Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Contact

Contacts

tel., fax, e-mail

tel/fax: +421 2 9015 9183

email: keov(at)fedu.uniba.sk

 

post address

Department of Ethics and Civic Education
Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34  Bratislava

 

how to find us

street: Moskovská 3, city: Bratislava
1. floor

Head of the Department of Ethics and Civic Education

 1. AAB Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku [elektronický zdroj] : . / Monika Bosá ... [ et al. ]
  Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017
 2. ACB Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy. / Zuzana Kiczková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 3. ADC Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová štúdia / Lenka Sokolová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 63, č. 1 (2019), s. 13-25
 4. ADE Cross-professional Issues in Citizenship Education, Democracy and Identity Formation / Katarína Minarovičová ... [ et al. ]
  In: CiCe Guidelines. - Č.5 (2004), s. 1-21
 5. ADE Profesijné charakteristiky osobnosti študentov učiteľstva / Lenka Sokolová, Elena Brozmanová, Silvia Harvanová, Zlatica Jursová Zacharová, Miroslava Lemešová, Katarína Minarovičová
  In: Psychologie a její kontexty. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. 51-63
 6. ADM Young people’s attitudes toward sex education as their human right in Slovakia / Jozef Miškolci, Dávid Bosý, Adriana Jesenková, Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Sex Education [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2020), s. 334-349 [print]
 7. ADN Research and Educational Potential of Feminist Care Ethics in Sex Education / Adriana Jesenková, Katarína Minarovičová
  In: Human Affairs. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 196-211
 8. AEC Rodové aspekty demokratického občianstva / Katarína Minarovičová
  In: Občan a občanská společnost. - ISBN 978-80-210-6606-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 206-234
 9. AEC Gendernaja senzibilizacija prepodavatelej obščestvovedenija v Slovakiji / Katarína Minarovičová
  In: Graždanskaja socializacija i samorealizacija molodeži v uslovijach globalizacionnych tendencij razvitija sovremennogo obščestva. - ISBN 978-5-8268-1706-3. - Omsk : Omskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2012. - S.86-91
 10. AED Regionálna identita v kurikulu základných a stredných škôl / Katarína Minarovičová
  In: Formovanie identity v čase a priestore. - ISBN 978-80-223-4209-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 377-383
 11. AED Škola a jej vplyv na rodovú segregáciu na trhu práce / Katarína Minarovičová
  In: Z lavice do práce : rod v príprave na povolanie. - ISBN 978-80-89757-33-6. - Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014. - S. 87-97
 12. AED Rodovo citlivé vzdelávanie v príprave učiteliek a učiteľov výchovy k občianstvu na Slovensku / Katarína Minarovičová
  In: Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3534-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 99-120 [1,40 AH] [CD-ROM]
 13. AED Možnosti pre pozitívnu zmenu / Monika Bosá ... [ et al. ]
  In: Učiteľky a riaditelia : rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných odborných školách. - ISBN 978-80-970309-5-7. - Prešov : EsFem, 2009. - S. 71-80
 14. AFC Ľudsko-právny kontext sexuálnej výchovy v predmetoch osobnostného a sociálneho rozvoja (výchova k manželstvu a rodičovstvu ako súčasť prierezových tém v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch na Slovensku) / Katarína Minarovičová
  In: Sexuality 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88010-05-0. - Brno : Institut mezioborových studií, 2016. - S. 89-111 [CD-ROM]
 15. AFC Sex education by students eyes - awareness as the aspect of autonomy in sexual life / Monika Bosá ... [ et al. ]
  In: MMK 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 1152-1161[CD-ROM]
 16. AFC Je možná výchova k demokratickému občianstvu bez reflexie rodu vo výchove v škole? / Katarína Minarovičová
  In: Vztahy, jazyky, těla. - ISBN 978-80-903086-0-2. - Brno : Computer MCL, s.r.o., 2007. - S. 1-7
 17. AFD Vplyv rodu a rodových stereotypov na interakciu učiteliek a učiteľov so žiačkami a žiakmi v triede / Katarína Minarovičová
  In: Sféry ženy : sociológia, etnológia, história. - ISBN 80-8055-999-6. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 39-50
 18. AFD Rodové aspekty voľby vzdelania a povolania (možnosti a výzvy rodovo citlivého kariérneho poradenstva) / Katarína Minarovičová
  In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-567-6. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. - S. 504-510 [CD-ROM]
 19. AFD Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti / Adriana Jesenková, Katarína Minarovičová ; recenzenti Estera Koverová, Lukáš Vaško
  In: Sexuality X [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sexuality. - ISBN 978-80-970234-8-5. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie, 2018. - S. 35-52 [online]
 20. AFD Rodová nerovnosť a rodová segregácia na slovenských školách / Katarína Minarovičová
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2010 (CD ROM). - ISBN 978-80-223-2961-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 116-122
 21. AFD Rodové scitlivovanie učiteliek a učiteľov vo vzťahu k výchove k občianstvu / Katarína Minarovičová
  In: Dimenzie občianstva a výchova [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8118-061-3. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2010. - S. 93-103
 22. AFD Rodovosť v občianskej výchove - postoje učiteliek a učiteľov k rodovým rolám dievčat a chlapcov / Katarína Minarovičová
  In: Čo môže zmeniť občianska výchova?. - ISBN 80-89-141-07-2. - Bratislava : Rada Európy, 2005. - S. 57-59
 23. AFD Možnosti a úskalia tréningov zameraných na rodovú rovnosť a elimináciu rodových stereotypov vo výchove / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3483-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 89-98 [CD-ROM]
 24. AFD Rodový aspekt vo výchove k demokratickému občianstvu / Katarína Minarovičová
  In: Učiť sa a žiť spolu - investícia do budúcnosti. - ISBN 978-80-89141-14-2. - Bratislava : Informačná kancelária Rady Európy, 2008. - S. 89-95
 25. AFG Gender equality in education in Eastern European Countries - an example of Slovakia / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: The 8th International Gender and Education Association Conference 2011: Book of Abstracts. - Exeter : [ s. n. ], 2011. - S. 6
 26. AFG She-Teachers and He-Principals - The Mirror Of Gender segregation In Secondary Schools Environment / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Abstracts presented. - Barcelona : Universitat de Barcelona, 2010. - S. 12
 27. AGI Svet práce podľa učebníc (rodová analýza vybraných kurikúl) / Katarína Minarovičová ... [ et al. ]
  Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014
 28. AGI Sexuálna výchova očami študentiek a študentov [elektronický zdroj] : výskumná správa. / Monika Bosá ... [ et al. ]
  Prešov : EsFem, 2015
 29. BCB Psychológia (inter)aktívne / Lenka Sokolová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 30. BCI Psychológia interaktívne 2 [elektronický zdroj] : myslím. Teda som?. / Miroslava Lemešová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 31. BCI Psychológia interaktívne 3 [elektronický zdroj] : sme takí, akí sme. Ale prečo?. / Miroslava Lemešová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 32. BCI 5 krokov k rodovo citlivému kariérovému poradenstvu : metodická príručka. / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014
 33. BCI Psychológia interaktívne 1 [elektronický zdroj] : kde sa vzala psychológia?. / Miroslava Lemešová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 34. BCI Rodovo citlivá výchova / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  Bratislava : EsFem, 2006
 35. BCK Rozmanitosť životných štýlov v rámci rôznych subkultúr / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3655-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1-53 [CD-ROM]
