Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. AAB Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím : podpora ľudí s viacnásobným postihnutím s dôrazom na komunikačné a sociálne kompetencie. / Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Musica Liturgica, 2014
 2. AAB Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 3. AAB Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike / Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 4. ABD Arteterapia - kreatívny a expresívny proces v práci s adolescentmi (komparácia vybraných výskumov) / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 67-87 [CD-ROM]
 5. ACD Psychomotorika ako integrálna súčasť multisenzorických prístupov / Zuzana Fábry Lucká
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 66-85 [1,03 AH] [CD-ROM]
 6. ACD Poruchy správania v adolescencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 48-64 [1,00 AH] [online]
 7. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v muzikoterapii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 94-113 [1,10 AH] [online]
 8. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v psychomotorickej terapii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 74-93 [1,00 AH] [online]
 9. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom psychomotorickej terapie pri problémoch v správaní detí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 68-87 [1,06 AH] [online]
 10. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom muzikoterapie pri problémoch v správaní detí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 88-107 [1,04 AH] [online]
 11. ACD Multisenzorika v muzikoterapeuticky orientovanej intervencii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 102-120 [1,06 AH] [CD-ROM]
 12. ACD Diagnostika vo vzťahu k problémovému správaniu sa dieťaťa / Zuzana Fábry Lucká, Zuzana Yakhyaev
  In: Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3996-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 21-44 [online]
 13. ADE Evaluation of programmes in psychomotor therapy / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Review of Artistic Education. - Roč. 6, č. 11-12 (2016), s. 158-166
 14. ADE Online assessment, documentation and evaluation tool in early childhood intervention - pilot study in Slovakia in multisensory therapeutic environments / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 2, č. 5 (2014), s. 59-71
 15. ADE Psychomotor therapy in the context of multisensory environment (scientific paper) / Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 14 (2019), s. 7-15
 16. ADE Psychomotor therapy at early age (overview essay) / Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 2, č. 7 (2015), s. 19-26
 17. ADF Podpora rodičovských kompetencií prostredníctvom pohybovo zameranej intervencie / Zuzana Fábry Lucká
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 17, č. 4 (2018), s. 46-51
 18. ADF Aspekty multisenzorického prostredia vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 18, č. 5 (2019), s. 43-50
 19. AEC Tertiary education in dance-movement therapy / Zuzana Fábry Lucká
  In: International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. - ISBN 978-80-244-4610-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 90-116
 20. AED Stimulácia raného vývinu dieťaťa multisenzoricky orientovanou hrou / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 21 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-21-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2017. - S. 13-17 [CD-ROM]
 21. AED Podpora koncentrácie prostredníctvom biblioterapie u detí na prvom stupni základnej školy / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 64-66 [CD-ROM]
 22. AED Možnosti poradenstva rodine jednotlivca s viacnásobným postihnutím / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 7-14 [CD-ROM]
 23. AED Evaluácia programov v psychomotorickej terapii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 19 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-14-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2015. - S. 72-84 [CD-ROM]
 24. AED Význam vokálneho prejavu v muzikoterapeutickom procese / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 19 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-14-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2015. - S. 19-24 [CD-ROM]
 25. AED Možnosti a limity využitia expresívnych terapií v zariadeniach poskytujúcich služby rodinám s deťmi s rizikovým vývinom v Bratislavskom kraji / Zuzana Fábry Lucká
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 52-58 [CD-ROM]
 26. AED Podpora dieťaťa s nervovo - svalovým ochorením prostredníctvom aktivít z vývinovo orientovanej psychomotorickej terapie / Zuzana Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-4-3. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. 21-28 [CD-ROM]
 27. AED Plánovanie a tvorba programu v liečebnej pedagogike / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebná pedagogika 2 : tvorba a evalvácia programu v liečebnej pedagogike. - ISBN 978-80-223-3779-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 40-50
 28. AED Podpora silných stránok rodiny prostredníctvom online diagnostického nástroja vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lessner Lištiaková
  In: Rodina v procese zmien [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4645-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 50-70 [1,17 AH] [CD-ROM]
 29. AED Expresivita ako komunikačný prejav v multisenzorickom prostredí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresivita vo výchove II. [elektronický dokument] : vedecký zborník monotematicky orientovaný na fenomén expresivity. - ISBN 978-80-557-1506-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 96-106 [CD-ROM]
 30. AED Pohyb ako súčasť budovania vlastného "ja" / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresivita vo výchove II. [elektronický dokument] : vedecký zborník monotematicky orientovaný na fenomén expresivity. - ISBN 978-80-557-1506-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 107-115 [CD-ROM]
 31. AED Podpora rodiny v procese sprevádzania / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 40-46
 32. AED Možnosti a limity preventívne orientovanej arteterapie ako terapeutického konceptu v skupine klientov s viacnásobným postihnutím / Zuzana Fábry Lucká
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - S. 54-59 [CD-ROM]
 33. AED Identifikácia a napĺňanie špecifických potrieb a podmienok výchovy dieťaťa s poruchami správania / Zuzana Fábry Lucká, Zuzana Yakhyaev
  In: Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3996-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 45-62 [online]
 34. AED Diagnostika - základný terminologický aparát / Zuzana Fábry Lucká
  In: Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3996-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 6-20 [online]
 35. AFC Multi-sensory expression as a way of communication for people with profound and multiple learning disabilities / Zuzana Fábry Lucká
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 221-226 [CD-ROM]
 36. AFC Aspects of multi-sensory environments in family-oriented early childhood intervention / Zuzana Fábry Lucká, Erika Tichá
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 227-232 [CD-ROM]
 37. AFC Multisensory aspects of play / Zuzana Fábry Lucká, Pavol Janoško
  In: SGEM 2018 conference proceedings : 3 : Science and Society : Roč. 5. - ISBN 978-619-7408-57-7. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - S. 545-550
 38. AFC Psychomotorická terapia u mladých žien s nervovo-svalovým ochorením / Zuzana Lucká
  In: Sborník textů z 12. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a 7. mezinárodní dramaterapeutická konference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2966-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 425-432 [CD-ROM]
 39. AFD Podpora komunikácie u ľudí s viacnásobným postihnutím v multisenzorickom prostredí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 [elektronický dokument] : konferenčný zborník zostavený z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 6. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, ktorá sa konala 17. januára 2019. - ISBN 978-80-561-0701-0. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - S. 162-255 [CD-ROM]
 40. AFD Analýza alternatív pri aplikovaní terapeutických techník a prístupov v sociálnych zariadeniach poskytujúcich starostlivosť jednotlivcom s viacnásobným postihnutím / Zuzana Lucká
  In: Juvenilia paedagogica 2013 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-590-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. - S. 85-89 [CD-ROM]
 41. AFD Sociálna inklúzia prostredníctvom arteterapeutických stretnutí adolescentov s viacnásobným postihnutím / Zuzana Fábry Lucká
  In: CREA-AE 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-1374-8. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2017. - S. 323-330 [online]
 42. AFD Podpora sociálnych a komunikačných zručností jednotlivca s viacnásobným postihnutím prostredníctvom terapeutických konceptov výskumný zámer / Zuzana Lucká
  In: Juvenilia paedagogica 2012 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-531-7. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. - S. 169-174 [CD-ROM]
 43. AFD Liečebnopedagogická diagnostika a terapia v multisenzorickom prostredí / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0176-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014. - S. 185-195 [CD-ROM]
 44. AFD Podpora vzťahu rodič - dieťa s viacnásobným postihnutím v ranom veku prostredníctvom psychomotorickej terapie / Zuzana Fábry Lucká
  In: Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : Spolupráca s rodičmi pri podpore vývinu. - ISBN 978-80-223-3685-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 183-188
 45. AFD Multisenzoricky orientovaná hra ako podpora vlastných kompetencií rodiny / Zuzana Fábry Lucká
  In: CREA-AE 2018 [elektronický dokument] : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, zborník z elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. - 15. 11. 2018. - ISBN 978-80-557-1519-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 224-230 [online]
 46. AFD Aktuálne výzvy a perspektívy rozvoja liečebnej pedagogiky na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová, Pavol Janoško, Zuzana Fábry Lucká
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 148-156 [CD-ROM]
 47. AFD Expresivita v multisenzorických prístupoch / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018 [elektronický dokument] : konferenčný zborník z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-561-0563-4. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 82-88 [CD-ROM]
 48. AFD Multisenzorické prostredie ako priestor pre expresiu / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 106-110 [CD-ROM]
 49. AFL Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike / Zuzana Fábry Lucká
  In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 80-81 [online]
 50. AFL Diagnostické možnosti porúch správania z pozície liečebného pedagóga / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 244-246 [CD-ROM]
 51. BDF Použitie bazálnej stimulácie v kontexte vzdelávania jedinca s viacnásobným postihnutím / Zuzana Lucká
  In: Pán učiteľ. - Roč. 5, č. 2 (2012), s. 22-23
 52. BED Snoezelen v podmienkach domova sociálnych služieb na Slovensku / Zuzana Lucká, Jana Strašilová
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 38-42
 53. BEF Psychomotorická terapia pre adolescentov a mladých dospelých s nervovo-svalovým ochorením / Zuzana Lucká
  In: 3. študentské liečebnopedagogické dni marec 2009. - ISBN 978-80-223-2762-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 30-33
 54. BEF Dôležitosť vzťahu pri uplatňovaní terapeutických konceptov u ľudí s viacnásobným postihnutím / Zuzana Lucká
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 126-131
 55. BFA Multisensory environments in early childhood intervention / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 295
 56. DAI Diagnostika a terapia sociálnych a komunikačných zručností u viacnásobne postihnutých jednotlivcov prostredníctvom terapeutických techník a prístupov / Zuzana Lucká ; školiteľ Katarína Majzlanová
  Bratislava : [s.n.], 2013
 57. EDI Starostlivosť o dieťa so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Lucká
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 10 (2011), s. 33
 58. EDI B. Kováčová: Vývinovo orientovaná dramatoterapia (možnosti a limity vo výchove a včasnej intervencii) / Zuzana Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-4-3. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. 122-125 [CD-ROM]
 59. FAI Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. / Zuzana Fábry Lucká - editor
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 60. FAI Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 [elektronický zdroj] : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. / ed. Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 61. FAI Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj] : . / ed. Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 62. FAI Kids strengths - Silné stránky detí v kontexte duševných ochorení rodičov : učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. / eds. Ivana Lištiaková, Zuzana Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 63. GII Akcia versus slovo medzinárodná dramatoterapeutická a biblioterapeutická konferencia / Zuzana Lucká
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 1 (2011), s. 27

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. AAB Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím : podpora ľudí s viacnásobným postihnutím s dôrazom na komunikačné a sociálne kompetencie. / Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Musica Liturgica, 2014
 2. AAB Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 3. AAB Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike / Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 4. ABD Arteterapia - kreatívny a expresívny proces v práci s adolescentmi (komparácia vybraných výskumov) / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 67-87 [CD-ROM]
 5. ACD Psychomotorika ako integrálna súčasť multisenzorických prístupov / Zuzana Fábry Lucká
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 66-85 [1,03 AH] [CD-ROM]
 6. ACD Poruchy správania v adolescencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 48-64 [1,00 AH] [online]
 7. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v muzikoterapii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 94-113 [1,10 AH] [online]
 8. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v psychomotorickej terapii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 74-93 [1,00 AH] [online]
 9. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom psychomotorickej terapie pri problémoch v správaní detí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 68-87 [1,06 AH] [online]
 10. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom muzikoterapie pri problémoch v správaní detí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 88-107 [1,04 AH] [online]
 11. ACD Multisenzorika v muzikoterapeuticky orientovanej intervencii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 102-120 [1,06 AH] [CD-ROM]
 12. ACD Diagnostika vo vzťahu k problémovému správaniu sa dieťaťa / Zuzana Fábry Lucká, Zuzana Yakhyaev
  In: Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3996-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 21-44 [online]
 13. ADE Evaluation of programmes in psychomotor therapy / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Review of Artistic Education. - Roč. 6, č. 11-12 (2016), s. 158-166
 14. ADE Online assessment, documentation and evaluation tool in early childhood intervention - pilot study in Slovakia in multisensory therapeutic environments / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 2, č. 5 (2014), s. 59-71
 15. ADE Psychomotor therapy in the context of multisensory environment (scientific paper) / Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 14 (2019), s. 7-15
 16. ADE Psychomotor therapy at early age (overview essay) / Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 2, č. 7 (2015), s. 19-26
 17. ADF Podpora rodičovských kompetencií prostredníctvom pohybovo zameranej intervencie / Zuzana Fábry Lucká
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 17, č. 4 (2018), s. 46-51
 18. ADF Aspekty multisenzorického prostredia vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 18, č. 5 (2019), s. 43-50
 19. AEC Tertiary education in dance-movement therapy / Zuzana Fábry Lucká
  In: International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. - ISBN 978-80-244-4610-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 90-116
 20. AED Stimulácia raného vývinu dieťaťa multisenzoricky orientovanou hrou / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 21 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-21-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2017. - S. 13-17 [CD-ROM]
 21. AED Podpora koncentrácie prostredníctvom biblioterapie u detí na prvom stupni základnej školy / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 64-66 [CD-ROM]
 22. AED Možnosti poradenstva rodine jednotlivca s viacnásobným postihnutím / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 7-14 [CD-ROM]
 23. AED Evaluácia programov v psychomotorickej terapii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 19 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-14-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2015. - S. 72-84 [CD-ROM]
 24. AED Význam vokálneho prejavu v muzikoterapeutickom procese / Zuzana Fábry Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 19 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-14-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2015. - S. 19-24 [CD-ROM]
 25. AED Možnosti a limity využitia expresívnych terapií v zariadeniach poskytujúcich služby rodinám s deťmi s rizikovým vývinom v Bratislavskom kraji / Zuzana Fábry Lucká
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 52-58 [CD-ROM]
 26. AED Podpora dieťaťa s nervovo - svalovým ochorením prostredníctvom aktivít z vývinovo orientovanej psychomotorickej terapie / Zuzana Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-4-3. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. 21-28 [CD-ROM]
 27. AED Plánovanie a tvorba programu v liečebnej pedagogike / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebná pedagogika 2 : tvorba a evalvácia programu v liečebnej pedagogike. - ISBN 978-80-223-3779-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 40-50
 28. AED Podpora silných stránok rodiny prostredníctvom online diagnostického nástroja vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lessner Lištiaková
  In: Rodina v procese zmien [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4645-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 50-70 [1,17 AH] [CD-ROM]
 29. AED Expresivita ako komunikačný prejav v multisenzorickom prostredí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresivita vo výchove II. [elektronický dokument] : vedecký zborník monotematicky orientovaný na fenomén expresivity. - ISBN 978-80-557-1506-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 96-106 [CD-ROM]
 30. AED Pohyb ako súčasť budovania vlastného "ja" / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresivita vo výchove II. [elektronický dokument] : vedecký zborník monotematicky orientovaný na fenomén expresivity. - ISBN 978-80-557-1506-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 107-115 [CD-ROM]
 31. AED Podpora rodiny v procese sprevádzania / Zuzana Fábry Lucká
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 40-46
 32. AED Možnosti a limity preventívne orientovanej arteterapie ako terapeutického konceptu v skupine klientov s viacnásobným postihnutím / Zuzana Fábry Lucká
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - S. 54-59 [CD-ROM]
 33. AED Identifikácia a napĺňanie špecifických potrieb a podmienok výchovy dieťaťa s poruchami správania / Zuzana Fábry Lucká, Zuzana Yakhyaev
  In: Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3996-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 45-62 [online]
 34. AED Diagnostika - základný terminologický aparát / Zuzana Fábry Lucká
  In: Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3996-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 6-20 [online]
 35. AFC Multi-sensory expression as a way of communication for people with profound and multiple learning disabilities / Zuzana Fábry Lucká
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 221-226 [CD-ROM]
 36. AFC Aspects of multi-sensory environments in family-oriented early childhood intervention / Zuzana Fábry Lucká, Erika Tichá
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 227-232 [CD-ROM]
 37. AFC Multisensory aspects of play / Zuzana Fábry Lucká, Pavol Janoško
  In: SGEM 2018 conference proceedings : 3 : Science and Society : Roč. 5. - ISBN 978-619-7408-57-7. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - S. 545-550
 38. AFC Psychomotorická terapia u mladých žien s nervovo-svalovým ochorením / Zuzana Lucká
  In: Sborník textů z 12. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a 7. mezinárodní dramaterapeutická konference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2966-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 425-432 [CD-ROM]
 39. AFD Podpora komunikácie u ľudí s viacnásobným postihnutím v multisenzorickom prostredí / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 [elektronický dokument] : konferenčný zborník zostavený z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 6. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, ktorá sa konala 17. januára 2019. - ISBN 978-80-561-0701-0. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - S. 162-255 [CD-ROM]
 40. AFD Analýza alternatív pri aplikovaní terapeutických techník a prístupov v sociálnych zariadeniach poskytujúcich starostlivosť jednotlivcom s viacnásobným postihnutím / Zuzana Lucká
  In: Juvenilia paedagogica 2013 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-590-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. - S. 85-89 [CD-ROM]
 41. AFD Sociálna inklúzia prostredníctvom arteterapeutických stretnutí adolescentov s viacnásobným postihnutím / Zuzana Fábry Lucká
  In: CREA-AE 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-1374-8. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2017. - S. 323-330 [online]
 42. AFD Podpora sociálnych a komunikačných zručností jednotlivca s viacnásobným postihnutím prostredníctvom terapeutických konceptov výskumný zámer / Zuzana Lucká
  In: Juvenilia paedagogica 2012 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-531-7. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. - S. 169-174 [CD-ROM]
 43. AFD Liečebnopedagogická diagnostika a terapia v multisenzorickom prostredí / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0176-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014. - S. 185-195 [CD-ROM]
 44. AFD Podpora vzťahu rodič - dieťa s viacnásobným postihnutím v ranom veku prostredníctvom psychomotorickej terapie / Zuzana Fábry Lucká
  In: Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : Spolupráca s rodičmi pri podpore vývinu. - ISBN 978-80-223-3685-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 183-188
 45. AFD Multisenzoricky orientovaná hra ako podpora vlastných kompetencií rodiny / Zuzana Fábry Lucká
  In: CREA-AE 2018 [elektronický dokument] : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, zborník z elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. - 15. 11. 2018. - ISBN 978-80-557-1519-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 224-230 [online]
 46. AFD Aktuálne výzvy a perspektívy rozvoja liečebnej pedagogiky na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová, Pavol Janoško, Zuzana Fábry Lucká
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 148-156 [CD-ROM]
 47. AFD Expresivita v multisenzorických prístupoch / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018 [elektronický dokument] : konferenčný zborník z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-561-0563-4. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 82-88 [CD-ROM]
 48. AFD Multisenzorické prostredie ako priestor pre expresiu / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 106-110 [CD-ROM]
 49. AFL Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike / Zuzana Fábry Lucká
  In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 80-81 [online]
 50. AFL Diagnostické možnosti porúch správania z pozície liečebného pedagóga / Zuzana Fábry Lucká
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 244-246 [CD-ROM]
 51. BDF Použitie bazálnej stimulácie v kontexte vzdelávania jedinca s viacnásobným postihnutím / Zuzana Lucká
  In: Pán učiteľ. - Roč. 5, č. 2 (2012), s. 22-23
 52. BED Snoezelen v podmienkach domova sociálnych služieb na Slovensku / Zuzana Lucká, Jana Strašilová
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 38-42
 53. BEF Psychomotorická terapia pre adolescentov a mladých dospelých s nervovo-svalovým ochorením / Zuzana Lucká
  In: 3. študentské liečebnopedagogické dni marec 2009. - ISBN 978-80-223-2762-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 30-33
 54. BEF Dôležitosť vzťahu pri uplatňovaní terapeutických konceptov u ľudí s viacnásobným postihnutím / Zuzana Lucká
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 126-131
 55. BFA Multisensory environments in early childhood intervention / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 295
 56. DAI Diagnostika a terapia sociálnych a komunikačných zručností u viacnásobne postihnutých jednotlivcov prostredníctvom terapeutických techník a prístupov / Zuzana Lucká ; školiteľ Katarína Majzlanová
  Bratislava : [s.n.], 2013
 57. EDI Starostlivosť o dieťa so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Lucká
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 10 (2011), s. 33
 58. EDI B. Kováčová: Vývinovo orientovaná dramatoterapia (možnosti a limity vo výchove a včasnej intervencii) / Zuzana Lucká
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-4-3. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. 122-125 [CD-ROM]
 59. FAI Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. / Zuzana Fábry Lucká - editor
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 60. FAI Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 [elektronický zdroj] : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. / ed. Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 61. FAI Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj] : . / ed. Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 62. FAI Kids strengths - Silné stránky detí v kontexte duševných ochorení rodičov : učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. / eds. Ivana Lištiaková, Zuzana Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 63. GII Akcia versus slovo medzinárodná dramatoterapeutická a biblioterapeutická konferencia / Zuzana Lucká
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 1 (2011), s. 27