Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Lecturers

Lecturers

 1. AAB Detský spevácky zbor ( teória a metodika práce) / Sergej Mironov ... [ et al. ]
  Bratislava : Veda, 2004
 2. ACB Kompendium hlasového a speváckeho pedagóga / Jozef Raninec, Sergej Mironov
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 3. ACB Dejiny a literatúra spevu / Sergej Mironov, Jozef Raninec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 4. AFC Výchova zbormajstrov na Pedagogickej fakulte UK Bratislava / Jozef Raninec, Mironov Sergej
  In: Cantus Choralis ´09. - ISBN 978-80-7414-219-2. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2010. - S. 40-49
 5. AFC Populárna hudba v súťažnom repertoári speváckeho zboru / Sergej Mironov, Jozef Raninec
  In: Cantus Choralis ´07. - ISBN 978-80-7414-010-5. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2008. - S. 29-33
 6. BCI Hra na nástroj : výber piesní a skladieb pre poslucháčov PF študujúcich hru na akordeón. / Sergej Mironov
  Nitra : Pedagogická fakulta, 1987
 7. BCI Zborový spev a dirigovanie / Sergej Mironov
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1997
 8. BED Profesionálna orientácia a motivácia učiteľa hudobnej výchovy / Sergej Mironov
  In: Hudobno-pedagogické metamorfózy. Zborník štúdií členov Katedry hudobnej výchovy. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1996. -
 9. BED Jubilant - SZSU OZVENA: včera, dnes a zajtra? / Sergej Mironov
  In: Cantus Choralis Slovaca 2010. - ISBN 978-80-557-0257-5. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - S. 143-144
 10. BED Láska k zborovému spevu prehlbuje priateľstvo / Jozef Raninec, Sergej Mironov
  In: Cantus Choralis Slovaca 2010. - ISBN 978-80-557-0257-5. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - S. 111-118
 11. BED Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov / Sergej Mironov, Jozef Raninec
  In: Cantus Choralis Slovaca 2006. - ISBN 978-80-8083-369-5. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - S. 9-11
 12. CAJ Tebe pojem [zvuková nahrávka] : Staroslovanské spevy z Liturgie sv. Joanna Zlatoústeho a mariánske piesne. / dirigent Sergej Mironov
  Bratislava : Slovenský rozhlas, 1993
 13. CAJ Spevácky zbor Comenius [zvuková nahrávka] : . / dirigent Sergej Mironov
  Bratislava : Akcent, 1995
 14. CAJ Ozvena [zvuková nahrávka] : Spevácky zbor slovenských učiteliek. / dirigent Sergej Mironov
  Banská Bystrica : Slovenský rozhlas, 1996
 15. CAJ Comenius [zvuková nahrávka] : Spevácky zbor. / dirigent Sergej Mironov
  Bratislava : Štúdio Jakub, s.r.o., 1999
 16. CAJ Ozvena [zvuková nahrávka] : Spevácky zbor slovenských učiteliek. / dirigent Sergej Mironov
  Bratislava : Štúdio Jakub, s.r.o., 2000
 17. DAI Teória a prax hlasovej výchovy v speváckych zboroch / Sergej Mironov
  Bratislava : [s.n.], 1997
 18. DAI Postavenie a úlohy zborového spevu v súčasnom poňatí hudobnej výchovy na základnej škole / Sergej Mironov
  Bratislava : [s.n.], 1993
 19. GII Spevácky zbor Comenius v Baskicku Medzinárodný festival zborového spevu Semana Coral Inernacional de Alva / Sergej Mironov
  In: Etuda - Príloha Národnej osvety. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 10