Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VOĽBY DO AS PDF UK

Zverejnenie kandidátov na členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PdF UK


25. 05. 2023 10.12 hod.

 

Zverejnenie kandidátov na členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PdF UK

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov

  • na (14) zástupcov zamestnancov fakulty v Akademickom senáte PdF UK na funkčné obdobie od 1. 6. 2023 – 31. 3. 2027
  • na (7) zástupcov študentov fakulty v Akademickom senáte PdF UK na funkčné obdobie od 1. 6. 2023 – 31. 3. 2027

preskúmala návrhy doručené spôsobom zverejneným v ozname volebnej komisie zo dňa 11. 5. 2023 a po uplynutí lehoty na podávanie námietok zverejňuje zoznam kandidátov:

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS PdF UK:
1.     Mgr. Ivan Čavojský, PhD. (Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky)
2.     Mgr. Martin Droščák, PhD. (Katedra didaktiky prírodovedných predmetov)
3.     Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD. (Katedra hudobnej výchovy)
4.     PaedDr. Peter Gergel, PhD. (Katedra nemeckého jazyka a literatúry)
5.     Mgr. Tomáš Hlava, PhD. (Centrum výskumu didaktiky jazykov a literatúr)
6.     Mgr. Zuzana Ivanová, PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky)
7.     Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. (Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky)
8.     PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. (Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky)
9.     doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. (Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky)
10.   prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (Katedra histórie)
11.   doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. (Katedra etickej a občianskej výchovy)
12.   PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. (Katedra románskych jazykov a literatúr)
13.   doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. (Katedra histórie)
14.   PhDr. Mária Medveczká, PhD. (Katedra románskych jazykov a literatúr)
15.   Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. (Katedra etickej a občianskej výchovy)
16.   Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. (Katedra výtvarnej výchovy)
17.   Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. (Katedra výtvarnej výchovy)
18.   prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (Katedra slovenského jazyka a literatúry) 

Kandidáti do študentskej časti AS PdF UK:
1.     Bc. Alexandra Gombošová (mUPV)
2.     Radovan Marák (SC)
3.     Bc. Michaela Mladá (mUPV)
4.     Andrea Šaríková (PEP)
5.     Nina Mária Šatková (PEP)
6.     Mária Vasiľová (LG)

 

Súčasťou návrhu  bol aj súhlas navrhnutého so svojou kandidatúrou, ako aj vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta, aj navrhovateľa. Na základe vyššie uvedeného Volebná a mandátová komisia AS PdF UK konštatovala, že doručené návrhy spĺňajú všetky potrebné náležitosti a navrhnutí sa stávajú kandidátmi v jednotlivých voľbách.

 

Riadne voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK (AS PdF UK) sa budú konať dňa 31. mája 2023 (streda)
v čase od 8:00 do 15:00 hod.
v miestnosti Š 14 v budove fakulty na Šoltésovej 4

Oprávnenými voličmi sú členovia akademickej obce fakulty – študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok).

 

Bratislava, 25. 5. 2023                                                          

                                                                                                    Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

                                                                         predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK