Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAA Terapie afázie : teorie a případové studie. / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  Praha : Portál, 2007
 2. AAB Afaziológia pre klinickú prax / Zsolt Cséfalvay, Pavel Traubner
  Martin : Osveta, 1996
 3. AAB Analýza porozumenia viet v slovenčine : test porozumenia viet s normami. / Jana Marková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 4. AAB Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  Bratislava : EOS Slovakia, 2018
 5. AAB Kognitívno-komunikačné poruchy pri demencii / Mária Králová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 6. AAB Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie s testom a normami / Zsolt Cséfalvay, Ingrid Wiedermann, Marta Egryová
  Bratislava : EOS Slovakia, 2018
 7. ABC Diagnostika afázie / Zsolt Cséfalvay, Milena Košťálová
  In: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. - ISBN 978-80-262-0364-3. - Praha : Portál, 2013. - S. 83-116
 8. ABC Diagnostika dysartrie / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. - ISBN 978-80-262-0364-3. - Praha : Portál, 2013. - S. 117-143
 9. ABC Diagnostika narušené komunikační schopnosti při demenci / Jana Marková, Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. - ISBN 978-80-262-0364-3. - Praha : Portál, 2013. - S. 145-172
 10. ABC Afázia a iné poruchy komunikácie sprevádzajúce mozgové ischémie a hemorágie / Zsolt Cséfalvay
  In: Mozkové ischemie a hemoragie. - ISBN 978-80-247-2765-3. - Praha : Grada Publishing, 2010. - S. 381-393 [AH 1,8]
 11. ABD Terapia afázie / Zsolt Cséfalvay
  In: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-8063-092-5. - Martin : Osveta, 2002. - S. 145-170
 12. ABD Diagnostika afázie / Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-88824-18-4. - Martin : Osveta, 1995. - S. 146-175
 13. ACB Neurológia I. : Základy vyšetrovania. / P. Varsik ... [et al.]
  Bratislava : Lufema, 1997
 14. ACB Neurologická propedeutika : Základy vyšetrovania a diagnostiky v neurológii. / P. Varsik ... [et al.]
  Bratislava : S+S typografik, 2004
 15. ACB Neurológia I. Základy vyšetrovania / P. Varsík, J. Černáček a kol.
  Bratislava : S+S typografik, 2001
 16. ACB Diagnostika a terapia afázie, alexie a agrafie / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  Bratislava : Peter Kaminský, 2007
 17. ACC Written language and its impairments / Ilias Papathanasiou, Zsolt Cséfalvay
  In: Aphasia and related neurogenic communication disorders. - ISBN 978-0-7637-7100-3. - Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2011. - S. 173-195
 18. ADC Čítanie a alexia u slovensky hovoriacich pacientov s Alzheimerovou chorobou / Júlia Čunderlíková ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 3 (2016), s. 239-251
 19. ADC Kognitívno-neuropsychologický prístup v diagnostike afázie, alexie a agrafie / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 54, č. 1 (2010), s. 88-102
 20. ADC Sentence comprehension in Slovak-speaking patients with Alzheimer's disease / Jana Marková ... [et al.]
  In: International Journal of Language & Communication Disorders. - Vol. 52, No. 4 (2017), s. 456-468
 21. ADC Morphological-syntactic deficits in the production of Slovak-speaking aphasic patients / Jana Markova, Zsolt Cséfalvay
  In: Aphasiology. - Roč. 24, č. 10 (2010), s. 1197-1222
 22. ADC Neurocognitive predictors of understanding of intentions in Parkinson disease / Zuzana Košutzká ... [et al.]
  In: Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. - Roč. 32, č. 4 (2019), s. 178-185
 23. ADC Genetic Alzheimer disease and sporadic dementia with Lewy bodies a comorbidity presenting as primary progressive aphasia / Tereza Picková ... [et al.]
  In: Cognitive and Behavioral Neurology. - Vol. 30, No. 1 (2017), s. 23-29
 24. ADC Vplyv charakteristík testových položiek na výkon v teste pomenovania obrázkov u slovensky hovoriacich pacientov s rôznou etiológiou mozgovej patológie / Veronika Šteňová, Zsolt Cséfalvay
  In: Československá psychologie. - Roč. 55, č. 6 (2011), s. 486-498
 25. ADE Pragmatické prístupy v intervencii afázie / Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. - Roč. 3, č. 4 (2000), s. 3-10
 26. ADE Nové prístupy v logopedickej intervencii u osôb s viacnásobným postihnutím / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. - Roč. 1, č. 1 (1998), s. 9-15
 27. ADE Primárna progresívna afázia / Zsolt Cséfalvay, Robert Rusina
  In: Listy klinické logopedie [elektronický dokument]. - č. 2 (2018), s. 3-7 [online]
 28. ADE Aplikácia kognitívno-neuropsychologického prístupu v terapii afázie možnosti a limity / Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. - Roč. 6, č. 1 (2003), s. 12-16
 29. ADE Analýza spontánnej reči afatických pacientov teoretické východiská, súčasný stav a potreby klinickej praxe / Zsolt Cséfalvay, Martin Malík
  In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 2-13
 30. ADE Súčasný pohľad na diagnostiku a terapiu afázie / Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 70/103, č. 2 (2007), s. 118-128
 31. ADE Diagnostika lexikálneho vyhľadávania u pacientov s afáziou / Zsolt Cséfalvay, Martin Malík
  In: Neurologie pro praxi. - Roč. 11, č. 5 (2010), s. 347-350
 32. ADF Augmentatívna a alternatívna komunikácia je komunikácia s nehovoriacimi neprekonateľná bariéra? / Zsolt Cséfalvay, Marta Gúthová
  In: Rehabilitácia. - Roč. 33, č. 4 (2000), s. 201-205
 33. ADF Poruchy porozumenia reči u afatikov a možnosti logopedickej reedukácie / Zsolt Cséfalvay
  In: Efeta. - Roč. 1, č. 4 (1991), s. 14-20
 34. ADF Alexia a agrafia u slovensky hovoriacich osôb s mozgovým poškodením / Júlia Hladká ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 2(19), č. 1 (2017), s. 5-14
 35. ADF Analýza zrozumiteľnosti reči pacientov s Parkinsonovou chorobou a intaktnej dospelej populácie / Ľudmila Mičianová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 2(19), č. 1 (2017), s. 37-42
 36. ADF Efektivita a akcenty terapie pacientov s chronickou afáziou / Zsolt Cséfalvay
  In: Rehabilitácia. - Roč. 43, č. 3 (2006), s. 179-183
 37. ADF Východiská diferenciálnej diagnostiky fonologických porúch / Dana Buntová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 2(19), č. 1 (2017), s. 15-23
 38. ADF Možnosti aplikácie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie u pacientov s ťažkým stupňom afázie / Ivica Bauerová, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 5-15
 39. ADF Diagnostika zrozumiteľnosti reči u slovenských detí vo veku 55-60 mesiacov (skríning fonologických porúch) / Dana Buntová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 20-25
 40. ADF Poruchy jazykových procesov u pacientov s Parkinsonovou chorobou bez demencie / Zsolt Cséfalvay, Petra Jánošková
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 19, č. 6 (2018), s. 404-407
 41. ADF Behaviorální a řečové poruchy u primární progresivní afázie / Robert Rusina, Zsolt Cséfalvay
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 19, č. 6 (2018), s. 398-402
 42. ADF Faktory ovplyvňujúce zrozumiteľnosť reči u pacientov s Parkinsonovou chorobou / Adriana Vigodová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 22-28
 43. ADF Montrealský skríning kognitívnych funkcií (MoCA) v komplexnej rehabilitácii pacientov s poškodením mozgu / Zsolt Cséfalvay
  In: Rehabilitácia. - Roč. 48, č. 2 (2011), s. 116-119
 44. ADF Aplikácia Multimodálneho komunikačného skríningového testu pre pacientov s afáziou v diagnostike a terapii dvoch pacientov s ťažkým stupňom afázie prípadová štúdia / Ivica Bauerová, Zsolt Cséfalvay
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 17, č. 4 (2016), s. 224-227
 45. ADF Konverzačná analýza vo výskume ľudí s afáziou / Peter Gavora, Zsolt Cséfalvay
  In: Efeta - otvor sa. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 2-5
 46. ADF Neurokognitívna analýza a terapia hĺbkovej alexie u pacienta po NCMP prečo číta pacient s alexiou "pani" namiesto "žena" ? / Zsolt Cséfalvay, Marta Egryová
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 9, č. 3 (2008), s. 176-178
 47. ADF Komparácia hodnotenia reči pacientov s dyzartriou pomocou experimentálnej slovenskej verzie testu 3F / Zsolt Cséfalvay
  In: Neurológia. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 106-109
 48. ADF Kognitívno-komunikačné poruchy sprevádzajúce demencie / Zsolt Cséfalvay
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 13, č. 3 (2012), s. 104-106
 49. ADM Globular glial tauopathy type 1 presenting as atypical progressive aphasia, with comorbid limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy / Robert Rusina ... [et al.]
  In: Frontiers in Aging Neuroscience [elektronický dokument]. - Roč. 11 (2019), s. [1-7], art. no. 336 [online]
 50. ADM Porozumenie viet u slovensky hovoriacich pacientov s Parkinsonovou chorobou / Jana Marková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. 1 (2018), s. 60-65
 51. ADM Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe / Jana Marková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 78/111, č. 5 (2015), s. 536-541
 52. ADM Komentár ke článku autorů Bartoš et al. Česká tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci skríning kognitívnych porúch v klinickej praxi / Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 77/110, č. 5 (2014), s. 594-595
 53. ADM Zrozumiteľnosť reči a klinické parametre u pacientov s Parkinsonovou chorobou / Ľudmila Mičianová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. 5 (2018), s. 586-592
 54. ADN Clinical accuracy of the distinction between Alzheimer´s disease and frontotemporal lobar degeneration / S. Šutovský ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 3 (2014), s. 161-167
 55. AEC Lurian approach to aphasia therapy - a review / Zsolt Cséfalvay
  In: The science of aphasia : From therapy to theory. - ISBN 0-08-044073-8. - London : Elsevier, 2003. - S. 111-120
 56. AEC Aphasiatherapia / Zsolt Cséfalvay
  In: Vascularis neurologia. - ISBN 963-7746-52-8. - Budapest : B + V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006. - S. 490-497
 57. AEC Progresivní afázie / Zsolt Cséfalvay
  In: Neurodegenerativní onemocnění. - ISBN 978-80-204-5123-1. - Praha : Mladá fronta, 2019. - S. 177-191
 58. AEC Poruchy řeči u neurodegenerativních onemocnění / Zsolt Cséfalvay
  In: Neurodegenerativní onemocnění. - ISBN 978-80-204-5123-1. - Praha : Mladá fronta, 2019. - S. 45-51
 59. AEC Komunikace s pacientem s neurodegenerativním onemocněním / Zsolt Cséfalvay
  In: Neurodegenerativní onemocnění. - ISBN 978-80-204-5123-1. - Praha : Mladá fronta, 2019. - S. 389-392
 60. AEC Komunikace s pacientem s neurodegenerativním onemocněním / Zsolt Cséfalvay
  In: Neurodegenerativní onemocnění. - ISBN 978-80-204-3300-8. - Praha : Mladá fronta, 2014. - S. 299-303
 61. AEC Progresivní afázie / Robert Rusina, Zsolt Cséfalvay
  In: Neurodegenerativní onemocnění. - ISBN 978-80-204-3300-8. - Praha : Mladá fronta, 2014. - S. 133-143
 62. AEC Poruchy reči u neurodegenerativních onemocnění / Zsolt Cséfalvay
  In: Neurodegenerativní onemocnění. - ISBN 978-80-204-3300-8. - Praha : Mladá fronta, 2014. - S. 34-40
 63. AED Afázia / Anna Hrnčiarová, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopedické repetitórium. - ISBN 80-08-00447-9. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. - S. 191-209
 64. AED Dyzartria / Viktor Lechta, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopedické repetitórium. - ISBN 80-08-00447-9. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. - S. 210-221
 65. AED Afázia / Zsolt Cséfalvay
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 231-248
 66. AED Diagnostika dyzartrie / Zsolt Cséfalvay, Mária Šmidová
  In: Paedagogica specialis 19. - ISBN 80-223-0985-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 19-22
 67. AED Zrozumiteľnosť reči u pacientov so získanou dyzartriou / Ľudmila Mičianová, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 96-107
 68. AED Alexia a agrafia u pacientov s Alzheimerovou demenciou / Barbora Kandríková ... [et al.]
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 108-116
 69. AED Narušená komunikačná schopnosť u osôb s miernou kognitívnou poruchou / Karina Mravová ... [et al.]
  In: Logopaedica 18. - ISBN 978-80-971579-5-1. - Bratislava : Mabag, 2015. - S. 72-82
 70. AED Augmentatívna a alternatívna komunikácia ako ponúknutá pomoc pre nehovoriacu populáciu / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Efeta - otvor sa 2000 : Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISBN 80-88868-68-8. - Bratislava : PdF UK, 2000. - S. 104-111
 71. AED Diagnostika dyzartrie / Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. - ISBN 80-88824-18-4. - Martin : Osveta, 1995. - S. 176-186
 72. AED Dyzartria / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 213-230
 73. AED Augmentatívna a alternatívna komunikácia / Martina Kukumbergová, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 323-341
 74. AED Jazykové deficity pri demencii / Ivica Bauerová ... [et al.]
  In: Logopédia. - ISBN 978-80-223-4165-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 249-265
 75. AED Afázia / Zsolt Cséfalvay
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 227-241
 76. AED Dyzartria / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 242-256
 77. AED Význam konverzačnej analýzy u osôb s afáziou / Danica Trančíková, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 53-65
 78. AED Augmentatívna a alternatívna komunikácia / Zsolt Cséfalvay, Martina Mináriková
  In: Základy logopédie. - ISBN 978-80-223-2574-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 322-335
 79. AED Faktory ovplyvňujúce pomenovanie podstatných mien a slovies u dospelých intaktných ľudí v slovenskom jazyku / Veronika Ostatníková ... [et al.]
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 30-52
 80. AED Slovenská experimentálna verzia konverzačného tréningu pri afázii / Jana Brnová, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 13. - ISBN 978-80-89113-83-5. - Bratislava : Mabag, 2010. - S. 66-72
 81. AED Efektivita logopedickej intervencie pri fonologickej alexii / Danica Brunclíková, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 118-128
