Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. ADC Estimation of stature and body weight in Slovak adults using static footprints A preliminary study / Zuzana Caplova ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - č. 34 (2018), s. 7-16
 2. ADE Dynamics of somatic growth of Physiological and premature children during first year of their life / Mária Fuchsová, Jana Ochabová, Eva Neščáková
  In: Česká antropologie. - Vol. 59, No. 1-2 (2009), s. 20-24
 3. ADE Výskyt vrodených vývinových chýb, potratov a užívanie antikoncepcie na Slovensku / Mária Fuchsová, Eva Neščáková, Elena Szabová
  In: Česká antropologie. - Roč. 65, č. 1 (2015), s. 19-22
 4. ADE Telesná charakteristika novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Česká antropologie. - Roč. 58, č. 1 (2008), s. 11-13
 5. ADE Vplyv koncentrácie tuhých častíc PM10 v ovzduší na výskyt bronchiálnej astmy na Slovensku v období rokov 2004-2009 / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Česká antropologie. - Roč. 61, č. 2 (2011), s. 7-10
 6. ADE Antropometrické sledovanie pacientov s diabetes mellitus z územia Slovenska / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Česká antropologie. - Roč. 62, č. 1 (2012), s. 30-33
 7. ADE Vzťah medzi typom pôrodu a vybranými telesnými rozmermi novorodencov z Bratislavského kraja / Mária Fuchsová, Margita Hlatká, Silvia Bodoriková
  In: Česká antropologie. - Roč. 62, č. 1 (2012), s. 17-19
 8. ADE Sledovanie zmien telesných parametrov 7- až 9-ročných detí z Bratislavského kraja / Petra Uhrová ... [et al.]
  In: Česká antropologie. - Roč. 66, č. 2 (2016), s. 37-40
 9. ADE Stroncium a zinok ako ukazatele potravných zvyklostí u jedincov z pohrebiska Gáň (9.-10. stor. n.l., okr. Galanta, Slovensko) / Silvia Bodoriková... [et al.]
  In: Česká antropologie. - Roč. 63, č. 1 (2013), s. 4-8
 10. ADE Deformity nohy a ich rizikové faktory vzniku u žien vo veku 18-24 rokov / Mária Fuchsová, Eva Neščáková, Silvia Bodoriková
  In: Česká antropologie. - Roč. 63, č. 2 (2013), s. 11-14
 11. ADE Sústava hrových aktivít pre oblasť hrubej motoriky ako jedna z možností ranej intervencie u dieťaťa s Downovým syndrómom / Mária Fuchsová, Anna Ridzoňová
  In: Speciální pedagogika. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 361-376
 12. ADF Vplyv výživy na telesný rast detí vo veku 3-6 mesiacov / Mária Fuchsová... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 50-56
 13. ADF Vplyv dížky dojčenia a iných faktorov na výskyt alergických ochorení u slovenských detí / Katarína Fodreková, Petra Selecká, Mária Fuchsová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 44-49
 14. ADF Somatická charakteristika sluchovo postihnutých detí (Bratislava, Kremnica) / Eva Neščáková, Jana Naďová, Mária Fuchsová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 59-61
 15. ADF Morfogramy telesných rozmerov a indexov slovenských pacientov liečených somatotropným hormónom / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 22, č. 1 (2019), s. 8-14
 16. ADF Antropologická analýza kostrových pozostatkov z ranostredovekého pohrebiska Gáň (okr. Galanta) / Silvia Bodoriková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 14-21
 17. ADF Trendy v raste hlavových a tvárových rozmerov detí vo veku 6 až 15 rokov na území Slovenska / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 38-44
 18. ADF Analýza kostrových pozostatkov z okolia gotickej kaplnky pri zaniknutom kostole sv. Kataríny v Dechticiach (okr. Trnava), exhumovaných v rokoch 2008, 2009 a 2011 / Silvia Bodoriková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 2 (2014), s. 5-14
 19. ADF Indexy telesných rozmerov dievčat staršieho školského veku z Bratislavského kraja / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 2 (2014), s. 60-65
 20. ADF Somatotypy dievčat staršieho školského veku z Bratislavského kraja / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 2 (2014), s. 66-71
 21. ADF Assessment of body constitution in children from Bratislava (Slovakia) at early school age / Valéria Regecová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 21, č. 2 (2018), s. 22-28
 22. ADF Posúdenie telesného rastu a výživy detí do prvého roku života (Bratislavský kraj) / Mária Fuchsová... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 25-31
 23. ADF Náhodný nález hereditárnej syndaktýlie prstov pravej a ľavej nohy / M. Marčeková... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 39-42
 24. ADF Prerezávanie mliečneho chrupu u detí z Bratislavského kraja / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 49-52
 25. ADF Socioekonomické faktory súvisiace s procesom dojčenia / Mária Fuchsová, Eva Neščáková
  In: Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 12, č. 1 (2009), s. 7-12
 26. ADF Riziko vzniku skoliózy u slovenských detí vo veku 7 až 10 rokov / Mária Fuchsová, Miriama Šuteková, Eva Neščáková
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 20, č. 2 (2017), s. 11-15
 27. ADF Kraniofaciálne parametre deväťročných detí z Bratislavy / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 20, č. 2 (2017), s. 33-41
 28. ADF Metrické charakteristiky hrudníka u detí mladšieho školského veku z bratislavského kraja a ich využitie v klinickej praxi / Lucia Mihalovičová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 21, č. 2 (2018), s. 36-42
 29. ADF Percentilové grafy telesnej výšky slovenských pacientov liečených somatotropným hormónom / Beatrix Borčinová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 18, č. 1 (2015), s. 11-19
 30. ADF Antropometria detí od narodenia do prvého roku života a jej využitie v medicínskej praxi - percentilové grafy (Bratislavský kraj) / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 18, č. 2 (2015), s. 40-45
 31. ADF Analýza stavu klenby nohy slovenských študentiek vo veku 19 až 22 rokov / Mária Fuchsová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 18, č. 1 (2015), s. 40-45
 32. ADF Deformity nohy u slovenských žien vo veku 19 až 60 rokov / Mária Fuchsová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 18, č. 2 (2015), s. 19-25
 33. ADF Vplyv socioekonomických faktorov na spôsob pôrodu / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 14, č. 1 (2011), s. 16-19
 34. ADF Telesná charakteristika a vnímanie vlastného tela u dospievajúcich detí s downovým syndrómom z Bratislavy (Slovensko) / Mária Fuchsová, Zuzana Chanová, Eva Neščáková
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 22, č. 1 (2019), s. 33-39
 35. ADF Profil tváre u jedincov zo slovansko-avarského pohrebiska Cífer - Pác (okr. Trnava) / Silvia Bodoriková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 14, č. 1 (2011), s. 11-15
 36. ADF Somatický vývin detí v predškolskom veku z Malaciek / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 16, č. 2 (2013), s. 55-61
 37. ADF Sledovanie telesnej stavby slovenských detí s kongenitálnou hypotyreózou / Mária Fuchsová... [et al.]
  In: Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 50-55
 38. ADF Zubná agenéza u jedinca exhumovaného pri stavbe kanalizácie v obci Gáň (okr. Galanta) / Silvia Bodoriková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 11-17
 39. ADF Morfológia nohy 18- až 24- ročných študentiek Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a rizikové faktory spôsobujúce jej deformitu / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 22-26
 40. ADF Riziko vzniku obezity a podvýživy u slovenských detí s mentálnym postihnutím / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 21, č. 2 (2018), s. 29-35
 41. ADF Porovnanie telesnej stavby slovenských detí s jednotlivými typmi kongenitálnej hypotyreózy / Mária Fuchsová... [et al.]
  In: Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 8, č. 2 (2005), s. 70-74
