Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. AAA Evaluace v dramaterapii / Ivana Lištiaková, Milan Valenta
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2015
 2. AAB Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 3. ABC Kvantitativně orientovaná šetření / Milan Valenta, Ivana Lištiaková, Lenka Šilarová ... [et al.]
  In: Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. - ISBN 978-80-244-5087-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 17-39
 4. ABD Arteterapia - kreatívny a expresívny proces v práci s adolescentmi (komparácia vybraných výskumov) / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 67-87 [CD-ROM]
 5. ACD Poruchy správania v adolescencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 48-64 [1,00 AH] [online]
 6. ACD Multisenzorické prístupy / Ivana Lessner Lištiaková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 34-54 [CD-ROM]
 7. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v multisenzorických prístupoch / Ivana Lessner Lištiaková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 159-178 [1,15 AH] [online]
 8. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom multisenzorických prístupov pri problémoch v správaní detí / Ivana Lessner Lištiaková
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 154-173 [1,30 AH] [online]
 9. ADE Analysis of three approaches in dramatherapy / Ivana Lištiaková
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 6 [2015), s. 19-30
 10. ADE Sravnenie effektivnosti dramaterapii u klientov s narkozavisimosťju v lečenii / Milan Valenta ... [et al.]
  In: Kliničeskaja i speciaľnaja psichologija = Clinical Psychology and Special Education [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 4 (2015), s. 61-78 [online]
 11. ADE Evaluation of dramatherapy process with clients in addictions rehabilitation community / Milan Valenta ... [et al.]
  In: Kliničeskaja i speciaľnaja psichologija = Clinical Psychology and Special Education [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 3 (2014), nestr. [8 s.] [online]
 12. ADE Online assessment, documentation and evaluation tool in early childhood intervention - pilot study in Slovakia in multisensory therapeutic environments / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 2, č. 5 (2014), s. 59-71
 13. ADE Evaluation of programmes in psychomotor therapy / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Review of Artistic Education. - Roč. 6, č. 11-12 (2016), s. 158-166
 14. ADE Analysis of early childhood occupational therapy intervention in a group of clients with low graphomotor skills / Barbora Kováčová, Ivana Lištiaková
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 10 (2017), s. 93-106
 15. AEC Tertiary education in dramatherapy / Ivana Lištiaková
  In: International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. - ISBN 978-80-244-4610-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 118-133
 16. AEC Evaluation of dramatherapeutical process for clients with neurotic disorder / Milan Valenta, Ivana Lištiaková
  In: Routledge international handbook of dramatherapy. - ISBN 978-1-138-82972-5. - Abingdon : Routledge, 2016. - S. 240-249
 17. AEC Tertiary education in expressive therapies in the European context / Ivana Lištiaková
  In: International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. - ISBN 978-80-244-4610-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 12-35
 18. AEC Supportive occupational therapy intervention focused on the area of graphomotor skills in children with symptoms of dyspraxia in early childhood intervention / Barbora Kováčová, Ivana Lištiaková
  In: Special Education : Miscellanea. - ISBN 978-83-64157-29-5. - Warszawa : Aleksandra Siedlaczek-Szwed, 2016. - S. 143-168
 19. AEC Evaluačný rating v dramatoterapii / Ivana Lištiaková
  In: Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích. - ISBN 978-80-244-5124-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - S. 371-375
 20. AED Multisenzorické prístupy k deťom s poruchami autistického spektra / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 18 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-05-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2014. - S. 24-31 [CD-ROM]
