Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolueditovanie časopisu pre výskum svetovej literatúry


21. 02. 2024 11.05 hod.

Prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc., z Katedry románskych jazykov, literatúr a didaktiky PdF UK spolueditovala najnovšie číslo časopisu pre výskum svetovej literatúry World literature studies (4/2023), zamerané na podoby individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000. Aktuálnosť problematiky súvisí s významnými zmenami, s ktorými je dnešný človek konfrontovaný. Autori deviatich štúdií v piatich jazykoch, medzi ktorými sú aj pracovníci Ústavu filologických štúdií PdF UK, uplatňujú rôzne metodologické prístupy a potvrdzujú, že výsledkom autobiografického písania a autofikcie nie sú priamočiare autentické životné dokumenty, ale svojbytné literárne konštrukcie reality, ktoré sa vyrovnávajú s osobnou i spoločenskou skúsenosťou, s hraničnými životnými situáciami, s procesom písania i literárnou tradíciou, ako aj históriou či súčasnosťou danej krajiny.