Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. AAA Integrale Heilpädagogik / Marta Horňáková
  Bad Heilbrunn/Obb. : Verlag Julius Klinkhardt, 2004
 2. AAA Verhalten und handeln = Behaviour and action / Petr Ondracek, Marta Horňáková, Libor Klenovský
  Berlin : Frank & Timme, 2006
 3. AAB Liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  Bratislava : Perfekt, 1999
 4. AAB Kroky k inkluzívnej škole / Marta Horňáková
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014
 5. AAB Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie / Marta Horňáková
  Bratislava : OZ Sociálna práca, 2007
 6. ABC Poruchy chování a emoční poruchy / Marta Horňáková
  In: Inkluzivní pedagogika. - ISBN 978-80-262-1123-5. - Praha : Portál, 2016. - S. 362-377 [1,06 AH]
 7. ACB Poruchy správania ako výzva / Marta Horňáková, Oľga Račková
  Ružomberok : Verbum, 2016
 8. ACB Komunikácia v inkluzívnej škole / Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 9. ACB Liečebnopedagogická diagnostika / Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 10. ACB Liečebnopedagogická diagnostika [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 11. ACD Vnímanie / Marta Horňáková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 8-33 [CD-ROM]
 12. ADF Deti vulnerabilných rodičov ako skrytá riziková skupina / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2017), s. 3-7 [online]
 13. ADF Mária Montessoriová a súčasná liečbná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 4-8
 14. ADF Inklúzia ako vízia a proces dobrých zmien / Marta Horňáková
  In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 4, č. 2 (2015), s. 3-13
 15. ADF Špecifiká liečebnopedagogických prístupov / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 3-5 [online]
 16. ADF Inklúzia - nové slovo, alebo aj nový obsah? / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 2-4
 17. ADF Proces zmeny v liečebnej pedagogike / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 5-11 [online]
 18. AEC Welche Perspektiven haben wir gewonnen oder die slowakische Heilpädagogik im Wandel / Marta Horňáková
  In: Phänomene des Wandels. - ISBN 3-908262-51-8. - Luzern : Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik, 2004. - S. 75-82
 19. AEC Některé kontexty inkluzivní a léčebné pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Inkluzivní pedagogika. - ISBN 978-80-262-1123-5. - Praha : Portál, 2016. - S. 124-134
 20. AEC Musiktherapie im Kasten - Realität und Vision in einem politisch und materiell schwierigen Umfeld zur Situation der Heilpädagogik in der Slowakischen Republik / Marta Horňáková
  In: Danke, ich esse keine Suppe : Perspektiven der Behindertenarbeit. - ISBN 978-3-906191-03-4. - Zürich : Witschi, 2015. - S. 141-151
 21. AEC Neue Arbeitsfelder der Heilpädagogik in der Slowakei / Marta Horňáková
  In: Entwicklungsräume. - ISBN 3-908262-56-9. - Luzern : Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik/ CSPS, 2004. - S. 101-104
 22. AED Liečebnopedagogické prístupy pri špecifických poruchách učenia / Marta Horňáková
  In: Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-5. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 36-49
 23. AED Príspevok k terapeutickovýchovnej diagnostike v detskom domove / Marta Prokopyová
  In: Paedagogica specialis 6. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979. - S. 151-174
 24. AED Možnosti a ambície liečebnej pedagogiky v systéme starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2000 : Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-88868-68-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2001. - S. 28-32
 25. AED Ergoterapia pri poruchách senzorickej integrácie / Marta Horňáková, Monika Stupková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 86-101 [CD-ROM]
 26. AED Včasná intervencia ako nevyhnutná báza pre inkluzívnu edukáciu / Marta Horňáková
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. - ISBN 978-80-89256-89-1. - Bratislava : Iris, 2012. - S. 121-127
 27. AED Liečebná pedagogika na prahu základných škôl / Marta Horňáková
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 32-49
 28. AEE Poruchy chování a emoční poruchy / Marta Horňáková
  In: Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. - ISBN 978-80-7367-679-7. - Praha : Portál, 2010. - S. 320-340
 29. AEE Heilpädagogische Kompetenzen in der Ausbildung der slowakischen Heilpädagogen / Marta Horňáková
  In: Begegnung und differenz Menschen - Länder - Kulturen : Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. - ISBN 978-3-7815-1577-2. - Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2008. - S. 459-463
 30. AEE Některé kontexty inkluzivní a léčebné pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. - ISBN 978-80-7367-679-7. - Praha : Portál, 2010. - S. 108-119
 31. AEE Ausgewählte Aspekte klassischer Diagnostik / Marta Horňáková, Petr Ondracek
  In: Diagnostik und Planung. - ISBN 978-3-86596-033-7. - Berlin : Frank & Timme GmbH, 2007. - S. 21-38
 32. AEE Heilpädagogische Standpunkte und Grundsätze / Marta Horňáková
  In: Zur Situation von Menschen mit Behinderungen in Europa. - ISBN 3-936649-11-1. - Berlin : BHP-Verlag, 2005. - S. 37-56
 33. AEE Therapien in der slowakischen Heilpädagogik / Marta Horňáková
  In: Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik : aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen. - ISBN 3-7815-1467-6. - Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2006. - S. 251-255 a 257
 34. AEF Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania v detskom domove / Marta Horňáková
  In: Sociálna a pracovná integrácia postihnutého jedinca. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. - S. 213-223
 35. AEF Pedagogické pozorovanie vo výchovnej práci detského domova / Marta Horňáková
  In: Bulletin 1995, Roč. 2. - Bratislava : FICE NS v SR, 1995. - S. 19-25
 36. AEF Výchova pomocou hry a detskej drámy v DD / Marta Prokopyová
  In: Bulletin. - Liberec : Národní sdružení dětských domovů (F.I.C.E.) v ČSSR. - S. 1-18
 37. AEF Transformácia a modularizácia študijných programov všeobecné požiadavky podľa boloňského procesu / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 50-54
 38. AEF Porovnanie bakalárskych študijných programov podľa obsahu a kreditácie štúdia / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 55-91
 39. AEF Vnímanie profesijných kompetencií u končiacich študentov / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 103-104
 40. AEF Liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 7-22
 41. AFA Ausbildung und berufliche Möglichkeiten der Heilpädagogen in der Slowakischen Republik / Marta Horňáková
  In: Begegnungen Heilpädagogik in Europa. - Kiel : BHP e. V.. - S. 101-104
 42. AFA Diagnoza dla osób niepełnosprawnych jako działanie komunikacyjne / Marta Horňáková
  In: Diagnoza dla osób niepełnosprawnych. - ISBN 83-914671-8-X. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002. - S. 117-120
 43. AFC Činnostná terapia / Marta Horňáková
  In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-85931-83-4. - Brno : Paido, 2000. - S. 56-59
 44. AFC Terapia v liečebnej pedagogike / Marta Horňáková
  In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-85931-83-4. - Brno : Paido, 2000. - S. 9-11
 45. AFC Vnímavá prítomnosť ako ukazovateľ zdravého výchovného prostredia / Marta Horňáková
  In: Psychologie zdraví a kvalita života. - ISBN 978-80-7392-074-6. - Brno : MSD, spol. s r.o., 2008. - S. 75-77
 46. AFC Trends in der Ausbildung und Praxis der Heilpädagogen in der Slowakei / Marta Horňáková
  In: Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung. - ISBN 3-936649-13-8. - Berlin : BHP-Verlag, 2006. - S. 211-221
 47. AFD K situácii zdravotne oslabených a chorých detí na základnej škole / Marta Horňáková
  In: Stav a perspektívy. - Bratislava : Iuventa, 1991. - S. 70-75
 48. AFD Inkluzívne posolstvá v komunikácii školy / Marta Horňáková
  In: Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4464-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 11-23 [CD-ROM]
 49. AFD Pomoc chorým deťom v škole / Marta Horňáková
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 37-40
 50. AFD Potreba prevencie u dlhodobo chorých žiakov základnej školy / Marta Horňáková
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 3. - ISBN 80-88868-53-X. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1999. - S. 45-49
 51. AFD Nebyť normálny je normálne / Marta Horňáková
  In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky = Transdisziplinäre Aspekte der inklusiven Pädagogik. - ISBN 978-80-970623-2-3. - Bratislava : EMITplus, 2010. - S. 107-112
 52. AFD Inklúzia? Doma nie je / Marta Horňáková
  In: Psychológia inkluzívnej školy : zborník zmedzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 22. októbra 2019. - ISBN 978-80-89902-13-2. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. - S. 39-44
 53. AFD Východiská liečebnopedagogickej terapie a jej miesto vo výchove / Marta Horňáková
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 19-23
 54. AFD Vzťah v teórii liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 11-18
 55. AFD Študijný program ako výskumný problém / Marta Horňáková
  In: Quo vadis vysokoškolská pedagogika : vysokoškolská pedagogika - teória a prax. - ISBN 978-80-8105-244-6. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. - S. 60-71
 56. AFD Trendy vývinu vo včasnej intervencii a požiadavky na vzdelávanie odborníkov / Marta Horňáková
  In: Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike. - ISBN 978-80-89535-10-1. - Lučenec : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 2012. - S. 10-18
 57. AFD Identifikácia výchovných problémov detí v škole a stratégie ich riešenia / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-140-9. - Martin : Osveta, 2003. - S. 134-138
 58. AFD Multisenzorické prístupy a interakcia / Marta Horňáková
  In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 5-9 [online]
 59. AFD Učiteľ a učiace sa spoločenstvo / Marta Horňáková
  In: Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov [elektronický dokument] : aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov. - ISBN 978-80-223-4847-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 29-36 [online]
 60. AFD Koncepcia študijného programu liečebná pedagogika v kontexte výskumu, praxe a medzinárodnej spolupráce / Marta Horňáková
  In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 252-261 [CD-ROM]
 61. AFD Posilňovanie detí, podpora reziliencie / Marta Horňáková
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 14-19
 62. AFD Kompetencie a úlohy liečebnopedagogickej diagnostiky / Marta Horňáková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika. - ISBN 80-968053-8-X. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 6-9
 63. AFH Liečebný pedagóg v systéme pomáhajúcich profesií / Marta Horňáková
  In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 25
 64. AFH Inkluzívna liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe = Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik im Mitteleuropa. - ISBN 978-80-8082-180-7. - Trnava : PdF Trnavskej univerzity, 2008. - S. 8-10
 65. AFL EBIF, online diplom vo včasnej intervencii, vzdelávanie odborníkov v krajinách EÚ / Marta Horňáková
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 152-155 [CD-ROM]
 66. AFL Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 108-112 [CD-ROM]
 67. BAA Ethische Grundlagen und Qualifikationen beruflichen Handelns von Heilpädagogen in Europa : Glossar. / Doris Albert ... [et al.]
  Berlin : Berufsverband der Heilpädagogen-Verlag, 2005
 68. BAB Výchova a vzdelávanie dospelých (andragogika) : terminologický a výkladový slovník. / Kolektív autorov
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000
 69. BAB Činnostná terapia v liečebnej pedagogike / Marta Horňáková
  Bratislava : Creativpress, 1995
 70. BAB Špeciálna pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Štefan Vašek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 71. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 72. BAB Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie / Marta Horňáková
  Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003
 73. BAB Príbeh liečebnej pedagogiky : 45 rokov liečebnej pedagogiky na Slovensku / Marta Horňáková
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015
 74. BBB Ochorenia u detí a škola / Marta Horňáková
  In: Vedenie školy. - ISBN 80-968117-0-3. - Bratislava : Raabe, 1999. - S. 1-28
 75. BCK Dieťa so zdravotným znevýhodnením v kontexte vývinu a zdravia / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 17-46
 76. BDB Liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Slovenská encyklopédia edukológie. - ISBN 978-80-223-3747-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1049-1054
 77. BDE Heil- und Spezialpädagogik in der Slowakei / Marta Horňáková ...[et al.]
  In: Zeitschrift für Heilpädagogik. - Roč. 56, č. 11 (2005), s. 456-461
 78. BDF Školská lavica alebo posteľ? / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 9, č. 2 (1992), s. 2-4
 79. BDF Špeciálna pedagogika tretieho tisícročia diskusia / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 22-23
 80. BDF Súčasnosť a perspektívy liečebnej pedagogiky na Slovensku / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Č. 4 (1977), s. 5-6
 81. BDF Problémové dieťa v kolektíve / Marta Horňáková
  In: Predškolská výchova. - Roč. 36, č. 3 (1981/82), s. 8
 82. BDF Budovanie vzťahu medzi učiteľkou a dieťaťom / Marta Horňáková
  In: Predškolská výchova. - Roč. 35, č. 11 (1980/81), s. 2-5
 83. BDF Liečebná výchova - mýtus, alebo reálna pomoc pre osoby so špeciálnymi potrebami? / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2001 : Jubilejné číslo vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-091-7. - Martin : Osveta, 2002. - S. 29-31
 84. BDF Terapia vo výchove / Marta Horňáková
  In: Predškolská výchova. - Roč. 56, č. 6 (2001/2002), s. 5-8
 85. BDF Mozog ako partner v liečebnej výchove / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 3-6
 86. BDF Výchovné zanedbávanie / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 10-12
 87. BDF Mandát liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 8-10
 88. BDF Proces profesionalizácie v odbore liečebná pedagogika z pohľadu vzdelávateľa / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 9 (2011), s. 5-8
 89. BDF Prečo hovoriť o inkluzii? / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 5-10
 90. BDF Nové univerzitné vzdelávanie a uplatnenie odborníkov - potreba komunikácie / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 5-6
 91. BDF Pomáhajúce pedagogické profesie - študijné odbory a legislatívne stanovenie profesijnej spôsobilosti / Marta Horňáková
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 13, č. 4 (2004), s. 9-10
 92. BDF Poruchy učenia v rodine / Marta Horňáková
  In: Nebyť sám. - Roč. 1, č. 6 (2004), s. 13
 93. BDF Dieťa s postihnutím a kompetencie liečebného pedagóga / Marta Horňáková
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 37, č. 3 (2002), s. 287-292
 94. BDF Vzdelávať všetkých, ale ako ? / Marta Horňáková
  In: Integrácia. - Č. 2 (2005), s. 10-12
 95. BDF K uzleniu a rozuzleniu problémov okolo liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 8-10
 96. BED Pozícia liečebnej pedagogiky vo vzťahu k iným odborom a požiadavkám praxe / Marta Horňáková
  In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - ISBN 80-968053-1-2. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 8-10
 97. BED Diagnostika vo včasnej intervencii / Marta Horňáková, Zuzana Murínová
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 75-92
 98. BED Narodenie zdravotne znevýhodneného dieťaťa / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 57-62
 99. BED Úvod do problematiky tvorby konceptov liečebnopedagogickej pomoci / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 97-100
 100. BED Včasná intervencia / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 7-16
 101. BED Liečebná pedagogika v príprave a v pracovnom poli sociálneho pracovníka / Marta Horňáková
  In: Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov (CD ROM). - ISBN 978-80-89185-27-6. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2007. - S. 71-72
 102. BED Študijný odbor liečebná pedagogika, jeho vznik a koncepcia v porovnaní s nemeckou a maďarskou liečebnou pedagogikou / Marta Horňáková
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 247-250
 103. BED Prínos salutogenetickej koncepcie zdravia pre včasné intervencie / Marta Horňáková
  In: Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku. - ISBN 978-80-970100-7-2. - Bratislava : HAUFO/Pedagogická fakulta UK, 2008. - S. 173-177
 104. BED Podpora reziliencie prostredníctvom rozvíjania životných zručností / Marta Horňáková
  In: Psychosociálna rehabilitácia v teórii a v praxi. - ISBN 978-80-223-2600-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 15-17
 105. BED Liečebná pedagogika - špecializovaný odbor pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku. - ISBN 80-223-2027-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 373-379
 106. BED Uplatnenie liečebného pedagóga v školách a v školských zariadeniach / Marta Horňáková
  In: Paedagogica specialis 21. - ISBN 80-223-1715-2. - Bratislava : UK, 2002. - S. 265-272
 107. BEE Sinn - Struktur - Perspektive der Heilpädagogik in der Slowakei / Marta Horňáková
  In: Heilpädagogik : Sinn - Struktur - Perspektiven. - ISBN 978-3-942484-23-7. - Berlin : BHP Verlag, 2016. - S. 69-82
 108. BEF Liečebná pedagogika v súčasnosti / Marta Horňáková
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu SR, 1995. - S. 4-21
 109. BEF Predmet liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 108-110
 110. BEF Poznámka k ergoterapii (predtým činnostnej terapii) v bakalárskom programe / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 123
 111. BEF Liečebná pedagogika v teórii a praxi / Marta Horňáková, Pavol Janoško
  In: 50 rokov denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave 1967-2017. - ISBN 978-80-8200-013-2. - Bratislava : Iris, 2017. - S. 65-68
 112. BEF Poradenstvo v ergoterapii / Marta Horňáková
  In: Efeta otvor sa 2005 : Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. - ISBN 80-8063-220-0. - Martin : Osveta, 2006. - S. 35-38
 113. BEF Zdravie ako výzva v pomáhajúcich profesiách / Marta Horňáková
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 5-7 [CD-ROM]
 114. BEF Súčasnosť a trendy odbornej prípravy liečebných pedagógov / Marta Horňáková
  In: Uplatnenie - pôsobenie liečebného pedagóga v praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2176-1. - Bratislava : Univerzita Komenského Pedagogická fakulta, 2006. - S. 5-17 [CD-ROM]
 115. BEF Úzkosť a strach u detí / Marta Horňáková
  In: Deti s poruchami správania v centre odbornej starostlivosti. - Bratislava : Špeciálna základná škola Žehrianska, 2003. - S. 7-9
 116. DAI K situácii zdravotne oslabených a chronicky chorých detí v ZŠ / Marta Horňáková
  Bratislava : PdF UK, 1998
 117. DAI Hra vo výchove detí z Detského mestečka v Zlatovciach / Marta Prokopyová
  Bratislava : [s.n.], 1975
 118. DAI Prevencia v životných príbehoch abstinujúcich závislých / Hroznata Živný ; školiteľ Marta Horňáková
  Bratislava : [s.n.], 2008
 119. EAJ Validácia : cesta, ako porozumieť dezorientovaným starým ľuďom. / Naomi Feil, Vicki de Klerk-Rubin ; prekl. Marta Horňáková, Mária Wirth, Renáta Nentvichová Novotná
  Bratislava : TERAPEUTIKA, 2015
 120. EDI Grün Anselm, 2008: Jak znovu najít radost? / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 40-41
 121. EDI Didaktika vyučovania pri poruchách správania / Mária Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 21
 122. EDI Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 3 (2005), s. 26
 123. EDI Sellin, R.: Hypersenzitívni ľudia medzi nami vysoká senzitivita - od mínusu k plusu / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2017), s. 33-34 [online]
 124. EDI Otto Speck: Systémová liečebná pedagogika. Ekologicko - reflexívne základy / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 26
 125. EDI Cvičení pro rozvoj psychomotoriky Stimulační hry pro děti od 3 do 10 let / Marta Horňáková
  In: Informácie. - Č. 36 (1999), s. 14
 126. EDI Terapia umením u ľudí so stareckou demenciou / Horňáková, Marta
  In: Medicínsky monitor. - Č. 3 (2005), s. 19
 127. EDI Odporúčame do knižnej poličky ťažkosti detí s učením a správaním / Marta Horňáková
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 50, č. 40 (2000), s. 10
 128. EDI Schmutzler, H. - J. Handbuch Heilpädagogisches Grundwissens / Marta Horňáková
  In: Pedagogická revue. - Roč. 53, č. 5 (2001), s. 503-505
 129. EDI Heilpädagogische Übungsbehandlung als Suche nach Sinn / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 27
 130. EDI Speck, Otto - Výskum mozgu a výchova / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 11-12
 131. EDI Jakob E. Rink: Praktická pedagogika / Marta Horňáková
  In: Pedagogická revue. - Roč. 59, č. 2 (2007), s. 222-223
 132. EDI Moser Vera - Sasse Ada: Theorien der Behindertenpädagogik / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 26
 133. EDI Honzák, Radkin: Psychosomatická prvouka / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 36-37
 134. EDI Doidge Norman: Váš mozek se dokáže uzdravit / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 36-36
 135. EDI Klein, F. 2010. Inklusive Erziehungs-uns Bildungsarbeit in der Kita. Heilpädagogische Grundlagen und Praxishilfen. (Inkluzívna výchovná a vzdelávacia práca v dennom stacionári. Liečebnopedagogické základy a praktické usmernenia) / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 9 (2011), s. 46-47
 136. EDI Förderung Mündlicher Kommunikation durch Therapie, Unterricht und Kunst / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 3 (2002), s. 22
 137. EDI Úzkosť a strach u detí a mladistvých / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 28
 138. EDI Pohybom proti astme / Marta Horňáková
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 51, č. 41 (2003), s. 10
 139. EDI Freunde für Kinder. Gruppenleitermanual Trainingsprogramm zur Prävention von Angst und Depression / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 24
 140. EDI Sociálna práca v prevencii závislostí / Marta Horňáková
  In: Prevencia. - Roč. 2, č. 4 (2003), s. 61-62
 141. EDI Medina, J.: Pravidla mozku. Nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 78-79
 142. EDI Ferko, prestaň konečne hnevať, lebo ... / Marta Horňáková
  In: Prevencia. - Roč. 3, č. 1 (2004), s. 76-77
 143. EDI Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch / Marta Horňáková
  In: Heilpaedagogik.de. - Č. 1 (2005), s. 25
 144. EDI Salutogenéza. Základy pre psychológov, lekárov a odborníkov v pomáhajúcich vedách / Marta Horňáková
  In: Integrácia. - Č. 1 (2005), s. 44-45
 145. EDJ Univ. Prof. Dr. Ferdinand Klein in der 50-jährigen Geschichte der slowakischen Heilpädagogik / Marta Horňáková
  In: Die Karpatenpost. - č. August und September (2019), s. 14-15
 146. EDJ Základné východiská pri prístupe k deťom a mladistvým s mentálnym postihnutím a s poruchami správania / D. Fischer ; prekl. Marta Horňáková
  In: Integrácia. - Č. 1 (2004), s. 12-13
 147. EDJ Nové výzvy pre liečebnú pedagogiku (prednesené na Liečebnopedagogických dňoch 9. február 2001) / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 2-4
 148. EDJ Utrecht hostil stretnutie Výkonného výboru IGhB / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 15-16
 149. EDJ Liečebná pedagogika v premenách času / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 20-21
 150. EDJ Zhrnutie / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 48-49
 151. EDJ Informácie zo života IGhB / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 16-17
 152. EDJ Koncepcia smerovania liečebnopedagogickej profesie v EU / Karin Bernath ; prekl. Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 17-22
 153. EDJ Stanovisko k inkluzívnej praxi v starostlivosti o ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím v Holandsku príspevok do diskusie so slovenskými liečebnými pedagógmi / Xavier Moonen ; prekl. Marta Horňáková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 37-43
 154. EDJ Deti s psychicky chorým rodičom potrebujú podporu a pomoc / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 2 (2011), s. 17
 155. EDJ On-line diplom vo včasnej intervencii / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 18-21
 156. EDJ Liečebná pedagogika v procese zmien-dialóg medzi Východom a Západom / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-140-9. - Martin : Osveta, 2003. - S. 14-16
 157. EDJ V procese spoločenských zmien Liečebná pedagogika v dialógu medzi Západom a Východom / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 54, č. 20 (2004), s. 10
 158. EDJ Unser Gespräch mit univ. prof. Dr. Ferdinand Klein / prekl. Marta Horňáková ; Ferdinand Klein
  In: Karpatenblatt. - Roč. 13, č. 8 (2004), s. 3
 159. EDJ Aj na Pedagogickej fakulte UK pripravujú nový spoločný študijný program / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 51, č. 4 (2004), s. 9
 160. EDJ Medzinárodná vedecká konferencia vo Viedni stretnutia a diferencie: ľudia - krajiny - kultúry / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 17
 161. EDJ Zdravie ako proces suverénneho utvárania života / Rüdiger-Felix Lorenz ; prekl. Marta Horňáková
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 7-20 [CD-ROM]
 162. EDJ Poruchy správania z liečebnopedagogického hľadiska / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Deti s poruchami správania v centre odbornej starostlivosti. - Bratislava : Špeciálna základná škola Žehrianska, 2003. - S. 3-6
 163. FAI Včasná intervencia orientovaná na rodinu : vysokoškolské učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. / ed. Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 164. FAI Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. / zost. Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 165. FAI Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. / zost. Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 166. GAI Hodnotenie detí vychovávaných v DD - úloha i problém vychovávateľov / Marta Horňáková
  Bratislava : VÚP, 1995
 167. GAI Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania v detskom domove / Marta Horňáková
  Trnava : Pedagogická fakulta, 1980
 168. GAI K problémom hodnotenia správania detí vychovávaných v DD a k tvorbe výchovných programov / Marta Horňáková
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 1995
 169. GHG Školská trieda ako učiace sa spoločenstvo / Marta Horňáková
  In: inkluKoalícia.sk [elektronický dokument]. - č. 7. august (2019), s. [1-13] [online]
 170. GHG Budovanie terapeutickej klímy v škole [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 171. GHG Podpora zdravia v liečebnej pedagogike v kontexte starostlivosti o deti rodičov so psychickými ťažkosťami [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 172. GHG Liečebnopedagogická diagnostika vo včasnej intervencii [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 173. GHG Choré dieťa = zdravý žiak? [elektronický dokument] : K situácii zdravotne oslabených a chronicky chorých detí v základnej škole. / Marta Horňáková
  Bratislava : [s.n.], 2002
 174. GII Zápis z výročnej členskej schôdze PRO LP / Monika Stupková, Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 39-40
 175. GII Slovo na úvod / Marta Horňáková
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 6-7 [CD-ROM]
 176. GII Liečebnopedagogické dni v Bratislave / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 30-31
 177. GII Liečebnopedagogické dni v Bad Lauterbergu / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 31
 178. GII Viac ako iba hovoriť - liečebná pedagogika a komunikácia správa z konferencie / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 22
 179. GII Herderova cena pre hosťujúceho profesora na Pedagogickej fakulte UK / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 52, č. 2 (2005), s. 5
 180. GII Zdravie v liečebnej pedagogike / Horňáková Marta
  In: Medikom. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 12-13
 181. GII Záver / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 199-200
 182. GII Úvod / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 5
 183. GII Záver / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 232
 184. GII Úvod / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 5-6
 185. GII Pomôcka pre výchovné hodnotenie dieťaťa / Marta Horňáková
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1996
 186. GII Pozvánka na Liečebnopedagogické dni 2008 "Psychosociálna rehabilitácia v teórii a praxi" / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 25-26
 187. GII Odišiel profesor PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 21
 188. GII Pokroky liečebnej pedagogiky - včera, dnes, zajtra Liečebnopedagogické dni v Bad Lauterbergu 22.-25.11.2001 / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 31
 189. GII Úvodník / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 2
 190. GII Stretnutie výkonného výboru Medzinárodnej spoločnosti profesijných a odborných liečebnopedagogických združení (IGhB) / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 32-33
 191. GII Pán prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 33-35
 192. GII Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 32-34
 193. GII Prof. Dr. Ferdinand Klein jubiluje / Marta Horňáková ; Ferdinand Klein
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 18-19
 194. GII Členská schôdza PRO LP / Monika Stupková, Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 7 (2010), s. 46-48
 195. GII Predslov / Marta Horňáková
  In: Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok. - ISBN 80-89185-07-X. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004. - S. 5, S. 7
 196. GII Zahraničná návšteva na Katedre liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 51, č. 7 (2005), s. 12
 197. GII Aspekty medzinárodnej liečebnej a špeciálnej pedagogiky sympózium / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 27
 198. GII Liečebnopedagogické dni s medzinárodnou účasťou salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 20
 199. GII Listáreň alebo od vás pre vás / Marta Horňáková
  In: Nebyť sám. - Roč. 2, č. 2 (2005), s. 3
 200. GII Informácia o medzinárodnom kongrese aktuálna prax, výskum a vzdelávanie liečebných pedagógov / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 24
 201. GII Dodatok / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 5

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. AAA Integrale Heilpädagogik / Marta Horňáková
  Bad Heilbrunn/Obb. : Verlag Julius Klinkhardt, 2004
 2. AAA Verhalten und handeln = Behaviour and action / Petr Ondracek, Marta Horňáková, Libor Klenovský
  Berlin : Frank & Timme, 2006
 3. AAB Liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  Bratislava : Perfekt, 1999
 4. AAB Kroky k inkluzívnej škole / Marta Horňáková
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014
 5. AAB Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie / Marta Horňáková
  Bratislava : OZ Sociálna práca, 2007
 6. ABC Poruchy chování a emoční poruchy / Marta Horňáková
  In: Inkluzivní pedagogika. - ISBN 978-80-262-1123-5. - Praha : Portál, 2016. - S. 362-377 [1,06 AH]
 7. ACB Poruchy správania ako výzva / Marta Horňáková, Oľga Račková
  Ružomberok : Verbum, 2016
 8. ACB Komunikácia v inkluzívnej škole / Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 9. ACB Liečebnopedagogická diagnostika / Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 10. ACB Liečebnopedagogická diagnostika [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 11. ACD Vnímanie / Marta Horňáková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 8-33 [CD-ROM]
 12. ADF Deti vulnerabilných rodičov ako skrytá riziková skupina / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2017), s. 3-7 [online]
 13. ADF Mária Montessoriová a súčasná liečbná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 4-8
 14. ADF Inklúzia ako vízia a proces dobrých zmien / Marta Horňáková
  In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 4, č. 2 (2015), s. 3-13
 15. ADF Špecifiká liečebnopedagogických prístupov / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 3-5 [online]
 16. ADF Inklúzia - nové slovo, alebo aj nový obsah? / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 2-4
 17. ADF Proces zmeny v liečebnej pedagogike / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 5-11 [online]
 18. AEC Welche Perspektiven haben wir gewonnen oder die slowakische Heilpädagogik im Wandel / Marta Horňáková
  In: Phänomene des Wandels. - ISBN 3-908262-51-8. - Luzern : Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik, 2004. - S. 75-82
 19. AEC Některé kontexty inkluzivní a léčebné pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Inkluzivní pedagogika. - ISBN 978-80-262-1123-5. - Praha : Portál, 2016. - S. 124-134
 20. AEC Musiktherapie im Kasten - Realität und Vision in einem politisch und materiell schwierigen Umfeld zur Situation der Heilpädagogik in der Slowakischen Republik / Marta Horňáková
  In: Danke, ich esse keine Suppe : Perspektiven der Behindertenarbeit. - ISBN 978-3-906191-03-4. - Zürich : Witschi, 2015. - S. 141-151
 21. AEC Neue Arbeitsfelder der Heilpädagogik in der Slowakei / Marta Horňáková
  In: Entwicklungsräume. - ISBN 3-908262-56-9. - Luzern : Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik/ CSPS, 2004. - S. 101-104
 22. AED Liečebnopedagogické prístupy pri špecifických poruchách učenia / Marta Horňáková
  In: Liečebnopedagogická intervencia : Niektoré možnosti u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 80-968053-5-5. - Bratislava : Humanitas, 2001. - S. 36-49
 23. AED Príspevok k terapeutickovýchovnej diagnostike v detskom domove / Marta Prokopyová
  In: Paedagogica specialis 6. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979. - S. 151-174
 24. AED Možnosti a ambície liečebnej pedagogiky v systéme starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2000 : Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-88868-68-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2001. - S. 28-32
 25. AED Ergoterapia pri poruchách senzorickej integrácie / Marta Horňáková, Monika Stupková
  In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 86-101 [CD-ROM]
 26. AED Včasná intervencia ako nevyhnutná báza pre inkluzívnu edukáciu / Marta Horňáková
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. - ISBN 978-80-89256-89-1. - Bratislava : Iris, 2012. - S. 121-127
 27. AED Liečebná pedagogika na prahu základných škôl / Marta Horňáková
  In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) : stav, príčiny, prevencia, možnosti riešení. - ISBN 80-969238-0-3. - Bratislava : Geotropos, 2004. - S. 32-49
 28. AEE Poruchy chování a emoční poruchy / Marta Horňáková
  In: Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. - ISBN 978-80-7367-679-7. - Praha : Portál, 2010. - S. 320-340
 29. AEE Heilpädagogische Kompetenzen in der Ausbildung der slowakischen Heilpädagogen / Marta Horňáková
  In: Begegnung und differenz Menschen - Länder - Kulturen : Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. - ISBN 978-3-7815-1577-2. - Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2008. - S. 459-463
 30. AEE Některé kontexty inkluzivní a léčebné pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. - ISBN 978-80-7367-679-7. - Praha : Portál, 2010. - S. 108-119
 31. AEE Ausgewählte Aspekte klassischer Diagnostik / Marta Horňáková, Petr Ondracek
  In: Diagnostik und Planung. - ISBN 978-3-86596-033-7. - Berlin : Frank & Timme GmbH, 2007. - S. 21-38
 32. AEE Heilpädagogische Standpunkte und Grundsätze / Marta Horňáková
  In: Zur Situation von Menschen mit Behinderungen in Europa. - ISBN 3-936649-11-1. - Berlin : BHP-Verlag, 2005. - S. 37-56
 33. AEE Therapien in der slowakischen Heilpädagogik / Marta Horňáková
  In: Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik : aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen. - ISBN 3-7815-1467-6. - Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2006. - S. 251-255 a 257
 34. AEF Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania v detskom domove / Marta Horňáková
  In: Sociálna a pracovná integrácia postihnutého jedinca. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. - S. 213-223
 35. AEF Pedagogické pozorovanie vo výchovnej práci detského domova / Marta Horňáková
  In: Bulletin 1995, Roč. 2. - Bratislava : FICE NS v SR, 1995. - S. 19-25
 36. AEF Výchova pomocou hry a detskej drámy v DD / Marta Prokopyová
  In: Bulletin. - Liberec : Národní sdružení dětských domovů (F.I.C.E.) v ČSSR. - S. 1-18
 37. AEF Transformácia a modularizácia študijných programov všeobecné požiadavky podľa boloňského procesu / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 50-54
 38. AEF Porovnanie bakalárskych študijných programov podľa obsahu a kreditácie štúdia / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 55-91
 39. AEF Vnímanie profesijných kompetencií u končiacich študentov / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 103-104
 40. AEF Liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 7-22
 41. AFA Ausbildung und berufliche Möglichkeiten der Heilpädagogen in der Slowakischen Republik / Marta Horňáková
  In: Begegnungen Heilpädagogik in Europa. - Kiel : BHP e. V.. - S. 101-104
 42. AFA Diagnoza dla osób niepełnosprawnych jako działanie komunikacyjne / Marta Horňáková
  In: Diagnoza dla osób niepełnosprawnych. - ISBN 83-914671-8-X. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002. - S. 117-120
 43. AFC Činnostná terapia / Marta Horňáková
  In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-85931-83-4. - Brno : Paido, 2000. - S. 56-59
 44. AFC Terapia v liečebnej pedagogike / Marta Horňáková
  In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. - ISBN 80-85931-83-4. - Brno : Paido, 2000. - S. 9-11
 45. AFC Vnímavá prítomnosť ako ukazovateľ zdravého výchovného prostredia / Marta Horňáková
  In: Psychologie zdraví a kvalita života. - ISBN 978-80-7392-074-6. - Brno : MSD, spol. s r.o., 2008. - S. 75-77
 46. AFC Trends in der Ausbildung und Praxis der Heilpädagogen in der Slowakei / Marta Horňáková
  In: Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung. - ISBN 3-936649-13-8. - Berlin : BHP-Verlag, 2006. - S. 211-221
 47. AFD K situácii zdravotne oslabených a chorých detí na základnej škole / Marta Horňáková
  In: Stav a perspektívy. - Bratislava : Iuventa, 1991. - S. 70-75
 48. AFD Inkluzívne posolstvá v komunikácii školy / Marta Horňáková
  In: Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4464-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 11-23 [CD-ROM]
 49. AFD Pomoc chorým deťom v škole / Marta Horňáková