 21. AED Evaluácia programov v psychomotorickej terapii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 19 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-14-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2015. - S. 72-84 [CD-ROM]
 22. AED Dramatoterapia v predprimárnom vzdelávaní / Ivana Lištiaková, Viktória Fiedler
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 171-181 [CD-ROM]
 23. AED Posudzovanie v oblasti zrakového vnímania u klientov s rizikovým vývinom vo včasnej intervencii / Ivana Lištiaková, Barbora Kováčová
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 191-198 [CD-ROM]
 24. AED Príbeh ako terapeutický nástroj v práci s adolescentmi so znevýhodnením / Ivana Lištiaková
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 182-190 [CD-ROM]
 25. AED Inklúzia na druhom stupni ZŠ - možnosti pomoci pre triedneho učiteľa / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 15-29 [CD-ROM]
 26. AED Využitie biblioterapie vo výučbe cudzích jazykov / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 58-63 [CD-ROM]
 27. AED Program(y) v liečebnej pedagogike / Ivana Lištiaková
  In: Liečebná pedagogika 2 : tvorba a evalvácia programu v liečebnej pedagogike. - ISBN 978-80-223-3779-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 6-18
 28. AED Podpora expresivity klientov s mentálnym postihnutím prostredníctvom dramatoterapie / Ivana Lištiaková
  In: Expresivita v (art)terapii. - ISBN 978-80-223-4221-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 41-53
 29. AED Prejavy poruchy senzorickej integrácie u detí s autizmom / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-4-3. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. 6-13 [CD-ROM]
 30. AED Holistický prístup chápania dieťaťa školského veku s pervazívnou vývinovou poruchou / Ivana Lištiaková
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 84-95
 31. AED Dramatoterapia ako spôsob regulácie emócií pre klientov so závislosťami / Ivana Lištiaková
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - S. 147-151 [CD-ROM]
 32. AFB Evaluácia dramatoterapeutického programu s klientmi s mentálnym postihnutím / Ivana Lištiaková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017 : kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0473-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 75-81 [CD-ROM]
 33. AFC Práca s telom ako prienik dramatoterapie a ďalších expresívnych terapií / Ivana Lištiaková
  In: Společný prostor = Common space 2014. - ISBN 978-80-244-4411-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - S. 200-211
 34. AFC Through Drama Therapy Core Processes towards Interdisciplinary Inclusive Education Practice / Ivana Lištiaková
  In: Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu : 2. olomoucké speciálněpedagogické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4290-7. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - S. 93-99 [online]
 35. AFC Pomáhajúce prístupy pedagógov k deťom s ťažkosťami v učení / Ivana Lištiaková
  In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87533-03-1. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. - S. 391-398 [CD-ROM]
 36. AFC Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital / Ivana Lištiaková ... [et al.]
  In: SGEM 2014 Conference Proceedings, Vol. 1. - ISBN 978-619-7105-22-3. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - S. 167-174
 37. AFC Analýza biblioterapeutických programov v liečebnej pedagogike / Ivana Lištiaková
  In: Koheze speciální pedagogiky : 4. Olomoucké speciálněpedagogické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-5256-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 100-106 [CD-ROM]
 38. AFD Zmeny vo vnímaní vlastnej identity človeka v dôsledku migrácie / Ivana Lištiaková
  In: Výzvy 21. storočia : migrácia a ľudská dôstojnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972352-2-2. - Rimavská Sobota : Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, 2017. - S. 121-129 [CD-ROM]
 39. AFD Psychická záťaž pedagóga špeciálnej a bežnej školy / Janka Farkašová ... [et al.]
  In: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách. - ISBN 80-969449-1-6. - Prešov : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča, 2006. - S. 69-72
 40. AFD Liečebnopedagogická diagnostika a terapia v multisenzorickom prostredí / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0176-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014. - S. 185-195 [CD-ROM]
 41. AFD Podpora rodiny cez biblioterapiu a obrazový materiál vo výchove dieťaťa so znevýhodnením / Ivana Lištiaková, Barbora Kováčová
  In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-03-0. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 259-264 [online]
 42. AFD Vplyv ťažkostí v oblasti duševného zdravia na deti cez vzťahy v rodine / Ivana Lištiaková
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 25-29
 43. AFD Dieťa rodiča s duševným ochorením a škola / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3187-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 101-111 [CD-ROM]
 44. AFD Ťažkosti v učení sa v kontexte kvality života dieťaťa / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 264-271 [CD-ROM]
 45. AFD Kreativita učiteľov v prístupoch k deťom s ťažkosťami v učení /
  In: Kreatívne vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970513-5-8. - Zohor : Virvar, 2013. - S. 621-625 [online]
 46. AFD Vytváranie vzťahu terapeuta a dieťaťa s autizmom v Snoezelen terapii a v terapii senzorickej integrácie / Ivana Lištiaková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 137-142
 47. AFD Prístupy učiteľov k žiakom s ťažkosťami v učení / Ivana Lištiaková
  In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť : etika, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie. - ISBN 978-80-89464-22-7. - Bratislava : Samosato, 2013. - S. 404-412
 48. AFD Snoezelen terapia a terapia senzorickej integrácie u detí s poruchou autistického spektra / Ivana Lištiaková
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 32-37
 49. AFD Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii / Veronika Melicherčíková, Ivana Lessner Lištiaková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018 [elektronický dokument] : konferenčný zborník z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-561-0563-4. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 194-202 [CD-ROM]
 50. AFL Iniciatíva za kompetencie odborníkov vo včasnej intervencii / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 293 [CD-ROM]
 51. AFL On-line tréning odborníkov v oblasti včasnej intervencie s využitím Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia pre deti a mládež / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 292 [CD-ROM]
 52. AFL Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania / Ivana Lištiaková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 241-243 [CD-ROM]
 53. BBA Terapie hrou v léčebně pedagogickém kontextu / Ivana Lištiaková
  In: Hra v terapii. - ISBN 978-80-262-1190-7. - Praha : Portál, 2017. - S. 179-197
 54. BBB Dieťa rodiča s duševným ochorením / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní a prekonávaní porúch vo vývine dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2016. - S. 1-24
 55. BBB Diagnostika dieťaťa z hľadiska senzorických potrieb / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2015. - S. 1-20
 56. BBB Transparentnosť diagnostického procesu ako podpora tímovej spolupráce / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2015. - S. 1-20
 57. BDE Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v metodách dramaterapie / Lenka Šilarová ... [et al.]
  In: Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. - Roč. 5, č. 1 [2015), s. 111-121
 58. BDF Úvod do teórie senzorickej integrácie Jean Ayresovej / Ivana Lištiaková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 19-27
 59. BED Terapia senzorickej integrácie ako spôsob pomoci rodine / Ivana Lištiaková
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 146-149 [CD-ROM]
 60. BED Senzorická integrácia v dramatoterapii / Ivana Lištiaková
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 115-122
 61. BEE Therapist self-evaluation instrument in dramatherapeutic process a pilot study / Ivana Lištiaková, Milan Valenta
  In: INTCESS 15 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-64453-2-3. - Istanbul : Ocerint, 2015. - S. 88-94 [CD-ROM]
 62. BEE Creative, expressive techniques in competence diagnostics and enhancement / Ivana Lištiaková
  In: Methods, techniques and tools to diagnose competences. - ISBN 978-83-64108-09-9. - Warsaw : National Centre For Supporting Vocational And Continuing Education, 2013. - S. 128-134
 63. BEF Diagnostikovanie dieťaťa prostredníctvom hry s rolou a príbehom / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní a prekonávaní porúch vo vývine dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2016. - S. 1-18
 64. BEF Špecifiká procesu vnímania dieťaťa s poruchou autistického spektra / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2015. - S. 1-14
 65. BEF Potreby a kompetencie učiteľa v inkluzívnej triede / Ivana Lištiaková
  In: Dieťa v ohrození 21 : technológia integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-8-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. [1-8] [CD-ROM]
