Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné oponentúry projektov KEGA


30. 01. 2024 15.30 hod.

V dňoch od 16. – 19. januára 2024 sa na fakulte uskutočnili záverečné oponentúry projektov KEGA: 

Elektronická podpora pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v oblasti triedneho manažmentu – tvorba webového portálu a vysokoškolskej učebnice 

Hlavnou riešiteľkou bola Mgr. Adriana Poliaková, PhD. Výstupy z projektu sa budú využívať v rámci povinne voliteľného predmetu triedny manažment. 

Preventívne stratégie špecifických porúch učenia z hľadiska grafomotoriky v predškolskom veku 

Hlavnou riešiteľkou bola doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. Výstupom projektu je nielen vedecká monografia Pedagogická intervencia v podpore grafomotoriky. Teoreticko-výskumné súvislosti prípravy na písanie, ale aj dve vysokoškolské učebnice Rozvíjanie grafomotoriky v predškolskom veku a Pedagogická intervencia v podpore grafomotoriky. Teoreticko-praxeologické súvislosti prípravy na písanie

Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov 

Hlavná riešiteľka: Mgr. Štefánia Ferková, PhD. Výstupom projektu sú aj metodické príručky pre učiteľov so zaujímavými aktivitami pre rôzne vzdelávacie oblasti a predmety, ktoré budú k dispozícii aj širokej verejnosti. 

Hlavným riešiteľkám aj celým riešiteľským kolektívom blahoželáme a ďakujeme za skvalitňovanie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov.