Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky volieb do AS UK A PDF UK

Výsledky všeobecných volieb členov zamestnaneckej a študentskej časti AS UK a dodatočných volieb študentskej časti AS PdF UK zo dňa 11.10.2023


11. 10. 2023 17.03 hod.

Za členov Akademického senátu UK vo volebnom obvode: Pedagogická fakulta, 1. volebnom  okrsku (zamestnanecká časť) boli zvolení:

1. prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.  
2. – 3. doc. Mgr. Katarína Klimová, PhD.  
2. – 3. doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.   

Za členov Akademického senátu UK vo volebnom obvode: Pedagogická fakulta, 2. volebnom  okrsku (študentská časť) boli zvolení:

1. Bc. Mária Vasiľová
2. Mgr. Ján Jasič

Každý člen akademickej obce UK má právo podať písomné námietky voči priebehu volieb alebo zneniu zápisnice vo volebnom obvode, v ktorom má volebné právo. Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašparovi Froncovi prostredníctvom podateľne Rektorátu UK do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie fakulty na webovom sídle fakulty. Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada. 

Za členku Akademického senátu PdF UK v študentskej časti bola zvolená:

Bc. Mária Bednáriková

Každý člen akademickej obce PdF UK má právo podať proti priebehu dodatočných volieb alebo zneniu zápisnice námietky predsedovi AS PdF UK PhDr. Mojmírovi Maloveckému, PhD. (malovecky@fedu.uniba.sk). Námietky sa podávajú do 48 hodín po zverejnení zápisnice na webovom sídle fakulty písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty. Námietka nemôže byť anonymná.

 

Bratislava, 11. 10. 2023                                    

                                                                                   Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

                                                           predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK

 

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu UK

Zápisnica Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb členov v dodatočných voľbách do študentskej časti AS PdF UK