Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. AAB Škola s inkluzívnou klímou / Pavol Janoško, Silvia Neslušanová
  Ružomberok : Verbum, 2014
 2. ABD Možnosti predikovania úspešnosti inkluzívnej edukácie v základných školách Slovenskej republiky / Pavol Janoško
  In: Koncept inkluzívnej edukácie v sociálno-pedagogických bádaniach. - ISBN 978-80-568-0122-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 38-67
 3. ACB Rodinný systém v kontexte teórie a praxe / Pavol Janoško
  Ružomberok : Verbum, 2015
 4. ADE Inkluzívna edukácia - jej prínos, perspektívy a limity v kontexte Slovenskej republiky / Pavol Janoško
  In: e-Pedagogium [elektronický zdroj]. - Č. 3 (2011), s. 97-104 [online]
 5. AED Inkluzívna edukácia v podmienkach bežných ZŠ v bratislavskom a trenčianskom kraji (kvantitatívna štúdia) / Pavol Janoško
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 15 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970966-6-3. - Rožňava : PaedDr. Marek Kmeť- EDUCON, 2011. - S. 89-94 [CD-ROM]
 6. AED Význam terapeuticko-výchovných konceptov v procese inkluzívnej výchovy / Pavol Janoško
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. - ISBN 978-80-89256-89-1. - Bratislava : Iris, 2012. - S. 207-214
 7. AED Spolupráca základných škôl s rodinami v procese inkluzívnej edukácie - aktuálne bariéry a možnosti ich riešenia / Pavol Janoško
  In: Podpora inklúzie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní : zborník vedeckých štúdií. - ISBN 978-80-561-0608-2. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 102-118
 8. AED Podpora reziliencie rodiny v kontexte spolupráce so školou / Pavol Janoško
  In: Rodina v procese zmien [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4645-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 71-86 [1,04 AH] [CD-ROM]
 9. AFB Vybraté aspekty komunikácie a spolupráce pri vytváraní učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej základnej škole Selected aspects of communication and cooperation in creating a learning community in inclusive primary school / Pavol Janoško
  In: Psychológia inkluzívnej školy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 22. októbra 2019. - ISBN 978-80-89902-13-2. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. - S. 147-154
 10. AFC Koncept inkluzívnej edukácie - permanentná výzva pre výchovno-vzdelávací systém / Viktor Lechta, Pavol Janoško
  In: Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. - ISBN 978-80-244-2773-7. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 7-14
 11. AFC Možnosti hodnotenia kvality inkluzívnej edukácie / Pavol Janoško
  In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7220-315-4. - Olomouc : Votobia, 2009. - S. 502-504 [CD-ROM]
 12. AFC The process of change through art – therapy activities in children with behavioural disorders / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Pavol Janoško
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 242-246 [CD-ROM]
 13. AFC Inkluzívna základná škola - príklady dobrej praxe v oblasti spolupráce s rodinami žiakov / Pavol Janoško
  In: Sociální pedagogika 2017 : rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí. - ISBN 978-80-88010-08-1. - Brno : Institut mezioborových studií, 2017. - S. 98-107
 14. AFC Systemický terapeuticko-výchovný koncept pomoci u osôb so psychiatrickým ochorením / Pavol Janoško
  In: Sociální pedagogika a sociální inkluze [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88010-08-1. - Brno : Institut mezioborových studií, 2017. - S. 35-43 [CD-ROM]
 15. AFC Multisensory aspects of play / Zuzana Fábry Lucká, Pavol Janoško
  In: SGEM 2018 conference proceedings : 3 : Science and Society : Roč. 5. - ISBN 978-619-7408-57-7. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - S. 545-550
 16. AFD Výchovná dimenzia terapie - terapeutická dimenzia výchovy v kontexte podpory rozvoja osobnosti dieťaťa / Pavol Janoško
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 24-28
 17. AFD Profil inkluzívneho pedagóga v kontexte výchovy a vzdelávania detí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou / Pavol Janoško
  In: Učiteľ pre školu 21. storočia (CD ROM). - ISBN 978-80-8083-823-2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 196-200
 18. AFD Proces realizácie inkluzívnej edukácie na základnej škole v Slovenskej republike - problémy a výzvy / Pavol Janoško
  In: Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike. - ISBN 978-80-89535-10-1. - Lučenec : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 2012. - S. 165-180
 19. AFD Aktuálne výzvy a perspektívy rozvoja liečebnej pedagogiky na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová, Pavol Janoško, Zuzana Fábry Lucká
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 148-156 [CD-ROM]
 20. BDF Možnosti podpory osobnosti dieťaťa pri prechode z rodinného prostredia do školy / Pavol Janoško
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 11-12
 21. BDF Nadväzovanie kontaktu s dieťaťom/žiakom v "problémových" situáciách prostredníctvom validizácie jeho hodnoty príspevok k primárnej prevencii v liečebnej pedagogike / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 7 (2010), s. 26-30
 22. BDF Osobnostné a profesijné kompetencie pedagóga v kontexte inkluzívnej edukácie / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 3-6
 23. BDF Možnosti hodnotenia kvality inkluzívnej edukácie / Pavol Janoško
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 4-6
 24. BDF Stimulácia raného vývinu dieťaťa prostredníctvom arteterapeutického prístupu / Pavol Janoško
  In: Predškolská výchova. - Roč. 66, č. 4 (2011/12), s. 6-8
 25. BDF Proces zmeny v arteterapii / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 26-30
 26. BED Dopad psychického ochorenia jedného z rodičov na rodinu a jej členov / Pavol Janoško
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 20-22
 27. BEF Liečebná pedagogika v teórii a praxi / Marta Horňáková, Pavol Janoško
  In: 50 rokov denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave 1967-2017. - ISBN 978-80-8200-013-2. - Bratislava : Iris, 2017. - S. 65-68
 28. EDI Speck, O. Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht - Rhetorik und Realität / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 8 (2011), s. 55-56
 29. EDI Marta Horňáková (ed.) Včasná intervencia orientovaná na rodinu / Pavol Janoško
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 31-32
 30. EDI Rüdiger Grimm, Götz Kaschubowski a kol.: Príručka antropofyzickej liečebnej pedagogiky / Pavol Janoško
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 4 (2008), s. 31
 31. EDJ Integrácia sa podarí ! Osvedčené zachovať, nové rozvinúť výstupy z liečebnopedagogickej konferencie / Jana Balážová, Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 7 (2010), s. 49-52
 32. EDJ Kontakt s kameňom v kontexte arteterapie / Pavol Janoško
  In: Terra therapeutica : medzi nebom a zemou. - ISBN 978-80-970389-2-2. - Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2010. - S. 253-255
 33. FAI Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj] : . / ed. Pavol Janoško, Veronika Kušnírová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 34. GII Informácie o projekte "Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii" / Pavol Janoško ... [et al.]
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 367-368
 35. GII Zasadnutie exekutívneho výboru IGhB 2012 - Berlín / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 46-47

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. AAB Škola s inkluzívnou klímou / Pavol Janoško, Silvia Neslušanová
  Ružomberok : Verbum, 2014
 2. ABD Možnosti predikovania úspešnosti inkluzívnej edukácie v základných školách Slovenskej republiky / Pavol Janoško
  In: Koncept inkluzívnej edukácie v sociálno-pedagogických bádaniach. - ISBN 978-80-568-0122-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 38-67
 3. ACB Rodinný systém v kontexte teórie a praxe / Pavol Janoško
  Ružomberok : Verbum, 2015
 4. ADE Inkluzívna edukácia - jej prínos, perspektívy a limity v kontexte Slovenskej republiky / Pavol Janoško
  In: e-Pedagogium [elektronický zdroj]. - Č. 3 (2011), s. 97-104 [online]
 5. AED Inkluzívna edukácia v podmienkach bežných ZŠ v bratislavskom a trenčianskom kraji (kvantitatívna štúdia) / Pavol Janoško
  In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 15 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970966-6-3. - Rožňava : PaedDr. Marek Kmeť- EDUCON, 2011. - S. 89-94 [CD-ROM]
 6. AED Význam terapeuticko-výchovných konceptov v procese inkluzívnej výchovy / Pavol Janoško
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. - ISBN 978-80-89256-89-1. - Bratislava : Iris, 2012. - S. 207-214
 7. AED Spolupráca základných škôl s rodinami v procese inkluzívnej edukácie - aktuálne bariéry a možnosti ich riešenia / Pavol Janoško
  In: Podpora inklúzie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní : zborník vedeckých štúdií. - ISBN 978-80-561-0608-2. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 102-118
 8. AED Podpora reziliencie rodiny v kontexte spolupráce so školou / Pavol Janoško
  In: Rodina v procese zmien [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4645-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 71-86 [1,04 AH] [CD-ROM]
 9. AFB Vybraté aspekty komunikácie a spolupráce pri vytváraní učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej základnej škole Selected aspects of communication and cooperation in creating a learning community in inclusive primary school / Pavol Janoško
  In: Psychológia inkluzívnej školy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 22. októbra 2019. - ISBN 978-80-89902-13-2. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. - S. 147-154
 10. AFC Koncept inkluzívnej edukácie - permanentná výzva pre výchovno-vzdelávací systém / Viktor Lechta, Pavol Janoško
  In: Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. - ISBN 978-80-244-2773-7. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 7-14
 11. AFC Možnosti hodnotenia kvality inkluzívnej edukácie / Pavol Janoško
  In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7220-315-4. - Olomouc : Votobia, 2009. - S. 502-504 [CD-ROM]
 12. AFC The process of change through art – therapy activities in children with behavioural disorders / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Pavol Janoško
  In: 6th International Conference on Education and Social Science [elektronický dokument] : abstracts & proceedings. - ISBN 978-605-82433-5-4. - Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2019. - S. 242-246 [CD-ROM]
 13. AFC Inkluzívna základná škola - príklady dobrej praxe v oblasti spolupráce s rodinami žiakov / Pavol Janoško
  In: Sociální pedagogika 2017 : rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí. - ISBN 978-80-88010-08-1. - Brno : Institut mezioborových studií, 2017. - S. 98-107
 14. AFC Systemický terapeuticko-výchovný koncept pomoci u osôb so psychiatrickým ochorením / Pavol Janoško
  In: Sociální pedagogika a sociální inkluze [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88010-08-1. - Brno : Institut mezioborových studií, 2017. - S. 35-43 [CD-ROM]
 15. AFC Multisensory aspects of play / Zuzana Fábry Lucká, Pavol Janoško
  In: SGEM 2018 conference proceedings : 3 : Science and Society : Roč. 5. - ISBN 978-619-7408-57-7. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - S. 545-550
 16. AFD Výchovná dimenzia terapie - terapeutická dimenzia výchovy v kontexte podpory rozvoja osobnosti dieťaťa / Pavol Janoško
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 24-28
 17. AFD Profil inkluzívneho pedagóga v kontexte výchovy a vzdelávania detí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou / Pavol Janoško
  In: Učiteľ pre školu 21. storočia (CD ROM). - ISBN 978-80-8083-823-2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 196-200
 18. AFD Proces realizácie inkluzívnej edukácie na základnej škole v Slovenskej republike - problémy a výzvy / Pavol Janoško
  In: Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike. - ISBN 978-80-89535-10-1. - Lučenec : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 2012. - S. 165-180
 19. AFD Aktuálne výzvy a perspektívy rozvoja liečebnej pedagogiky na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová, Pavol Janoško, Zuzana Fábry Lucká
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 148-156 [CD-ROM]
 20. BDF Možnosti podpory osobnosti dieťaťa pri prechode z rodinného prostredia do školy / Pavol Janoško
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 11-12
 21. BDF Nadväzovanie kontaktu s dieťaťom/žiakom v "problémových" situáciách prostredníctvom validizácie jeho hodnoty príspevok k primárnej prevencii v liečebnej pedagogike / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 7 (2010), s. 26-30
 22. BDF Osobnostné a profesijné kompetencie pedagóga v kontexte inkluzívnej edukácie / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 3-6
 23. BDF Možnosti hodnotenia kvality inkluzívnej edukácie / Pavol Janoško
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 4-6
 24. BDF Stimulácia raného vývinu dieťaťa prostredníctvom arteterapeutického prístupu / Pavol Janoško
  In: Predškolská výchova. - Roč. 66, č. 4 (2011/12), s. 6-8
 25. BDF Proces zmeny v arteterapii / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 26-30
 26. BED Dopad psychického ochorenia jedného z rodičov na rodinu a jej členov / Pavol Janoško
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 20-22
 27. BEF Liečebná pedagogika v teórii a praxi / Marta Horňáková, Pavol Janoško
  In: 50 rokov denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave 1967-2017. - ISBN 978-80-8200-013-2. - Bratislava : Iris, 2017. - S. 65-68
 28. EDI Speck, O. Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht - Rhetorik und Realität / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 8 (2011), s. 55-56
 29. EDI Marta Horňáková (ed.) Včasná intervencia orientovaná na rodinu / Pavol Janoško
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 31-32
 30. EDI Rüdiger Grimm, Götz Kaschubowski a kol.: Príručka antropofyzickej liečebnej pedagogiky / Pavol Janoško
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 4 (2008), s. 31
 31. EDJ Integrácia sa podarí ! Osvedčené zachovať, nové rozvinúť výstupy z liečebnopedagogickej konferencie / Jana Balážová, Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 7 (2010), s. 49-52
 32. EDJ Kontakt s kameňom v kontexte arteterapie / Pavol Janoško
  In: Terra therapeutica : medzi nebom a zemou. - ISBN 978-80-970389-2-2. - Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2010. - S. 253-255
 33. FAI Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj] : . / ed. Pavol Janoško, Veronika Kušnírová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 34. GII Informácie o projekte "Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii" / Pavol Janoško ... [et al.]
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 367-368
 35. GII Zasadnutie exekutívneho výboru IGhB 2012 - Berlín / Pavol Janoško
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 46-47