 66. BEF Senzorická integrácia / Ivana Lištiaková
  In: 3. študentské liečebnopedagogické dni marec 2009. - ISBN 978-80-223-2762-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 44-45
 67. BFA Multisensory environments in early childhood intervention / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 295
 68. EDI Problematika vizuálneho vnímania v liečebnej pedagogike diagnostika a intervencia v ranom a predškolskom veku / Ivana Lištiaková
  In: Pán učiteľ. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 15
 69. EDJ Informácie o projekte ICF-Train / Ivana Lištiaková
  In: Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : Spolupráca s rodičmi pri podpore vývinu. - ISBN 978-80-223-3685-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 19-23
 70. EDJ Hovoríme o deťoch / Tytti Solantaus ; prekl. Ivana Lištiaková
  In: Kids strengths - Silné stránky detí v kontexte duševných ochorení rodičov : učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. - ISBN 978-80-223-3176-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 69-92
 71. FAI International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies / ed. Ivana Lištiaková
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2015
 72. FAI Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 73. FAI Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lessner Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 74. FAI Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov / ed. Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 75. FAI Kids strengths - Silné stránky detí v kontexte duševných ochorení rodičov : učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. / eds. Ivana Lištiaková, Zuzana Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 76. FAI Študentské liečebnopedagogické dni 2015 [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lištiaková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 77. FAI Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 [elektronický zdroj] : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. / ed. Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 78. FAI Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lessner Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 79. FAI Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lištiaková, Barbora Kováčová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 80. FAI Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lessner Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 81. GHG Senzorická integrácia [elektronický dokument] : . / Ivana Lištiaková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 82. GII Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra : príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe. / Daniela Ponechalová, Ivana Lištiaková
  Bratislava : Autistické centrum Andreas, 2010
 83. GII Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie KIDS STRENGTHS deti v kontexte duševných ochorení rodičov / Ivana Lištiaková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 52-53
 84. GII Informácie o projekte "Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii" / Pavol Janoško ... [et al.]
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 367-368
 85. GII Kids Strengths deti a duševné poruchy / Ivana Lištiaková
  In: Pán učiteľ. - Roč. 4, č. 4 (2011), s. 7

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. AAA Evaluace v dramaterapii / Ivana Lištiaková, Milan Valenta
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2015
 2. AAB Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 3. ABC Kvantitativně orientovaná šetření / Milan Valenta, Ivana Lištiaková, Lenka Šilarová ... [et al.]
  In: Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. - ISBN 978-80-244-5087-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 17-39
 4. ABD Arteterapia - kreatívny a expresívny proces v práci s adolescentmi (komparácia vybraných výskumov) / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 67-87 [CD-ROM]
 5. ACD Poruchy správania v adolescencii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3995-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 48-64 [1,00 AH] [online]
 6. ACD Multisenzorické prístupy / Ivana Lessner Lištiaková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 34-54 [CD-ROM]
 7. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v multisenzorických prístupoch / Ivana Lessner Lištiaková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 159-178 [1,15 AH] [online]
 8. ACD Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom multisenzorických prístupov pri problémoch v správaní detí / Ivana Lessner Lištiaková
  In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4454-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 154-173 [1,30 AH] [online]
 9. ADE Analysis of three approaches in dramatherapy / Ivana Lištiaková
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 6 [2015), s. 19-30
 10. ADE Sravnenie effektivnosti dramaterapii u klientov s narkozavisimosťju v lečenii / Milan Valenta ... [et al.]
  In: Kliničeskaja i speciaľnaja psichologija = Clinical Psychology and Special Education [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 4 (2015), s. 61-78 [online]
 11. ADE Evaluation of dramatherapy process with clients in addictions rehabilitation community / Milan Valenta ... [et al.]
