Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAB Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku : s testami a normami. / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská asociácia logopédov, 2010
 2. ABB Terapia narušeného vývinu reči / Marína Mikulajová, Svetlana Kapalková
  In: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-8063-092-5. - Martin : Osveta, 2002. - S. 23-58 [4,37 AH ; 157 320 znakov]
 3. ABC Language assessment, remediation and screening procedure for Slovak-speaking children / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: Grammatical profiles : Further languages of LARSP. - ISBN 978-1-78892-438-2. - Bristol : Multilingual matters, 2019. - S. 58-84
 4. ABD Gramatický profil slovensky hovoriaceho dieťaťa / Daniela Slančová, Svetlana Kapalková
  In: Desať štúdií o detskej reči. Lexika – gramatika – pragmatika. - ISBN 978-80-224-1638-2. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 627-660
 5. ABD Gesto ako prediktor gramatiky / Svetlana Kapalková
  In: Desať štúdií o detskej reči. Lexika – gramatika – pragmatika. - ISBN 978-80-224-1638-2. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 424-445
 6. ABD Gestá v kontexte raného vývinu detí / Svetlana Kapalková
  In: Štúdie o detskej reči. - ISBN 978-80-8068-701-4. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - S. 169-211
 7. ABD Narušená komunikačná schopnosť v multilingválnej spoločnosti / Svetlana Kapalková, Lucia Palugyayová
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 36-56
 8. ABD Vývin reči / Svetlana Kapalková
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 96-112 [1,24 AH]
 9. ACD Vývin reči / Svetlana Kapalková, Lýdia Vencelová
  In: Logopedická propedeutika. - ISBN 978-80-223-4164-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 105-165 [3,82 AH]
 10. ADC Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages: Is there a cross-linguistic order of words? / Magdalena Luniewska ... [et al.]
  In: Behavior Research Methods. - Roč. 48, č. 3, (2016), s. 1154-1177
 11. ADC Narrative abilities in early successive bilingual Slovak-English children a cross-language comparison / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Applied Psycholinguistics. - Vol. 37, Special Issue 1 (2016), s. 145-164
 12. ADC Language profiles in children with Down Syndrome and children with Language Impairment: Implications for early intervention / Kamila Polišenská, Svetlana Kapalková
  In: Research in Developmental Disabilities. - Roč. 35, č. 2 (2014), s. 373-382
 13. ADC Receptive language skills in Slovak-speaking children with intellectual disability understanding words, sentences, and stories / Kamila Polišenská, Svetlana Kapalková, Monika Novotková
  In: Journal of Speech, Language, and Hearing Research. - Roč. 61, č. 7 (2018), s. 1731-1742
 14. ADC Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers / Napoleon Katsos ... [et al.]
  In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - Vol. 113, No. 33 (2016), s. 9244-9249
 15. ADC Non-word repetition performance in Slovak-speaking children with and without SLI: novel scoring methods / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: International Journal of Language & Communication Disorders. - Roč. 48, č. 1 (2013), s. 78-89
 16. ADC Improving Child Compliance on a Computer-Administered Nonword Repetition Task / Kamila Polišenská, Svetlana Kapalková
  In: Journal of speech language and hearing research. - Vol. 57, No. 3 (2014), s. 1060-1068
 17. ADC The vocabulary profile of Slovak children with primary language impairment compared to typically developing Slovak children measured by LITMUS-CLT / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: Clinical Linguistics and Phonetics. - Vol. 31, No. spec. 11-12 (2017), s. 893-909
 18. ADC Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from cross-linguistic lexical tasks (LITMUS-CLT) / Ewa Haman ... [et al.]
  In: Clinical Linguistics & Phonetics. - Vol. 31, No. spec. 11-12 (2017), s. 818-843
 19. ADE Schopnosť opakovania pseudoslov ako doplnok informácie o rodinnej anamnéze dieťaťa / Svetlana Kapalková, Oľga Tokárová
  In: Listy klinické logopedie [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2017), s. 56-60 [online]
 20. ADE Špecificky narušený vývin reči v kontexte multilingválnej spoločnosti / Svetlana Kapalková
  In: Listy klinické logopedie [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2017), s. 34-38 [online]
 21. ADE Porozumenie naratív u detí v predškolskom veku / Svetlana Kapalková, Anna Slováčková
  In: Studie z aplikovanej lingvistiky/Studies in Applied Linguistics. - Č. 1 (2013), s. 37-50
 22. ADE Laheyovej metóda ako efektívny nástroj hodnotenia komunikácie rizikových detí v ranom veku / Svetlana Kapalková
  In: Listy klinické logopedie [elektronický dokument]. - č. 1 (2019), s. 8-12 [online]
 23. ADF Vývin komunikačných schopností dieťaťa v ranom veku z hľadiska dvoch metodologických prístupov / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 1 (2010), s. nestr. [14 s.] [online]
 24. ADF História a súčasnosť starostlivosti o deti s vývinovou jazykovou poruchou na Slovensku na pozadí európskeho kontextu / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. 5-12
 25. ADF Stimulácia porozumenia u detí / Dominika Bošnáková, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica. - Roč. 19, č. 2 (2017), s. 44-48
 26. ADF Deixy ako súčasť porozumenia čítaného textu / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 19, č. 2 (2017), s. 5-9
 27. ADF Význam vzdelávania rodičov rizikových detí / Zlatica Hoppanová, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 39-44
 28. ADF Použitie prístupu Storytelling - story acting ako stimulácia naratívnych schopností u detí / Svetlana Kapalková, Radana Siklienková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 45-50
 29. ADF Hodnotenie slovnej zásoby v predškolskom veku / Terézia Horská, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 15-19
 30. ADF Porovnanie hodnotenia naratívnych schopností slovensky hovoriacich detí vo veku 6-7 rokov metódou rozprávania a prerozprávania / Alexandra Pyšná, Svetlana Kapalková
  In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 10 (2012), nestr. [13 s.] [online]
 31. ADF Výskum vývinu detskej reči v slovenčine v medzinárodnom kontexte projektov COST / Daniela Slančová, Svetlana Kapalková
  In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 14 (2013), nestr. [9 s.] [online]
 32. ADF Ako sa rodičia a deti rozprávajú o minulých udalostiach štúdia porovnávajúca okolnosti a témy rozhovorov rodičov a detí s typickým a špecificky narušeným vývinom reči / Ľudmila Mičianová ... [et al.]
  In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 21-22 (2015), s. 58-69 [online]
 33. ADF Test komunikačného správania TEKOS 1 gestá a slová - nový nástroj na hodnotenie komunikačnej schopnosti detí v ranom veku / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 45, č. 1 (2010), s. 46-62
 34. ADF Porovnávacia štúdia z vývinu reči monolingválnych a simultánne bilingválnych slovenských detí v ranom veku / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 23-24 (2015), s. 247-257 [online]
 35. ADF Poruchy komunikácie v ordinácii pediatra / Svetlana Kapalková, Hana Laciková
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 2 (2019), s. 60-65
 36. ADF Moderné prístupy k skúmaniu vývinu detskej reči / Svetlana Fečková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 6-7
 37. ADM The role of pictures and gestures as a support mechanism for novel word learning a training study with 2-year-old children / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Child Language Teaching and Therapy. - Roč. 32, č. 1 (2016), s. 53-64
 38. AEC Slovakia / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: Managing children with developmental language disorder : theory and practice across Europe and beyond. - ISBN 9780429848339. - Abington : Routledge, 2019. - S. 420-430
 39. AED Predstavenie jazykovo-komunikačného šlabikára / Svetlana Kapalková, Lýdia Vencelová
  In: Jazyková a literárna gramotnosť detí v kontexte rozvoja didaktických kompetencií budúcich učiteľov : zborník príspevkov v projekte KEGA č. 013UMB-4/2017 Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu. - ISBN 978-80-557-1385-4. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. - S. 97-104
 40. AED Východiská tvorby novej inovtívnej metodiky výučby slovenského jazyka v 1. ročníku základnej školy / Lýdia Vencelová, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 105-117
 41. AED Interaktívne dynamické čítanie / Svetlana Kapalková, Ľudmila Mičianová
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 22-32
 42. AED Gramatické posudzovanie ako hodnotiaci nástroj vývinu gramatických schopností u detí / Svetlana Kapalková, Alexandra Pyšná
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 33-41
 43. AED Raná logopedická starostlivosť a možnosti skríningu z pohľadu logopéda / Svetlana Kapalková
  In: Komplexná rehabilitácia viacnásobne postihnutých : niektoré nové metodiky a programy. - ISBN 978-80-89113-43-9. - Bratislava : Mabag, 2008. - S. 185-189
 44. AFC Pragmatické funkcie a spôsoby ich realizácie a reflexie v ranom období vývinu detskej reči / Daniela Slančová, Svetlana Kapalková
  In: Užívání a prožívání jazyka. - ISBN 978-80-246-1756-5. - Praha : Karolinum, 2010. - S. 461-466
 45. AFC Výskum detskej reči - východisko slovenskej verzie testu CDI / Jana Kesselová, Svetlana Kapalková
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 8 : kvalitatívní přístup pro praxi. - ISBN 978-80-244-2374-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - S. 279-288
 46. AFC A crosslinguistic study of symmetrical judgments / Ken Drozd ... [et al.]
  In: Proceedings of the 43rd Annual Boston University conference on language development : 1. - ISBN 978-1-57473-096-8. - Somerville, MA, 2019. - S. [217]-230
 47. AFC The Acquisition of Quantification across Languages : some predictions / Napoleon Katsos ... [et al.]
  In: BUCLD 36 : Proceedings of the 36th annual : Volume 1. - ISBN 978-1-57473-075-3. - Somerville : Cascadilla Press, 2012. - S. 258-268
 48. AFC Adaptation of CDI to the Slovak language / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: Proceedings from the first European network meeting on the communicative development inventories. - Gävle : University of Gävle, 2007. - S. 32-41
 49. AFD Vplyv gest na porozumenie predložkových spojení u detí v ranom veku / Svetlana Kapalková, Simona Miháliková
  In: Registre jazyka a jazykovedy (2) : na počesť Daniely Slančovej [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-1160-3. - Prešov : Prešovská univerzita, 2014. - S. 16-21 [online]
 50. AFD Vývin gramatiky v detskej reči na základe priemernej dĺžky výpovede / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miroslavy Sokolovej. - ISBN 978-80-555-0335-6. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. - S. 104-115
 51. AFD Analýza naratívnej schopnosti rómskeho dieťaťa v rómčine a slovenčine / Milan Samko, Svetlana Kapalková
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 48, č. 3-4 (2014), s. 372-384
 52. AFD Neverbálna komunikácia v ranom veku / Svetlana Kapalková
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-2427-4. - Bratislava : UK, 2007. - S. 181-190
 53. AFD Hodnotenie komunikačného správania detí v koncepte ranej starostlivosti na Slovensku / Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89115-59-0. - Bratislava : Mabag, 2009. - S. 45-51
 54. AFD Vývin gest v ranom veku / Svetlana Kapalková, Ľubica Dušeková
  In: Logopaedica 8. - ISBN 80-88932-18-1. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. - S. 37-42
 55. AFD Vývin naratív v predškolskom veku / Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica 5. - ISBN 80-88932-10-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2002. - S. 34-38
 56. AFD Sociokultúrna a jazyková podmienenosť tvorby testu komunikačného správania dieťaťa raného veku / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Jazyk - média - text. - ISBN 978-80-555-0535-0. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. - S. 276-293
 57. AFD Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. - ISBN 80-8068-271-2. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 2004. - S. 67-77
 58. AFD Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii) / Iveta Bónová ... [et al.]
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. - ISBN 80-223-2023-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 59-70
 59. AFD Pokus o aplikáciu MLU na podmienky slovenského jazyka / Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica 6. - ISBN 80-88932-11-4. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2003. - S. 35-39
 60. AFD K niektorým východiskám výskumu a modelovania rečového vývinu dieťa / Svetlana Fečková, Daniela Slančová
  In: Logopaedica 4. - ISBN 80-88932-07-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2001. - S. 38-45
 61. AFG A new checklist method for narrative development / Dorthe Bleses ... [et al.]
  In: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language. - Montreal : Université du Québec, 2011. - S. 143
 62. AFG Mean length of utterance in morphemes, syllables and words in Slovak as a flective language - theory and practice / Daniela Slančová ... [et al.]
  In: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language. - Montreal : Université du Québec, 2011. - S. 192
 63. AFG Emerging narratives a cross-linguistic study / Judy Reilly ... [et al.]
  In: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language. - Montreal : Université du Québec, 2011. - S. 126-127
 64. AFG Gesture development in the early childhood / Svetlana Kapalková
  In: International congress for the study of child language. - Berlin : IASCL, 2005. - S. 310
 65. AFG CDI in Slovak - words and gestures / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: The second European network meeting on communicative development inventories. - Zagreb : University of Zagreb, 2008. - S. [1]
 66. AFG New ways of scoring nonword repetition tasks a screening tool from a developmental perspective / Svetlana Kapalková, Kamila Polisenska
  In: ICPLA 2012. - Cork : University College Cork, 2012. - S. 106-107
 67. AFG Grammar acquisition by Slovak speaking children / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Linguistic socialization, language acquisition and language disorders. - Budapest : Hungarian Academy of Sciences, 2002. - S. 18
 68. AFH Overenie validity Lexikálneho testu u slovensky hovoriacich detí v ranom veku / Svetlana Kapalková, Barbora Valečíková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 65
 69. AFH Porozumenie hovoreného a čítaného príbehu u detí v 1.-2. ročníku základnej školy / Svetlana Kapalková, Lýdia Vencelová
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 66-67
 70. AFH Skríningový nástroj na hodnotenie gramatického vývinu slovensky hovoriacich detí (adaptácia nástroja LARSP v slovenčine) / Svetlana Kapalková, Daniela Slančová
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 69
 71. AFH Význam vzdelávania rodičov rizikových detí z hľadiska vývinu reči / Zlatica Hoppanová, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 72
 72. AFH Skúsenosti s využitím metódy interaktívneho čítania u detí so špecificky narušeným vývinom reči / Alexandra Pyšná ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 69
 73. AFH Naratívne schopnosti predškolákov s typickým, rizikovým a narušeným vývinom reči / Jana Marková, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 64
 74. AFH Možnosti hodnotenia bilingválnych detí / Lucia Palugyayová, Svetlana Kapalková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 63
 75. AFH Deixy a porozumenie textu / Jana Brnová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 60-61
 76. AFK Nonword repetition in Slovak-speaking children comparison of the scoring methods / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: SLI - Specific language impairment : diagnosis, prognosis, intervention. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2012. - S. 48-49
 77. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 78. BAB Kniha o detskej reči / Katarína Horňáková ... [et al.]
  Bratislava : Slniečko, 2005
 79. BDF Oneskorený vývin reči / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 110-111
 80. BDF Nový skríning na hodnotenie komunikačného správania detí v ranom veku (TEKOS) / Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 12, č. 4 (2011), s. 171-172
 81. DAI Vytvorenie modelu vývinu jazykových schopností po slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie / Svetlana Kapalková, rod. Fečková ; školiteľ Marína Mikulajová
  Bratislava : [s.n.], 2002
 82. EDI Vítaná pomoc logopédom pracujúcim s deťmi v oblasti ranej intervencie recenzia monografie Rozvoj komunikačných a jazykových schopností od Barbory Červenkové / Svetlana Kapalková
  In: Listy klinické logopedie [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 2 (2019), s. 70-70 [online]
 83. EDI Logopaedica I2 / Svetlana Fečková
  In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. - Roč. 1, č. 4 (1998), s. 13-14
 84. EDI The child with special needs (encouraging Intellectual and Emotional Growth) / Svetlana Fečková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 27
 85. EDJ Nástroj pre hodnotenie komunikačných schopností detí je vhodný aj pre širokú klinickú prax / Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 9 (2011), s. 9
 86. EDJ Vývinová dysfázia / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 9, č. 8 (2010), s. 118
 87. GHG Hodnotenie komunikačnej schopnosti detí v ranom veku [elektronický zdroj] : . / Daniela Slančová, Svetlana Kapalková
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 88. GHG Cross-cultural and cross-linguistic connections of the Test of communicative behaviour TEKOS 1 and TEKOS II [elektronický zdroj] : . / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 89. GII Príprava na čítanie alebo tréning fonematického uvedomovania / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 5, č. 9 (2006), s. 58-60
 90. GII Ako a o čom rozprávajú naše deti v období po druhom roku? medzi 26. a 30. mesiacom / Svetlana Kapalková, Katarína Horňáková
  In: Mama a ja. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 53-54
 91. GII Vývin reči medzi 2. a 3. rokom alebo "mami ja sa-sa-sám" / Svetlana Kapalková, Hana Laciková
  In: Mama a ja. - Roč. 3, č. 11 (2004), s. 22-23
 92. GII Vývin reči medzi 3. a 4. rokom alebo "porozprávať, čo sa stalo Aďke?" / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 3/4, č. 12/1 (2004/2005), s. 38-39
 93. GII Vývin reči medzi 1. a 2. rokom alebo hurá, moje dieťa hovorí!" / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 3, č. 10 (2004), s. 28-29
 94. GII Moje dieťa ešte nehovorí / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 4, č. 3 (2005), s. 32-33
 95. GII Vývin reči do 1. roka alebo prečo musia babky rozprávať o dve oktávy vyšším hlasom ... / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 3, č. 6 (2004), s. 24-25
 96. GII Logopédia dnešných dní / Svetlana Fečková
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 9, č. 2 (1999), s. 28-29
 97. GII Comparison of narrative abilities in monolingual and bilingual Slovak speaking children / Michaela Halamová, Svetlana Kapalková
  In: Child language impairment in multilingual contexts : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Kraków : Jagiellonian University, 2013. - S. 38-39 [online]
 98. GII Nonword repetition a novel presentation method of recorded stimuli to young children / Kamila Polišenská, Svetlana Kapalková
  In: Child language impairment in multilingual contexts : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Kraków : Jagiellonian University, 2013. - S. 74 [online]
 99. GII Narrative abilities in bilingual children / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Child language impairment in multilingual contexts : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Kraków : Jagiellonian University, 2013. - S. 40 [online]
 100. GII Monolingual CLT results - a cross-linguistic comparison / Pernille Hansen ... [et al.]
  In: Child language impairment in multilingual contexts : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Kraków : Jagiellonian University, 2013. - S. 55-56 [online]
 101. GII Monolingual SLI CLT results - a cross-linguistic comparison / Svetlana Kapalková ... [et al.]
  In: Child language impairment in multilingual contexts : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Kraków : Jagiellonian University, 2013. - S. 57-58 [online]
 102. GII Reducing research bias and improving compliance in children`s nonword repetition assessment a novel presentation method of recorded stimuli to young children / Svetlana Kapalková, Kamila Polišenská
  In: Child language seminar 2013. - Manchester : University of Manchester, 2013. - S. 80
 103. GII Problémy s výslovnosťou / Svetlana Kapalková
  In: Mama a ja. - Roč. 5, č. 3 (2006), s. 48-49
 104. GII Stratený šál : príbeh na rozvoj reči. / Svetlana Kapalková, Ľudmila Mičianová
  Bratislava : Egreš, 2018
 105. GII Možno budúceho prváčika pripraviť na čítanie? / Svetlana Fečková
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 7, č. 3 (2001), s. 36