Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAA Teória a prax geometrických manipulácií v primárnom vzdelávaní / Katarína Žilková
  Praha : Powerprint, 2013
 2. AAA Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn / Jiří Dostál ... [et al.]
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2017
 3. AAA Young children's concepts of geometric shapes / Katarína Žilková ... [et al.]
  Harlow : Pearson, 2018
 4. AAB Heuristika v informatizácii výučby matematiky / Katarína Žilková
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006
 5. AAB Matematické uvažovanie detí / Jana Kopáčová ... [et al.]
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014
 6. ACB Kurikulum primárneho vzdelávania / Mária Kožuchová a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 7. ACB Školská matematika v prostredí IKT : (informačné a komunikačné technológie). / Katarína Žilková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 8. ACB Geometria [elektronický zdroj] : . / Katarína Žilková
  Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2013
 9. ACB Manipulačná geometria [elektronický zdroj] : . / Katarína Žilková, Oliver Židek
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 10. ADE (Mis)conceptions about geometric shapes in pre-service primary teachers / Katarína Žilková ... [et al.]
  In: Acta Didactica Napocensia [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2015), s. 27-35 [online]
 11. ADE Integrácia obsahu primárneho vzdelávania s podporou digitálnych technológií / Lucia Ficová ... [et al.]
  In: GRANT journal [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 6-8 [online]
 12. ADE Metóda virtuálnej priestorovej manipulácie vo vyučovaní matematiky / Katarína Žilková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 33-39
 13. ADE Mobilné aplikácie na porozumenie pojmu usporiadanie / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Magister. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 37-51
 14. ADE Dynamické geometrické systémy (DGS) - softvérová podpora vzdelávania / Katarína Žilková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 59-63
 15. ADE Non-traditional approaches to the selected stereometric problems through DGS / Katarína Žilková, Dušan Vallo
  In: The Electronic Journal of Mathematics & Technology [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 240-250 [online]
 16. ADE Parallelogram Conceptions and Misconceptions of Students Who Study to Becom Teachers in Pre-Primary and Primary Education / Katarína Žilková
  In: Indian Journal of Applied Research. - Roč. 3, č. 7 (2014), s. 128-130
 17. ADF Finančná gramotnosť študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie / Janka Kopáčová, Katarína Žilková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 19, č. 1 (2020), s. 65-79
 18. ADF Interaktívny model generátora rovinnej výplne a jeho didaktický význam / Erik Bayerl, Katarína Žilková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 28-32
 19. ADF Problém skladania modelu papierového pravidelného päťuholníka / Katarína Žilková
  In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - Roč. 37, č. 4 (2008), s. 9-16
 20. ADF Misconceptions in Pre-service Primary Education Teachers about Quadrilaterals / Katarína Žilková
  In: Journal of Education, Psychology and Social Sciences [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 30-37 [online]
 21. ADF Učiteľ matematiky v interaktívnom prostredí (prípadová štúdia) / Jana Nemcová, Katarína Žilková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 145-149
 22. ADF Geometrické miskoncepcie o štvoruholníkoch u žiakov 9. ročníka základnej školy / Štefan Tkačik, Katarína Žilková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 15, č. 4 (2016), s. 204-215
 23. ADF Uvažovanie detí predškolského veku o polohe a tvare rovinných útvarov / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 15, č. 4 (2016), s. 168-178
 24. ADF Predstavy a mylné predstavy žiakov o obdĺžnikoch / Janka Kopáčová, Katarína Žilková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 15, č. 4 (2016), s. 112-119
 25. ADF Dienesov logický blok - zaznávaná alebo zabudnutá pomôcka na rozvíjanie matematických predstáv / Katarína Žilková, Oliver Židek
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 13, č. 1 (2014), s. 116-123
 26. ADN Understanding of selected geometric concepts by pupils of pre-primary and primary level education / Ján Gunčaga ... [et al.]
  In: European journal of contemporary education [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 3 (2017), s. 497-515
 27. ADN Visualisation as a method for the development of the term rectangle for pupils in primary school / Ján Gunčaga, Žilková Katarína
  In: European journal of contemporary education [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2019), s. 52-68
 28. AEC Dualita platónovských telies v dynamickom geometrickom systéme / Katarína Žilková
  In: Education and technology = Edukacja i technika. - ISBN 978-83-7204-915-5. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2010. - S. 286-290
 29. AEC Recognition of basic shapes by 4th graders / Katarína Žilková, Janka Kopáčová
  In: Mathematics in the real world. - ISBN 978-83-7996-554-0. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - S. 125-135
 30. AEC Interpretácia rekurzívních techník v riešení rekurentných matematických úloh / Katarína Žilková
  In: Matematika a didaktika matematiky 6. - ISBN 978-80-210-4772-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 70-81
 31. AEC How well Turkish and Slovak preservice elementary teachers comprehend class inclusion related to rectangle / Asuman Duatepe Paksu, Katarína Žilková
  In: Educational policy and research : Monographs and studies of the Jagiellonian university - institute of public affairs. - ISBN 978-83-65688-34-7. - Krakow : Jagiellonian University, Institute of public affairs, 2018. - S. 225-231
 32. AED Convex quadrilaterals and their properties in the training of teachers for primary education / Katarína Žilková
  In: Acta Didactica Universitatis Comenianae-Mathematics, Iss. 11. - ISBN 978-80-223-3085-5. - Bratislava : Comenius University Press, 2011. - S. 73-84
 33. AED Mnohouholníkové výplňové manipulácie v príprave učiteľov pre preprimárne a primárne matematické vzdelávanie / Katarína Žilková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis: Séria C - Matematika, fyzika, informatika, Roč. 15. - ISBN 978-80-8082-514-0. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. - S. 11-17
 34. AED Problémy tvorby didaktických materiálov na vyučovanie matematiky v IKT prostredí / Katarína Žilková
  In: Potenciál prostredia IKT v školskej matematike 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2911-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 111-127 [CD-ROM]
 35. AED Manipulácie na tému súmernosť / Katarína Žilková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis: Séria C - Matematika, fyzika, informatika, Roč. 14. - ISBN 978-80-8082-432-7. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 3-9
 36. AED Vplyv vzdelávania učiteľov na mieru využívania dynamických geometrických systémov v matematickej edukácii / Katarína Žilková
  In: Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. - ISBN 978-80-554-0704-3. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 2013. - S. 145-155
 37. AED Matematické a didaktické poznatky študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie / Edita Partová ... [et al.]
  In: Špecifické matematické poznatky pre vyučovanie. - ISBN 978-80-223-3521-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 59-76
 38. AED Interaktívne prostredie v perspektívach vzdelávania / Katarína Žilková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis 11 : Séria C - Matematika, fyzika, informatika. - ISBN 978-80-8082-175-3. - Trnava : Trnavská Univerzita, 2007. - S.14-19
 39. AED Geometrické modelovanie s geodoskou / Katarína Žilková
  In: Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky a budovanie geometrických predstáv. - ISBN 978-80-8094-723-1. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2010. - S. 31-38
 40. AED Jednoduché geometrické konštrukcie na 1. stupni základnej školy / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis 12 : Séria C - Matematika, fyzika, informatika. - ISBN 978-80-8082-247-7. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2008. - S. 31-36
 41. AED Symbióza matematických a algoritmických postupov v tabuľkových kalkulátoroch / Katarína Žilková
  In: IKT vo vyučovaní matematiky. - ISBN 80-8050-925-5. - Nitra : UKF, 2005. - S. 29-35
 42. AED Nástrahy Cabri geometrie 2 / Katarína Žilková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis 8 : Séria C - Matematika, fyzika, informatika. - ISBN 80-8082-014-7. - Trnava : Trnavská Univerzita, 2004. - S. 40-44
 43. AED Prostriedky IKT v pozícii asistenta znázorňovania v matematike / Katarína Žilková
  In: IKT vo vyučovaní matematiky 2. - ISBN 80-8094-057-6. - Nitra : UKF, 2006. - S. 103-110
 44. AED Technológia zdieľania súborov v sieti a jej aplikácie vo vyučovaní elementárnej matematiky / Katarína Žilková
  In: Matematika 5 : elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. - ISBN 978-80-223-2367-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 107-115
 45. AED Modernizačné prvky v učive o uhloch / Katarína Žilková
  In: Potenciál prostredia IKT v školskej matematike 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2754-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 90-96 [CD-ROM]
 46. AED Geometrické modelovanie v programe SketchUp / Lucia Repiská ... [et al.]
  In: Potenciál prostredia IKT v školskej matematike 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2754-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 55-62 [CD-ROM]
 47. AFA Key factors of dynamic geometry system modeling / Katarína Žilková
  In: Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics `12 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7372-868-7. - Liberec : Technická univerzita, 2012. - S. 102-107 [CD-ROM]
 48. AFA Geometrické portfólio v matematickom vzdelávaní / Katarína Žilková
  In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8146-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 38-48 [CD-ROM]
 49. AFB Komparácia vybraných DGS s akcentom na aplikácie rovinných izometrií / Katarína Žilková
  In: DidZa 7 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných a stredných a vysokých školách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0216-1. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - S. 19-33 [CD-ROM]
 50. AFC Štúdium symetrií v kaleidoskope / Katarína Žilková
  In: Matematika 5 : specifika matematické edukace v prostředí primární školy. - ISBN 978-80-244-3048-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 336-340
 51. AFC Poznatkové defekty v učive o mnohouholníkoch a možnosti ich korekcií prostredníctvom digitálnych technológií / Katarína Žilková
  In: Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. - ISBN 978-80-7043-992-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. - S. 243-247
 52. AFC Charakteristika hry Quarto s akcentom na špecifiká matematiky v primárnom vzdelávaní / Lucia Ficová, Katarína Žilková
  In: Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. - ISBN 978-80-7043-992-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. - S. 70-74
 53. AFC Design of educational applets for increasing children's abilities to recognize patterns / Katarína Žilková, Edita Partová, Ján Gunčaga
  In: E-learning and smart learning environment for the preparation of new generation specialists : Roč. 10. - ISBN 978-83-66055-05-6. - Katowice : Uniwersytet Ślaski w Katowicach, 2018. - S. 229-242
 54. AFC Developing children´s language and reasoning about geometrical shapes a case study / Janka Kopáčová, Katarína Žilková
  In: SEMT `15 : Developing mathematical language and reasoning [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7290-833-2. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. - S. 184-192 [CD-ROM]
 55. AFC Prednosti a riziká vzdelávania prostredníctvom e-learningového kurzu manipulačná geometria / Katarína Žilková
  In: 26. DIDMATTECH 2013 : New Technologies in Science and Education. - ISBN 978-963-334-184-1. - Győr : UWH Press, 2014. - S. 222-227
 56. AFC Virtual manipulatives with cubes for supporting the learning process / Katarína Žilková, Edita Partová
  In: SEMT 19 [elektronický dokument] : Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. - ISBN 978-80-7603-069-5. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2019. - S. 427-437 [USB-key]
 57. AFC Interpretačné paradoxy v internetovej žiackej knižke / Katarína Žilková
  In: Matematika 3 : Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy. - ISBN 978-80-244-1963-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 293-297
 58. AFC Oscilácia medzi abstrakciou a realitou / Katarína Žilková
  In: Matematika 2 : Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. - ISBN 80-244-1311-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 301-305
 59. AFC Animácie v školskej matematike / Katarína Žilková
  In: 21. Didmattech 2008, part 1. - ISBN 978-963-9894-17-4. - Eger : Eszterházy Károly College, 2009. - S. 120-124
 60. AFC Didaktické benefity tvorby algoritmov v rozvoji matematických kompetencií učiteľov / Katarína Žilková
  In: Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. - ISBN 978-80-7043-548-9. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. - S. 211-215
 61. AFC Špecifiká didaktických postupov pri riešení matematických úloh v IKT prostredí / Katarína Žilková
  In: INFOTECH 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Díl 2. - ISBN 978-80-7220-301-7. - Olomouc : Votobia, 2007. - S. 657-660
 62. AFC Problémy kvality vyučovania elementárnej matematiky s využitím interaktívnej tabule / Jana Nemcová, Katarína Žilková
  In: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. - ISBN 978-80-244-4062-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 156-160
 63. AFC Poznatky a predstavy o pravouholníkoch študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie / Katarína Žilková
  In: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. - ISBN 978-80-244-4062-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 284-288
 64. AFC Distinctiveness of interactive C.a.R. web assignments / Katarína Žilková
  In: Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics `09. - ISBN 978-80-7372-578-5. - Liberec : Technická univerzita, 2010. - S. 197-202
 65. AFC Rozvíjanie pojmu relácia v predškolskom veku prostriedkami IKT / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Matematika 4 : Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. - ISBN 978-80-244-2511-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 225-229
 66. AFC The content knowledge about rhombus of Turkish and Slovak pre-service elementary teachers / Asuman Duatepe-Paksu, Ľubomír Rybanský, Katarína Žilková
  In: SEMT `17 : Equity and diversity in elementary mathematics education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7290-955-1. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. - S. 158-168 [USB]
 67. AFC Similarities and differences in identification of rectangles of fourth-grade pupils / Katarína Žilková, Janka Kopáčová, Ľubomír Rybanský
  In: SEMT `17 : Equity and diversity in elementary mathematics education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7290-955-1. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. - S. 466-475 [USB]
 68. AFC Pyramid or triangle - isn't it one and the same? (a case study) / Janka Kopáčová, Katarína Žilková
  In: SEMT' 17 : Equity and diversity in elementary mathematics education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7290-955-1. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. - S. 272-281 [USB]
 69. AFC Preferencia modelov a ne-modelov trojuholníkov žiakmi primárneho vzdelávania / Katarína Žilková
  In: EME2016 : primární matematické vzdělávání v souvislostech. - ISBN 978-80-905281-3-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - S. 257-263
 70. AFC The content knowledge of Turkish and Slovak pre-service elementary teachers: the case of the square / Asuman Duatepe-Paksu, Katarína Žilková
  In: CBU International Conference Proceedings 2018 : Innovations in Science and Education : Roč. 6. - ISBN 978-80-270-5037-6. - Praha : CBU Research Institute, 2018. - S. 556-561
 71. AFC Supporting of Simulation and Visualisation Through ICT in the Educational Process / Ján Gunčaga ... [et al.]
  In: Information and Communication Technology in Education : Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-763-5. - Ostrava : University of Ostrava, 2015. - S. 25-33 [CD-ROM]
 72. AFC Žiacke predstavy o štvorcoch / Janka Kopáčová, Katarína Žilková
  In: EME2016 : primární matematické vzdělávání v souvislostech. - ISBN 978-80-905281-3-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - S. 132-137
 73. AFC Možnosti DGS GeoGebra v tvorbe interaktívnych materiálov pre matematické vzdelávanie / Katarína Žilková
  In: Didmattech 24 : problemy edukacji nauczycieli. - ISBN 978-83-7271-678-1. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Techniki, 2011. - S. 299-303
 74. AFC Dizajn interaktívnej elektronickej zbierky úloh z matematiky / Erik Bayerl, Katarína Žilková
  In: 9. didaktická konference s mezinárodní účastí : sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8143-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 7-13 [CD-ROM]
 75. AFD Virtuálne pravítko a kružidlo na webových stránkach / Katarína Žilková
  In: Acta Mathematica 11. - ISBN 978-80-8094-396-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 255-259
 76. AFD Axial symmetry in pre-primary and primary teachers education / Katarína Žilková
  In: APLIMAT : 15th Conference on Applied Mathematics. - ISBN 978-80-227-4531-4. - Bratislava : STU, 2016. - S. 1164-1170
 77. AFD Geometric puzzle and its application in primary mathematics education / Ján Gunčaga, Katarína Žilková
  In: APLIMAT : 15th Conference on Applied Mathematics. - ISBN 978-80-227-4531-4. - Bratislava : STU, 2016. - S. 424-432
 78. AFD Testing Pre-service Primary Education Teachers in Quadrilaterals / Katarína Žilková
  In: HASSACC 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0949-8. - Žilina : EDIS, 2014. - S. 195-197 [CD-ROM]
 79. AFD Významné atribúty systému GeoGebra z pohľadu učiteľov matematiky / Katarína Žilková
  In: Acta Mathematica 16. - ISBN 978-80-558-0365-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. - S. 249-256
 80. AFD Dilemy v tvorbe e-kurzu Manipulačná geometria / Katarína Žilková
  In: Matematika v primárnej škole : Rôzne cesty, rovnaké ciele. - ISBN 978-80-555-0765-1. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. - S. 276-280
 81. AFD Výskum vplyvu iUčebnice z hľadiska retencie geometrických poznatkov / Erik Bayerl, Katarína Žilková
  In: Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. - ISBN 978-80-557-1236-9. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - S. 6-10
 82. AFD Analýza predstáv štvrtákov o kruhoch / Katarína Žilková
  In: Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. - ISBN 978-80-557-1236-9. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - S. 163-169
 83. AFD Mentálne mapy ako prostriedok integrácie obsahu primárneho matematického vzdelávania / Lucia Ficová, Katarína Žilková
  In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-0664-7. - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. - S. 237-243 [CD-ROM]
 84. AFD Vybrané prvky potenciálu systému Derive vo vyučovaní matematiky / Katarína Žilková
  In: Acta Mathematica 10. - ISBN 978-80-8094-181-9. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. - S. 259-264
 85. AFD C.A.R. zadania - metóda internetových konštrukčných úloh (cvičení) / Katarína Žilková
  In: DidZa 5 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8070-863-4. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - S. [1-7] [CD-ROM]
 86. AFD Representation of mathematical problems by animations / Katarína Žilková
  In: Teaching mathematics : innovation, new trends, research. - ISBN 978-80-8084-418-9. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008. - S. 299-304
 87. AFD Skladanie papiera v dynamickej geometrii / Katarína Žilková
  In: Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania. - ISBN 978-80-8083-742-6. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - S. 237-242
 88. AFD Sekundárna funkcia IKT v edukácii / Katarína Žilková
  In: Zborník príspevkov z vedeckého seminára Humanizácia vyučovania matematiky. - ISBN 80-8050-710-4. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2004. - S. 65-69
 89. AFD Netradičné geometrické cvičenia s hárkom papiera a dynamickou geometriou / Katarína Žilková
  In: DidZa 6 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách. - ISBN 978-80-554-0050-1. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - S. 1-7
 90. AFD Komparácia možností využívania štandardných učebníc matematiky a prostriedkov IKT / Katarína Žilková
  In: Zborník príspevkov z vedeckého seminára Úloha učebnice vo vyučovaní matematiky. - ISBN 80-8050-801-1. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2004. - S. 95-98
 91. AFD Komunikačné rozhranie v procese tvorby počítačového modelu matematického problému / Katarína Žilková
  In: did ZA 2 : Žilinská didaktická konferencia 2005 : Zborník príspevkov z konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8070-429-5. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005. - S. [1-4] [CD-ROM]
 92. AFD Dynamika obrazovej informácie v matematike / Katarína Žilková
  In: DidZa 4 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných a stredných školách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8070-689-0. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - S. [1-8] [CD-ROM]
 93. AFD The impact of iBook on geometric conceptions of students about isometries / Erik Bayerl, Katarína Žilková
  In: APLIMAT : 16th Conference on Applied Mathematics [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4650-2. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2017. - S. 81-90 [USB kľúč]
 94. AFD Interactive textbooks in mathematics education - what does it mean for students? / Erik Bayerl, Katarína Žilková
  In: APLIMAT : 15th Conference on Applied Mathematics. - ISBN 978-80-227-4531-4. - Bratislava : STU, 2016. - S. 56-65
 95. AFD Schopnosť odhaliť lineárny vzor pomocou softvéru u detí predškolského veku / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: IMEM Congress 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-471-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 648-653 [CD-ROM]
 96. AFF Geometry in a virtual environment - the recent challenge for teacher and student / Katarína Žilková
  In: SVU and its role in the era of globalisation. - ISBN 978-80-554-0550-6. - Žilina : Edis, 2012. - S. 78
 97. AFH Geometrické miskoncepcie 15-ročných žiakov / Štefan Tkačik, Katarína Žilková
  In: 48. konferencia slovenských matematikov. - ISBN 978-80-554-1279-5. - Žilina : EDIS, 2016. - S. 39
 98. AFH Vzťahy medzi vedecko-matematickými a didakticko-matematickými predmetmi v príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie / Edita Partová ... [et al.]
  In: 45. konferencia slovenských matematikov. - ISBN 978-80-554-0792-0. - Žilina : EDIS, 2013. - S. 41
 99. AFH Didactics of Elementary Mathematics Textbook in the Form of Moodle Course / Edita Partová ... [ et al. ]
  In: Virtual University : 9th International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89316-10-6. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. [1] [CD-ROM]
 100. AFH Proces tvorby predstáv o geometrických pojmoch / Janka Kopáčová, Katarína Žilková
  In: 47. konferencia slovenských matematikov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-1135-4. - Žilina : EDIS, 2015. - S. 26-27 [online]
 101. AFH Stavby z kociek ako interaktívne edukačné prostredie / Katarína Žilková
  In: 50. konferencia slovenských matematikov : Roč. 50. - ISBN 978-80-554-1500-0. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2018. - S. 52-53
 102. AFH Problémy a výzvy prípravy učiteľov pre (pred)primárne matematické vzdelávanie / Katarína Žilková, Edita Partová, Iveta Scholtzová
  In: 51. konferencia slovenských matematikov : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-554-1609-0. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2019. - S. 52-52
 103. AFK The importance and Preferences of GeoGebra in Math education of teachers in Slovakia / Katarína Žilková
  In: CADGME 2012 - Proceedings in alphabetical order [elektronický zdroj]. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2012. - S. 1 [online]
 104. AFK WebMatika.sk – School Mathematics in the ICT Environment [elektronický dokument] : . / Katarína Žilková
  [S.I.] : [s.n.], 2009
 105. AGI Školská matematika v prostredí IKT / Katarína Žilková
  Bratislava : [s.n.], 2010
 106. AGI Evalvačná správa z projektu PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie [elektronický zdroj] : záverečná evalvačná správa. / Jozef Liba ... [et al.]
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015
 107. BCB Matematika pre tretí ročník ZŠ : 2. diel : pracovný zošit. / Vladimír Repáš, Martina Totkovičová, Katarína Žilková
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2017
 108. BCB Matematika pre štvrtý ročník ZŠ : 1. diel. / Vladimír Repáš ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2017
 109. BCB Matematika pre štvrtý ročník ZŠ : 1. diel : zošit pre učiteľa. / Vladimír Repáš ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2017
 110. BCB Matematika pre tretí ročník ZŠ : 2. diel : zošit pre učiteľa. / Martina Totkovičová, Katarína Žilková, Vladimír Repáš
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2017
 111. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Matematika pre stredné školy : učebný materiál - modul 3. / Stanislav Lukáč... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 112. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Matematika pre základné školy : učebný materiál - modul 3. / Ingrid Semanišinová... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 113. BEC Geometria v tvorbe modelov pravidelných mnohouholníkov / Katarína Žilková
  In: Setkání učitelů matematiky 3 : geometrie na základní škole. - ISBN 978-80-210-5298-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 13-24
 114. BED Výsledky verifikácie vplyvu IKT v matematickom vzdelávaní / Katarína Žilková
  In: did ZA 3 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8070-557-7. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - S. [2] [CD-ROM]
 115. BED Informačná gramotnosť učiteľa - dôležitá súčasť jeho profesionálnej prípravy / Katarína Žilková
  In: Učiteľ matematiky, jeho profil a príprava. - ISBN 80-8050-843-7. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2005. - S. 87-90
 116. BFB Jedno z tajomstiev pravidelného päťuholníka (odhalené?) / Katarína Žilková
  In: 40. konferencia slovenských matematikov. - ISBN 978-80-8070-92-0. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. - S. 44-45
 117. BFB Realizácia matematického vzdelávania v prostredí IKT / Katarína Žilková
  In: 39. konferencia slovenských matematikov. - ISBN 978-80-8070-772-9. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - S. 39-40
 118. DAI Manipulačné a virtuálne modelovanie v príprave učiteľov pre primárne matematické vzdelávanie / Katarína Žilková
  Prešov : [s.n.], 2011
 119. DAI Počítačom podporovaná výučba matematiky na základných a stredných školách : informačno-komunikačné stratégie v matematickom vzdelávaní. / Katarína Žilková ; školiteľ Ondrej Šedivý
  Bratislava : [s.n.], 2004
 120. FAI Potenciál prostredia IKT v školskej matematike [elektronický dokument] : 2. / ed. Katarína Žilková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 121. FAI Potenciál prostredia IKT v školskej matematike [elektronický zdroj] : . / ed. Katarína Žilková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 122. GHG Cabri geometria vo vyučovaní matematiky na strednej škole / Katarína Žilková
  http//www.matika.indatex.sk. -
 123. GHG WebMatika.sk [elektronický zdroj] : . / Katarína Žilková
  Bratislava : [s.n.], 2011
 124. GII Geometria pre tretí ročník ZŠ : zošit pre učiteľa. / Vladimír Repáš ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2016
 125. GII Geometria pre tretí ročník ZŠ / Vladimír Repáš ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2016
 126. GII EME 2015 - teória, výskum a prax / Katarína Žilková
  In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - Roč. 44, č. 1 (2015), s. 38
 127. GII 16. ročník ŠVOČ z didaktiky matematiky v Ružomberku / Martin Papčo ... [et al.]
  In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - Roč. 46, č. 3 (2017), s. 28