Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Lecturers

Lecturers

 1. ADE Hlasová príprava, hlasová hygiena a ich vplyv na zdravie učiteľa / Eva Plesníková
  In: Media4u Magazine. - Roč. 9, č. X2 (2012), s. 29-32
 2. AFC Teória hlasovej prípravy v procese výučby z hľadiska identifikácie najvypuklejších nedostatkov / Eva Plesníková
  In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80- 7414-475-2. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2012. - S. 220-224 [CD-ROM]
 3. AFC Hlasová príprava učiteľa počas štúdia a v praxi / Eva Plesníková
  In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe 6 (CD ROM). - ISBN 978-80- 7414-354-0. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2011. - S. 203-208
 4. AFC Problematika hlasovej výchovy v podmienkach materskej školy (z hľadiska skvalitnenia hudobnej prípravy učiteľov materských škôl na pedagogickej fakulte) / Eva Plesníková
  In: Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. - ISBN 978-80-7290-326-9. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 97-100
 5. AFD Kultúrne premeny spoločnosti a ich vplyv na profiláciu charakteru výučby spevu na ZUŠ / Eva Plesníková
  In: Kreatívne vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970513-5-8. - Zohor : Virvar, 2013. - S. 543-547 [online]
 6. BED Niektoré otázky hlasovej výchovy z hľadiska skvalitnenia edukácie pedagógov - budúcich učiteľov materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl s akcentom na ich odbornú špecificky orientovanú prípravu / Eva Plesniková
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 154-157
 7. BED Prečo deti nespievajú / Eva Plesníková
  In: Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl : materská škola na prahu 21. storočia. - ISBN 978-80-89415-02-1. - Žilina : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2009. - S. 191-194
 8. BED Kvality hlasovej prípravy a hlasovej hygieny a ich vplyvy na zdravie učiteľa / Eva Plesníková
  In: Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP 2012. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-558-0072-1. - Nitra : UKF, 2012. - S. 199-203
 9. BEF Diskusný príspevok / Eva Plesniková
  In: Význam, kvalita a perspektívy vyššieho odborného umeleckého vzddelávania v Slovenskej republike. - ISBN 80-8052-244-8. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. - S. 62-63
 10. DAI Vzťah hovoreného a spievaného hlasového prejavu učiteľa / Eva Plesníková ; školiteľ Ladislav Gubka
  Bratislava : [s.n.], 2010
 11. EDJ Ako ďalej vo výchove pedagógov pre základné umelecké školy / Eva Plesniková
  In: Ako ďalej v hudobnej výchove 2. - ISBN 80-8083-232-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. [1-3]