Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAA Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : klinicko-logopedický aspekt. / Aurélia Kerekrétiová
  Praha : Grada, 2008
 2. AAB Orofaciálny rázštep v klinicko-logopedickej praxi / Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1993
 3. AAB Palatolália / Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1997
 4. ABB Terapia palatolálie a velofaryngálnej dysfunkcie / Aurélia Kerekrétiová
  In: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-8063-092-5. - Martin : Osveta, 2002. - S. 59-90 [3,2 AH]
 5. ABC Diagnostika porúch hlasu / Aurélia Kerekrétiová, Viera Krasňanová
  In: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. - ISBN 978-80-262-0364-3. - Praha : Portál, 2013. - S. 57-82
 6. ABD Manažment logopedickej starostlivosti / Aurélia Kerekrétiová
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 77-95 [1,56 AH]
 7. ABD Terapia porúch hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-8063-092-5. - Martin : Osveta, 2002. - S. 91-118
 8. ABD Diagnostika porúch zvuku reči / Aurélia Kerekrétiová
  In: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-88824-18-4. - Martin : Osveta, 1995. - S. 68-100
 9. ABD Diagnostika porúch hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-88824-18-4. - Martin : Osveta, 1995. - S. 101-121
 10. ABD Rinolália / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopedické repetitórium. - ISBN 80-08-00447-9. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. - S. 129-149
 11. ACD Komunikácia, logopedické poradenstvo a manažment / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopedická propedeutika. - ISBN 978-80-223-4164-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 169-234 [4,74 AH]
 12. ADE Niekoľko poznámok k submukóznemu rázštepu podnebia / Aurélia Kerekrétiová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 48, č. 5 (1993), s. 298-299
 13. ADE Poruchy hlasu a palatolália z pohľadu logopéda / Aurélia Kerekrétiová
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 5, č. 1 (1994/95), s. 18-20
 14. ADE A száj és szájpadhasadékos gyermekek szocializációjának és családi nevelésének problémai / Aurélia Kerekrétiová
  In: Szociális munka. - Roč. 7, č. 2 (1995), s. 99-104
 15. ADE Stres ako etiologický faktor vzniku porúch hlasu u hlasových profesionálov / Aurélia Kerekrétiová
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 106-114
 16. ADF Stimulácia raného slovníka a fonetického repertoára u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia / Iveta Fillová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 23-29
 17. ADF Konštrukt kvality života a možnosti jeho diagnostikovania u detí a adolescentov s poruchou hlasu / Viera Miššíková, Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 25, č. 2-4 (2015), s. 10-16
 18. ADF Skupinová terapia palatolalikov v predškolskom veku / Aurélia Kerekrétiová
  In: Otázky defektologie. - Roč. 28, č. 3 (1985/86), s. 111-115
 19. ADF Poruchy hlasu v logopedickej praxi stále aktuálny problém / Aurélia Kerekrétiová
  In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 10-16
 20. ADF Prevencia porúch hlasu u hlasových profesionálov / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 2-3
 21. ADF Percepčné hodnotenie reči / Aurélia Kerekrétiová, Miroslava Giablová
  In: Rehabilitácia. - Roč. 47, č. 4 (2010), s. 215-223
 22. ADF Percepčné hodnotenie reči - kontroverzná metodológia a jej limity / Aurélia Kerekrétiová, Miroslava Giablová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 4-8
 23. ADF Dieťa - objekt i subjekt logopedického manažmentu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 8-11
 24. ADF Etiológia porúch hlasu u detí ako dôležitá súčasť ich rehabilitácie / Miriam Vedrödyová, Aurélia Kerekrétiová
  In: Rehabilitácia. - Roč. 44, č. 4 (2007), s. 225-235
 25. ADF Preventívne programy a hlasová hygiena pre učiteľov / Aurélia Kerekrétiová
  In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 59-67
 26. ADF Quo vadis vokológia? / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 30-33
 27. ADF Nová paradigma v diagnostikovaní a logopedickej rehabilitácii pacientov s velofaryngálnou dysfunkciou / Aurélia Kerekrétiová
  In: Rehabilitácia. - Roč. 43, č. 4 (2006), s. 246-253
 28. ADF Dieťa s rázštepom / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 6-7
 29. ADF Niektoré výchovnovzdelávacie problémy a socializácia osôb s orofaciálnym rázštepom / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta. - Roč. 3, č. 4 (1993), s. 12-14
 30. ADF Prevencia palatolálie / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta. - Roč. 4, č. 4 (1994), s. 15-16
 31. ADF Prognóza pri poruchách hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 11-12
 32. ADF Preventívne programy hlasovej hygieny ako súčasť rehabilitácie porúch hlasu u žiakov a učiteľov / Aurélia Kerekrétiová, S. Hučková, A. Mokrišová ... [et al.]
  In: Rehabilitácia. - Roč. 43, č. 2 (2006), s. 99-113
 33. ADF Nová paradigma v logopedickom prístupe k deťom s rázštepom podnebia v ranom veku / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 2-5
 34. AEC Narušená komunikační schopnost / Viktor Lechta ... [et al.]
  In: Inkluzivní pedagogika. - ISBN 978-80-262-1123-5. - Praha : Portál, 2016. - S. 334-347
 35. AED Poruchy hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 101-120
 36. AED Súčasné metódy diagnostiky porúch hlasu ako zobjektívniť logopedickú diagnostiku porúch hlasu? / Viera Krasňanová, Aurélia Kerekrétiová
  In: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe. - ISBN 978-80-223-3122-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 86-99
 37. AED Poruchy hlasu a refluxná choroba využitie dotazníka Reflux symptoms index v logopedickej praxi / Kristína Mičietová, Aurélia Kerekrétiová
  In: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe. - ISBN 978-80-223-3122-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 74-85
 38. AED Hlasová hygiena v prevencii a terapii funkčných porúch hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 42-49
 39. AED Logopédia v minulosti a dnes teoretická a praktická pregraduálna a postgraduálna príprava logopédov / Aurélia Kerekrétiová
  In: Paedagogica specialis 24. - ISBN 978-80-223-2861-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 133-142
 40. AED Rizikové faktory a ich vplyv na hlas učiteľov / Aurélia Kerekrétiová, Viera Marecká
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 81-85
 41. AED Prvé skúsenosti so skúmaním kvality života dospelých osôb vo vzťahu k hlasovým poruchám / Aurélia Kerekrétiová, Viera Krasňanová
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 73-80
 42. AED Zisťovanie efektivity terapie porúch hlasu / Aurélia Kerekrétiová, Daniela Šebianová
  In: Paedagogica specialis 21. - ISBN 80-223-1715-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 135-140
 43. AED Palatolália / Aurélia Kerekrétiová
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 172-188
 44. AED Poruchy hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 156-171
 45. AED Logopedické poradenstvo - teória a prax / Aurélia Kerekrétiová, Jana Juhásová
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 5-10
 46. AED Príspevok k diagnostikovaniu a korekcii palatolálie / Aurélia Kerekrétiová
  In: Špeciálna pedagogika 1986 - I. - Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1986. - S. 24-35
 47. AED Interview v klinickej logopedickej praxi / Aurélia Kerekrétiová
  In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. - ISBN 80-969112-6-0. - Bratislava : Sapientia, 2004. - S. 395-404
 48. AED Velofaryngálna dysfunkcia ako samostatná nozologická jednotka / Aurélia Kerekrétiová, Daniela Šebianová
  In: Paedagogica specialis 22. - ISBN 80-223-1872-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 129-134
 49. AED Implementácia preventívnych programov porúch hlasu v logopedickej teórii a praxi / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 14. - ISBN 978-80-89113-88-0. - Bratislava : Mabag, 2011. - S. 91-95
 50. AED Kvalita života u detí a adolescentov s orofaciálnym rázštepom / Aurélia Kerekrétiová ... [et al.]
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 88-95
 51. AED Fonologické procesy u slovensky hovoriacich detí vo veku od 4. do 5. rokov / Dominika Vajdíková ... [et al.]
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 32-37
 52. AED Teoretické východiská integrácie detí s orofaciálnym rázštepom / Aurélia Kerekrétiová
  In: Paedagogica specialis 23. - ISBN 978-80-223-2387-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 219-230
 53. AED Transdisciplinárna intervencia ako súčasť multidisciplinárneho prístupu k orofaciálnym rázštepom / Aurélia Kerekrétiová
  In: Paedagogica specialis 23. - ISBN 978-80-223-2387-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 137-144
 54. AED Narušené koverbálne správanie pri palatolálii / Aurélia Kerekrétiová
  In: Paedagogica specialis 19. - ISBN 80-223-0985-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 15-18
 55. AED Nové trendy v diagnostikovaní a intervencii porúch hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Paedagogica specialis 20. - ISBN 80-223-1344-0. - Bratislava : UK, 1999. - S. 147-151
 56. AED Palatolália / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 82-100
 57. AEE Poruchy hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. - ISBN 978-80-7367-679-7. - Praha : Portál, 2010. - S. 284-290
 58. AEF Mapovanie kvality života detí s poruchou hlasu / Viera Krasňanová, Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 15. - ISBN 978-80-89113-95-8. - Bratislava : Mabag, 2012. - S. 46-56
 59. AEF Špecifická analýza reči pri rázštepe podnebia / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 1. - ISBN 80-967383-3-X. - Bratislava : Liečreh, 1996. - S. 30-38
 60. AFC Bude logopedická terapia úspešná a komunikačný problém vyriešený? / Aurélia Kerekrétiová
  In: Komunikace a handicap. - ISBN 978-80-7435-161-7. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. - S. 135-142
 61. AFC Prvé skúsenosti s preventívno-vzdelávacím programom hlasovej hygieny u žiakov a učiteľov ZŠ / Aurélia Kerekrétiová
  In: Sborník. - Brno : Audio - Fon centr, 2003. - S. 72-76
 62. AFC Vplyv školy na hlas učiteľov / Viera Marecká, Aurélia Kerekrétiová
  In: Fórum o premenách univerzitného vzdelávania = Forum on changes in University Education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89443-00-0. - Bratislava : OZ V4, 2010. - S. 214-219 [CD-ROM]
 63. AFD Súčasné možnosti v diagnostikovaní a korekcii palatolálie v Európe / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 4. - ISBN 80-88932-07-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2001. - S. 17-21
 64. AFD Súčasné trendy v starostlivosti o orofaciálne rázštepy - Eurocleft projekt / Aurélia Kerekrétiová ... [et al.]
  In: Efeta - otvor sa 2000 : Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-88868-68-8. - Bratislava : PdF UK, 2001. - S. 112-119
 65. AFD Behaviorálny prístup v intervencii velofaryngálnej dysfunkcie / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 5. - ISBN 80-88932-10-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2002. - S. 39-43
 66. AFD Novelizácia špecializačnej náplne vo foniatrii a náplne špeciálnej prípravy v klinickej logopédii / O. Urbanová ... [et al.]
  In: 35. pracovné dni Slovenskej ORL spoločnosti. - Košice : [s.n.], 1987. - S. 9-12
 67. AFD Manažment porúch hlasu na Slovensku / Aurélia Kerekrétiová, Viera Krasňanová
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89115-59-0. - Bratislava : Mabag spol. s r.o., 2009. - S. 32-36
 68. AFD Intervencia palatolálie - klasické verzus moderné prístupy / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89115-59-0. - Bratislava : Mabag spol. s r.o., 2009. - S. 11-18
 69. AFD Reč a niektoré psychosociálne problémy šesťročných detí s rázštepom primárneho a (alebo) sekundárneho podnebia a ich rodičov / Aurélia Kerekrétiová
  In: Interpersonálna komunikácia a jej poruchy. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. - S. 117-126
 70. AFD Poradenstvo ako súčasť logopedickej intervencie / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 7. - ISBN 80-88932-15-7. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2004. - S. 6-9
 71. AFD Implementácia preventívneho programu porúch hlasu do pedagogickej praxe ako súčasť moderného inkluzívneho trendu na školách / Aurélia Kerekrétiová
  In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky = Transdisziplinäre Aspekte der inklusiven Pädagogik. - ISBN 978-80-970623-2-3. - Bratislava : EMITplus, 2010. - S. 156-162
 72. AFD Komunikačné stratégie matky v stimulácii raného vývinu reči u detí s orofaciálnym rázštepom / Zlatica Hoppanová, Aurélia Kerekrétiová
  In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2780-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 22-27 [CD-ROM]
 73. AFD Najnovšie trendy v zisťovaní etiológie porúch hlasu u detí / Miriam Vedrödyová, Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 10. - ISBN 978-80-88932-25-3. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2007. - S. 75-84
 74. AFD Sledovanie predverbálnych vokalizácii u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia / Zuzana Oravkinová ... [et al.]
  In: Logopaedica 2. - ISBN 80-967383-9-9. - Bratislava : Liečreh Gúth, 1998. - S. 87-96
 75. AFD Preventívno-edukačný program hlasovej hygieny podľa Morana a Jonesa ako súčasť terapie funkčných porúch hlasu / Miriam Vedrödyová, Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 8. - ISBN 80-88932-18-1. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. - S. 114-120
 76. AFD Súčasný pohľad na prevenciu porúch hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopaedica 8. - ISBN 80-88932-18-1. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. - S. 43-51
 77. AFD Príprava palatolického dieťaťa na školu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Logopédia a škola. - Bratislava : Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, 1982. - S. 67-71
 78. AFD Logopedické poradenstvo/poradcovstvo ako súčasť prevencie, diagnostiky a terapie narušenej komunikačnej schopnosti / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta otvor sa 2005 : Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. - ISBN 80-8063-220-0. - Martin : Osveta, 2006. - S. 153-157
 79. AFH Skúsenosti z pobytu v Centre pre rázštepy pery a podnebia v Mineapolis / Aurélia Kerekrétiová, Jozef Fedeleš
  In: Celoštátne sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie s medzinárodnou účasťou. - Smolenice : [s.n.], 1997. - S. 9
 80. AFH Deti s identifikovaným rizikom vývinu reči a ich diagnostické skóre v teste Childhood Autism Rating Scale / Nikola Michaličková ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 61
 81. AFH Terapia stimulability - fonologická terapia pre deti s obmedzeným fonetickým repertoárom / Pavlína Zajíčková ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 70-71
 82. AFH Zrozumiteľnosť reči u slovensky hovoriacich detí v ranom veku a vzťah k ďalším jazykovým rovinám / Daniela Bartošová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 73
 83. AGI Vytvorenie a overenia preventívneho programu porúch hlasu pre učiteľov / ved. projektu Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : [s.n.], 2009
 84. AGI Reč a psychosociálne problémy detí s rázštepom pery a podnebia z logopedického hľadiska : záverečná správa výskumnej úlohy 34-01-05. / Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : [s.n.], 1984
 85. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 86. BDF Submukózny rázštep podnebia v klinicko-logopedickej praxi / Aurélia Kerekrétiová
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 94, č. 4 (1993), s. 232
 87. BDF Osobitosti vývinu reči u detí s rázštepom pery a podnebia / Aurélia Kerekrétiová
  In: Rodina a škola. - Roč. 41, č. 8 (1994), s. 11
 88. BED Reflexie a perspektívy katedry logopédie / Aurélia Kerekrétiová
  In: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe. - ISBN 978-80-223-3122-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 13-16
 89. BED Pregraduálna a postgraduálna príprava v logopédii / Aurélia Kerekrétiová, Anna Škrabáková
  In: Vzdelávanie v nelekárskych odboroch. - ISBN 978-80-89352-47-0. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2010. - S. 288-297
 90. BED Retrospektíva, súčasný stav a perspektívy vzdelávania logopédov na Slovensku a v EÚ / Aurélia Kerekrétiová, Zsolt Cséfalvay
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 234-238
 91. BEE Klinicko-logopedický aspekt velofaryngálnej dysfunkcie a palatolálie / Aurélia Kerekrétiová
  In: Sborník přednášek a statí specializovaného vzdělávání logopedů ve školství : modul 4 - vrozené vývojové vady - palatolalie. - Měcholupy : Asociace logopedů ve školství, 2011. - S. 56-69
 92. BEE Narušená komunikačná schopnosť / Viktor Lechta ... [et al.]
  In: Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. - ISBN 978-80-7367-679-7. - Praha : Portál, 2010. - S. 281
 93. BEF Komplexná starostlivosť o orofaciálne rázštepy v USA / A. Kerekrétiová ... [et al.]
  In: Logopaedica 2. - ISBN 80-967383-9-9. - Bratislava : Liečreh Gúth, 1998. - S. 68-71
 94. DAI Orofaciálny rázštep v logopedickej teórii a praxi / Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : [s.n.], 1993
 95. DAI Palatolália - logopedická diagnostika a korekcia / Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : [s.n.], 1993
 96. EDI Anatómia, fyziológia a patofyziológia reči / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 14, č. 4 (2004), s. 28
 97. EDI Morfológia v komunikácii detí / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 15, č. 3 (2005), s. 28
 98. EDI Práca s poruchami hlasu / Aurélia Kerekrétiová
  In: Rehabilitácia. - Roč. 44, č. 1 (2007), s. 37
 99. FAI Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe / ed. Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 100. GHG Autismus - zdravotní a výchovné aspekty / Aurélia Kerekrétiová
 101. GHG Komunikácia-kooperácia-koordinácia v starostlivosti o orofaciálne rázštepy v USA / Aurélia Kerekrétiová
 102. GII Kolokvium mladých logopédov / Aurélia Kerekrétiová
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 3 (2011), s. 29
 103. GII Nový prístup k poruchám hlasu v klinicko-logopedickej praxi / Aurélia Kerekrétiová
  In: 5. Česko-slovenské sympózium : umelecký hlas. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 36
 104. GII Katedra logopédie skúma, ako sa vyvíja detská reč / Aurélia Kerekrétiová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 8 (2013), s. 28
 105. GII Neurogénne poruchy komunikácie ako aktuálny výskumný problém / Aurélia Kerekrétiová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 8 (2013), s. 28
 106. GII Vývin reči u detí s razštepom / Aurélia Kerekrétiová
  Bratislava : Ústav zdravotnej výchovy, 1982
 107. GII "HOVORNÍČEK" prichádza na pomoc logopedickej a laickej verejnosti / Aurélia Kerekrétiová
  In: Efeta. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 30
 108. GII Organizácia logopedickej starostlivosti v súčasnosti / Aurélia Kerekrétiová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 49, č. 3/4 (1994/1995), s. 16
 109. GII Náš učiteľ Doc. MUDr. Silvester Mašura, CSc. / Aurélia Kerekrétiová
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 95, č. 3 (1994), s. 138
 110. GII Metodické listy k logopedickej dokumentácii / Viktor Lechta ... [et al.]
  Bratislava : Fakultná nemocnica, 1986