Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úspešní študenti a pedagógovia Univerzity Komenského si prevzali ocenenia

Bratislava 21. novembra 2016: Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., akademickú pochvalu 31 úspešným študentom univerzity. Na slávnostnom podujatí v Aule UK zároveň odovzdal ďakovné listy 30 pedagógom.


Cieľom podujatia je oceniť študentov za vynikajúce študijné výsledky, výnimočné znalosti, schopnosti či talent.

„17. novembra sme oslávili sviatok študentov celého sveta, ktorý nám v kontexte dejín pripomína dve historické udalosti s posolstvom slobody a demokracie, ktoré ani s odstupom času nestrácajú na svojom význame. V roku 1939 nacistická moc tvrdo a likvidačne zakročila proti vysokým školám. A v roku 1989 sa študenti tiež postavili na stranu odporu proti neslobode. Som presvedčený, že je opakovane potrebné uctiť si ich odvahu a vysloviť im našu vďaku a obdiv,“ uviedol rektor UK prof. Mičieta. „Sloboda a demokracia získané Nežnou revolúciou nie sú automatickou a garantovanou hodnotou. Je na nás, aby sme ju chránili a rozvíjali. Čas na zamyslenie sa nad formou našej existencie, nad obrazom nášho spoločenského života a obsahom spoločných hodnôt je rovnako potrebný ako kedykoľvek predtým. Univerzity prispievajú do svetovej pokladnice poznania, ale sú aj významným spoločenským nositeľom posolstva humanizmu, hlbokých morálnych a etických hodnôt,“ apeloval rektor univerzity.

Akademickú pochvalu získalo 31 študentov, medzi ktorými možno nájsť: medika Tomáša Havrana, ktorý stál pri zrode 3D tlače a bioprintingu na Lekárskej fakulte UK a pôsobil aj ako člen slovenského zdravotníckeho tímu, ktorý pomáhal utečencom v tábore v Slovinsku; študentku Prírodovedeckej fakulty UK Alexandru Longovú, ktorá reprezentovala Slovensko v lukostreľbe na OH v Riu; študentku Pedagogickej fakulty UK Brigitu Hlačinovú, ktorá je uznávanou tlmočníčkou posunkovej reči a členkou viacerých organizácií a združení pôsobiacich v oblasti práce s ľuďmi so sluchovým znevýhodnením; študenta Farmaceutickej fakulty UK Patrika Bilanina, ktorý pôsobí ako prezident Slovenského spolku študentov farmácie či Mateja Badina z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, organizátora popularizačných aktivít a matematicko-fyzikálnych súťaží pre žiakov základných škôl a stredoškolákov.
 
Ďakovné listy rektora UK si prebralo aj 30 pedagógov, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy svojich študentov a šíria dobré meno fakulty a univerzity doma i v zahraničí.


Ocenení pedagógovia:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Lekárska fakulta UK
MUDr. Bohuslav Novák, PhD., Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., Lekárska fakulta UK
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LL.M., Právnická fakulta UK
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., Právnická fakulta UK
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Filozofická fakulta UK
prof. Raoul David Findeisen, PhD., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc., Filozofická fakulta UK
PhDr. Paulína Šišmišová, CSc., Filozofická fakulta UK
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
RNDr. Soňa Nagyová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., Pedagogická fakulta UK
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, Farmaceutická fakulta UK
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., Farmaceutická fakulta UK
doc. MUDr. Janka Lipková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
doc. RNDr. Anna Drgová, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.,  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
prof. Ing. Jozef Papula, PhD., Fakulta managementu UK
doc. PhDr. René Pawera, PhD., Fakulta managementu UK
Mgr. Lenka Procházková, PhD., Fakulta managementu UK
doc. Ing. Emília Beblavá, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK


Ocenení študenti:

Tomáš Havran, Lekárska fakulta UK
Adrian Kiss, Lekárska fakulta UK
Viktória Syčová-Milá, Lekárska fakulta UK
Bc. Beáta Bolyová, Právnická fakulta UK
Bc. Viktor Skákala, Právnická fakulta UK
Mgr. Jana Šmelková, Právnická fakulta UK
Maxim Duleba, Filozofická fakulta UK
Bc. Ria Gehrerová, Filozofická fakulta UK
Ján Mackovčák, Filozofická fakulta UK
Patrik Tkáč, Filozofická fakulta UK
Mgr. Viktória Ferenczy, Prírodovedecká fakulta UK
Dominik Juračka, Prírodovedecká fakulta UK
Bc. Alexandra Longová, Prírodovedecká fakulta UK
Brigita Hlačinová, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Kristína Nagyová, Pedagogická fakulta UK
Bc. Gabriela Šarmírová, Pedagogická fakulta UK
Patrik Bilanin, Farmaceutická fakulta UK
Katarína Žirová, Farmaceutická fakulta UK
Bc. Nikola Dudášová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Barbora Mokošová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Lukáš Briš, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Kristína Karabinová, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Matej Badin, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr. Martin Chudjak, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Bc. Martin Vodička, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Peter Juhás, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Emil Hankovský, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Bc. Gábor Boros, Fakulta managementu UK
Bc. Dušan Matuška, Fakulta managementu UK
Bc. Barbara Scholtzová, Fakulta managementu UK
Bc. Matúš Záhradník, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

 

Viac fotografií zo slávnostného podujatia nájdete na Facebooku UK.