  In: Kliničeskaja i speciaľnaja psichologija = Clinical Psychology and Special Education [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 3 (2014), nestr. [8 s.] [online]
 12. ADE Online assessment, documentation and evaluation tool in early childhood intervention - pilot study in Slovakia in multisensory therapeutic environments / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 2, č. 5 (2014), s. 59-71
 13. ADE Evaluation of programmes in psychomotor therapy / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Review of Artistic Education. - Roč. 6, č. 11-12 (2016), s. 158-166
 14. ADE Analysis of early childhood occupational therapy intervention in a group of clients with low graphomotor skills / Barbora Kováčová, Ivana Lištiaková
  In: Journal of Exceptional People. - Roč. 1, č. 10 (2017), s. 93-106
 15. AEC Tertiary education in dramatherapy / Ivana Lištiaková
  In: International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. - ISBN 978-80-244-4610-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 118-133
 16. AEC Evaluation of dramatherapeutical process for clients with neurotic disorder / Milan Valenta, Ivana Lištiaková
  In: Routledge international handbook of dramatherapy. - ISBN 978-1-138-82972-5. - Abingdon : Routledge, 2016. - S. 240-249
 17. AEC Tertiary education in expressive therapies in the European context / Ivana Lištiaková
  In: International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. - ISBN 978-80-244-4610-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 12-35
 18. AEC Supportive occupational therapy intervention focused on the area of graphomotor skills in children with symptoms of dyspraxia in early childhood intervention / Barbora Kováčová, Ivana Lištiaková
  In: Special Education : Miscellanea. - ISBN 978-83-64157-29-5. - Warszawa : Aleksandra Siedlaczek-Szwed, 2016. - S. 143-168
 19. AEC Evaluačný rating v dramatoterapii / Ivana Lištiaková
  In: Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích. - ISBN 978-80-244-5124-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - S. 371-375
 20. AED Multisenzorické prístupy k deťom s poruchami autistického spektra / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 18 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-05-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2014. - S. 24-31 [CD-ROM]
 21. AED Evaluácia programov v psychomotorickej terapii / Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 19 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-14-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2015. - S. 72-84 [CD-ROM]
 22. AED Dramatoterapia v predprimárnom vzdelávaní / Ivana Lištiaková, Viktória Fiedler
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 171-181 [CD-ROM]
 23. AED Posudzovanie v oblasti zrakového vnímania u klientov s rizikovým vývinom vo včasnej intervencii / Ivana Lištiaková, Barbora Kováčová
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 191-198 [CD-ROM]
 24. AED Príbeh ako terapeutický nástroj v práci s adolescentmi so znevýhodnením / Ivana Lištiaková
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 182-190 [CD-ROM]
 25. AED Inklúzia na druhom stupni ZŠ - možnosti pomoci pre triedneho učiteľa / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 15-29 [CD-ROM]
 26. AED Využitie biblioterapie vo výučbe cudzích jazykov / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 17 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-00-4. - Bratislava : VÚDPaP, 2013. - S. 58-63 [CD-ROM]
 27. AED Program(y) v liečebnej pedagogike / Ivana Lištiaková
  In: Liečebná pedagogika 2 : tvorba a evalvácia programu v liečebnej pedagogike. - ISBN 978-80-223-3779-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 6-18
 28. AED Podpora expresivity klientov s mentálnym postihnutím prostredníctvom dramatoterapie / Ivana Lištiaková
  In: Expresivita v (art)terapii. - ISBN 978-80-223-4221-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 41-53
 29. AED Prejavy poruchy senzorickej integrácie u detí s autizmom / Ivana Lištiaková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-4-3. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. 6-13 [CD-ROM]
 30. AED Holistický prístup chápania dieťaťa školského veku s pervazívnou vývinovou poruchou / Ivana Lištiaková
  In: Liečebná pedagogika 1 : vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. - ISBN 978-80-223-3736-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 84-95
 31. AED Dramatoterapia ako spôsob regulácie emócií pre klientov so závislosťami / Ivana Lištiaková
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - S. 147-151 [CD-ROM]
 32. AFB Evaluácia dramatoterapeutického programu s klientmi s mentálnym postihnutím / Ivana Lištiaková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017 : kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0473-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 75-81 [CD-ROM]
 33. AFC Práca s telom ako prienik dramatoterapie a ďalších expresívnych terapií / Ivana Lištiaková
  In: Společný prostor = Common space 2014. - ISBN 978-80-244-4411-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - S. 200-211
 34. AFC Through Drama Therapy Core Processes towards Interdisciplinary Inclusive Education Practice / Ivana Lištiaková
  In: Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu : 2. olomoucké speciálněpedagogické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4290-7. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - S. 93-99 [online]
 35. AFC Pomáhajúce prístupy pedagógov k deťom s ťažkosťami v učení / Ivana Lištiaková
  In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87533-03-1. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. - S. 391-398 [CD-ROM]
 36. AFC Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital / Ivana Lištiaková ... [et al.]
  In: SGEM 2014 Conference Proceedings, Vol. 1. - ISBN 978-619-7105-22-3. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - S. 167-174
 37. AFC Analýza biblioterapeutických programov v liečebnej pedagogike / Ivana Lištiaková
  In: Koheze speciální pedagogiky : 4. Olomoucké speciálněpedagogické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-5256-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 100-106 [CD-ROM]
 38. AFD Zmeny vo vnímaní vlastnej identity človeka v dôsledku migrácie / Ivana Lištiaková
  In: Výzvy 21. storočia : migrácia a ľudská dôstojnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972352-2-2. - Rimavská Sobota : Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, 2017. - S. 121-129 [CD-ROM]
 39. AFD Psychická záťaž pedagóga špeciálnej a bežnej školy / Janka Farkašová ... [et al.]
  In: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách. - ISBN 80-969449-1-6. - Prešov : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča, 2006. - S. 69-72
 40. AFD Liečebnopedagogická diagnostika a terapia v multisenzorickom prostredí / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-561-0176-6. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014. - S. 185-195 [CD-ROM]
 41. AFD Podpora rodiny cez biblioterapiu a obrazový materiál vo výchove dieťaťa so znevýhodnením / Ivana Lištiaková, Barbora Kováčová
  In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89693-03-0. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 259-264 [online]
 42. AFD Vplyv ťažkostí v oblasti duševného zdravia na deti cez vzťahy v rodine / Ivana Lištiaková
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 25-29
 43. AFD Dieťa rodiča s duševným ochorením a škola / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3187-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 101-111 [CD-ROM]
 44. AFD Ťažkosti v učení sa v kontexte kvality života dieťaťa / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 264-271 [CD-ROM]
 45. AFD Kreativita učiteľov v prístupoch k deťom s ťažkosťami v učení /
  In: Kreatívne vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970513-5-8. - Zohor : Virvar, 2013. - S. 621-625 [online]
 46. AFD Vytváranie vzťahu terapeuta a dieťaťa s autizmom v Snoezelen terapii a v terapii senzorickej integrácie / Ivana Lištiaková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 137-142
 47. AFD Prístupy učiteľov k žiakom s ťažkosťami v učení / Ivana Lištiaková
  In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť : etika, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie. - ISBN 978-80-89464-22-7. - Bratislava : Samosato, 2013. - S. 404-412
 48. AFD Snoezelen terapia a terapia senzorickej integrácie u detí s poruchou autistického spektra / Ivana Lištiaková
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 32-37
 49. AFD Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii / Veronika Melicherčíková, Ivana Lessner Lištiaková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018 [elektronický dokument] : konferenčný zborník z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-561-0563-4. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 194-202 [CD-ROM]
 50. AFL Iniciatíva za kompetencie odborníkov vo včasnej intervencii / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 293 [CD-ROM]
 51. AFL On-line tréning odborníkov v oblasti včasnej intervencie s využitím Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia pre deti a mládež / Ivana Lištiaková
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 292 [CD-ROM]
 52. AFL Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania / Ivana Lištiaková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 241-243 [CD-ROM]
 53. BBA Terapie hrou v léčebně pedagogickém kontextu / Ivana Lištiaková
  In: Hra v terapii. - ISBN 978-80-262-1190-7. - Praha : Portál, 2017. - S. 179-197
 54. BBB Dieťa rodiča s duševným ochorením / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní a prekonávaní porúch vo vývine dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2016. - S. 1-24
 55. BBB Diagnostika dieťaťa z hľadiska senzorických potrieb / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2015. - S. 1-20
 56. BBB Transparentnosť diagnostického procesu ako podpora tímovej spolupráce / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2015. - S. 1-20
