Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. ADF Diagnostika exekutívnych funkcií orientačným testom dynamickej praxie / Miroslava Schöffelová ... [et al.]
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 46, č. 1 (2012), s. 33-45
 2. ADF Vývinová verbálna dyspraxia: terminologické vymedzenie, klinický obraz, diagnostika / Dana Buntová, Mária Komrsková, Martina Zubáková
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. 13-26
 3. ADF Efektivita terapie dyslexie a model štruktúrovanej gramotnosti / Martina Zubáková
  In: Logopaedica. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 36-44
 4. ADF Fonematické uvedomovanie ako prediktor vývinu písania a čítania / Martina Zubáková, Marína Mikulajová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 47, č. 4 (2013), s. 302-317
 5. ADF Retrospektívne longitudinálne porovnanie žiakov 2. ročníka základnej školy so slabými a dobrými výkonmi v písaní / Martina Zubáková, Marína Mikulajová
  In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. - Roč. 8, č. 1 (2019), s. 41-58
 6. AED Vývin schopnosti izolácie foném u detí od piatich do siedmich rokov a jej vzťah k ranej gramotnosti / Martina Zubáková, Marína Mikulajová
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 19-31
 7. AED Analýza chýb v skúške izolácie foném u detí od piatich do siedmich rokov / Martina Zubáková ... [et al.]
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 26-43
 8. AEF Diagnostika exekutívnych funkcií v predškolskom veku / Martina Zubáková ... [et al.]
  In: Logopaedica 15. - ISBN 978-80-89113-95-8. - Bratislava : Mabag, 2012. - S. 18-29
 9. AFC Diagnostika exekutívnych funkcií Vengerovým subtestom kreslenia vzorky podľa diktátu / Martina Zubáková ... [et al.]
  In: PhD existence 2. : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. - ISBN 978-80-244-3037-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 23-36
 10. AFC Dynamika vývinu čítania a písania u detí s dobrými a slabými výkonmi vo fonematickom uvedomovaní / Martina Zubáková, Marína Mikulajová
  In: Komunikace a handicap 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-386-4. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - S. 113-125 [CD-ROM]
 11. AFD Fonologické procesy u slovensky hovoriaceho dieťaťa vo veku od 3 do 4 rokov / Martina Zubáková Peregrinová, Marta Gúthová
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89115-59-0. - Bratislava : Mabag, 2009. - S. 37-44
 12. AFD Fonologické schopnosti v predškolskom veku / Martina Zubáková
  In: Juvenilia paedagogica 2012 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-531-7. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. - S. 313-319 [CD-ROM]
 13. AFD Poznanie písmen u intaktných predškolákov / Martina Zubáková
  In: Juvenilia paedagogica 2013 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-590-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. - S. 134-142 [CD-ROM]
 14. BEF Čo vieme v súčasnosti o dyslexii / Martina Zubáková
  In: Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti : dôležité informácie a pracovné listy s metodickými pokynmi pre pedagógov na 1. stupni ZŠ. - ISBN 978-80-8140-356-9. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe Slovensko, 2019. - S. 1-6
 15. BEF Model štruktúrovanej gramotnosti / Martina Zubáková
  In: Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti : dôležité informácie a pracovné listy s metodickými pokynmi pre pedagógov na 1. stupni ZŠ. - ISBN 978-80-8140-356-9. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe Slovensko, 2019. - S. 1-12
 16. BEF Stratégie učenia u dyslektických žiakov / Martina Zubáková
  In: Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti : dôležité informácie a pracovné listy s metodickými pokynmi pre pedagógov na 1. stupni ZŠ. - ISBN 978-80-8140-356-9. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe Slovensko, 2019. - S. 1-14
 17. DAI Vývinové vzťahy medzi fonologickými schopnosťami, čítaním a písaním / Martina Zubáková Peregrinová ; školiteľ Marína Mikulajová
  Bratislava : [s.n.], 2014
 18. EDI M. Caravolas - M. Mikulajová - L. Vencelová: Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností pre školskú a klinickú prax / Martina Zubáková-Peregrinová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 44, č. 1 (2009), s. 94-95
 19. EDI D. Slančová: Štúdie o detskej reči / Martina Zubáková Peregrinová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 43, č. 4 (2008), s. 377-379
 20. EDI M. Mikulajová: Jazykovo-kognitívne metódy prevencie a terapie dyslexie / Martina Zubáková Peregrinová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 44, č. 4 (2009), s. 372-373
 21. EDI Marína Mikulajová a kol.: Čítanie, písanie a dyslexia s testami a normami / Martina Zubáková
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 47, č. 2 (2013), s. 176-178
 22. EDI Mikulajová, M. (ed.) 2018: Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii / Martina Zubáková
  In: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. - Roč. 3, č. 2 (2019), s. 193-195
 23. EDI MABEL - multilanguage assessment battery of early literacy / Martina Zubáková
  In: Logopaedica. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 45-45