 82. AED Analýza dekódovania viet u pacientov s Alzheimerovou demenciou / Jana Marková ... [et al.]
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 129-138
 83. AED Augmentatívne a alternatívne komunikačné stratégie pre pacientov s kraniocerebrálnou traumou / Ivica Hrubá, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 139-150
 84. AED Disociácia v lexikálnom vyhľadávaní podstatných mien a slovies u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou pri Alzeimerovej chorobe / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Logopaedica 17. - ISBN 978-80-971579-2-0. - Bratislava : Mabag, 2014. - S. 151-159
 85. AED Augmentatívne a alternatívne komunikačné stratégie pre pacientov s afáziou / Ivica Hrubá, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 116-127
 86. AED Jazykový a kognitívny profil pacientov so získanou dyzartriou rôznej etiológie / Petra Zamborská, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 14. - ISBN 978-80-89113-88-0. - Bratislava : Mabag, 2011. - S. 57-64
 87. AED Multimodálny komunikačný skríningový test pre pacientov s afáziou (MCST-A) prípadová štúdia / Ivica Hrubá, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 128-136
 88. AED Mapovanie kognitívnych deficitov u pacientov s afáziou / Kristína Štefancová, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 14. - ISBN 978-80-89113-88-0. - Bratislava : Mabag, 2011. - S. 49-56
 89. AED Výkony slovensky hovoriacej intaktnej dospelej populácie v teste "diagnostika afázie, alexie, a agrafie" / Júlia Čunderlíková, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 16. - ISBN 978-80-89113-91-0. - Bratislava : Mabag, 2013. - S. 107-115
 90. AEF Hodnotenie efektivity terapie afázie / Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 3. - ISBN 80-88932-04-1. - Bratislava : Liečreh Gúth, 1999. - S. 11-18
 91. AEF Augmentatívne a alternatívne komunikačné pomôcky a stratégie pre pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie / Ivica Hrubá, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 15. - ISBN 978-80-89113-95-8. - Bratislava : Mabag, 2012. - S. 84-92
 92. AFC Konverzačný tréning pre afatikov a ich konverzačných partnerov prvé skúsenosti s aplikáciou slovenskej verzie konverzačného programu SPPARC / Jana Brnová, Zuzana Chovančáková, Zsolt Cséfalvay
  In: Acta Aphasiologica 3. - ISBN 978-80-904020-1-0. - Brno : TA-SERVICE, 2009. - S. 44-47
 93. AFC Špecifiká komunikácie osôb s afáziou počas konverzácie / Danica Trančíková, Zsolt Cséfalvay
  In: Acta Aphasiologica 3. - ISBN 978-80-904020-1-0. - Brno : TA-SERVICE, 2009. - S. 40-43
 94. AFC Význam a možnosti diagnostiky niektorých kognitívnych procesov u pacientov s afáziou / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Acta Aphasiologica 3. - ISBN 978-80-904020-1-0. - Brno : TA-SERVICE, 2009. - S. 26-31
 95. AFD Komunikácia pomocou symbolov u osôb s viacnásobným postihnutím / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - ISBN 80-968053-1-2. - Bratislava : Humanitas, 1998. - S. 128-133
 96. AFD Slovenská adaptácia bostonského testu pomenovania - výkony intaktnej populácie / Zsolt Cséfalvay
  In: Acta Aphasiologica. - ISBN 80-968578-0-0. - Bratislava : Centrum pre dysfluencie, 2000. - S. 27-34
 97. AFD Intervencia pri poruchách pomenovania u osôb s chronickou afáziou / Michaela Holanová, Zsolt Cséfalvay
  In: Acta Aphasiologica. - ISBN 80-968578-0-0. - Bratislava : Centrum pre dysfluenciu, 2000. - S. 35-39
 98. AFD Nová paradigma v logopedickej intervencii pri afázii / Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 4. - ISBN 80-88932-07-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2001. - S. 22-26
 99. AFD Vyšetření fatických funkcí kognitivní přístup / Marta Klimešová ... [et al.]
  In: Logopaedica 6. - ISBN 80-88932-11-4. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2003. - S. 40-45
 100. AFD Diagnostika získaných porúch čítania / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Logopaedica 4. - ISBN 80-88932-07-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2001. - S. 132-137
