Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAA Terapie afázie : teorie a případové studie. / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  Praha : Portál, 2007
 2. AAB Analýza porozumenia viet v slovenčine : test porozumenia viet s normami. / Jana Marková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 3. AAB Kognitívno-komunikačné poruchy pri demencii / Mária Králová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 4. AAB Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  Bratislava : EOS Slovakia, 2018
 5. AAB Terapia afázie : úroveň viet. / Jana Marková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 6. ABB Vybrané kapitoly z aplikovanej lingvistiky a neurolingvistiky pre logopédov / Jana Marková
  In: Logopaedica 9. - ISBN 80-88932-20-3. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2006. - S. 1-101
 7. ABC Diagnostika narušené komunikační schopnosti při demenci / Jana Marková, Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. - ISBN 978-80-262-0364-3. - Praha : Portál, 2013. - S. 145-172
 8. ACD Základy lingvistiky / Jana Marková
  In: Logopedická propedeutika. - ISBN 978-80-223-4164-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 86-101 [1,14 AH]
 9. ADC Sentence comprehension in Slovak-speaking patients with Alzheimer's disease / Jana Marková ... [et al.]
  In: International Journal of Language & Communication Disorders. - Vol. 52, No. 4 (2017), s. 456-468
 10. ADC Vývin porozumenia viet u intaktných slovensky hovoriacich detí v mladšom školskom veku / Jana Marková, Marína Mikulajová
  In: Československá psychologie. - Roč. 56, č. 6 (2012), s. 584-595
 11. ADC Morphological-syntactic deficits in the production of Slovak-speaking aphasic patients / Jana Markova, Zsolt Cséfalvay
  In: Aphasiology. - Roč. 24, č. 10 (2010), s. 1197-1222
 12. ADC Čítanie a alexia u slovensky hovoriacich pacientov s Alzheimerovou chorobou / Júlia Čunderlíková ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 3 (2016), s. 239-251
 13. ADE Oral sentence comprehension in Slovak-speaking, typically developing children, in children with a specific language impairment, and in children with dyslexia / Jana Marková, Marína Mikulajová
  In: Journal of speech and language pathology. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 27-47
 14. ADF Rozdiely v spontánnom monologickom prejave pacientov s Alzheimerovou demenciou a intaktných subjektov / Viktória Kevická, Jana Marková
  In: Logopaedica. - Roč. 19, č. 2 (2017), s. 19-25
 15. ADF Aplikácia integratívneho modelu v terapii chronickej zajakavosti / Dominika Zimányiová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 19, č. 2 (2017), s. 37-43
 16. ADF Analýza spontánnej reči u pacientov s afáziou / Jana Marková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 2-5
 17. ADF Poruchy komunikácie pri lézii pravej mozgovej hemisféry ich charakteristika a prejavy / Jana Marková
  In: Rehabilitácia. - Roč. 45, č. 1 (2008), s. 40-44
 18. ADF Alexia a agrafia u slovensky hovoriacich osôb s mozgovým poškodením / Júlia Hladká ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 2(19), č. 1 (2017), s. 5-14
 19. ADF Porozumenie vetám v skupinách po slovensky hovoriacich 6-7 ročných detí / Jana Marková, Marína Mikulajová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 46, č. 1 (2012), s. 21-32
 20. ADF Hodnotenie konexie a koherencie v spontánnych prejavoch / Viktória Kevická, Jana Marková
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 48-56
 21. ADF Porozumenie vetám u slovensky hovoriacich detí vo veku od desať do štrnásť rokov / Jana Marková, Romana Šnauková
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 53, č. 2 (2019), s. 75-88
 22. ADF Kognitívno-komunikačné poruchy / Jana Marková
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, č. 6 (2012), s. 313-315
 23. ADF Rozprávanie príbehu u slovensky hovoriacich pacientov s Parkinsonovou chorobou / Jana Marková ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 29-35
 24. ADF Jazykové deficity a neplynulosti pri afázii / Jana Marková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč.19, č. 4 (2009), s. 2-4
 25. ADF Oromotorické schopnosti a artikulácia / Dana Buntová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 16-22
 26. ADF Poruchy komunikácie pri lézii pravej mozgovej hemisféry (PMH) diagnostika a terapia / Jana Marková
  In: Rehabilitácia. - Roč. 45, č. 2 (2008), s. 120-123
 27. ADM Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe / Jana Marková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 78/111, č. 5 (2015), s. 536-541
 28. ADM Porozumenie viet u slovensky hovoriacich pacientov s Parkinsonovou chorobou / Jana Marková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. 1 (2018), s. 60-65
 29. AEC Application of phonological therapy in practice / Jana Marková, Marta Gúthová
  In: Case study in speech-language pathology. - ISBN 978-83-7481-292-4. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - S. 37-49
 30. AED Alexia a agrafia u pacientov s Alzheimerovou demenciou / Barbora Kandríková ... [et al.]
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 108-116
 31. AED Narušená komunikačná schopnosť u osôb s miernou kognitívnou poruchou / Karina Mravová ... [et al.]
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 72-82
 32. AED Procesy na úrovni textu v norme a u pacientov s neurogénnym narušením komunikačnej schopnosti / Jana Marková ... [et al.]
  In: Logopaedica 14. - ISBN 978-80-89113-88-0. - Bratislava : Mabag, 2011. - S. 65-72
 33. AED Úvod do lingvistiky / Jana Marková
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 61-76
 34. AED Dyzartria / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 242-256
 35. AED Jazykové schopnosti detí s incipientnou zajakavosťou / Katarína Václavíková ... [et al.]
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 44-57
 36. AED Analýza dekódovania viet u pacientov s Alzheimerovou demenciou / Jana Marková ... [et al.]
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 129-138
 37. AED Disociácia v lexikálnom vyhľadávaní podstatných mien a slovies u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou pri Alzeimerovej chorobe / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 151-159
 38. AED Dyzartria / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 213-230
 39. AED Jazykové deficity pri demencii / Ivica Bauerová ... [et al.]
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 249-265
 40. AED Vývinové dysfluencie u intaktných slovensky hovoriacich detí vo veku od dva a pol do tri a pol roka / Jana Marková ... [et al.]
  In: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3122-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 100-113 [CD-ROM]
 41. AED Prečo má význam diagnostikovať spracovávanie jazykovej informácie na úrovni textu u pacientov s neurogénnym poškodením mozgu? / Jana Marková
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 137-145
 42. AED Aké je porozumenie viet u slovensky hovoriacich detí v mladšom školskom veku? / Jana Marková, Marína Mikulajová
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 38-48
 43. AED Vývinové dysfluencie u slovensky hovoriacich detí vo veku od 33 do 36 mesiacov / Zuzana Koreňová, Jana Marková
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 98-105
 44. AED Vývinové fonologické procesy u slovensky hovoriacich detí vo veku od 3 do 4 rokov / Marta Gúthová, Jana Marková
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 14-29
 45. AED Efektivita terapie vychádzajúcej z programu MIDVAS u klienta s chronickou zajakavosťou / Erika Sidóová, Jana Marková
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 86-97
 46. AEF Gramatické deficity u slovensky hovoriacich detí s dysfáziou / Jana Marková, Lenka Distlerová
  In: Logopaedica 15. - ISBN 978-80-89113-95-8. - Bratislava : Mabag, 2012. - S. 5-17
 47. AEF Spracovávanie paralingvistického kontextu v intaktnej dospelej populácii a u pacientov s neurogénnym narušením komunikačnej schopnosti / Jana Marková ... [et al.]
  In: Logopaedica 15. - ISBN 978-80-89113-95-8. - Bratislava : Mabag, 2012. - S. 57-64
 48. AEF Výkony intaktnej dospelej populácie v teste zameranom na vyšetrenie sémantického systému / Jana Marková, Veronika Moravčíková
  In: Logopaedica 15. - ISBN 978-80-89113-95-8. - Bratislava : Mabag, 2012. - S. 65-73
 49. AFD Fonologické procesy v detskom veku / Jana Marková, Marta Gúthová
  In: Logopaedica 8. - ISBN 80-88932-18-1. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. - S. 60-69
 50. AFD Porozumenie viet a afázia / Jana Marková
  In: Logopaedica 7. - ISBN 80-88932-15-7. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2004. - S. 25-43
 51. AFD Stimulácia lexikálnej a sublexikálnej cesty čítania u pacienta s alexiou / Jana Marková
  In: Logopaedica 5. - ISBN 80-88932-10-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2002. - S. 62-69
 52. AFD Generatívna gramatika a afázia / Jana Marková
  In: Logopaedica 6. - ISBN 80-88932-11-4. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2003. - S. 60-70
 53. AFD Narušená komunikačná schopnosť pri traumatickom poranení mozgu / Jana Marková
  In: Logopaedica 11. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2008. - S. 41-47
 54. AFD Porozumenie vetám pri afázii a v dospelej intaktnej populácii / Jana Marková, Timea Vinczeová
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2009. - S. 99-107
 55. AFD Obnovovanie fonologického systému a zvukovej štruktúry slov pri afázii / Jana Marková
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2009. - S. 78-84
 56. AFD Kognitívno-komunikačné poruchy pri primárnej progresívnej afázii / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Kapitoly z psychopatológie 7. - ISBN 978-80-89322-16-9. - Nové Zámky : Psychoprof, 2015. - S. 15-24
 57. AFG Lexikálno-sémantické a gramatické poruchy u pacientov s Alzheimerovou demenciou: výskum a význam pre klinickú prax / Z. Cséfalvay ... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 111, č. 5 (2015), s. 263
 58. AFG Vplyv jednotlivých dimenzií kognitívneho poškodenia a nonkognitívnych symptómov na produkciu a porozumenie viet u pacientov s Alzheimerovou demenciou / M. Králová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 111, č. 5 (2015), s. 263
 59. AFG Jazykové deficity u pacientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: 12. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. - ISBN 978-80-88112-05-1. - Brno : TA-Service, 2017. - S. 43
 60. AFG Narušená komunikačná schopnosť pri Parkinsonovej chorobe bez demencie nová výzva pre klinických logopédov a prvé výsledky výskumu / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: 12. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. - ISBN 978-80-88112-05-1. - Brno : TA-Service, 2017. - S. 21
 61. AFG Evaluation of sentence comprehension in dementia and MCI - theoretical and clinical implications / Mária Králová ... [et al.]
  In: European Psychiatry. - Vol. 30, Suppl. 1 (2015), s. 1239
 62. AFG Sentence comprehension in Slovak speaking patients with Parkinson's disease - preliminary results / A. Kušnírova ... [et al.]
  In: Movement Disorders. - Vol. 32, Suppl. 2 (2017), s. S547
 63. AFG Neurocognitive disorders and language the impact of cognitive decline and neuropsychiatric symptoms on the language performance / M. Králová, Ľ. Izáková, B. Mészáros Hideghéty, Michal Hajduk, J. Marková, Z. Cséfalvay
  In: European neuropsychopharmacology. - Roč. 29, č. Supplement 1 (2019), s. S453-S454
 64. AFG Jazykové procesy na úrovni textu pri demencii / J. Marková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 382
 65. AFG Klinický význam hodnotenia jazykových procesov na úrovni viet pri demencii? / Jana Marková ... [et al.]
  In: Neurologie pro praxi. - Roč. 14, Suppl. B (2013), s. B10
 66. AFG Kognitívno-komunikačné poruchy pri demencii / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 382
 67. AFG Jazykové profily slovensky hovoriacich pacientov s afáziou v diagnostike afázie, alexie a agrafie / Pavla Balejová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 388
 68. AFG Schopnosť definovania pojmov u pacientov s poškodením subdominantnej hemisféry / Tatiana Ďurišová, Jana Marková
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 387
 69. AFG Porozumenie súvetí u pacientov s Alzheimerovou demenciou / J. Čunderlíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, Suppl. 2 (2013), s. 2S73
 70. AFG Porozumenie obrazného jazyka u pacientov s Alzheimerovou chorobou / I. Hrubá ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, Suppl. 2 (2013), s. 2S73-2S74
 71. AFG The relationship between language deficit, severity and structure of cognitive decline and BPSD in patients with dementia and MCI / Mária Králová ... [et al.]
  In: European Psychiatry. - Vol. 33, Suppl. (2016), s. S457
 72. AFG Cognition and language in Parkinson's disease / Mária Králová ... [et al.]
  In: European neuropsychopharmacology. - Roč. 29, č. Supplement 1 (2019), s. S331-S332
 73. AFG Object and action naming in non-demented Slovak patients with Parkinson´s disease / Z. Košutzká ... [et al.]
  In: Journal of the Neurological Sciences. - Vol. 381, Suppl. (2017), s. 367
 74. AFH Jazykové deficity pri Parkinsonovej chorobe bez demencie - výskum a implikácia pre klinickú prax / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd : Spoločne za zmenami v psychiatrii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7492-328-9. - Praha : Galén, 2017. - S. 15-16 [online]
 75. AFH Naratívne schopnosti predškolákov s typickým, rizikovým a narušeným vývinom reči / Jana Marková, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 64
 76. AFH Oromotorické schopnosti a dyslália / Mária Došeková ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 65
 77. AFH Primárna progresívna afázia - klinický obraz a logopedická diagnostika / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 66
 78. AFH Čo prezrádza porozumenie viet? / Jana Marková, Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 75/108, č. 1 (2012), s. 116
 79. AFH Dokážu súčasné klinické diagnostické testy na Slovensku odhaliť jazykový deficit u pacientov s postupne rastúcim organickým poškodením mozgu? / Ľ. Petričková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 75/108, č. 1 (2012), s. 118
 80. AFH Analýza anómie u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou pri Alzheimerovej chorobe / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, Suppl. 2 (2014), s. 19-20
 81. AFH Analýza porúch kognitívnych funkcií vo vzťahu k jazykovým deficitom na úrovni textu / M. Králová ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, Suppl. 2 (2014), s. 43
 82. AFH Vplyv kognitívneho deficitu na jazykové procesy na úrovni textu / Jana Marková ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, Suppl. 2 (2014), s. 46-47
 83. AFK Communication impairment in patients with mild to moderate Parkinson's disease without dementia / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Journal of the Neurological Sciences. - Roč. 405, č. Supplement (2019), s. 232-232
 84. BAB Demencia / L. Vavrušová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2012
 85. BCI Základy lingvistiky : učebné texty pre logopédov. / Jana Marková
  Bratislava : Mabag, 2012
 86. BEC Čo vieme o produkcii slovies pri afázii / Jana Marková
  In: Acta aphasiologica 2. - ISBN 80-238-8536-7. - Brno : Neurologická klinika Fakultní nemocnice, 2002. - S. 25-30
 87. BED Gramatická rovina jazyka a afázia / Jana Marková
  In: Acta Aphasiologica. - ISBN 80-968578-0-0. - Bratislava : Centrum pre dysfluencie, 2000. - S. 3-20
 88. BED Spinálne lézie a narušenie komunikačných schopností / Jana Marková
  In: Poranenie miechy a rehabilitácia. - ISBN 80-968205-6-7. - Bratislava : Bonus real, 1999. - S. 132-134
 89. BFA Kognícia a reč / Mária Králová ... [et al.]
  In: 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Praha : Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2019. - S. 29-30
 90. BFA Evaluation of sentence comprehension in dementia and MCI and the relationship between language deficit, severity of cognitive decline and BPSD / M. Králová ... [et al.]
  In: 168th Annual Meeting American Psychiatric Association [elektronický zdroj]. - Arlington : American Psychiatric Association, 2015. - S. 584-585 [online]
 91. BFA Clinical importance of assessment of language processes in dementia and MCI / Mária Králová ... [et al.]
  In: Poster - abstracts : Changing the practice and perception of psychiatry. - [S.l.] : American Psychiatric Association`s, 2014. - S. 197
 92. EDI Jiří Holeš, Jan Černý: Sémiotika / Jana Marková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 2 (2005), s. 26
 93. EDI Robert J. Sternberg: Kognitivní psychologie / Jana Marková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 29
 94. EDI Ján Ferjenčík: Úvod do metodologie psychologického výzkumu jak zkoumat lidskou duši / Jana Marková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 24
 95. EDI Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat analýza a metaanalýza dat / Jana Marková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 3 (2005), s. 29
 96. GHG Montreal cognitive assessment (MoCA) [elektronický zdroj] : . / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 97. GII Sentence comprehension in Slovak speaking patients with neurodegenerative diseases preliminary results / Jana Marková ... [et al.]
  In: Nordic Aphasia Conference 2017. - Copenhagen : University of Copenhagen, 2017. - S. 57-58