Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Polyuniverzum: matematika – hra – umenie


23. 05. 2023 11.31 hod.

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní Pedagogickej fakulty UK uskutočnila v stredu 10. mája 2023 odborný seminár s názvom Polyuniverzum: matematika – hra – umenie pod vedením RNDr. Zoltána Fehéra, PhD., a Mgr. Ladislava Jarusku, PhD., z Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Seminár bol určený vyučujúcim a doktorandom Pedagogickej fakulty UK, pričom bol realizovaný ako multiplikačná aktivita medzinárodného projektu Erasmus+ PUNTE č. 2020-1-HU01-KA203-078810.  Účastníci sa oboznámili s možnosťami využitia stavebnice POLY-UNIVERSE v kreatívnych úlohách nielen z oblasti vyučovania geometrie, ale aj v rámci interdisciplinárnych prepojení vyučovania matematiky s ďalšími školskými predmetmi (fyzika, výtvarná výchova).