 101. AFD Terapie fatických funkcí kognitivní přístup / Milena Košťálová ... [et al.]
  In: Logopaedica 6. - ISBN 80-88932-11-4. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2003. - S. 46-51
 102. AFD Klinická aplikácia konverzačného tréningu / Daniela Šebianová, Zsolt Cséfalvay
  In: Acta Aphasiologica. - ISBN 80-968578-0-0. - Bratislava : Centrum pre dysfluencie, 2000. - S. 53-59
 103. AFD Obrázková komunikačná pomôcka a jej aplikácia v klinickej praxi u pacientov s ťažkosťami v expresívnej zložke reči / Zuzana Kubošiová, Zsolt Cséfalvay
  In: Acta Aphasiologica. - ISBN 80-968578-0-0. - Bratislava : Centrum pre dysfluencie, 2000. - S. 60-65
 104. AFD Efektivita terapie afázie v chronickom štádiu ochorenia / Zsolt Cséfalvay, Lucia Barteková
  In: Logopaedica 10. - ISBN 978-80-88932-25-3. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2007. - S. 29-36
 105. AFD Hodnotenie lexikálneho výberu v spontánnej reči pacientov s afáziou / Martin Malík, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 10. - ISBN 978-80-88932-25-3. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2007. - S. 45-52
 106. AFD Niektoré problémy pri adaptácii zahraničných testov pomenovania do slovenského jazyka / Veronika Ostatníková, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2009. - S. 85-93
 107. AFD Klinické hodnotenie konverzácie pacientov s afáziou / Jana Brnová, Zsolt Cséfalvay, Zuzana Chovančáková
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2009. - S. 108-115
 108. AFD Analýza lexikálneho výberu u pacientov s afáziou / Martin Malík, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 12. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2009. - S. 94-98
 109. AFD Kognitívno-komunikačné poruchy pri primárnej progresívnej afázii / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Kapitoly z psychopatológie 7. - ISBN 978-80-89322-16-9. - Nové Zámky : Psychoprof, 2015. - S. 15-24
 110. AFD Terapia agramatizmu redukovanou syntaxou (REST) / Jana Rizikyová, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 11. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2008. - S. 31-40
 111. AFD Vplyv veku a vzdelania na výkon v pomenovaní podstatných mien a slovies u dospelých intaktných osôb / Veronika Ostatníková, Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 11. - ISBN 978-80-89113-59-0. - Bratislava : Mabag, 2008. - S. 11-18
 112. AFD Konverzačná analýza vo výskume afázie / Danica Trančíková, Zsolt Cséfalvay
  In: Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. - ISBN 978-80-900981-9-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2008. - S. 93-98
 113. AFE Aktuálne potreby logopedickej praxe v diagnostike narušenej komunikačnej schopnosti / Zsolt Cséfalvay
  In: Problematika diagnostiky v klinické praxi. - Praha : [AKL ČR], 2007. - nestr. [4]
 114. AFG Jazykové procesy na úrovni textu pri demencii / J. Marková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 382
 115. AFG Klinický význam hodnotenia jazykových procesov na úrovni viet pri demencii? / Jana Marková ... [et al.]
  In: Neurologie pro praxi. - Roč. 14, Suppl. B (2013), s. B10
 116. AFG Kognitívna analýza alexie a agrafie u pacientov s mozgovým poškodením / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Neurologie pro praxi. - Roč. 14, Suppl. B (2013), s. B9
 117. AFG Kognitívno-komunikačné poruchy pri demencii / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 382
 118. AFG AAK u pacienta s kraniocerebrálnou traumou / Ivica Hrubá, Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 383
 119. AFG Jazykové profily slovensky hovoriacich pacientov s afáziou v diagnostike afázie, alexie a agrafie / Pavla Balejová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 388
 120. AFG Vyšetření fatických funkcí (VFF) - normativní data / I. Vašulínová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 388-389
 121. AFG Vyšetření fatických funkcí (VFF) - výkony pacientů s afázií / Milena Košťálová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, č. 3 (2013), s. 389
 122. AFG Jazykové deficity u pacientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: 12. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. - ISBN 978-80-88112-05-1. - Brno : TA-Service, 2017. - S. 43
 123. AFG Speech and language changes in cognitive impairment subtypes in patients with Parkinson's disease / Alice Kušnírová ... [et al.]
  In: Movement Disorders. - Roč. 34, č. Suppl. 2 (2019), s. S381-S381, Meeting Abstract: 943
 124. AFG Lexikálno-sémantické a gramatické poruchy u pacientov s Alzheimerovou demenciou: výskum a význam pre klinickú prax / Z. Cséfalvay ... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 111, č. 5 (2015), s. 263
 125. AFG Vplyv jednotlivých dimenzií kognitívneho poškodenia a nonkognitívnych symptómov na produkciu a porozumenie viet u pacientov s Alzheimerovou demenciou / M. Králová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 111, č. 5 (2015), s. 263
 126. AFG Narušená komunikačná schopnosť pri Parkinsonovej chorobe bez demencie nová výzva pre klinických logopédov a prvé výsledky výskumu / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: 12. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. - ISBN 978-80-88112-05-1. - Brno : TA-Service, 2017. - S. 21
 127. AFG Evaluation of sentence comprehension in dementia and MCI - theoretical and clinical implications / Mária Králová ... [et al.]
  In: European Psychiatry. - Vol. 30, Suppl. 1 (2015), s. 1239
 128. AFG Kvalita života pacientov s Parkinsonovou chorobou vo vzťahu k rečovým a jazykovým charakteristikám / Marian Groma, Zsolt Cséfalvay, Ľudmila Mičianová
  In: Sborník abstrakt [elektronický dokument] : z 26. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. - ISBN 978-80-7392-330-3. - Brno : MSD, 2019. - S. 16-16 [online]
 129. AFG Sentence comprehension in Slovak speaking patients with Parkinson's disease - preliminary results / A. Kušnírova ... [et al.]
  In: Movement Disorders. - Vol. 32, Suppl. 2 (2017), s. S547
 130. AFG Speech and language therapy for motor speech impairment in children who have cerebral palsy exploring comparative approaches to practice / H. Roddam ... [et al.]
  In: 28 th world congress of the international association of logopedics and phoniatrics. - Athens : [s.n.], 2010. - S. 101
 131. AFG Neurocognitive disorders and language the impact of cognitive decline and neuropsychiatric symptoms on the language performance / M. Králová, Ľ. Izáková, B. Mészáros Hideghéty, Michal Hajduk, J. Marková, Z. Cséfalvay
  In: European neuropsychopharmacology. - Roč. 29, č. Supplement 1 (2019), s. S453-S454
 132. AFG Narušenie exekutívnych funkcií a pozornosti u pacientov s afáziou / Zsolt Cséfalvay, K. Ištvánffyová
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 73/106, suppl. 1 (2010), s. 532-533
 133. AFG Porozumenie súvetí u pacientov s Alzheimerovou demenciou / J. Čunderlíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, Suppl. 2 (2013), s. 2S73
 134. AFG Porozumenie obrazného jazyka u pacientov s Alzheimerovou chorobou / I. Hrubá ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 76/109, Suppl. 2 (2013), s. 2S73-2S74
 135. AFG Cognition and language in Parkinson's disease / Mária Králová ... [et al.]
  In: European neuropsychopharmacology. - Roč. 29, č. Supplement 1 (2019), s. S331-S332
 136. AFG Zrozumiteľnosť reči u pacientov s Parkinsonovou chorobou / Ľ. Mičianová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 80/113, Suppl. 2 (2017), s. 2S97
 137. AFG The relationship between language deficit, severity and structure of cognitive decline and BPSD in patients with dementia and MCI / Mária Králová ... [et al.]
  In: European Psychiatry. - Vol. 33, Suppl. (2016), s. S457
 138. AFG Nové perspektívy v diagnostike jazykových deficitov u pacientov s mozkovým poškodením / Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 74/107, Suppl. (2011), s. S33
 139. AFG Speech intelligibility and comprehensibility in Slovak patients with Parkinson's disease / Alice Kušnírová ... [et al.]
  In: Movement Disorders. - Roč. 33, č. Supplement 2 (2018), s. S806-S806
 140. AFG Možnosti zisťovania dysfónie u pacientov s Parkinsonovou chorobou / V. Miššíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 80/113, Suppl. 2 (2017), s. 2S99
 141. AFG Object and action naming in non-demented Slovak patients with Parkinson´s disease / Z. Košutzká ... [et al.]
  In: Journal of the Neurological Sciences. - Vol. 381, Suppl. (2017), s. 367
 142. AFG Možnosti a limity terapie afázie teoretické, metodologické a klinické aspekty / Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 71/104, Supplementum 3 (2008), s. S97
 143. AFH Hodnotenie niektorých kognitívnych funkcií u pacientov s afáziou / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 72/105, Supplementum 2 (2009), s. 77
 144. AFH Test pomenovania obrázkov pri rôznych neurokognitívnych subtypoch nedementných pacientov s Parkinsonovou chorobou / Alice Kušnírová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S68-2S68
 145. AFH Performance of cognitively intact population on the Slovak version of Boston naming test: preliminary results / Zsolt Cséfalvay
  In: Abstracts : XXXIXth interdisciplinary conference on experimental and clinical study of higher nervous functions. - Bratislava : [s.n.], 2003. - nestr.
 146. AFH Cognitive neuropsychological analysis of naming disorders in patients with cerebrovascular accident and its relevance for intervention / Marta Egryová, Zsolt Cséfalvay
  In: Abstracts : XXXIXth interdisciplinary conference on experimental and clinical study of higher nervous functions. - Bratislava : [s.n.], 2003. - nestr.
 147. AFH Dynamics of aphasia in the first six months after / Zsolt Cséfalvay, Daniel Bartko
  In: Kongres IALP. - Praha : [s.n.], 1989. - S. [1]
 148. AFH Jazykové deficity pri Parkinsonovej chorobe bez demencie - výskum a implikácia pre klinickú prax / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd : Spoločne za zmenami v psychiatrii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7492-328-9. - Praha : Galén, 2017. - S. 15-16 [online]
 149. AFH Analýza anómie u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou pri Alzheimerovej chorobe / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, Suppl. 2 (2014), s. 19-20
 150. AFH Analýza porúch kognitívnych funkcií vo vzťahu k jazykovým deficitom na úrovni textu / M. Králová ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, Suppl. 2 (2014), s. 43
 151. AFH Vplyv kognitívneho deficitu na jazykové procesy na úrovni textu / Jana Marková ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, Suppl. 2 (2014), s. 46-47
 152. AFH Primárna progresívna afázia - klinický obraz a logopedická diagnostika / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 66
 153. AFH Test zrozumiteľnosti reči u pacientov so získanou dyzartriou - predstavenie hodnotiaceho nástroja a prvé skúsenosti s jeho aplikáciou / Ľudmila Mičianová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 71
