Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky VOLIEB DO AS PDF UK

Výsledky riadnych volieb členov zamestnaneckej a študentskej časti AS PdF UK zo dňa 31. 5. 2023


31. 05. 2023 16.58 hod.

Za členov Akademického senátu PdF UK v 1. volebnom  obvode (zamestnanecká časť) boli zvolení:

1. prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
2. – 3. PaedDr. Peter Gergel, PhD.
2. – 3. prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
4. – 6. Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
4. – 6. PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
4. – 6. Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
7. – 8. Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
7. – 8. Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.
9. doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
10. – 11. Mgr. Tomáš Hlava PhD.
10. – 11. PhDr. Mária Medveczká, PhD.
12. doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.
13. – 14. PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
13. – 14. doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

 

Za členov Akademického senátu PdF UK v 2. volebnom  obvode (študentská časť) boli zvolení:

1. Radovan Marák
2. Mária Vasiľová
3. – 5. Bc. Alexandra Gombošová
3. – 5. Bc. Michaela Mladá
3. – 5. Nina Mária Šatková
6. Andrea Šaríková

 

Každý člen akademickej obce PdF UK má právo podať proti priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice námietky predsedovi AS PdF UK PhDr. Mojmírovi Maloveckému, PhD. (malovecky@fedu.uniba.sk). Námietky sa podávajú do 48 hodín po zverejnení zápisnice na webovom sídle fakulty písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty. Námietka nemôže byť anonymná.

Zápisnica

 

Bratislava, 31. 5. 2023                                    

                                                                                   Mgr. Miriam Viršinská, PhD.
                                                                    predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK