Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úspešné ukončenie grantového projektu KEGA 041UK-4/2017 na Pedagogickej fakulte UK s názvom

Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií


28. 01. 2020 13.25 hod.

Vedúci projektu: PaedDr. Ján Záhorec, PhD.
Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Adriana Nagyová, PhD.
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Hlavným zámerom riešenia projektu je podporiť modernizáciu a optimalizáciu pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti vytvárania ich profesijných didakticko-technologických kompetencií potrebných pre úspešný efektívny výkon ich budúcej učiteľskej profesii, t. j. inovovať príslušné oblasti vybraných študijných programov z hľadiska obsahovej náplne, ale aj z hľadiska časovej dotácie zaraďovaním relevantných vzdelávacích disciplín do vzdelávacieho portfólia.

V rámci riešenia projektu boli partikulárne výsledky publikované vo vedeckej/odbornej zahraničnej a domácej časopiseckej literatúre, na medzinárodných konferenciách a odborných podujatiach s predmetnou problematikou. Uvedené publikačné výstupy indexované v citačných databázach Web of Science/Scopus, resp. v knižných sériách vydávaných vydavateľstvom Springer  dokumentujú dôkladné splnenie všetkých plánovaných cieľov projektu.

Výsledky realizovaného výskumného šetrenia sú spracované do formy vedeckej monografie (Záhorec, J. a kolektív. Digitálna gramotnosť učiteľov v kontexte ich profesijnej prípravy, Univerzita Komenského, 2020, ISBN 978-80-223-4882-9) vyúsťujúcej do návrhu opatrení na skvalitnenie pregraduálnej prípravy učiteľov v predmetnej časti študijných programov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.