Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAA Young children's concepts of geometric shapes / Katarína Žilková ... [et al.]
  Harlow : Pearson, 2018
 2. AAB Matematické uvažovanie detí / Jana Kopáčová ... [et al.]
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014
 3. ACB Kurikulum primárneho vzdelávania / Mária Kožuchová a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 4. ACB Vyučovanie matematiky pomocou moderných technológií / Edita Partová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 5. ACB Prirodzené čísla / Edita Partová
  Bratislava : ASCO Art & Science, 2002
 6. ADE Mobilné aplikácie na porozumenie pojmu usporiadanie / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Magister. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 37-51
 7. ADF Uvažovanie detí predškolského veku o polohe a tvare rovinných útvarov / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 15, č. 4 (2016), s. 168-178
 8. ADF Zmeny v obsahu predškolského matematického vzdelávania v školských dokumentoch / Edita Partová
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 13, č. 1 (2014), s. 223-244
 9. ADF Skúmanie vstupných matematických poznatkov študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie / Janka Kopáčová, Edita Partová
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 110-115
 10. AEC Deformácie matematických pojmov a ich dôsledky v učiteľskom štúdiu / Edita Partová
  In: Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. - ISBN 978-83-7271-979-9. - Kraków : Universytet Pedagogiczny, 2016. - S. 411-418
 11. AEC Elementary geometry and teacher preparation in Slovakia / Edita Partová ... [et al.]
  In: Teaching of geometry for 21st century. - Catania : University of Catania, 1995. - S. 209-211
 12. AEC The preschool mathematics curricula used in Slovakia from 1987 onwards / Edita Partová
  In: Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia. - ISBN 978-80-7315-261-1. - Brno : Paido, 2016. - S. 106-114
 13. AED Matematické didaktické a pedagogické funkcie hádaniek v primárnej matematike / Veronika Horváthová, Edita Partová
  In: Je potrebné žiakov do učenia sa nútiť? : Podpora sebaregulácie a vnútornej motivácie žiakov k zodpovednému učeniu sa [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4468-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 71-77 [online]
 14. AED Matematické a didaktické poznatky študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie / Edita Partová ... [et al.]
  In: Špecifické matematické poznatky pre vyučovanie. - ISBN 978-80-223-3521-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 59-76
 15. AED Jednoduché geometrické konštrukcie na 1. stupni základnej školy / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis 12 : Séria C - Matematika, fyzika, informatika. - ISBN 978-80-8082-247-7. - Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2008. - S. 31-36
 16. AED Informatické kompetencie budúcich učiteľov matematiky / Edita Partová
  In: IKT vo vyučovaní matematiky 2. - ISBN 80-8094-057-6. - Nitra : UKF, 2006. - S. 98-102
 17. AED Úloha interaktívnej tabule vo vyučovaní elementárnej matematiky / Edita Partová
  In: Matematika V : Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. - ISBN 978-80-223-2367-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 82-90
 18. AED Informačné technológie a rozvoj kompetencií v elementárnej matematike / Edita Partová
  In: IKT vo vyučovaní matematiky. - ISBN 80-8050-925-5. - Nitra : UKF, 2005. - S. 17-23
 19. AED Vstupné vedomosti ako východisko pre voľbu vyučovacieho projektu v príprave učiteľov pre 1. stupeň ZŠ / Edita Partová
  In: Výučba matematických disciplín v učiteľskom štúdiu pre 1. stupeň ZŠ. - Nitra : Pedagogická fakulta, 1992. - S. 13-17
 20. AED Pseudomotivácia a pseudonázornosť vo vyučovaní matematiky na 1. stupni základnej školy / Edita Partová
  In: Problémy vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1994. - S. 499-503
 21. AED Zisťovanie úrovne matematických poznatkov detí pri vstupe na základnú školu / Edita Partová
  In: Matematika IV.. - Bratislava : PdF UK, 1996. - S. 67-82
 22. AED Poznáme matematické vedomosti našich žiakov pri vstupe na ZŠ ? / Edita Partová
  In: Výchova a vzdelávanie na prahu nového tisícročia.. - Bratislava : PdF UK, 1997. - S. 187-196
 23. AED Využitie kalkulačiek vo vyučovaní matematiky na 1.stupni ZŠ / Edita Partová
  In: MEDACTA 99 - 2b - Škola a učiteľ v treťom tisícročí. - ISBN 80-967746-2-X. - Nitra : Slovdidac, 1999. - S. 175-178
 24. AFC Design of educational applets for increasing children's abilities to recognize patterns / Katarína Žilková, Edita Partová, Ján Gunčaga
  In: E-learning and smart learning environment for the preparation of new generation specialists : Roč. 10. - ISBN 978-83-66055-05-6. - Katowice : Uniwersytet Ślaski w Katowicach, 2018. - S. 229-242
 25. AFC Third graders` representations of multiplication / Edita Partová, Tibor Marcinek
  In: SEMT `15 : Developing mathematical language and reasoning [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7290-833-2. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. - S. 267-275 [CD-ROM]
 26. AFC Virtual manipulatives with cubes for supporting the learning process / Katarína Žilková, Edita Partová
  In: SEMT 19 [elektronický dokument] : Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. - ISBN 978-80-7603-069-5. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2019. - S. 427-437 [USB-key]
 27. AFC Tradícia verzus inovácia vo vyučovacích materiáloch pre didaktiku elementárnej matematiky / Edita Partová
  In: Matematika 3 : Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy. - ISBN 978-80-244-1963-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 208-212
 28. AFC Vplyv digitálnej tabule na kompetencie učiteľov elementárnej matematiky / Edita Partová
  In: Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. - ISBN 978-80-7043-548-9. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. - S. 108-112
 29. AFC Počítadlá a vývoj algoritmov základných aritmetických operácií / Edita Partová
  In: Matematika 2 : Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. - ISBN 80-244-1311-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 163-167
 30. AFC Metódy a formy využívania pedagogického softvéru vo vyučovaní elementárnej matematiky / Edita Partová
  In: Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. - ISBN 80-244-0818-X. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 190-194
 31. AFC Rozvíjanie pojmu relácia v predškolskom veku prostriedkami IKT / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: Matematika 4 : Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. - ISBN 978-80-244-2511-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 225-229
 32. AFC About number 0 / Edita Partová ... [et al.]
  In: SEMT 93. International Symposium Elementary Math Teaching. - ISBN 80-7066-791-5. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej, 1993. - S. 144
 33. AFC Očakávania a realita efektivity interaktívnej digitálnej tabule / Edita Partová
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica. Mathematica 7. - ISBN 978-80-244-2511-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 220-224
 34. AFD Rôzne pohľady na algoritmy základných operácií / Edita Partová
  In: Matematika v škole dnes a zajtra : zborník príspevkov. - ISBN 80-8084-066-0. - Ružomberok : Pedagogická fakulta KU, 2006. - S. 230-236
 35. AFD Dizajn výskumu optimalizácie výučbových materiálov z matematiky pre primárne vzdelávanie / Edita Partová
  In: Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. - ISBN 978-80-557-1236-9. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - S. 92-95
 36. AFD Stratégie prípravy učiteľov matematiky v kontexte reformy vysokoškolského vzdelávania / Edita Partová
  In: DidZa 5 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách. - ISBN 978-80-8070-862-7. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - S. 1-7
 37. AFD Vytvorenie digitálneho študijného prostredia v matematickej príprave učiteľov elementaristov / Edita Partová
  In: EMATIK 2007 : Zborník príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-89186-34-1. - Bratislava : FMFI UK, 2008. - S. 109-115
 38. AFD Mýty o násobilke / Edita Partová
  In: Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania. - ISBN 978-80-8083-742-6. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - S. 169-173
 39. AFD Prispôsobenie prípravy učiteľov matematiky požiadavkám praxe / Edita Partová
  In: DidZa 6 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0050-1. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - S. [1-4] [CD-ROM]
 40. AFD Rozvoj informatických kompetencií žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom vyučovania matematiky / Edita Partová
  In: Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike. - ISBN 978-80-89229-10-9. - Bratislava : Sapientia, 2007. - S. 94-101
 41. AFD Príprava učiteľov matematiky v nových študijných programoch / Edita Partová, Tibor Szabó
  In: Matematika v škole dnes a zajtra : zborník príspevkov z konferencie na PF KU v Ružomberku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-262-8. - Ružomberok : Pedagogická fakulta KU, 2007. - S. [1-5] [CD-ROM]
 42. AFD Informačné technológie a vzdelávanie učiteľov - elementaristov / Edita Partová ... [ et al. ]
  In: INFOVEK 2001. - ISBN 80-7097-487-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2002. - S. 242-246
 43. AFD Vplyv počítadiel na algoritmy základných operácií / Edita Partová
  In: Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8068-146-5. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - S. 319-323 [CD-ROM]
 44. AFD Vplyv práce s kalkulačkou na matematické kompetencie žiakov / Edita Partová
  In: Matematika v príprave učiteľov 1. stupňa základnej školy. - ISBN 80-8055-519-2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001. - S. 64-68
 45. AFD Obrázky a vzory vo vyučovaní elementárnej matematiky / Edita Partová
  In: Induktívne a deduktívne prístupy v matematike [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8082-030-9. - Trnava : Trnavská univerzita, 2005. - S. 187-195 [CD-ROM]
 46. AFD Improving Effectiveness of External Students in Preschool and Elementary School Teacher Education with support of ICT / Edita Partová, Tibor Marcinek
  In: Virtual University : Proceedings of the 6th International Conference. - ISBN 80-227-2336-3. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 143-146
 47. AFD Kvalita výučbových programov pre elementárnu matematiku / Edita Partová
  In: Zborník príspevkov z 3. celoštátnej konferencie INFOVEK 2002. - ISBN 80-7098-355-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 265-269
 48. AFD Učiteľské texty a výučbové balíky pre matematiku v primárnom vzdelávaní / Edita Partová
  In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. - ISBN 978-80-8118-015-6. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. - S. 128-131
 49. AFD Modely algoritmov základných operácií v prostredí interaktívnej tabule / Edita Partová
  In: DidZa 7 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných a stredných a vysokých školách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0216-1. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - S. [1-6] [CD-ROM]
 50. AFD Príprava učiteľov na používanie počítačov vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ / Edita Partová
  In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. - ISBN 80-88722-97-7. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. - S. 242-245
 51. AFD Elektronikus kommunikációa tanítóképzős diákok matematikai képzésében / Edita Partová
  In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-103-3. - Komárno : Univerzita J. Seleho, 2014. - S. 194-198 [CD-ROM]
 52. AFD Schopnosť odhaliť lineárny vzor pomocou softvéru u detí predškolského veku / Edita Partová, Katarína Žilková
  In: IMEM Congress 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-471-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 648-653 [CD-ROM]
 53. AFD Výzvy pre prípravu učiteľov elementárnej matematiky nástupom štátneho vzdelávacieho programu / Edita Partová
  In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-0024-9. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 550-556 [CD ROM]
 54. AFG The role of abaci in understanding different constructions of basic addition facts / Edita Partová
  In: Proceeding : Task and tools in elementary mathematics. - ISBN 978-80-7290-637-6. - Praha : Univerzita Karlova, 2013. - S. 362-363
 55. AFH Vzťahy medzi vedecko-matematickými a didakticko-matematickými predmetmi v príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie / Edita Partová ... [et al.]
  In: 45. konferencia slovenských matematikov. - ISBN 978-80-554-0792-0. - Žilina : EDIS, 2013. - S. 41
 56. AFH Didactics of Elementary Mathematics Textbook in the Form of Moodle Course / Edita Partová ... [ et al. ]
  In: Virtual University : 9th International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89316-10-6. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. [1] [CD-ROM]
 57. AFH Počítadlá a meradlá / Edita Partová, Janka Kopáčová
  In: EME 2019 : reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku. - ISBN 978-80-223-4707-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 19-21
 58. AFH Problémy a výzvy prípravy učiteľov pre (pred)primárne matematické vzdelávanie / Katarína Žilková, Edita Partová, Iveta Scholtzová
  In: 51. konferencia slovenských matematikov : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-554-1609-0. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2019. - S. 52-52
 59. AFH Rozvíjanie algoritmického myslenia pomocou vzorcov / Edita Partová
  In: 50. konferencia slovenských matematikov : Roč. 50. - ISBN 978-80-554-1500-0. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2018. - S. 42-42
 60. AFH Paralelné poznatky pri zavedení pojmu násobenie / Edita Partová
  In: 47. konferencia slovenských matematikov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-1135-4. - Žilina : EDIS, 2015. - S. 30 [online]
 61. AFK Preschool teacher`s concept of classification / Edita Partová
  In: SEMT `09 : Proceedings. The development of Mathematical Understanding. - ISBN 978-80-7290-398-6. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 309
 62. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 63. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Matematika pre základné školy : učebný materiál - modul 3. / Ingrid Semanišinová... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 64. BCI Primárne matematické vzdelávanie 1 [elektronický zdroj] : . / Edita Partová
  Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2013
 65. BCI Príručka k príprave na súbornú skúšku z matematiky / Edita Partová ... [et al.]
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1993
 66. BDF Informačné komunikačné technológie vo vyučovaní elementárnej matematiky / Edita Partová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 11, č. 3/4 (2002), s. 50-54
 67. BDF Prehliadka svetovej matematiky / Edita Partová
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 4, č. 3 (1994/95), s. 26-27
 68. BEC Zavedenie kreditného systému ako príležitosť na zmenu matematickej prípravy učiteľov 2.stupňa ZŠ / Edita Partová
  In: Acta Universitas Purkynianae 53 - Studia Matematica. - Ústí nad Labem : 2000. - S. 64-68
 69. BEC Skúsenosti so zadávaním projektových úloh / Edita Partová
  In: K aktuálnym otázkám matematické přípravy učitelů 1.stupně na ZŠ na Pedagogických fakultách v ČR a SR.. - Olomouc : 1997. - S. 51-54
 70. BEC Matematická špecializácia ako nástroj zavedenia nových poznatkov / Edita Partová
  In: Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. - ISBN 80-86039-76-5. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - S. 201-207
 71. BEC Príprava študentov na zavedenie nových poznatkov do vyučovania matematiky / Edita Partová
  In: Matematika v přípravě učitelů 1.stupně ZŠ. - ISBN 80-7067-997-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - S. 58-61
 72. BED Geometrické práce v teréne / Edita Partová,Tibor Marcinek
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 5. - ISBN 80-88893-63-1. - Bratislava : Iuventa, 2001. - S. 175-178
 73. BED Učiteľova dielňa / Edita Partová
  In: Acta Mathematica 8. - ISBN 80-8050-896-8. - Nitra : FPV UKF, 2005. - S. 140-142
 74. BED Práca s údajmi - aplikácia matematických poznatkov žiakov 1. stupňa ZŠ / Edita Partová
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 4. - ISBN 80-88893-63-1. - Bratislava : Iuventa, 2000. - S. 113-116
 75. BED Dôvody a možnosti používania kalkulačiek vo vyučovaní matematiky na 1. stupni základnej školy / Edita Partová
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. - ISBN 80-88774-42-X. - Trnava : PdF TU, 1998. - S. 157-164
 76. BED Význam relácií vo výchovnom programe materských škôl / Edita Partová
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 3. - ISBN 80-88868-53-X. - Bratislava : Iuventa, 1999. - S. 111-114
 77. BEE Úskalia tvorivosti učiteľov elementaristov / Edita Partová
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. - ISBN 978-80-7372-422-1. - Liberec : Technická univerzita, 2008. - S. 150-153
 78. BEE Fenomén CRTL-C a CTRL-V v príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie / Edita Partová
  In: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. - ISBN 978-80-244-4062-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 182-186
 79. DAI Transformácia nových vedeckých poznatkov do vyučovania matematiky na 1.stupmi ZŠ. / Edita Partová
  Bratislava : PdF UK, 1998
 80. FAI Matematika V : elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. / zodp. red. Edita Partová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 81. GAI Inovácia obsahu, metód a foriem vyučovania matematiky : rozbor niektorých učebníc matematiky pre 1. ročník základnej školy. / Edita Partová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1992
 82. GII Relácie a ich aplikácia v predškolskej matematike / Edita Partová
  Bratislava : ASCO Art & Science, 2004