 57. BDE Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v metodách dramaterapie / Lenka Šilarová ... [et al.]
  In: Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. - Roč. 5, č. 1 [2015), s. 111-121
 58. BDF Úvod do teórie senzorickej integrácie Jean Ayresovej / Ivana Lištiaková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 19-27
 59. BED Terapia senzorickej integrácie ako spôsob pomoci rodine / Ivana Lištiaková
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 146-149 [CD-ROM]
 60. BED Senzorická integrácia v dramatoterapii / Ivana Lištiaková
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 115-122
 61. BEE Therapist self-evaluation instrument in dramatherapeutic process a pilot study / Ivana Lištiaková, Milan Valenta
  In: INTCESS 15 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-64453-2-3. - Istanbul : Ocerint, 2015. - S. 88-94 [CD-ROM]
 62. BEE Creative, expressive techniques in competence diagnostics and enhancement / Ivana Lištiaková
  In: Methods, techniques and tools to diagnose competences. - ISBN 978-83-64108-09-9. - Warsaw : National Centre For Supporting Vocational And Continuing Education, 2013. - S. 128-134
 63. BEF Diagnostikovanie dieťaťa prostredníctvom hry s rolou a príbehom / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní a prekonávaní porúch vo vývine dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2016. - S. 1-18
 64. BEF Špecifiká procesu vnímania dieťaťa s poruchou autistického spektra / Ivana Lištiaková
  In: Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy : pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku. - ISBN 978-80-89182-63-3. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2015. - S. 1-14
 65. BEF Potreby a kompetencie učiteľa v inkluzívnej triede / Ivana Lištiaková
  In: Dieťa v ohrození 21 : technológia integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970733-8-1. - Bratislava : VÚDPaP, 2012. - S. [1-8] [CD-ROM]
 66. BEF Senzorická integrácia / Ivana Lištiaková
  In: 3. študentské liečebnopedagogické dni marec 2009. - ISBN 978-80-223-2762-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 44-45
 67. BFA Multisensory environments in early childhood intervention / Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  In: ICECI2014 : Book of abstracts. - Antalya : [EURLYAID], 2014. - S. 295
 68. EDI Problematika vizuálneho vnímania v liečebnej pedagogike diagnostika a intervencia v ranom a predškolskom veku / Ivana Lištiaková
  In: Pán učiteľ. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 15
 69. EDJ Informácie o projekte ICF-Train / Ivana Lištiaková
  In: Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii : Spolupráca s rodičmi pri podpore vývinu. - ISBN 978-80-223-3685-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014. - S. 19-23
 70. EDJ Hovoríme o deťoch / Tytti Solantaus ; prekl. Ivana Lištiaková
  In: Kids strengths - Silné stránky detí v kontexte duševných ochorení rodičov : učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. - ISBN 978-80-223-3176-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 69-92
 71. FAI International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies / ed. Ivana Lištiaková
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2015
 72. FAI Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 73. FAI Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lessner Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 74. FAI Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov / ed. Ivana Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 75. FAI Kids strengths - Silné stránky detí v kontexte duševných ochorení rodičov : učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. / eds. Ivana Lištiaková, Zuzana Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 76. FAI Študentské liečebnopedagogické dni 2015 [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lištiaková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 77. FAI Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 [elektronický zdroj] : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. / ed. Ivana Lištiaková, Zuzana Fábry Lucká
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 78. FAI Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lessner Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 79. FAI Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lištiaková, Barbora Kováčová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 80. FAI Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj] : . / ed. Ivana Lessner Lištiaková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 81. GHG Senzorická integrácia [elektronický dokument] : . / Ivana Lištiaková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 82. GII Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra : príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe. / Daniela Ponechalová, Ivana Lištiaková
  Bratislava : Autistické centrum Andreas, 2010
 83. GII Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie KIDS STRENGTHS deti v kontexte duševných ochorení rodičov / Ivana Lištiaková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 52-53
 84. GII Informácie o projekte "Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii" / Pavol Janoško ... [et al.]
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 367-368
 85. GII Kids Strengths deti a duševné poruchy / Ivana Lištiaková
  In: Pán učiteľ. - Roč. 4, č. 4 (2011), s. 7