Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Publications of our Department

Pisoňová, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, 228 s. ISBN 978-80-223-3621-5

 

Kostelník, J. 2014. Pedagogika I. Bratislava: Z-F LINGUA, 2014. ISBN 078-80-89328-94-9

 

Strakoš, J., Martinčeková I.  2014. Základy pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy.  Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 64 s. ISBN  978-80-8052-674-0

 

Strakoš, J., Tóthová, R., Rehuš, M. 2014 Moderné trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní: Nadstavbový modulárny kurz. 2014.  Trnava: Totem, 56 s.  ISBN 978-80-971360-9-3