Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. AAB Poruchy správania u detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1998
 2. ABD Uplatnenie tvorivej dramatiky v materskej škole / Katarína Majzlanová
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 5-25
 3. ACB Špeciálna dramatická výchova v sociálnej a špeciálnej pedagogike / Katarína Majzlanová ... [et al.]
  Bratislava : Humanitas, 2004
 4. ACB Dramatoterapia v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Iris, 2004
 5. ACB Dramatoterapia / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1999
 6. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom dramatoterapie a biblioterapie pri problémoch v správaní detí / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 8-27 [1,21 AH] [online]
 7. ACD Poruchy správania v mladšom školskom veku / Katarína Majzlanová
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 8-28 [1,00 AH] [online]
 8. ADE Rozvíjanie empatie u detí základnej školy pomocou dramatoterapie / Katarína Majzlanová, Miroslav Danko
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 15, č. 2 (2004), s. 25-29
 9. ADE Práca s príbehom v dramatoterapii u detí s poruchami správania / Katarína Majzlanová
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 14, č. 4 (2004), s. 280-290
 10. ADE Uplatňovanie dramatoterapeutického programu u drogovo závislých osôb / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 14, č. 2 (2003), s. 28-31
 11. ADE Uplatnenie dramatoterapie u rómskych detí v špeciálnej škole internátnej / Katarína Majzlanová, Silvia Ivanková-Šaškievičová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 14, č. 3 (2003), s. 27-29
 12. ADE Play therapy for children with behavior disorders / Katarína Majzlanová
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 23-32
 13. ADE Uplatnenie dramatoterapie v liečebno-výchovnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 9, č. 2/3 (1998), s. 34-36
 14. ADF Uplatnenie liečebno-výchovných prístupov u osôb bez trvalého domova / Katarína Majzlanová, Jozef Jankovič
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 4-9
 15. ADF Dráma vo výchove, vzdelávaní a v terapii / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 4 (2000), s. 2-4
 16. ADF Dramatoterapia a jej perspektívy v starostlivosti o mentálne postihnutých / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 6, č. 4 (1996), s. 9-11
 17. ADF K poruchám správania detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 32, č. 4 (1997), s. 345-353
 18. ADM Uplatnenie psychodrámy u osôb závislých od alkoholu kazuistika / Katarína Majzlanová
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 109, č. 3 (2013), s. 141-146
 19. AEC Uplatnenie dramatoterapie u detí / Katarína Majzlanová
  In: Rukověť dramaterapie a teatroterapie. - ISBN 80-244-1358-2. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. - S. 62-68
 20. AEC Dramatoterapia v špeciálnej edukácii / Katarína Majzlanová
  In: Terapie v speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-7315-010-7. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. - S. 100-104
 21. AEC Uplatnenie expresívnych terapeutických prístupov u detí so špecifickými edukačnými potrebami / Katarína Majzlanová
  In: Teória a praxeológia výchovnej a komplexnej rehabilitácie : zborník vedeckých príspevkov. - ISBN 978-80-7392-286-3. - Brno : MSD, 2018. - S. 192-216
 22. AEC Dramatoterapia v starostlivosti o mentálne postihnutých / Katarína Majzlanová
  In: Speciální pedagogika, roč. 8. - ISBN 80-7067-789-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 51-55
 23. AEC Application of Projective techniques in Diagnostics and Play Therapy on Children with Behavior Disorders / Katarína Majzlanová
  In: Therapeutic and stimulative function of play. - Krakow : Pedagogic Fakulty, 1998. - S. 11-16
 24. AEC Dramatoterapia u týraných detí / Katarína Majzlanová
  In: Rukověť dramaterapie 2. - ISBN 978-80-244-2274-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - S. 97-105
 25. AED Dramatoterapia u detí s poruchami správania v špeciálnej základnej škole / Katarína Majzlanová, Adriana Kvasničková
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 97-107
 26. AED Jókai Mór művének pedagógiai elemzése és drámaterápiai felhasználása az iskolai oktatásban / Katarína Majzlanová
  In: Irodalmi hagyományaink. - ISBN 978-80-89234-35-6. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2008. - S. 297-324
 27. AED Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 8-24 [online]
 28. AED Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v biblioterapii / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 25-33 [online]
 29. AED Uplatnenie dramatoterapie u ľudí s postihnutím / Katarína Majzlanová
  In: Súčasná dramatoterapia - prístupy, výzvy. - ISBN 978-80-89328-56-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - S. 93-99
 30. AED Rola dramatoterapeuta v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Človek v strede liečebnopedagogickej starostlivosti. - Bratislava : Humanitas, 2000. - S. 98-103
 31. AED Výchovná skupina ako činiteľ výchovy v predškolskom veku / Katarína Majzlanová
  In: Bulletin Fice. - Ostrava : [s.n.], 1983. - S. 65-72
 32. AED Trauma v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 104-112
 33. AED Pedagogická terapia v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Uplatnenie pedagogickej terapie a dramatoterapie v procese edukácie. - ISBN 978-80-89234-80-6. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. - S. 11-28
 34. AED Niektoré metódy, formy a prostriedky pracovnej výchovy detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Bulletin Fice. - Pardubice : FICE, 1990. - S. 15-18
 35. AED K problematike špeciálnopedagogickej diagnostiky zdravotne postihnutých detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Ranná a predškolská výchova postihnutých detí. - Bratislava : SŠLV v SR, 1991. - S. 6-9
 36. AED Metódy a prostriedky rozvíjania reči mentálne retardovaných detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa 1992 : Komplexná rehabilitácia pri poruchách reči a sluchu : Ročenka časopisu pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcú pomáhať. - Bratislava : Parentes, 1992. - S. 90-92
 37. AED Dramatická výchova vo výchove mentálne retardovaných detí / Katarína Majzlanová
  In: Nové stratégie starostlivosti o mentálne retardované deti. - Bratislava : PTK Echo, 1993. - S. 30-40
 38. AED Tvorivá dramatika ako metóda rozvíjania plynulosti reči a komunikácie / Katarína Majzlanová
  In: Paedagogica specialis 19. - ISBN 80-223-0985-0. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1996. - S. 67-71
 39. AED Komunikačný tréning učiteľov základnej školy / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-8. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 65-69
 40. AED Využitie dramatoterapie u detí s poruchami správania v základnej škole / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-5. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 29-35
 41. AEF Presahy dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 173-179
 42. AEF Hra s bábkami vo výchove, diagnostike a terapii detí s poruchami správania / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa 1994 : Ročenka časopisu pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcú pomáhať. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 1995. - S. 29-34
 43. AFB Expresívne terapie v multikultúrnej výchove / Katarína Majzlanová
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 137-145 [CD-ROM]
 44. AFC Divadelný model dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Arteterapie. - Č. 29 (2012), s. 104-116
 45. AFC Diagnostika, meranie a hodnotenie v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Pedagogická diagnostika '99. - ISBN 80-7042-160-6. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity, 1999. - S. 412-419
 46. AFC Dramatoterapeutická intervencia s rodinou / Katarína Majzlanová
  In: 3. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. - ISBN 80-244-0547-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - S. 299-305
 47. AFC Dramatoterapia u detí s poruchami správania v základnej škole / Katarína Majzlanová, Andrej Vráblik
  In: Společný prostor = Common space 2014. - ISBN 978-80-244-4411-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - S. 212-229
 48. AFC Uplatnenie biblioterapie u detí so špecifickými poruchami učenia / Katarína Majzlanová
  In: 5. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-0983-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 47-48 [CD-ROM]
 49. AFC Dramatoterapia v procese smútenia / Katarína Majzlanová
  In: Sborník textů z 12. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a 7. mezinárodní dramaterapeutická konference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2966-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 83-89 [CD-ROM]
 50. AFD Inkluzívne vzdelávanie u detí so znevýhodnením / Katarína Majzlanová
  In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-229-0. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2017. - S. 66-72 [CD-ROM]
 51. AFD Uplatnenie dramatoterapie u detí s problémami v správaní / Katarína Majzlanová
  In: Vzdelávanie - identita - zdravie. - ISBN 978-80-8122-044-9. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. - S. 674-684
 52. AFD Biblioterapia a dramatoterapia pri liečbe ľudí závislých od alkoholu / Katarína Majzlanová
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 43-55
 53. AFD Diagnostika a výskum v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická diagnostika. - ISBN 80-968053-8-X. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 80-87
 54. AFD Tvorivá dramatika ako metóda rozvíjania sociálnych a komunikačných zručností / Katarína Majzlanová
  In: Detská opatrovňa v Trnave a jej aktuálnosť dnes : predškolská výchova ako výchova k harmónii. - ISBN 80-89074-44-8. - Trnava : Pedagogická fakulta, 2002. - S. 84-88
 55. AFD Metódy dramatoterapie, dramatoterapia u detí s adaptačnými a emocionálnymi problémami / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 118-123
 56. AFD Dramatoterapia ako prostriedok edukácie a rozvíjania spolupráce rodiny a školy v špeciálnej základnej škole / Katarína Majzlanová
  In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-28-8. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 52-63 [CD-ROM]
 57. AFD Dramatoterapia u detí s problémovým správaním v detskom domove / Katarína Majzlanová
  In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-103-3. - Komárno : Univerzita J. Seleho, 2014. - S. 347-354 [CD-ROM]
 58. AFD Biblioterapia a dramatoterapia ako nástroj intervencie pri zvyšovaní kvality života detí rodičov s psychickými poruchami / Katarína Majzlanová
  In: Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie, zv. 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89464-10-4. - Bratislava : Samosato, 2012. - S. 213-230 [CD-ROM]
 59. AFD Výchova a terapia v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu = A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-157-6. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2015. - S. 19-26 [CD-ROM]
 60. AFD Vzťahové väzby a komponenty expresívnych terapií v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 143-164
 61. AFD Podmienky úspešnej edukácie sociálne znevýhodnených detí / Katarína Majzlanová
  In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť : etika, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie. - ISBN 978-80-89464-22-7. - Bratislava : Samosato, 2013. - S. 422-437
 62. AFD Rolové hry v špeciálnej edukácii / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa 2000 : Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-88868-68-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2001. - S. 61-68
 63. AFD Integračné aspekty dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Aktuálne trendy v teórii výchovy. - ISBN 80-8068-256-9. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004. - S. 259-268
 64. AFD Tvorivé dieťa tretieho tisícročia výskum programu tvorivosti / Katarína Majzlanová
  In: Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-073-9. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. - S. 197-203 [CD-ROM]
 65. AFD Kompetencie pedagóga pri riešení neštandardných výchovných situácií / Katarína Majzlanová
  In: Spoločenské javy a zmeny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-008-1. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010. - S. 201-205 [CD-ROM]
 66. AFD Význam príbehu v biblioterapii / Katarína Majzlanová, Kvetoslava Kotrbová
  In: 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. - ISBN 978-80-8122-331-0. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 149-172 [online]
 67. AFD Preventívne prístupy a možnosti modifikácie správania detí materskej školy / Katarína Majzlanová
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 1. - ISBN 80-88893-17-8. - Bratislava : Iuventa, 1997. - S. 83-86
 68. AFD Integrovaný model dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - ISBN 80-968053-1-2. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 160-162
 69. AFD Uplatnenie dramatoterapie a biblioterapie s rodinou klienta / Katarína Majzlanová
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 70-77 [CD-ROM]
 70. AFD Dimenzie profesionálnej etiky v procese vytvárania inkluzívnej školy / Katarína Majzlanová
  In: Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4464-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 241-254 [CD-ROM]
 71. AFG Kapcsolat és szerep analízis a pszichodráma folyamatában alkoholfüggő betegeknél / Katarína Majzlanová
  In: Összeválva - szétfonódva szerepcsere. - Budapešť : A magyar pszichodráma egyesület, 2004. - S. 6
 72. AFG Uplatnenie drámy v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. - ISBN 978-80-210-4849-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 40
 73. AFG Divadelný model dramatoterapie u postihnutých ľudí / Katarína Majzlanová
  In: 9. mezinárodní konference speciální pedagogika ve světle legislativních změn a 4. mezinárodní dramaterapeutické konference. - ISBN 978-80-244-1927-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 33
 74. AFH Prvé skúsenosti s poetoterapiou u nás / Katarína Majzlanová
  In: Horizonty psychoterapie. - Františkové Lázně : [s.n.], 1987. - S. 54
 75. BAB Učebný plán a učebné osnovy pre 1. a 2. ročník tranzitívnej triedy špeciálnej základnej školy. Metódy učenia a vyučovania. Tranzitívna trieda / Daniela Čechová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 76. BAB Tvorivá dramatika v edukačnom procese / Elena Pajdlhauserová, Katarína Majzlanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 77. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 78. BBB Dramatoterapia v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Variácie podôb výchovnej dramatiky. - ISBN 80-968312-8-3. - Prešov : Lana, 2003. - S. 79-122
 79. BCI Tvorivá dramatika : Pre študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky. / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 2003
 80. BCI Tvorivá dramatika v materskej škole [elektronický zdroj] : . / Katarína Majzlanová, Elena Pajdlhauserová
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014
 81. BCI Základy biblioterapie pre knihovníkov [elektronický zdroj] : . / Katarína Majzlanová
  Zvolen : Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, 2017
 82. BCI Rozumová výchova mentálne postihnutých detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1996
 83. BCI Pracovná výchova mentálne postihnutých detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  Bratislava : AT Publishing, 1997
 84. BDE Megelőzési iskolai programok alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban / Katarína Majzlanová
  In: Őrszavak [online]. - December (2011), s. [1-13]
 85. BDE Učiteľ dramatu / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Praha : Artama. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 9
 86. BDF Humorterápia és gyermekirodalom / Katarína Majzlanová
  In: Eruditio - educatio. - Č. 2 (2007), s. 99-102
 87. BDF Osobnosť učiteľky / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 37, č. 6 (1982/1983), s. 3-4
 88. BDF Problémy pri výchove detí s poruchami správania / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 37, č. 2 (1982/1983), s. 22-23
 89. BDF Logopedická práca s deťmi v osobitnej materskej škole / Katarína Majzlanová, Ľudmila Paulendová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 39, č. 2 (1984/1985), s. 14-17
 90. BDF Citová a mravná výchova detí v rodine / Katarína Majzlanová
  In: Rodina a škola. - Roč. 31, č. 9 (1984), s. 13
 91. BDF Dramatická výchova v špeciálnej a liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 42, č. 42 (1992), s. 6
 92. BDF Mentálne retardované dieťa v rodine a spoločnosti / Katarína Majzlanová
  In: Efeta. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 19-20
 93. BDF Poďme sa hrať! / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 5, č. 1 (1995), s. 22-27
 94. BDF Niektoré preventívne prístupy pri poruchách správania / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 50, č. 5 (1995/1996), s. 4-6
 95. BDF Hra a dramatoterapia terapia drámou / Katarína Majzlanová
  In: Informácie. - Bratislava. - Č. 20 (1997), s. 22
 96. BED Liečebný pedagóg v roli dramatoterapeuta / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 108-110
 97. BED Poruchy správania u detí a možnosti ich modifikácie prostredníctvom dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Informačný bulletin VII : Špeciálnopedagogické poradenstvo. - ISBN 80-7164-371-8. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003. - S. 66-78
 98. BED Playback divadlo na poli výchovy a terapie / Katarína Majzlanová
  In: Súčasná dramatoterapia - prístupy, výzvy. - ISBN 978-80-89328-56-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - S. 81-85
 99. BED Možnosti využitia dramatického prejavu vo včasnej intervencii / Katarína Majzlanová
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 130-137
 100. BED Diagnostické možnosti hry / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika : Zborník príspevkov Liečebnopedagogické dni II. a III. - ISBN 80-968053-0-4. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 11-15
 101. BED Divadelný model dramatoterapie u postihnutých jednotlivcov / Katarína Majzlanová
  In: Nové trendy v dramatoterapii. - ISBN 978-80-969238-2-3. - Bratislava : Geotropos, 2009. - S. 117-123
 102. BED Uplatnenie playback divadla v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Nové trendy v dramatoterapii. - ISBN 978-80-969238-2-3. - Bratislava : Geotropos, 2009. - S. 104-108
 103. BEF Riešenie zaškolenia sociálne znevýhodnených detí / Katarína Majzlanová
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 92-100 [CD-ROM]
 104. BEF Biblioterapia / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1995. - S. 48-50
 105. BEF Terapia hrou v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1995. - S. 46-47
 106. BEF K teoretickým a metodologickým otázkam dramatickej výchovy a dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1995. - S. 41-45
 107. BEF Sociálne a komunikačné aspekty dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Alternatívny spôsob života. - Bratislava : [s.n.], 1998. - S. 30-32
 108. BEF Súčasné poslanie liečebnej pedagogiky pri zvyšovaní kvality života dieťaťa so znevýhodnením / Katarína Majzlanová
  In: Dieťa v ohrození 20 : práva detí na Slovensku: kroky a pokroky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-2-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. [1-14] [CD-ROM]
 109. BFA Expressive therapies in early childhood intervention / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 294
 110. CAB Poetoterapeutika : monológ s minulosťou, dialóg s prítomnosťou, spätný pohľad do budúcnosti. / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Iris, 2015
 111. DAI Poruchy správania u detí predškolského veku, možnosti modifikácie / Katarína Majzlanová
  Bratislava : [s.n.], 1995
 112. EDI Rodina s postihnutým dieťaťom / Katarína Majzlanová
  In: Informácie. - Č. 26 (1998), s. 17
 113. EDI Kováčová, B. 2011: Práca s bábkou námety pre pedagógov v materskej škole / Katarína Majzlanová
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 63
 114. EDI Riešenie konfliktov príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 31
 115. EDI Dejiny predškolskej pedagogiky / Katarína Majzlanová
  In: Komenský. - Roč. 128, č. 5 (2004), s. 40-41
 116. EDI Hrajeme si s pohádkami dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy / Katarína Majzlanová
  In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 17
 117. EDI 6 x 12 her a pohádek zábavné činnosti pro skupinu dětí ve věku od 4 do 8 let / Katarína Majzlanová
  In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 17
 118. EDI Hry na každý den / Katarína Majzlanová
  In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 18
 119. EDI Psychomotorické hry / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 20
 120. EDI Příběhy dětí s autizmem a příbuznými poruchami vývoje / Katarína Majzlanová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 53, č. 1 (2001), s. 96-97
 121. EDI Rozhovory s dievčatami / Katarína Majzlanová
  In: Literárne listy. - Roč. 5, č. 8 (1962), s. 15-17
 122. EDI Miért isznak a nők? (Prečo pijú ženy?) / Katarína Majzlanová
  In: Tretí vek. - Roč. 1, č. 5 (1991), s. 32
 123. EDI Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím / Katarína Majzlanová
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 198-199 [CD-ROM]
 124. EDI Škola plná zážitkov. Globálna námetová hra Robinson / Katarína Majzlanová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 45, č. 34 (1995), s. 5
 125. EDI Činnostná terapia v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 31, č. 1 (1996), s. 88
 126. EDI Schopler, E.: Autistické chování / Katarína Majzlanová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 50, č. 2 (1998), s. 199-200
 127. FAI Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 2001
 128. FAI Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) - stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Geotropos, 2004
 129. FAI Súčasná dramatoterapia - prístupy, výzvy / ed. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Z-F LINGUA, 2011
 130. FAI Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti : liečebná pedagogika : IV- V. / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 2003
 131. FAI Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1998
 132. FAI Nové trendy v dramatoterapii / ed. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Geotropos, 2009
 133. FAI Liečebná pedagogika : Zborník príspevkov Liečebnopedagogické dni II. a III. / zodp. red. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1998
 134. GHG Biblioterapia a dramatoterapia ako nástroj intervencie u detí rodičov s psychickými ťažkosťami [elektronický dokument] : . / Katarína Majzlanová
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 135. GII Vyžarujú radosť zo samého bytia / Katarína Majzlanová
  In: Slnečnica extra : príloha Urobme si radosť. - Bratislava : Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, 2006. - S. 6
 136. GII Správa z konferencie Nové trendy v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 43-44
 137. GII Systémový prístup k zvládaniu problémových výchovných situácií v škole / Katarína Majzlanová
  In: Naša univerzita. - Roč. 51, č. 6 (2005), s. 12
 138. GII Z názorov odborníkov / Katarína Majzlanová
  In: Mosty. - Roč. 9, č. 48 (2000), s. 3
 139. GII Deti v osobitnej materskej škole / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 41, č. 5 (1986/1987), s. 12
 140. GII Sme tu. Divadelný festival osobitných škôl v Námestove / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 8, č. 3 (1997), s. 19
 141. GII Medzinárodná konferencia v Györi / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 29
 142. GII Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii / Katarína Majzlanová
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 8 (1998), s. 11

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. AAB Poruchy správania u detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1998
 2. ABD Uplatnenie tvorivej dramatiky v materskej škole / Katarína Majzlanová
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 5-25
 3. ACB Špeciálna dramatická výchova v sociálnej a špeciálnej pedagogike / Katarína Majzlanová ... [et al.]
  Bratislava : Humanitas, 2004
 4. ACB Dramatoterapia v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Iris, 2004
 5. ACB Dramatoterapia / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1999
 6. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom dramatoterapie a biblioterapie pri problémoch v správaní detí / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 8-27 [1,21 AH] [online]
 7. ACD Poruchy správania v mladšom školskom veku / Katarína Majzlanová
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 8-28 [1,00 AH] [online]
 8. ADE Rozvíjanie empatie u detí základnej školy pomocou dramatoterapie / Katarína Majzlanová, Miroslav Danko
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 15, č. 2 (2004), s. 25-29
 9. ADE Práca s príbehom v dramatoterapii u detí s poruchami správania / Katarína Majzlanová
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 14, č. 4 (2004), s. 280-290
 10. ADE Uplatňovanie dramatoterapeutického programu u drogovo závislých osôb / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 14, č. 2 (2003), s. 28-31
 11. ADE Uplatnenie dramatoterapie u rómskych detí v špeciálnej škole internátnej / Katarína Majzlanová, Silvia Ivanková-Šaškievičová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 14, č. 3 (2003), s. 27-29
 12. ADE Play therapy for children with behavior disorders / Katarína Majzlanová
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 23-32
 13. ADE Uplatnenie dramatoterapie v liečebno-výchovnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 9, č. 2/3 (1998), s. 34-36
 14. ADF Uplatnenie liečebno-výchovných prístupov u osôb bez trvalého domova / Katarína Majzlanová, Jozef Jankovič
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 4-9
 15. ADF Dráma vo výchove, vzdelávaní a v terapii / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 4 (2000), s. 2-4
 16. ADF Dramatoterapia a jej perspektívy v starostlivosti o mentálne postihnutých / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 6, č. 4 (1996), s. 9-11
 17. ADF K poruchám správania detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 32, č. 4 (1997), s. 345-353
 18. ADM Uplatnenie psychodrámy u osôb závislých od alkoholu kazuistika / Katarína Majzlanová
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 109, č. 3 (2013), s. 141-146
 19. AEC Uplatnenie dramatoterapie u detí / Katarína Majzlanová
  In: Rukověť dramaterapie a teatroterapie. - ISBN 80-244-1358-2. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. - S. 62-68
 20. AEC Dramatoterapia v špeciálnej edukácii / Katarína Majzlanová
  In: Terapie v speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-7315-010-7. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. - S. 100-104
 21. AEC Uplatnenie expresívnych terapeutických prístupov u detí so špecifickými edukačnými potrebami / Katarína Majzlanová
  In: Teória a praxeológia výchovnej a komplexnej rehabilitácie : zborník vedeckých príspevkov. - ISBN 978-80-7392-286-3. - Brno : MSD, 2018. - S. 192-216
 22. AEC Dramatoterapia v starostlivosti o mentálne postihnutých / Katarína Majzlanová
  In: Speciální pedagogika, roč. 8. - ISBN 80-7067-789-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 51-55
 23. AEC Application of Projective techniques in Diagnostics and Play Therapy on Children with Behavior Disorders / Katarína Majzlanová
  In: Therapeutic and stimulative function of play. - Krakow : Pedagogic Fakulty, 1998. - S. 11-16
 24. AEC Dramatoterapia u týraných detí / Katarína Majzlanová
  In: Rukověť dramaterapie 2. - ISBN 978-80-244-2274-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - S. 97-105
 25. AED Dramatoterapia u detí s poruchami správania v špeciálnej základnej škole / Katarína Majzlanová, Adriana Kvasničková
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 97-107
 26. AED Jókai Mór művének pedagógiai elemzése és drámaterápiai felhasználása az iskolai oktatásban / Katarína Majzlanová
  In: Irodalmi hagyományaink. - ISBN 978-80-89234-35-6. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2008. - S. 297-324
 27. AED Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 8-24 [online]
 28. AED Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v biblioterapii / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 25-33 [online]
 29. AED Uplatnenie dramatoterapie u ľudí s postihnutím / Katarína Majzlanová
  In: Súčasná dramatoterapia - prístupy, výzvy. - ISBN 978-80-89328-56-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - S. 93-99
 30. AED Rola dramatoterapeuta v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Človek v strede liečebnopedagogickej starostlivosti. - Bratislava : Humanitas, 2000. - S. 98-103
 31. AED Výchovná skupina ako činiteľ výchovy v predškolskom veku / Katarína Majzlanová
  In: Bulletin Fice. - Ostrava : [s.n.], 1983. - S. 65-72
 32. AED Trauma v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 104-112
 33. AED Pedagogická terapia v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Uplatnenie pedagogickej terapie a dramatoterapie v procese edukácie. - ISBN 978-80-89234-80-6. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. - S. 11-28
 34. AED Niektoré metódy, formy a prostriedky pracovnej výchovy detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Bulletin Fice. - Pardubice : FICE, 1990. - S. 15-18
 35. AED K problematike špeciálnopedagogickej diagnostiky zdravotne postihnutých detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Ranná a predškolská výchova postihnutých detí. - Bratislava : SŠLV v SR, 1991. - S. 6-9
 36. AED Metódy a prostriedky rozvíjania reči mentálne retardovaných detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa 1992 : Komplexná rehabilitácia pri poruchách reči a sluchu : Ročenka časopisu pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcú pomáhať. - Bratislava : Parentes, 1992. - S. 90-92
 37. AED Dramatická výchova vo výchove mentálne retardovaných detí / Katarína Majzlanová
  In: Nové stratégie starostlivosti o mentálne retardované deti. - Bratislava : PTK Echo, 1993. - S. 30-40
 38. AED Tvorivá dramatika ako metóda rozvíjania plynulosti reči a komunikácie / Katarína Majzlanová
  In: Paedagogica specialis 19. - ISBN 80-223-0985-0. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1996. - S. 67-71
 39. AED Komunikačný tréning učiteľov základnej školy / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-8. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 65-69
 40. AED Využitie dramatoterapie u detí s poruchami správania v základnej škole / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-5. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 29-35
 41. AEF Presahy dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 173-179
 42. AEF Hra s bábkami vo výchove, diagnostike a terapii detí s poruchami správania / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa 1994 : Ročenka časopisu pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcú pomáhať. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 1995. - S. 29-34
 43. AFB Expresívne terapie v multikultúrnej výchove / Katarína Majzlanová
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 137-145 [CD-ROM]
 44. AFC Divadelný model dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Arteterapie. - Č. 29 (2012), s. 104-116
 45. AFC Diagnostika, meranie a hodnotenie v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Pedagogická diagnostika '99. - ISBN 80-7042-160-6. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity, 1999. - S. 412-419
 46. AFC Dramatoterapeutická intervencia s rodinou / Katarína Majzlanová
  In: 3. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. - ISBN 80-244-0547-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - S. 299-305
 47. AFC Dramatoterapia u detí s poruchami správania v základnej škole / Katarína Majzlanová, Andrej Vráblik
  In: Společný prostor = Common space 2014. - ISBN 978-80-244-4411-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - S. 212-229
 48. AFC Uplatnenie biblioterapie u detí so špecifickými poruchami učenia / Katarína Majzlanová
  In: 5. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-0983-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 47-48 [CD-ROM]
 49. AFC Dramatoterapia v procese smútenia / Katarína Majzlanová
  In: Sborník textů z 12. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a 7. mezinárodní dramaterapeutická konference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2966-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 83-89 [CD-ROM]
 50. AFD Inkluzívne vzdelávanie u detí so znevýhodnením / Katarína Majzlanová
  In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-229-0. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2017. - S. 66-72 [CD-ROM]
 51. AFD Uplatnenie dramatoterapie u detí s problémami v správaní / Katarína Majzlanová
  In: Vzdelávanie - identita - zdravie. - ISBN 978-80-8122-044-9. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. - S. 674-684
 52. AFD Biblioterapia a dramatoterapia pri liečbe ľudí závislých od alkoholu / Katarína Majzlanová
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 43-55
 53. AFD Diagnostika a výskum v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Liečebnopedagogická diagnostika. - ISBN 80-968053-8-X. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 80-87
 54. AFD Tvorivá dramatika ako metóda rozvíjania sociálnych a komunikačných zručností / Katarína Majzlanová
  In: Detská opatrovňa v Trnave a jej aktuálnosť dnes : predškolská výchova ako výchova k harmónii. - ISBN 80-89074-44-8. - Trnava : Pedagogická fakulta, 2002. - S. 84-88
 55. AFD Metódy dramatoterapie, dramatoterapia u detí s adaptačnými a emocionálnymi problémami / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 118-123
 56. AFD Dramatoterapia ako prostriedok edukácie a rozvíjania spolupráce rodiny a školy v špeciálnej základnej škole / Katarína Majzlanová
  In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-28-8. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 52-63 [CD-ROM]
 57. AFD Dramatoterapia u detí s problémovým správaním v detskom domove / Katarína Majzlanová
  In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-103-3. - Komárno : Univerzita J. Seleho, 2014. - S. 347-354 [CD-ROM]
 58. AFD Biblioterapia a dramatoterapia ako nástroj intervencie pri zvyšovaní kvality života detí rodičov s psychickými poruchami / Katarína Majzlanová
  In: Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie, zv. 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89464-10-4. - Bratislava : Samosato, 2012. - S. 213-230 [CD-ROM]
 59. AFD Výchova a terapia v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu = A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-157-6. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2015. - S. 19-26 [CD-ROM]
 60. AFD Vzťahové väzby a komponenty expresívnych terapií v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 143-164
 61. AFD Podmienky úspešnej edukácie sociálne znevýhodnených detí / Katarína Majzlanová
  In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť : etika, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie. - ISBN 978-80-89464-22-7. - Bratislava : Samosato, 2013. - S. 422-437
 62. AFD Rolové hry v špeciálnej edukácii / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa 2000 : Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-88868-68-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2001. - S. 61-68
 63. AFD Integračné aspekty dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Aktuálne trendy v teórii výchovy. - ISBN 80-8068-256-9. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004. - S. 259-268
 64. AFD Tvorivé dieťa tretieho tisícročia výskum programu tvorivosti / Katarína Majzlanová
  In: Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-073-9. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. - S. 197-203 [CD-ROM]
 65. AFD Kompetencie pedagóga pri riešení neštandardných výchovných situácií / Katarína Majzlanová
  In: Spoločenské javy a zmeny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-008-1. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010. - S. 201-205 [CD-ROM]
 66. AFD Význam príbehu v biblioterapii / Katarína Majzlanová, Kvetoslava Kotrbová
  In: 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. - ISBN 978-80-8122-331-0. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 149-172 [online]
 67. AFD Preventívne prístupy a možnosti modifikácie správania detí materskej školy / Katarína Majzlanová
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 1. - ISBN 80-88893-17-8. - Bratislava : Iuventa, 1997. - S. 83-86
 68. AFD Integrovaný model dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - ISBN 80-968053-1-2. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 160-162
 69. AFD Uplatnenie dramatoterapie a biblioterapie s rodinou klienta / Katarína Majzlanová
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 70-77 [CD-ROM]
 70. AFD Dimenzie profesionálnej etiky v procese vytvárania inkluzívnej školy / Katarína Majzlanová
  In: Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4464-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 241-254 [CD-ROM]
 71. AFG Kapcsolat és szerep analízis a pszichodráma folyamatában alkoholfüggő betegeknél / Katarína Majzlanová
  In: Összeválva - szétfonódva szerepcsere. - Budapešť : A magyar pszichodráma egyesület, 2004. - S. 6
 72. AFG Uplatnenie drámy v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. - ISBN 978-80-210-4849-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 40
 73. AFG Divadelný model dramatoterapie u postihnutých ľudí / Katarína Majzlanová
  In: 9. mezinárodní konference speciální pedagogika ve světle legislativních změn a 4. mezinárodní dramaterapeutické konference. - ISBN 978-80-244-1927-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 33
 74. AFH Prvé skúsenosti s poetoterapiou u nás / Katarína Majzlanová
  In: Horizonty psychoterapie. - Františkové Lázně : [s.n.], 1987. - S. 54
 75. BAB Učebný plán a učebné osnovy pre 1. a 2. ročník tranzitívnej triedy špeciálnej základnej školy. Metódy učenia a vyučovania. Tranzitívna trieda / Daniela Čechová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 76. BAB Tvorivá dramatika v edukačnom procese / Elena Pajdlhauserová, Katarína Majzlanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 77. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 78. BBB Dramatoterapia v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Variácie podôb výchovnej dramatiky. - ISBN 80-968312-8-3. - Prešov : Lana, 2003. - S. 79-122
 79. BCI Tvorivá dramatika : Pre študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky. / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 2003
 80. BCI Tvorivá dramatika v materskej škole [elektronický zdroj] : . / Katarína Majzlanová, Elena Pajdlhauserová
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014
 81. BCI Základy biblioterapie pre knihovníkov [elektronický zdroj] : . / Katarína Majzlanová
  Zvolen : Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, 2017
 82. BCI Rozumová výchova mentálne postihnutých detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1996
 83. BCI Pracovná výchova mentálne postihnutých detí predškolského veku / Katarína Majzlanová
  Bratislava : AT Publishing, 1997
 84. BDE Megelőzési iskolai programok alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban / Katarína Majzlanová
  In: Őrszavak [online]. - December (2011), s. [1-13]
 85. BDE Učiteľ dramatu / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Praha : Artama. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 9
 86. BDF Humorterápia és gyermekirodalom / Katarína Majzlanová
  In: Eruditio - educatio. - Č. 2 (2007), s. 99-102
 87. BDF Osobnosť učiteľky / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 37, č. 6 (1982/1983), s. 3-4
 88. BDF Problémy pri výchove detí s poruchami správania / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 37, č. 2 (1982/1983), s. 22-23
 89. BDF Logopedická práca s deťmi v osobitnej materskej škole / Katarína Majzlanová, Ľudmila Paulendová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 39, č. 2 (1984/1985), s. 14-17
 90. BDF Citová a mravná výchova detí v rodine / Katarína Majzlanová
  In: Rodina a škola. - Roč. 31, č. 9 (1984), s. 13
 91. BDF Dramatická výchova v špeciálnej a liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 42, č. 42 (1992), s. 6
 92. BDF Mentálne retardované dieťa v rodine a spoločnosti / Katarína Majzlanová
  In: Efeta. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 19-20
 93. BDF Poďme sa hrať! / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 5, č. 1 (1995), s. 22-27
 94. BDF Niektoré preventívne prístupy pri poruchách správania / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 50, č. 5 (1995/1996), s. 4-6
 95. BDF Hra a dramatoterapia terapia drámou / Katarína Majzlanová
  In: Informácie. - Bratislava. - Č. 20 (1997), s. 22
 96. BED Liečebný pedagóg v roli dramatoterapeuta / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 108-110
 97. BED Poruchy správania u detí a možnosti ich modifikácie prostredníctvom dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Informačný bulletin VII : Špeciálnopedagogické poradenstvo. - ISBN 80-7164-371-8. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003. - S. 66-78
 98. BED Playback divadlo na poli výchovy a terapie / Katarína Majzlanová
  In: Súčasná dramatoterapia - prístupy, výzvy. - ISBN 978-80-89328-56-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - S. 81-85
 99. BED Možnosti využitia dramatického prejavu vo včasnej intervencii / Katarína Majzlanová
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 130-137
 100. BED Diagnostické možnosti hry / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika : Zborník príspevkov Liečebnopedagogické dni II. a III. - ISBN 80-968053-0-4. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 11-15
