Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. ABD Dynamika a hranice skupinovej arteterapie / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 88-111 [CD-ROM]
 2. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v arteterapii / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 54-73 [1,25 AH] [online]
 3. ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému zvládania záťaže v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 133-154
 4. ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému spolupráce v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 110-132
 5. ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému reziliencie v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 86-109
 6. ADE Evaluation of an art therapy programme for clients with difficult life situations / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Barbora Kováčová
  In: Review of Artistic Education. - Roč. 6, č. 11-12 (2016), s. 277-283
 7. AED Z výskumu zhodnotenia arteterapeutických programov určených pre klientov s duševným ochorením / Barbora Kováčová, Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 95-101 [CD-ROM]
 8. AED Arteterapia v multisenzorickom prístupe v liečebnej pedagogike / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 55-65 [CD-ROM]
 9. AED Rodina s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Rodina v procese zmien [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4645-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 24-49 [1,71 AH] [CD-ROM]
 10. AED Receptívna arteterapia ako aktivizujúci činiteľ / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresivita v (art)terapii II. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0690-7. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - S. 18-30 [CD-ROM]
 11. AED Prierezové tematické oblasti v skupinovej arteterapii s adolescentmi so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 112-126 [CD-ROM]
 12. AED Arteterapia ako podpora verbality / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 21 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-21-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2017. - S. 7-12 [CD-ROM]
 13. AFC Sensory aspects of art therapy work with clay / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Ivana Lessner Lištiaková
  In: SGEM 2018 conference proceedings : 6 : Science and Arts : Roč. 5. - ISBN 978-619-7408-61-4. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - S. 101-108
 14. AFC The process of change through art – therapy activities in children with behavioural disorders / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Pavol Janoško
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 242-246 [CD-ROM]
 15. AFC Body in the context of promoting resilience through the metaphor of art / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 233-241 [CD-ROM]
 16. AFD Arteterapia pri liečbe traumy / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: CREA-AE 2018 [elektronický dokument] : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, zborník z elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. - 15. 11. 2018. - ISBN 978-80-557-1519-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 273-283 [online]
 17. AFD Možnosti ilustrácie v arteterapii pri podpore odolnosti a hľadaní zdrojov pre zvládnutie záťažových situácií / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Svetlo a tieň - arteterapia v procese socializácie : zborník príspevkov z arteterapeutickej konferencie Svetlo a tieň - arteterapia v procese socializácie, Banská Bystrica, 9. 12. 2017. - ISBN 978-80-557-1449-3. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. - S. 73-87
 18. AFD Kontexty integrácie v procese arteterapie u dieťaťa / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 172-178 [CD-ROM]
 19. AFD Spôsoby aplikácie arteterapie v rozličných kontextoch pomoci / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 162-171 [CD-ROM]
 20. AFD Senzorická integrácia v kontexte arteterapie / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 63-69 [online]
 21. AFD Podpora odolnosti cez výtvarnú metaforu zameranú na prácu s telom / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 [elektronický dokument] : konferenčný zborník zostavený z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 6. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, ktorá sa konala 17. januára 2019. - ISBN 978-80-561-0701-0. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - S. 73-85 [CD-ROM]
 22. BCI Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok / Hroznata Živný ... [et al.]
  Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004
 23. BDE Holistický prístup rieši životnú situáciu klienta bez domova / Pavel Bajer ; Zuzana Krčmáriková
  In: Sociální práce/Sociálna práca. - Č. 4 (2006), s. 15-16
 24. BDF Jedna z ciest do nášho neopakujúceho sa sveta / Zuzana Krčmáriková
  In: Čistý deň. - Roč. 4, č. 2 (2006), s. 12-13
 25. BDF Využitie arteterapie v liečbe závislostí od psychoaktívnych látok / Zuzana Krčmáriková
  In: Arteterapeutické listy. - Č. 5/6 (2006), s. 36-39
 26. BED Arteterapia u drogovo závislých v strednodobej starostlivosti / Zuzana Krčmáriková
  In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy (do výtvarnej výchovy, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, psychiatrie, sociálnej práce...). - ISBN 978-80-969376-5-3. - Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008. - S. 35-42
 27. BEF Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých / Zuzana Krčmáriková
  In: Uplatnenie - pôsobenie liečebného pedagóga v praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2176-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2006. - S. 70-71 [CD-ROM]
 28. BEF Ako naučiť študentov akceptovať odlišné názory spolužiakov a mať z nich prospech pre vlastné rozmýšľanie / Zuzana Krčmáriková
  In: Ako kvalitne učiť? : skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. - ISBN 978-80-969636-1-4. - Bratislava : Alternatívna Komunikácia Občania, 2007. - S. 102-104
 29. FAI Súčasná arteterapia - presahy a výzvy : (do výtvarnej výchovy, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, psychiatrie, sociálnej práce...). / ed. Jaroslava Šicková, Zuzana Krčmáriková, Barbora Vodičková
  Bratislava : OZ Terra Therapeutica, 2008
 30. GHG Poznáte tajomstvo farieb ? [elektronický dokument] : . / Zuzana Krčmáriková
  [S.l.] : [s.n.], 2007

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. ABD Dynamika a hranice skupinovej arteterapie / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 88-111 [CD-ROM]
 2. ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v arteterapii / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 54-73 [1,25 AH] [online]
 3. ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému zvládania záťaže v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 133-154
 4. ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému spolupráce v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 110-132
 5. ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému reziliencie v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 86-109
 6. ADE Evaluation of an art therapy programme for clients with difficult life situations / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Barbora Kováčová
  In: Review of Artistic Education. - Roč. 6, č. 11-12 (2016), s. 277-283
 7. AED Z výskumu zhodnotenia arteterapeutických programov určených pre klientov s duševným ochorením / Barbora Kováčová, Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 95-101 [CD-ROM]
 8. AED Arteterapia v multisenzorickom prístupe v liečebnej pedagogike / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 55-65 [CD-ROM]
 9. AED Rodina s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Rodina v procese zmien [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4645-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 24-49 [1,71 AH] [CD-ROM]
 10. AED Receptívna arteterapia ako aktivizujúci činiteľ / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresivita v (art)terapii II. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0690-7. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - S. 18-30 [CD-ROM]
 11. AED Prierezové tematické oblasti v skupinovej arteterapii s adolescentmi so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 112-126 [CD-ROM]
 12. AED Arteterapia ako podpora verbality / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 21 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-21-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2017. - S. 7-12 [CD-ROM]
 13. AFC Sensory aspects of art therapy work with clay / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Ivana Lessner Lištiaková
  In: SGEM 2018 conference proceedings : 6 : Science and Arts : Roč. 5. - ISBN 978-619-7408-61-4. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - S. 101-108
 14. AFC The process of change through art – therapy activities in children with behavioural disorders / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Pavol Janoško
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 242-246 [CD-ROM]
 15. AFC Body in the context of promoting resilience through the metaphor of art / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 233-241 [CD-ROM]
 16. AFD Arteterapia pri liečbe traumy / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: CREA-AE 2018 [elektronický dokument] : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, zborník z elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. - 15. 11. 2018. - ISBN 978-80-557-1519-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - S. 273-283 [online]
 17. AFD Možnosti ilustrácie v arteterapii pri podpore odolnosti a hľadaní zdrojov pre zvládnutie záťažových situácií / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Svetlo a tieň - arteterapia v procese socializácie : zborník príspevkov z arteterapeutickej konferencie Svetlo a tieň - arteterapia v procese socializácie, Banská Bystrica, 9. 12. 2017. - ISBN 978-80-557-1449-3. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. - S. 73-87
 18. AFD Kontexty integrácie v procese arteterapie u dieťaťa / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 172-178 [CD-ROM]
 19. AFD Spôsoby aplikácie arteterapie v rozličných kontextoch pomoci / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 162-171 [CD-ROM]
 20. AFD Senzorická integrácia v kontexte arteterapie / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 63-69 [online]
 21. AFD Podpora odolnosti cez výtvarnú metaforu zameranú na prácu s telom / Zuzana Ťulák Krčmáriková
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 [elektronický dokument] : konferenčný zborník zostavený z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 6. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, ktorá sa konala 17. januára 2019. - ISBN 978-80-561-0701-0. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - S. 73-85 [CD-ROM]
 22. BCI Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok / Hroznata Živný ... [et al.]
  Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004
 23. BDE Holistický prístup rieši životnú situáciu klienta bez domova / Pavel Bajer ; Zuzana Krčmáriková
  In: Sociální práce/Sociálna práca. - Č. 4 (2006), s. 15-16
 24. BDF Jedna z ciest do nášho neopakujúceho sa sveta / Zuzana Krčmáriková
  In: Čistý deň. - Roč. 4, č. 2 (2006), s. 12-13
 25. BDF Využitie arteterapie v liečbe závislostí od psychoaktívnych látok / Zuzana Krčmáriková
  In: Arteterapeutické listy. - Č. 5/6 (2006), s. 36-39
 26. BED Arteterapia u drogovo závislých v strednodobej starostlivosti / Zuzana Krčmáriková
  In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy (do výtvarnej výchovy, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, psychiatrie, sociálnej práce...). - ISBN 978-80-969376-5-3. - Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008. - S. 35-42
 27. BEF Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých / Zuzana Krčmáriková
  In: Uplatnenie - pôsobenie liečebného pedagóga v praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2176-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2006. - S. 70-71 [CD-ROM]
 28. BEF Ako naučiť študentov akceptovať odlišné názory spolužiakov a mať z nich prospech pre vlastné rozmýšľanie / Zuzana Krčmáriková
  In: Ako kvalitne učiť? : skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. - ISBN 978-80-969636-1-4. - Bratislava : Alternatívna Komunikácia Občania, 2007. - S. 102-104
 29. FAI Súčasná arteterapia - presahy a výzvy : (do výtvarnej výchovy, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, psychiatrie, sociálnej práce...). / ed. Jaroslava Šicková, Zuzana Krčmáriková, Barbora Vodičková
  Bratislava : OZ Terra Therapeutica, 2008
 30. GHG Poznáte tajomstvo farieb ? [elektronický dokument] : . / Zuzana Krčmáriková
  [S.l.] : [s.n.], 2007