 154. AFH Zrozumiteľnosť reči u intaktných slovensky hovoriacich detí predškolského veku / Dana Buntová ... [et al.]
  In: Logopaedica. - Roč. 1(18), č. 1 (2016), s. 72-73
 155. AFH Afázia - teoretické koncepcie, výskum a klinická prax / Zsolt Cséfalvay
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 2010, Supl. 1 (2010), s. 8
 156. AFH Test pomenovania obrázkov - nový slovenský diagnostický nástroj / Veronika Šteňová, Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 75/108, č. 1 (2012), s. 116-117
 157. AFH Čo prezrádza porozumenie viet? / Jana Marková, Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 75/108, č. 1 (2012), s. 116
 158. AFH Klinická aplikácia kognitívno-neuropsychologického prístupu v diagnostike afázie / Zsolt Cséfalvay
  In: Lekársky obzor. - Roč. 61, Suplementum (2012), s. 12
 159. AFH Význam kognitivného skríningu u pacientov s neurogénnou poruchou komunikácie / Zsolt Cséfalvay
  In: Lekársky obzor. - Roč. 61, Suplementum (2012), s. 11-12
 160. AFK Comparison of speech intelligibility of Slovak patients with Parkinson's disease and healthy adult population / Ľudmila Mičianová ... [et al.]
  In: 10th European congress of speech and language therapy : book of abstracts. - ISBN 978-2-9552505-1-8. - Paris : Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists, 2018. - S. 112-113
 161. AFK Communication impairment in patients with mild to moderate Parkinson's disease without dementia / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  In: Journal of the Neurological Sciences. - Roč. 405, č. Supplement (2019), s. 232-232
 162. AFK Voice onset time ratio in Slovak speaking patients with Parkinson's disease and in healthy adults / Viera Miššíková ... [et al.]
  In: 10th European congress of speech and language therapy : book of abstracts. - ISBN 978-2-9552505-1-8. - Paris : Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists, 2018. - S. 113-113
 163. AGI Možnosti rečovej, psychickej a sociálnej readaptácie pacientov po prekonaní mozgového infarktu / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1991
 164. AGI Faktory ovplyvňujúce lexikálne vyhľadávanie v pomenovaní obrázkov : test pomenovania obrázkov s normami. / Veronika Šteňová, Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Slovenská asociácia logopédov, 2011
 165. BAB Špeciálna pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Štefan Vašek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 166. BAB Afázia : príručka pre rodinných príslušníkov pacienta s afáziou. / Ingrid Wiedermann, Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Peter Kaminský, 2011
 167. BAB Demencia / L. Vavrušová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2012
 168. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 169. BCI Konverzačná analýza v afaziológii / Jana Brnová, Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2009
 170. BCI Kazuistiky z afaziológie [elektronický zdroj] : . / Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2009
 171. BCI Neurogénne poruchy komunikácie [elektronický zdroj] : učebné texty pre liečebných pedagógov. / Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2011
 172. BDE Logopedires situation i slovakien / Zsolt Cséfalvay
  In: Logopednytt. - Č. 6 (2000), s. 12-13
 173. BDE Logopedie v USA a Kanadě I. část - Příprava logopedů / Zsolt Cséfalvay
  In: Klinická logopedie v praxi. - Roč. 4, č. 3 (1997), s. 16-18
 174. BDE Logopedie v USA a Kanadě II. část - Uplatnění logopedických pracovníků a nové směry v péči o osoby s narušenou komunikační schopností / Zsolt Cséfalvay
  In: Klinická logopedie v praxi. - Roč. 4, č. 4 (1997), s. 10-13
 175. BDE K terminológii afázia alebo kognitívno-komunikačné deficity pri demencii komentář k práci Košťálová et al. / Zsolt Cséfalvay
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 73, č. 3 (2010), s. 253
 176. BDF Nové prístupy v diagnostike afázie na Slovensku / Zsolt Cséfalvay
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 16, č. 3 (2018), s. 13-14
 177. BDF Neurogénne poruchy komunikácie u dospelých / Zsolt Cséfalvay, Milena Košťálová
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, č. 6 (2012), s. 309-312
 178. BDF Neurogénne poruchy komunikácie - úvod / Zsolt Cséfalvay
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, č. 6 (2012), s. 308
 179. BEC Aktuálna úloha klinickej afaziológie dlhodobá a komplexná rehabilitácia osôb s chronickou afáziou / Zsolt Cséfalvay
  In: Acta aphasiologica 2. - ISBN 80-238-8536-7. - Brno : Neurologická klinika Fakultní nemocnice, 2002. - S. 4-5
 180. BED Retrospektíva, súčasný stav a perspektívy vzdelávania logopédov na Slovensku a v EÚ / Aurélia Kerekrétiová, Zsolt Cséfalvay
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 234-238
 181. BED Aké využitie má konverzačná analýza v logopedickej praxi? / Jana Brnová, Zsolt Cséfalvay
  In: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3122-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 17-30 [CD-ROM]
 182. BEF Komunikačné deficity po cievnej mozgovej príhode a možnosti terapie / Zsolt Cséfalvay
  In: Následná starostlivosť u pacientov s CMP 1. - ISBN 978-80-972674-0-7. - Bratislava : Berlina, 2017. - S. 55-59
 183. BEF Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s demenciou - logopedický aspekt / Zsolt Cséfalvay
  In: Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. - ISBN 978-80-970355-6-3. - Bratislava : Slovenská Alzheimerova spoločnosť, 2011. - S. 19-23
 184. BFA Netques: pain, pleasure and positive outcomes of pan-european project partnership, producing and promoting standars in speech and language therapy education / Aileen Patterson ... [et al.]