 36. BCK Rozmanitosť životných štýlov v rámci rôznych subkultúr / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4258-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1-51 [1,17 AH] [DVD]
 37. BEC Když se řekne: Výjimka potvrzuje pravidlo reprodukce genderových stereotypů v pedagogické praxi / Katarína Minarovičová
  In: Genderově citlivá výchova: Kde začít?. - ISBN 978-80-239-8798-0. - Praha : Žába na prameni, 2007. - S. 54-69
 38. BED Čo sa v škole o nerovnosti naučíš... Rodové stereotypy v správaní a postojoch učiteliek a učiteľov / Katarína Minarovičová
  In: Ružový a modrý svet : Rodové stereotypy a ich dôsledky. - ISBN 80-89140-52-2. - Bratislava : Aspekt, 2005. - S. 250-261
 39. BED Pohlavie, rod a rodové stereotypy / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. - ISBN 978-80-88720-10-2. - Bratislava : OKAT PLUS, s.r.o., 2007. - S. 93-99
 40. BED Rod a pohlavie. Rodová rovnosť / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Pracovné listy pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. - ISBN 978-80-88720-11-9. - Bratislava : OKAT PLUS, s.r.o., 2007. - S. 35-38
 41. BED E-learning ako podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života na vysokej škole / Katarína Minarovičová
  In: Inovačný proces v e-learningu (CD ROM). - ISBN 978-80-225-3112-2. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2011. - S. [1-5]
 42. BED Rodové aspekty trhu práce a školstva / Katarína Minarovičová
  In: Učiteľky a riaditelia : rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných odborných školách. - ISBN 978-80-970309-5-7. - Prešov : EsFem, 2009. - S. 19-29
 43. BED Význam rodu pre globálne rozvojové vzdelávanie / Katarína Minarovičová
  In: Globálne rozvojové vzdelávanie. - ISBN 978-80-968667-7-9. - Bratislava : Album, 2007. - S. 108-117
 44. BEF Rodové aspekty výchovy v rodine / Katarína Minarovičová
  In: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4353-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 98-102 [CD-ROM]
 45. BEF Rodová rozmanitosť / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3655-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1-15 [CD-ROM]
 46. BEF Regionálna výchova na základných a stredných školách a jej vzťah k regionálnej identite / Katarína Minarovičová
  In: Regionálna identita a jej skúmanie (Bytča) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4047-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 199-205 [CD-ROM]
 47. BEF Ako sa pripraviť na výsledky biomedicínskeho výskumu / Erich Mistrík ... [ et al. ]
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 19-35
 48. BEF Rodová rovnosť, gender mainstreaming a rodovo citlivý prístup: základy pre manažérku/manažéra občianskeho vzdelávania / Katarína Minarovičová
  In: Súčasné témy v občianskom vzdelávaní. - ISBN 978-80-7121-282-9. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2007. - S. 41-55
 49. BEF Rodová rozmanitosť / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4258-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1-32 [0,73 AH] [DVD]
 50. BFA Addressing sexuality and gender issues in civics subject in Slovakia / Katarína Minarovičová
  In: Educating young people about sex : Addressing issues of gender, sexuality, and diversity. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 6
 51. DAI Rodové aspekty výchovy k demokratickému občianstvu v škole : rodová senzibilizácia učiteliek a učiteľov. / Katarína Minarovičová; školiteľ Jozef Lysý
  Bratislava : [s.n.], 2010
 52. EDI Sociálny a kultúrny kontext sexuality / Katarína Minarovičová
  In: Glosolália. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 167-169
 53. EDI Jarkovská, Lucie: Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy / Katarína Minarovičová
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 4 (2014), s. 333-336 [online]
 54. FAI Z lavice do práce : rod v príprave na povolanie. / ed. Katarína Minarovičová ... [ et al. ]
  Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014

Secretary

 1. AAB Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku [elektronický zdroj] : . / Monika Bosá ... [ et al. ]
  Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017
 2. ACB Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy. / Zuzana Kiczková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 3. ADC Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová štúdia / Lenka Sokolová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 63, č. 1 (2019), s. 13-25
 4. ADE Cross-professional Issues in Citizenship Education, Democracy and Identity Formation / Katarína Minarovičová ... [ et al. ]
  In: CiCe Guidelines. - Č.5 (2004), s. 1-21
 5. ADE Profesijné charakteristiky osobnosti študentov učiteľstva / Lenka Sokolová, Elena Brozmanová, Silvia Harvanová, Zlatica Jursová Zacharová, Miroslava Lemešová, Katarína Minarovičová
  In: Psychologie a její kontexty. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. 51-63
 6. ADM Young people’s attitudes toward sex education as their human right in Slovakia / Jozef Miškolci, Dávid Bosý, Adriana Jesenková, Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Sex Education [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2020), s. 334-349 [print]
 7. ADN Research and Educational Potential of Feminist Care Ethics in Sex Education / Adriana Jesenková, Katarína Minarovičová
  In: Human Affairs. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 196-211
 8. AEC Rodové aspekty demokratického občianstva / Katarína Minarovičová
  In: Občan a občanská společnost. - ISBN 978-80-210-6606-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 206-234
 9. AEC Gendernaja senzibilizacija prepodavatelej obščestvovedenija v Slovakiji / Katarína Minarovičová
  In: Graždanskaja socializacija i samorealizacija molodeži v uslovijach globalizacionnych tendencij razvitija sovremennogo obščestva. - ISBN 978-5-8268-1706-3. - Omsk : Omskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2012. - S.86-91
 10. AED Regionálna identita v kurikulu základných a stredných škôl / Katarína Minarovičová
  In: Formovanie identity v čase a priestore. - ISBN 978-80-223-4209-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 377-383
 11. AED Škola a jej vplyv na rodovú segregáciu na trhu práce / Katarína Minarovičová
  In: Z lavice do práce : rod v príprave na povolanie. - ISBN 978-80-89757-33-6. - Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014. - S. 87-97
 12. AED Rodovo citlivé vzdelávanie v príprave učiteliek a učiteľov výchovy k občianstvu na Slovensku / Katarína Minarovičová
  In: Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3534-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 99-120 [1,40 AH] [CD-ROM]
 13. AED Možnosti pre pozitívnu zmenu / Monika Bosá ... [ et al. ]
  In: Učiteľky a riaditelia : rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných odborných školách. - ISBN 978-80-970309-5-7. - Prešov : EsFem, 2009. - S. 71-80
 14. AFC Ľudsko-právny kontext sexuálnej výchovy v predmetoch osobnostného a sociálneho rozvoja (výchova k manželstvu a rodičovstvu ako súčasť prierezových tém v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch na Slovensku) / Katarína Minarovičová
  In: Sexuality 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88010-05-0. - Brno : Institut mezioborových studií, 2016. - S. 89-111 [CD-ROM]
 15. AFC Sex education by students eyes - awareness as the aspect of autonomy in sexual life / Monika Bosá ... [ et al. ]
  In: MMK 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 1152-1161[CD-ROM]
 16. AFC Je možná výchova k demokratickému občianstvu bez reflexie rodu vo výchove v škole? / Katarína Minarovičová
  In: Vztahy, jazyky, těla. - ISBN 978-80-903086-0-2. - Brno : Computer MCL, s.r.o., 2007. - S. 1-7
 17. AFD Vplyv rodu a rodových stereotypov na interakciu učiteliek a učiteľov so žiačkami a žiakmi v triede / Katarína Minarovičová
  In: Sféry ženy : sociológia, etnológia, história. - ISBN 80-8055-999-6. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 39-50
 18. AFD Rodové aspekty voľby vzdelania a povolania (možnosti a výzvy rodovo citlivého kariérneho poradenstva) / Katarína Minarovičová
  In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-567-6. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. - S. 504-510 [CD-ROM]
 19. AFD Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti / Adriana Jesenková, Katarína Minarovičová ; recenzenti Estera Koverová, Lukáš Vaško
  In: Sexuality X [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sexuality. - ISBN 978-80-970234-8-5. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie, 2018. - S. 35-52 [online]
 20. AFD Rodová nerovnosť a rodová segregácia na slovenských školách / Katarína Minarovičová
  In: Sociálnopedagogické štúdie 2010 (CD ROM). - ISBN 978-80-223-2961-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 116-122
 21. AFD Rodové scitlivovanie učiteliek a učiteľov vo vzťahu k výchove k občianstvu / Katarína Minarovičová
  In: Dimenzie občianstva a výchova [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8118-061-3. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2010. - S. 93-103
 22. AFD Rodovosť v občianskej výchove - postoje učiteliek a učiteľov k rodovým rolám dievčat a chlapcov / Katarína Minarovičová
  In: Čo môže zmeniť občianska výchova?. - ISBN 80-89-141-07-2. - Bratislava : Rada Európy, 2005. - S. 57-59
 23. AFD Možnosti a úskalia tréningov zameraných na rodovú rovnosť a elimináciu rodových stereotypov vo výchove / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3483-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 89-98 [CD-ROM]
 24. AFD Rodový aspekt vo výchove k demokratickému občianstvu / Katarína Minarovičová
  In: Učiť sa a žiť spolu - investícia do budúcnosti. - ISBN 978-80-89141-14-2. - Bratislava : Informačná kancelária Rady Európy, 2008. - S. 89-95
 25. AFG Gender equality in education in Eastern European Countries - an example of Slovakia / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: The 8th International Gender and Education Association Conference 2011: Book of Abstracts. - Exeter : [ s. n. ], 2011. - S. 6
 26. AFG She-Teachers and He-Principals - The Mirror Of Gender segregation In Secondary Schools Environment / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Abstracts presented. - Barcelona : Universitat de Barcelona, 2010. - S. 12
 27. AGI Svet práce podľa učebníc (rodová analýza vybraných kurikúl) / Katarína Minarovičová ... [ et al. ]
  Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014
 28. AGI Sexuálna výchova očami študentiek a študentov [elektronický zdroj] : výskumná správa. / Monika Bosá ... [ et al. ]
  Prešov : EsFem, 2015
 29. BCB Psychológia (inter)aktívne / Lenka Sokolová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 30. BCI Psychológia interaktívne 2 [elektronický zdroj] : myslím. Teda som?. / Miroslava Lemešová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 31. BCI Psychológia interaktívne 3 [elektronický zdroj] : sme takí, akí sme. Ale prečo?. / Miroslava Lemešová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 32. BCI 5 krokov k rodovo citlivému kariérovému poradenstvu : metodická príručka. / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014
 33. BCI Psychológia interaktívne 1 [elektronický zdroj] : kde sa vzala psychológia?. / Miroslava Lemešová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 34. BCI Rodovo citlivá výchova / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  Bratislava : EsFem, 2006
 35. BCK Rozmanitosť životných štýlov v rámci rôznych subkultúr / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3655-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1-53 [CD-ROM]
 36. BCK Rozmanitosť životných štýlov v rámci rôznych subkultúr / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4258-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1-51 [1,17 AH] [DVD]
 37. BEC Když se řekne: Výjimka potvrzuje pravidlo reprodukce genderových stereotypů v pedagogické praxi / Katarína Minarovičová
  In: Genderově citlivá výchova: Kde začít?. - ISBN 978-80-239-8798-0. - Praha : Žába na prameni, 2007. - S. 54-69
 38. BED Čo sa v škole o nerovnosti naučíš... Rodové stereotypy v správaní a postojoch učiteliek a učiteľov / Katarína Minarovičová
  In: Ružový a modrý svet : Rodové stereotypy a ich dôsledky. - ISBN 80-89140-52-2. - Bratislava : Aspekt, 2005. - S. 250-261
 39. BED Pohlavie, rod a rodové stereotypy / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. - ISBN 978-80-88720-10-2. - Bratislava : OKAT PLUS, s.r.o., 2007. - S. 93-99
 40. BED Rod a pohlavie. Rodová rovnosť / Monika Bosá, Katarína Minarovičová
  In: Pracovné listy pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. - ISBN 978-80-88720-11-9. - Bratislava : OKAT PLUS, s.r.o., 2007. - S. 35-38
 41. BED E-learning ako podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života na vysokej škole / Katarína Minarovičová
  In: Inovačný proces v e-learningu (CD ROM). - ISBN 978-80-225-3112-2. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2011. - S. [1-5]
 42. BED Rodové aspekty trhu práce a školstva / Katarína Minarovičová
  In: Učiteľky a riaditelia : rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných odborných školách. - ISBN 978-80-970309-5-7. - Prešov : EsFem, 2009. - S. 19-29
 43. BED Význam rodu pre globálne rozvojové vzdelávanie / Katarína Minarovičová
  In: Globálne rozvojové vzdelávanie. - ISBN 978-80-968667-7-9. - Bratislava : Album, 2007. - S. 108-117
 44. BEF Rodové aspekty výchovy v rodine / Katarína Minarovičová
  In: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4353-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 98-102 [CD-ROM]
 45. BEF Rodová rozmanitosť / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3655-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1-15 [CD-ROM]
 46. BEF Regionálna výchova na základných a stredných školách a jej vzťah k regionálnej identite / Katarína Minarovičová
  In: Regionálna identita a jej skúmanie (Bytča) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4047-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 199-205 [CD-ROM]
 47. BEF Ako sa pripraviť na výsledky biomedicínskeho výskumu / Erich Mistrík ... [ et al. ]
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 19-35
 48. BEF Rodová rovnosť, gender mainstreaming a rodovo citlivý prístup: základy pre manažérku/manažéra občianskeho vzdelávania / Katarína Minarovičová
  In: Súčasné témy v občianskom vzdelávaní. - ISBN 978-80-7121-282-9. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2007. - S. 41-55
 49. BEF Rodová rozmanitosť / Katarína Minarovičová
  In: Psychológia zážitkom : metodická príručka [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4258-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1-32 [0,73 AH] [DVD]
 50. BFA Addressing sexuality and gender issues in civics subject in Slovakia / Katarína Minarovičová
  In: Educating young people about sex : Addressing issues of gender, sexuality, and diversity. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 6
 51. DAI Rodové aspekty výchovy k demokratickému občianstvu v škole : rodová senzibilizácia učiteliek a učiteľov. / Katarína Minarovičová; školiteľ Jozef Lysý
  Bratislava : [s.n.], 2010
 52. EDI Sociálny a kultúrny kontext sexuality / Katarína Minarovičová
  In: Glosolália. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 167-169
 53. EDI Jarkovská, Lucie: Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy / Katarína Minarovičová
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 4 (2014), s. 333-336 [online]
 54. FAI Z lavice do práce : rod v príprave na povolanie. / ed. Katarína Minarovičová ... [ et al. ]
  Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014