Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vedu a doktorandské štúdium
dekan, prodekan fakulty
Publications

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Denis Líška, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK
dekan, prodekan fakulty
Publications

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre integrovaný informačný a komunikačný systém
dekan, prodekan fakulty
Publications