 101. BED Divadelný model dramatoterapie u postihnutých jednotlivcov / Katarína Majzlanová
  In: Nové trendy v dramatoterapii. - ISBN 978-80-969238-2-3. - Bratislava : Geotropos, 2009. - S. 117-123
 102. BED Uplatnenie playback divadla v edukačnom procese / Katarína Majzlanová
  In: Nové trendy v dramatoterapii. - ISBN 978-80-969238-2-3. - Bratislava : Geotropos, 2009. - S. 104-108
 103. BEF Riešenie zaškolenia sociálne znevýhodnených detí / Katarína Majzlanová
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 92-100 [CD-ROM]
 104. BEF Biblioterapia / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1995. - S. 48-50
 105. BEF Terapia hrou v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1995. - S. 46-47
 106. BEF K teoretickým a metodologickým otázkam dramatickej výchovy a dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1995. - S. 41-45
 107. BEF Sociálne a komunikačné aspekty dramatoterapie / Katarína Majzlanová
  In: Alternatívny spôsob života. - Bratislava : [s.n.], 1998. - S. 30-32
 108. BEF Súčasné poslanie liečebnej pedagogiky pri zvyšovaní kvality života dieťaťa so znevýhodnením / Katarína Majzlanová
  In: Dieťa v ohrození 20 : práva detí na Slovensku: kroky a pokroky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-2-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. [1-14] [CD-ROM]
 109. BFA Expressive therapies in early childhood intervention / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 294
 110. CAB Poetoterapeutika : monológ s minulosťou, dialóg s prítomnosťou, spätný pohľad do budúcnosti. / Katarína Majzlanová
  Bratislava : Iris, 2015
 111. DAI Poruchy správania u detí predškolského veku, možnosti modifikácie / Katarína Majzlanová
  Bratislava : [s.n.], 1995
 112. EDI Rodina s postihnutým dieťaťom / Katarína Majzlanová
  In: Informácie. - Č. 26 (1998), s. 17
 113. EDI Kováčová, B. 2011: Práca s bábkou námety pre pedagógov v materskej škole / Katarína Majzlanová
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 63
 114. EDI Riešenie konfliktov príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 31
 115. EDI Dejiny predškolskej pedagogiky / Katarína Majzlanová
  In: Komenský. - Roč. 128, č. 5 (2004), s. 40-41
 116. EDI Hrajeme si s pohádkami dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy / Katarína Majzlanová
  In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 17
 117. EDI 6 x 12 her a pohádek zábavné činnosti pro skupinu dětí ve věku od 4 do 8 let / Katarína Majzlanová
  In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 17
 118. EDI Hry na každý den / Katarína Majzlanová
  In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 18
 119. EDI Psychomotorické hry / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 20
 120. EDI Příběhy dětí s autizmem a příbuznými poruchami vývoje / Katarína Majzlanová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 53, č. 1 (2001), s. 96-97
 121. EDI Rozhovory s dievčatami / Katarína Majzlanová
  In: Literárne listy. - Roč. 5, č. 8 (1962), s. 15-17
 122. EDI Miért isznak a nők? (Prečo pijú ženy?) / Katarína Majzlanová
  In: Tretí vek. - Roč. 1, č. 5 (1991), s. 32
 123. EDI Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím / Katarína Majzlanová
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 198-199 [CD-ROM]
 124. EDI Škola plná zážitkov. Globálna námetová hra Robinson / Katarína Majzlanová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 45, č. 34 (1995), s. 5
 125. EDI Činnostná terapia v liečebnej pedagogike / Katarína Majzlanová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 31, č. 1 (1996), s. 88
 126. EDI Schopler, E.: Autistické chování / Katarína Majzlanová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 50, č. 2 (1998), s. 199-200
 127. FAI Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 2001
 128. FAI Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) - stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Geotropos, 2004
 129. FAI Súčasná dramatoterapia - prístupy, výzvy / ed. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Z-F LINGUA, 2011
 130. FAI Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti : liečebná pedagogika : IV- V. / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 2003
 131. FAI Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii / zost. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1998
 132. FAI Nové trendy v dramatoterapii / ed. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Geotropos, 2009
 133. FAI Liečebná pedagogika : Zborník príspevkov Liečebnopedagogické dni II. a III. / zodp. red. Katarína Majzlanová
  Bratislava : Humanitas, 1998
 134. GHG Biblioterapia a dramatoterapia ako nástroj intervencie u detí rodičov s psychickými ťažkosťami [elektronický dokument] : . / Katarína Majzlanová
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 135. GII Vyžarujú radosť zo samého bytia / Katarína Majzlanová
  In: Slnečnica extra : príloha Urobme si radosť. - Bratislava : Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, 2006. - S. 6
 136. GII Správa z konferencie Nové trendy v dramatoterapii / Katarína Majzlanová
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 43-44
 137. GII Systémový prístup k zvládaniu problémových výchovných situácií v škole / Katarína Majzlanová
  In: Naša univerzita. - Roč. 51, č. 6 (2005), s. 12
 138. GII Z názorov odborníkov / Katarína Majzlanová
  In: Mosty. - Roč. 9, č. 48 (2000), s. 3
 139. GII Deti v osobitnej materskej škole / Katarína Majzlanová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 41, č. 5 (1986/1987), s. 12
 140. GII Sme tu. Divadelný festival osobitných škôl v Námestove / Katarína Majzlanová
  In: Tvořivá dramatika. - Roč. 8, č. 3 (1997), s. 19
 141. GII Medzinárodná konferencia v Györi / Katarína Majzlanová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 29
 142. GII Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii / Katarína Majzlanová
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 8 (1998), s. 11