 42. ADF Antropometrické sledovanie obéznych detí na Slovensku / Anna Karahutová... [et al.]
  In: Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 8, č. 2 (2005), s. 86-93
 43. ADF Vplyv suplementácie vápnika a fosforu na rast a vývin slovenských detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou sledovaných do šiestich rokov veku / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 22-29
 44. ADF Výskyt deformít nôh u detí bratislavských škôl / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 19, č. 2 (2016), s. 6-11
 45. ADF Pokus o identifikáciu mumifikovaných ľudských telesných pozostatkov z hradu Krásna Hôrka (okr. Rožňava, Slovensko) / Silvia Bodoriková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 53-59
 46. ADN Visualisation in basic science and engineering education of future primary school teachers in human biology education using augmented reality / Mária Fuchsová, Lilla Koreňová
  In: European journal of contemporary education [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2019), s. 92-102
 47. AEC Uses of augmented reality in biology education / Mária Fuchsová, Miriam Adamková, Miroslava Pirháčová Lapšanská
  In: Augmented reality in educational settings. - ISBN 978-90-04-40883-8. - Leiden : Brill, 2020. - S. 168-194
 48. AED Zhodnotenie efektívnosti využitia voľného času dospelých osôb s mentálnym postihnutím v DSS v Bratislave z pohľadu ich zamestnancov / Mária Fuchsová, Silvia Kupková
  In: Paedagogica specialis 29. - ISBN 978-80-223-4010-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 38-46
 49. AED Zhodnotenie efektívnosti využitia voľného času v DSS v Bratislave z pohľadu klientov s mentálnym postihnutím / Mária Fuchsová, Silvia Kupková
  In: Paedagogica specialis 29. - ISBN 978-80-223-4010-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 30-37
 50. AED Komparácia názorov klientov s mentálnym postihnutím a zamestnancov na efektívne využívanie voľného času v DSS v Bratislave / Mária Fuchsová, Silvia Kupková
  In: Paedagogica specialis 29. - ISBN 978-80-223-4010-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 47-54
 51. AED Sexuálna výchova v edukačnom procese slovenských špeciálnych základných škôl / Mária Fuchsová, Romana Pálešová
  In: Paedagogica specialis 30. - ISBN 978-80-223-4155-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 116-123
 52. AED Postavenie žiaka s Aspergerovým syndrómom v rámci triedneho kolektívu v bežnej základnej škole / Mária Fuchsová, Veronika Lopčianska
  In: Paedagogica specialis 30. - ISBN 978-80-223-4155-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 110-115
 53. AED Postavenie žiačky s Downovým syndrómom v rámci triedneho kolektívu v bežnej základnej škole / Mária Fuchsová, Denisa Galiková
  In: Paedagogica specialis 30. - ISBN 978-80-223-4155-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 105-109
 54. AED Riziko vzniku syndrómu vyhorenia u učiteľov špeciálnych materských škôl / Mária Fuchsová, Dominika Sabolová
  In: Paedagogica specialis : 32. - ISBN 978-80-223-4610-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 299-311
 55. AED Záujem o športové aktivity u žiakov s mentálnym postihnutím / Mária Fuchsová, Paulína Sopková
  In: Paedagogica specialis : 31. - ISBN 978-80-223-4438-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 423-433
 56. AED Environmentálna výchova v edukačnom procese špeciálnych základných škôl na Slovensku a v Srbsku z pohľadu učiteľov / Mária Fuchsová, Denisa Galiková
  In: Paedagogica specialis : 31. - ISBN 978-80-223-4438-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 278-290
 57. AFC Analysis of the arch of foot in women aged 19 and 23 years and risk factors causing foot deformity / Mária Fuchsová
  In: CER Comparative European research 2016, vol. 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-9-3. - London : Sciemcee Publishing, 2016. - S. 128-130 [CD-ROM]
 58. AFC Vplyv dojčenia na telesný rast a vývin detí do jedného roku života / Mária Fuchsová... [et al.]
  In: Česká antropologie, roč. 56. - Olomouc : Palackého univerzita, 2006. - S. 50-53
 59. AFC The sexual education in educational process of elementary and special elementary schools in Slovakia / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: MMK 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 1001-1007 [CD-ROM]
 60. AFD Antropometria detí mladšieho školského veku z Bratislavského kraja a jej využitie v pediatrickej praxi / Lucia Mihalovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 415-420 [online]
 61. AFD Školské a dopravné úrazy ako rizikový faktor telesného postihnutia / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-28-8. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 361-368 [CD-ROM]
 62. AFD Úrazy ako etiologický faktor telesného postihnutia a inovácie v prevencii úrazovosti v detskom veku / Mária Fuchsová ... [et al.]
  In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89726-28-8. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 64-74 [CD-ROM]
 63. AFL Environmentálne aktivity využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách / Dana Bieliková, Diana Füry, Mária Fuchsová
  In: Envirohorizonty ... od teórie k praxi .... - ISBN 978-80-223-3083-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 20
 64. BCB Pracovný zošit o vode pre základné školy - nižšie sekundárne vzdelávanie : Vzdelávací program Modrá škola. / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Mladí vedci Slovenska, 2010
 65. BCB Doplnkové študijné texty o vode pre základné školy - nižšie sekundárne vzdelávanie : Vzdelávací program Modrá škola. / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Mladí vedci Slovenska, 2010
 66. FAI Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj] : . / eds. Peter Krajčí ... [et al.]
  Bratislava : Iris, 2014