  In: Liečebná pedagogika IV-V : Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. - ISBN 80-89124-00-3. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 37-40
 50. AFD Potreba prevencie u dlhodobo chorých žiakov základnej školy / Marta Horňáková
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 3. - ISBN 80-88868-53-X. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1999. - S. 45-49
 51. AFD Nebyť normálny je normálne / Marta Horňáková
  In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky = Transdisziplinäre Aspekte der inklusiven Pädagogik. - ISBN 978-80-970623-2-3. - Bratislava : EMITplus, 2010. - S. 107-112
 52. AFD Inklúzia? Doma nie je / Marta Horňáková
  In: Psychológia inkluzívnej školy : zborník zmedzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 22. októbra 2019. - ISBN 978-80-89902-13-2. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. - S. 39-44
 53. AFD Východiská liečebnopedagogickej terapie a jej miesto vo výchove / Marta Horňáková
  In: Výchova verzus terapia - hranice, možnosti, riziká. - ISBN 978-80-223-3006-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 19-23
 54. AFD Vzťah v teórii liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 11-18
 55. AFD Študijný program ako výskumný problém / Marta Horňáková
  In: Quo vadis vysokoškolská pedagogika : vysokoškolská pedagogika - teória a prax. - ISBN 978-80-8105-244-6. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. - S. 60-71
 56. AFD Trendy vývinu vo včasnej intervencii a požiadavky na vzdelávanie odborníkov / Marta Horňáková
  In: Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike. - ISBN 978-80-89535-10-1. - Lučenec : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 2012. - S. 10-18
 57. AFD Identifikácia výchovných problémov detí v škole a stratégie ich riešenia / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-140-9. - Martin : Osveta, 2003. - S. 134-138
 58. AFD Multisenzorické prístupy a interakcia / Marta Horňáková
  In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 5-9 [online]
 59. AFD Učiteľ a učiace sa spoločenstvo / Marta Horňáková
  In: Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov [elektronický dokument] : aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov. - ISBN 978-80-223-4847-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 29-36 [online]
 60. AFD Koncepcia študijného programu liečebná pedagogika v kontexte výskumu, praxe a medzinárodnej spolupráce / Marta Horňáková
  In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 252-261 [CD-ROM]
 61. AFD Posilňovanie detí, podpora reziliencie / Marta Horňáková
  In: Kids strengths - Deti v kontexte duševných ochorení rodičov. - ISBN 978-80-223-3042-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 14-19
 62. AFD Kompetencie a úlohy liečebnopedagogickej diagnostiky / Marta Horňáková
  In: Liečebnopedagogická diagnostika. - ISBN 80-968053-8-X. - Bratislava : Humanitas, 2003. - S. 6-9
 63. AFH Liečebný pedagóg v systéme pomáhajúcich profesií / Marta Horňáková
  In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 25
 64. AFH Inkluzívna liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe = Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik im Mitteleuropa. - ISBN 978-80-8082-180-7. - Trnava : PdF Trnavskej univerzity, 2008. - S. 8-10
 65. AFL EBIF, online diplom vo včasnej intervencii, vzdelávanie odborníkov v krajinách EÚ / Marta Horňáková
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 152-155 [CD-ROM]
 66. AFL Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 108-112 [CD-ROM]
 67. BAA Ethische Grundlagen und Qualifikationen beruflichen Handelns von Heilpädagogen in Europa : Glossar. / Doris Albert ... [et al.]
  Berlin : Berufsverband der Heilpädagogen-Verlag, 2005
 68. BAB Výchova a vzdelávanie dospelých (andragogika) : terminologický a výkladový slovník. / Kolektív autorov
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000
 69. BAB Činnostná terapia v liečebnej pedagogike / Marta Horňáková
  Bratislava : Creativpress, 1995
 70. BAB Špeciálna pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Štefan Vašek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 71. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 72. BAB Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie / Marta Horňáková
  Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003
 73. BAB Príbeh liečebnej pedagogiky : 45 rokov liečebnej pedagogiky na Slovensku / Marta Horňáková
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015
 74. BBB Ochorenia u detí a škola / Marta Horňáková
  In: Vedenie školy. - ISBN 80-968117-0-3. - Bratislava : Raabe, 1999. - S. 1-28
 75. BCK Dieťa so zdravotným znevýhodnením v kontexte vývinu a zdravia / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 17-46
 76. BDB Liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Slovenská encyklopédia edukológie. - ISBN 978-80-223-3747-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1049-1054
 77. BDE Heil- und Spezialpädagogik in der Slowakei / Marta Horňáková ...[et al.]
  In: Zeitschrift für Heilpädagogik. - Roč. 56, č. 11 (2005), s. 456-461
 78. BDF Školská lavica alebo posteľ? / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 9, č. 2 (1992), s. 2-4
 79. BDF Špeciálna pedagogika tretieho tisícročia diskusia / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 22-23
 80. BDF Súčasnosť a perspektívy liečebnej pedagogiky na Slovensku / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Č. 4 (1977), s. 5-6
 81. BDF Problémové dieťa v kolektíve / Marta Horňáková
  In: Predškolská výchova. - Roč. 36, č. 3 (1981/82), s. 8
 82. BDF Budovanie vzťahu medzi učiteľkou a dieťaťom / Marta Horňáková
  In: Predškolská výchova. - Roč. 35, č. 11 (1980/81), s. 2-5
 83. BDF Liečebná výchova - mýtus, alebo reálna pomoc pre osoby so špeciálnymi potrebami? / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2001 : Jubilejné číslo vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-091-7. - Martin : Osveta, 2002. - S. 29-31
 84. BDF Terapia vo výchove / Marta Horňáková
  In: Predškolská výchova. - Roč. 56, č. 6 (2001/2002), s. 5-8
 85. BDF Mozog ako partner v liečebnej výchove / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 3-6
 86. BDF Výchovné zanedbávanie / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 10-12
 87. BDF Mandát liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 8-10
 88. BDF Proces profesionalizácie v odbore liečebná pedagogika z pohľadu vzdelávateľa / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 9 (2011), s. 5-8
 89. BDF Prečo hovoriť o inkluzii? / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 5-10
 90. BDF Nové univerzitné vzdelávanie a uplatnenie odborníkov - potreba komunikácie / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 5-6
 91. BDF Pomáhajúce pedagogické profesie - študijné odbory a legislatívne stanovenie profesijnej spôsobilosti / Marta Horňáková
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 13, č. 4 (2004), s. 9-10
 92. BDF Poruchy učenia v rodine / Marta Horňáková
  In: Nebyť sám. - Roč. 1, č. 6 (2004), s. 13
 93. BDF Dieťa s postihnutím a kompetencie liečebného pedagóga / Marta Horňáková
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 37, č. 3 (2002), s. 287-292
 94. BDF Vzdelávať všetkých, ale ako ? / Marta Horňáková
  In: Integrácia. - Č. 2 (2005), s. 10-12
 95. BDF K uzleniu a rozuzleniu problémov okolo liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 8-10
 96. BED Pozícia liečebnej pedagogiky vo vzťahu k iným odborom a požiadavkám praxe / Marta Horňáková
  In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - ISBN 80-968053-1-2. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 8-10
 97. BED Diagnostika vo včasnej intervencii / Marta Horňáková, Zuzana Murínová
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 75-92
 98. BED Narodenie zdravotne znevýhodneného dieťaťa / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 57-62
 99. BED Úvod do problematiky tvorby konceptov liečebnopedagogickej pomoci / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 97-100
 100. BED Včasná intervencia / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 7-16
 101. BED Liečebná pedagogika v príprave a v pracovnom poli sociálneho pracovníka / Marta Horňáková
  In: Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov (CD ROM). - ISBN 978-80-89185-27-6. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2007. - S. 71-72
 102. BED Študijný odbor liečebná pedagogika, jeho vznik a koncepcia v porovnaní s nemeckou a maďarskou liečebnou pedagogikou / Marta Horňáková
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 247-250
 103. BED Prínos salutogenetickej koncepcie zdravia pre včasné intervencie / Marta Horňáková
  In: Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku. - ISBN 978-80-970100-7-2. - Bratislava : HAUFO/Pedagogická fakulta UK, 2008. - S. 173-177
 104. BED Podpora reziliencie prostredníctvom rozvíjania životných zručností / Marta Horňáková
  In: Psychosociálna rehabilitácia v teórii a v praxi. - ISBN 978-80-223-2600-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 15-17
 105. BED Liečebná pedagogika - špecializovaný odbor pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku. - ISBN 80-223-2027-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 373-379
 106. BED Uplatnenie liečebného pedagóga v školách a v školských zariadeniach / Marta Horňáková
  In: Paedagogica specialis 21. - ISBN 80-223-1715-2. - Bratislava : UK, 2002. - S. 265-272
 107. BEE Sinn - Struktur - Perspektive der Heilpädagogik in der Slowakei / Marta Horňáková
  In: Heilpädagogik : Sinn - Struktur - Perspektiven. - ISBN 978-3-942484-23-7. - Berlin : BHP Verlag, 2016. - S. 69-82
 108. BEF Liečebná pedagogika v súčasnosti / Marta Horňáková
  In: Liečebná pedagogika 1. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu SR, 1995. - S. 4-21
 109. BEF Predmet liečebná pedagogika / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 108-110
 110. BEF Poznámka k ergoterapii (predtým činnostnej terapii) v bakalárskom programe / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 123
 111. BEF Liečebná pedagogika v teórii a praxi / Marta Horňáková, Pavol Janoško
  In: 50 rokov denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave 1967-2017. - ISBN 978-80-8200-013-2. - Bratislava : Iris, 2017. - S. 65-68
 112. BEF Poradenstvo v ergoterapii / Marta Horňáková
  In: Efeta otvor sa 2005 : Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. - ISBN 80-8063-220-0. - Martin : Osveta, 2006. - S. 35-38
 113. BEF Zdravie ako výzva v pomáhajúcich profesiách / Marta Horňáková
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 5-7 [CD-ROM]
 114. BEF Súčasnosť a trendy odbornej prípravy liečebných pedagógov / Marta Horňáková
  In: Uplatnenie - pôsobenie liečebného pedagóga v praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2176-1. - Bratislava : Univerzita Komenského Pedagogická fakulta, 2006. - S. 5-17 [CD-ROM]
 115. BEF Úzkosť a strach u detí / Marta Horňáková
  In: Deti s poruchami správania v centre odbornej starostlivosti. - Bratislava : Špeciálna základná škola Žehrianska, 2003. - S. 7-9
 116. DAI K situácii zdravotne oslabených a chronicky chorých detí v ZŠ / Marta Horňáková
  Bratislava : PdF UK, 1998
 117. DAI Hra vo výchove detí z Detského mestečka v Zlatovciach / Marta Prokopyová
  Bratislava : [s.n.], 1975
 118. DAI Prevencia v životných príbehoch abstinujúcich závislých / Hroznata Živný ; školiteľ Marta Horňáková
  Bratislava : [s.n.], 2008
 119. EAJ Validácia : cesta, ako porozumieť dezorientovaným starým ľuďom. / Naomi Feil, Vicki de Klerk-Rubin ; prekl. Marta Horňáková, Mária Wirth, Renáta Nentvichová Novotná
  Bratislava : TERAPEUTIKA, 2015
 120. EDI Grün Anselm, 2008: Jak znovu najít radost? / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 40-41
 121. EDI Didaktika vyučovania pri poruchách správania / Mária Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 21
 122. EDI Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 3 (2005), s. 26
 123. EDI Sellin, R.: Hypersenzitívni ľudia medzi nami vysoká senzitivita - od mínusu k plusu / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2017), s. 33-34 [online]
 124. EDI Otto Speck: Systémová liečebná pedagogika. Ekologicko - reflexívne základy / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 26
 125. EDI Cvičení pro rozvoj psychomotoriky Stimulační hry pro děti od 3 do 10 let / Marta Horňáková
  In: Informácie. - Č. 36 (1999), s. 14
 126. EDI Terapia umením u ľudí so stareckou demenciou / Horňáková, Marta
  In: Medicínsky monitor. - Č. 3 (2005), s. 19
 127. EDI Odporúčame do knižnej poličky ťažkosti detí s učením a správaním / Marta Horňáková
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 50, č. 40 (2000), s. 10
 128. EDI Schmutzler, H. - J. Handbuch Heilpädagogisches Grundwissens / Marta Horňáková
  In: Pedagogická revue. - Roč. 53, č. 5 (2001), s. 503-505
 129. EDI Heilpädagogische Übungsbehandlung als Suche nach Sinn / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 27
 130. EDI Speck, Otto - Výskum mozgu a výchova / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 11-12
 131. EDI Jakob E. Rink: Praktická pedagogika / Marta Horňáková
  In: Pedagogická revue. - Roč. 59, č. 2 (2007), s. 222-223
 132. EDI Moser Vera - Sasse Ada: Theorien der Behindertenpädagogik / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 26
 133. EDI Honzák, Radkin: Psychosomatická prvouka / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 36-37
 134. EDI Doidge Norman: Váš mozek se dokáže uzdravit / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 36-36
 135. EDI Klein, F. 2010. Inklusive Erziehungs-uns Bildungsarbeit in der Kita. Heilpädagogische Grundlagen und Praxishilfen. (Inkluzívna výchovná a vzdelávacia práca v dennom stacionári. Liečebnopedagogické základy a praktické usmernenia) / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 9 (2011), s. 46-47
 136. EDI Förderung Mündlicher Kommunikation durch Therapie, Unterricht und Kunst / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 3 (2002), s. 22
 137. EDI Úzkosť a strach u detí a mladistvých / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 28
 138. EDI Pohybom proti astme / Marta Horňáková
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 51, č. 41 (2003), s. 10
 139. EDI Freunde für Kinder. Gruppenleitermanual Trainingsprogramm zur Prävention von Angst und Depression / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 24
 140. EDI Sociálna práca v prevencii závislostí / Marta Horňáková
  In: Prevencia. - Roč. 2, č. 4 (2003), s. 61-62
 141. EDI Medina, J.: Pravidla mozku. Nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 78-79
 142. EDI Ferko, prestaň konečne hnevať, lebo ... / Marta Horňáková
  In: Prevencia. - Roč. 3, č. 1 (2004), s. 76-77
 143. EDI Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch / Marta Horňáková
  In: Heilpaedagogik.de. - Č. 1 (2005), s. 25
 144. EDI Salutogenéza. Základy pre psychológov, lekárov a odborníkov v pomáhajúcich vedách / Marta Horňáková
  In: Integrácia. - Č. 1 (2005), s. 44-45
 145. EDJ Univ. Prof. Dr. Ferdinand Klein in der 50-jährigen Geschichte der slowakischen Heilpädagogik / Marta Horňáková
  In: Die Karpatenpost. - č. August und September (2019), s. 14-15
 146. EDJ Základné východiská pri prístupe k deťom a mladistvým s mentálnym postihnutím a s poruchami správania / D. Fischer ; prekl. Marta Horňáková
  In: Integrácia. - Č. 1 (2004), s. 12-13
 147. EDJ Nové výzvy pre liečebnú pedagogiku (prednesené na Liečebnopedagogických dňoch 9. február 2001) / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 2-4
 148. EDJ Utrecht hostil stretnutie Výkonného výboru IGhB / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 15-16
 149. EDJ Liečebná pedagogika v premenách času / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 20-21
 150. EDJ Zhrnutie / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 48-49
 151. EDJ Informácie zo života IGhB / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 16-17
 152. EDJ Koncepcia smerovania liečebnopedagogickej profesie v EU / Karin Bernath ; prekl. Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 17-22
 153. EDJ Stanovisko k inkluzívnej praxi v starostlivosti o ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím v Holandsku príspevok do diskusie so slovenskými liečebnými pedagógmi / Xavier Moonen ; prekl. Marta Horňáková
  In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách. - ISBN 978-80-223-3368-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 37-43
 154. EDJ Deti s psychicky chorým rodičom potrebujú podporu a pomoc / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 2 (2011), s. 17
 155. EDJ On-line diplom vo včasnej intervencii / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 18-21
 156. EDJ Liečebná pedagogika v procese zmien-dialóg medzi Východom a Západom / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-8063-140-9. - Martin : Osveta, 2003. - S. 14-16
 157. EDJ V procese spoločenských zmien Liečebná pedagogika v dialógu medzi Západom a Východom / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 54, č. 20 (2004), s. 10
 158. EDJ Unser Gespräch mit univ. prof. Dr. Ferdinand Klein / prekl. Marta Horňáková ; Ferdinand Klein
  In: Karpatenblatt. - Roč. 13, č. 8 (2004), s. 3
 159. EDJ Aj na Pedagogickej fakulte UK pripravujú nový spoločný študijný program / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 51, č. 4 (2004), s. 9
 160. EDJ Medzinárodná vedecká konferencia vo Viedni stretnutia a diferencie: ľudia - krajiny - kultúry / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 17
 161. EDJ Zdravie ako proces suverénneho utvárania života / Rüdiger-Felix Lorenz ; prekl. Marta Horňáková
  In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka [elektronický zdroj]. - ISBN 80-9694238-1-1. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 7-20 [CD-ROM]
 162. EDJ Poruchy správania z liečebnopedagogického hľadiska / Ferdinand Klein ; prekl. Marta Horňáková
  In: Deti s poruchami správania v centre odbornej starostlivosti. - Bratislava : Špeciálna základná škola Žehrianska, 2003. - S. 3-6
 163. FAI Včasná intervencia orientovaná na rodinu : vysokoškolské učebné texty pre liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov. / ed. Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 164. FAI Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. / zost. Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 165. FAI Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. / zost. Marta Horňáková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 166. GAI Hodnotenie detí vychovávaných v DD - úloha i problém vychovávateľov / Marta Horňáková
  Bratislava : VÚP, 1995
 167. GAI Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania v detskom domove / Marta Horňáková
  Trnava : Pedagogická fakulta, 1980
 168. GAI K problémom hodnotenia správania detí vychovávaných v DD a k tvorbe výchovných programov / Marta Horňáková
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 1995
 169. GHG Školská trieda ako učiace sa spoločenstvo / Marta Horňáková
  In: inkluKoalícia.sk [elektronický dokument]. - č. 7. august (2019), s. [1-13] [online]
 170. GHG Budovanie terapeutickej klímy v škole [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 171. GHG Podpora zdravia v liečebnej pedagogike v kontexte starostlivosti o deti rodičov so psychickými ťažkosťami [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 172. GHG Liečebnopedagogická diagnostika vo včasnej intervencii [elektronický dokument] : . / Marta Horňáková
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 173. GHG Choré dieťa = zdravý žiak? [elektronický dokument] : K situácii zdravotne oslabených a chronicky chorých detí v základnej škole. / Marta Horňáková
  Bratislava : [s.n.], 2002
 174. GII Zápis z výročnej členskej schôdze PRO LP / Monika Stupková, Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 39-40
 175. GII Slovo na úvod / Marta Horňáková
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 6-7 [CD-ROM]
 176. GII Liečebnopedagogické dni v Bratislave / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 30-31
 177. GII Liečebnopedagogické dni v Bad Lauterbergu / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 31
 178. GII Viac ako iba hovoriť - liečebná pedagogika a komunikácia správa z konferencie / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 22
 179. GII Herderova cena pre hosťujúceho profesora na Pedagogickej fakulte UK / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 52, č. 2 (2005), s. 5
 180. GII Zdravie v liečebnej pedagogike / Horňáková Marta
  In: Medikom. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 12-13
 181. GII Záver / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 199-200
 182. GII Úvod / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 5
 183. GII Záver / Marta Horňáková
  In: Včasná intervencia orientovaná na rodinu. - ISBN 978-80-223-2915-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 232
 184. GII Úvod / Marta Horňáková
  In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - ISBN 978-80-223-2435-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 5-6
 185. GII Pomôcka pre výchovné hodnotenie dieťaťa / Marta Horňáková
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1996
 186. GII Pozvánka na Liečebnopedagogické dni 2008 "Psychosociálna rehabilitácia v teórii a praxi" / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 25-26
 187. GII Odišiel profesor PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 21
 188. GII Pokroky liečebnej pedagogiky - včera, dnes, zajtra Liečebnopedagogické dni v Bad Lauterbergu 22.-25.11.2001 / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 31
 189. GII Úvodník / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 2
 190. GII Stretnutie výkonného výboru Medzinárodnej spoločnosti profesijných a odborných liečebnopedagogických združení (IGhB) / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 32-33
 191. GII Pán prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. / Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 33-35
 192. GII Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 32-34
 193. GII Prof. Dr. Ferdinand Klein jubiluje / Marta Horňáková ; Ferdinand Klein
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 18-19
 194. GII Členská schôdza PRO LP / Monika Stupková, Marta Horňáková
  In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 4, č. 7 (2010), s. 46-48
 195. GII Predslov / Marta Horňáková
  In: Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok. - ISBN 80-89185-07-X. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004. - S. 5, S. 7
 196. GII Zahraničná návšteva na Katedre liečebnej pedagogiky / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 51, č. 7 (2005), s. 12
 197. GII Aspekty medzinárodnej liečebnej a špeciálnej pedagogiky sympózium / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 27
 198. GII Liečebnopedagogické dni s medzinárodnou účasťou salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 20
 199. GII Listáreň alebo od vás pre vás / Marta Horňáková
  In: Nebyť sám. - Roč. 2, č. 2 (2005), s. 3
 200. GII Informácia o medzinárodnom kongrese aktuálna prax, výskum a vzdelávanie liečebných pedagógov / Marta Horňáková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 24
 201. GII Dodatok / Marta Horňáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 5