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay [elektronický zdroj]. - 17.10.2004, s. [1]
 36. BDF Formy hry dieťaťa v druhom polroku života / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 26.9.2004, s. [1]
 37. BDF Prirodzená voľná hra / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 21-25
 38. BDF Diagnostické a terapeutické možnosti terapie hrou v liečebnopedagogickej starostlivosti / Petra Pavlíková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 2-4
 39. BEC Aplikačné možnosti muzikoterapie pri riešení problematiky porúch pozornosti s hyperaktivitou / Petra Pavlíková
  In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-85931-83-4. - Brno : Paido, 2000. - S. 27-30
 40. BED Využitie kooperatívnych hrových cvičení pri rozvoji sociálnych kompetencií u detí základnej školy / Petra Mitašíková
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 50-58
 41. BED Problematika klientov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou / Petra Pavlíková
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 47-51
 42. BED Aplikačné možnosti terapie hrou u detí predškolského a mladšieho školského veku / Petra Pavlíková
  In: Liečebnopedagogická intervencia : niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-5. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 18-28
 43. BED Podpora reziliencie mladých rodičov prostredníctvom voľnej hry v terapii hrou / Petra Mitašíková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 101-110
 44. BEF Kompenzačné zručnosti u detí mladšieho školského veku s problémovým správaním v liečebnopedagogickej praxi / Petra Mitašíková
  In: Deti s poruchami správania v centre odbornej starostlivosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : Špeciálna základná škola Žehrianska, 2003. - S. 32-35 [CD-ROM]
 45. BFA Expressive therapies in early childhood intervention / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 294
 46. DAI Identifikácia, analýza a systémové riešenie výchovných problémov dieťaťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou prostredníctvom muzikoterapie a terapie hrou / Petra Pavlíková ; školiteľ Jaroslava Šicková
  Bratislava : [s.n.], 2002
 47. EDJ Zápis zo stretnutia a odborného seminára liečebných pedagógov v Bratislave dňa 21.1.2012 / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 55-59
 48. FAI Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : spolupráca s rodičmi pri podpore vývin. / ed. Petra Mitašíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014
 49. FAI Vzťah v pomáhajúcich profesiách : zborník abstraktov a kontaktov. / ed. Petra Mitašíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012
 50. FAI Vzťah v pomáhajúcich profesiách / ed. Petra Mitašíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 51. GHG Introductory evaluation of child in play therapy [elektronický zdroj] : . / Petra Mitašíková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 52. GHG Narodenie dieťaťa ako výzva pre rodinu s jedným jej členom so psychickým ochorením : podpora reziliencie prostredníctvom terapie hrou a muzikoterapie u matky s depresiou. / Petra Mitašíková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 53. GII Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií kreativita v pomáhaní / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 37-39
 54. GII Terapia versus výchova - hranice, možnosti a riziká medzinárodná konferencia v rámci Liečebnopedagogických dní 2010 / Petra Mitašíková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 8 (2011), s. 45-49
 55. GII Presýpanie drobného dekoračného štrku z džbánika s dávkovacím uzáverom / Petra Mitašíková
  In: OpenPlay. - 3.2.2008, s. [1]