Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška - „Vybrané sociálno právne aspekty domáceho násilia v rodine“

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:


17. 05. 2023 10.57 hod.

Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

Vybrané sociálno právne aspekty domáceho násilia v rodine

Selected socio-legal aspects of domestic violance in the family

Prednášajúca: JUDr. Danka Knápková, PhD.

Dňa: 18.05. 2023  

Čas konania: 12:15 – 16:00 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abzWKN2w1DqFiMdZdbEbB7ow4ooGXfM4_2LYL17NRCQ41%40thread.tacv2/1678868675741?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227e11afe6-f273-4fd9-9480-25ab62f63629%22%7d