  In: 29th Word Congress of the IALP. Abstract book. - [s.l.] : International Association of Logopedics and Phoniatrics, 2013. - S. 206
 185. BFA Visual and verbal theory of mind and neurocognitive impairment in schizophrenia and Parkinson's disease / Michal Hajdúk, Zuzana Košutzká, Mária Králová, Anton Heretik, jr., Ján Pečeňák, Peter Valkovič, Zsolt Cséfalvay
  In: Society for research in psychopathology : 32nd annual meeting. - Indianapolis : [s.n.], 2018. - S. [1-1], nestr.
 186. BFA Clinical importance of assessment of language processes in dementia and MCI / Mária Králová ... [et al.]
  In: Poster - abstracts : Changing the practice and perception of psychiatry. - [S.l.] : American Psychiatric Association`s, 2014. - S. 197
 187. BFA Kognícia a reč / Mária Králová ... [et al.]
  In: 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Praha : Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2019. - S. 29-30
 188. BFA Evaluation of sentence comprehension in dementia and MCI and the relationship between language deficit, severity of cognitive decline and BPSD / M. Králová ... [et al.]
  In: 168th Annual Meeting American Psychiatric Association [elektronický zdroj]. - Arlington : American Psychiatric Association, 2015. - S. 584-585 [online]
 189. DAI Nové prístupy k diagnostike afázie / Zsolt Cséfalvay ; školiteľ Viktor Lechta
  Bratislava : [s.n.], 1995
 190. EDI Group Treatment of Neurogenic Communication Disorders / Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. - Roč. 4, č. 1 (2001), s. 19-20
 191. EDI Afázia / Zsolt Cséfalvay
  In: Rehabilitácia. - Roč. 34, č. 1 (2001), s. 59
 192. EDI Pacient s cievnou príhodou a afáziou / Zsolt Cséfalvay
  In: Rehabilitácia. - Roč. 34, č. 1 (2001), s. 22
 193. EDI Sclerosis multiplex / Zsolt Cséfalvay
  In: Rehabilitácia. - Roč. 34, č. 1 (2001), s. 22
 194. EDI Diagnostika a terapia porúch artikulácie v predškolskom veku / Zsolt Cséfalvay
  In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. - Roč. 3, č. 1 (2000), s. 20-21
 195. EDI Rozvíjanie oromotoriky v skupine / Zsolt Cséfalvay
  In: Rehabilitácia. - Roč. 33, č. 4 (2000), s. 210
 196. EDI Afázia a iné príbuzné neurogénne poruchy jazykových schopností / Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 57-57
 197. EDI Anatómia a fyziológia reči a sluchu / Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. 37-37
 198. EDJ Fenomenológia a kvalitatívny výskum afázie / Magnus Magnusson ; prekl. Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 4. - ISBN 80-88932-07-6. - Bratislava : Liečrech Gúth, 2001. - S. 129-131
 199. EDJ Plánovanie a realizácia terapie porúch učenia reči a jazyka u sluchovo postihnutých / Yvonne Csányi ; prekl. Zsolt Cséfalvay
  In: Efeta. - Roč. 3, č. 2 (1993), s. 30-33
 200. EDJ Využitie exteriorizácie pri intervencii osôb s afáziou (Terapia "kockami") / Louise Van Vliet ; prekl. Zsolt Cséfalvay
  In: Logopaedica 4. - ISBN 80-88932-07-6. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2001. - S. 143-144
 201. EDJ Vigotszkij ma / prekl. Zsolt Cséfalvay
  In: A gyógypedagógia új útjai rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. - ISBN 80-967383-8-0. - Bratislava : Liečreh Gúth, 1997. - S. 49-63
 202. FAI Logopaedica 18 / ed. Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2015
 203. FAI Augmentatív és alternatív kommunikációs füzetek II. / Zsolt Cséfalvay
  Budapest : Blis Alapítványs, 1999
 204. FAI Logopaedica 13 / zost. Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2010
 205. FAI Logopaedica 12 / zost. Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2009
 206. FAI Logopaedica 17 / ed. Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2014
 207. FAI Logopaedica 16 / ed. Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2013
 208. FAI Logopaedica 14 / zost. Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2011
 209. FAI Logopaedica 15 / ed. Zsolt Cséfalvay
  Bratislava : Mabag, 2012
 210. GHG Montreal cognitive assessment (MoCA) [elektronický zdroj] : . / Zsolt Cséfalvay, Jana Marková
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 211. GII Sentence comprehension in Slovak speaking patients with neurodegenerative diseases preliminary results / Jana Marková ... [et al.]
  In: Nordic Aphasia Conference 2017. - Copenhagen : University of Copenhagen, 2017. - S. 57-58
 212. GII Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie : (manuál). / Zsolt Cséfalvay ... [et al.]
  [Praha] : Asociace klinických logopedů ČR, 2003
 213. GII Afázia - az agysérülést kísérő beszédhiba / Zsolt Cséfalvay
  In: Carissimi. - Roč. 2, č. 2 (2011), s. 5-7