Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na dekana PdF UK


28. 09. 2018 07.00 hod.Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na dekana PdF UK
na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 

Akademický senát PdF UK uznesením č. 9/9/2018 na svojom zasadnutí dňa 25. septembra 2018 podľa čl. 23 ods. 10 Štatútu PdF UK a čl. 3 ods. 3 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK (ďalej len „poriadok voľby“)

vyhlásil voľbu kandidáta na dekana PdF UK
na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023
.

Volebné zasadnutie Akademického senátu PdF UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana PdF UK, sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 o 13.00 hod. v miestnosti R-10 v budove fakulty na Račianskej ul.

Priebeh voľby kandidáta na dekana PdF UK organizuje a riadi volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK (ďalej len „volebná komisia“) v zložení

         Mgr. Róbert Zsembera                    (predseda komisie, KAPESO, M 306)
         JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.          (členka komisie, CŠPV, Š 42)
         Mgr. Adriana Nagyová, PhD.            (členka komisie, KAPESO, M 311)

Volebná komisia v súlade s čl. 5 ods. 6 poriadku voľby určila lehotu na podávanie návrhov kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK od 28. septembra 2018 do 26. októbra 2018 (piatok), 12.00 hod. 

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK sa adresujú predsedovi volebnej komisie a podávajú prostredníctvom podateľne fakulty; podateľňa na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu kandidáta.

Podľa čl. 23 ods. 3 Štatútu PdF UK a čl. 5 ods. 1 poriadku voľby právo navrhovať kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK majú členovia akademickej obce PdF UK.

Podľa čl. 5 ods. 3 poriadku voľby návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

a)      meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul kandidáta pre voľbu,
b)      aktuálne zamestnanie kandidáta pre voľbu; v prípade, ak kandidát pre voľbu pôsobí na fakulte, názov pracoviska fakulty,
c)      korešpondenčnú adresu kandidáta pre voľbu,
d)      e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu,
e)      vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta pre voľbu, že súhlasí so svojou kandidatúrou na funkciu dekana fakulty,
f)      meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul navrhovateľa,
g)      pracovisko navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,
h)      študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom študentskej časti akademickej obce fakulty,
i)       dátum a podpis navrhovateľa,
j)       súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta,
k)      súhlas kandidáta pre voľbu so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta a osobných údajov obsiahnutých v sprievodných dokumentoch.

Členovia akademickej obce PdF UK môžu pre navrhovanie kandidátov pre voľbu použiť návrhový formulár, ktorý tvorí prílohu tohto oznamu.

Podľa čl. 4 ods. 8 a 9 poriadku voľby kandidát pre voľbu je povinný v lehote na podávanie návrhov kandidátov v elektronickej podobe podať nasledovné sprievodné dokumenty:
  a)      štruktúrovaný pracovný životopis,
  b)      tézy programového vyhlásenia.

Sprievodné dokumenty sa podávajú výlučne v PDF formáte. Sprievodné dokumenty sa adresujú predsedovi volebnej komisie a v kópii predsedovi akademického senátu a podávajú prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty; predseda volebnej komisie potvrdí doručenie sprievodných dokumentov spätným e-mailom na e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu uvedenú v návrhu kandidáta.

Volebná komisia bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či podané návrhy kandidátov spĺňajú náležitosti podľa predchádzajúceho článku a rozhodne o zaradení kandidátov pre voľbu do zoznamu kandidátov.

Predstavenie kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK sa uskutoční na zhromaždení členov akademickej obce PdF UK dňa 21. novembra 2018 (streda) o 13.00 hod. v miestnosti   R-10 v budove fakulty na Račianskej ul.

Podrobnosti o priebehu voľby kandidáta na dekana PdF UK upravuje čl. 23 Štatútu PdF UK a  Poriadok voľby kandidáta na dekana PdF UK.

oznámenie

výpis uznesení

poriadok volieb

návrh kandidáta na kandidáta na dekana

skupina navrhovateľov

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK sa adresujú predsedovi volebnej komisie a podávajú prostredníctvom podateľne fakulty; podateľňa na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu kandidáta.

Doručovacia adresa predsedu komisie:

Mgr. Róbert Zsembera
predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK
Moskovská 3
81108 Bratislava