Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o vyhlásení volieb


19. 09. 2023 18.14 hod.

 

Oznam o vyhlásení:

1. všeobecných volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského (AS UK) na funkčné obdobie
od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2027

2. dodatočných volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK (AS PdF UK) na funkčné obdobie
do 1. 4. 2027

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v zmysle čl. 12 ods. 5 a 6 Vnútorného predpisu č. 29/2023 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spojitosti s uznesením č. 13/4.7.2023 z 34. mimoriadneho zasadnutia AS UK zo dňa 04. 07. 2023 o vyhlásení všeobecných volieb do Akademického senátu na funkčné obdobie od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2027 a v zmysle čl. 19, ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty,

vyhlasuje

1. všeobecné voľby do Akademického senátu UK

2. dodatočné voľby do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK

 

Termín a miesto konania oboch volieb: streda 11. 10. 2023 od 9:00 do 15:00 hod.
v miestnosti Š 14 v budove PdF UK na Šoltésovej ul. č. 4

 

Kandidovať do zamestnaneckej časti AS UK, ktorá tvorí prvý volebný okrsok, môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

Kandidovať do študentskej časti AS UK, ktorá tvorí druhý volebný okrsok, môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

Do AS UK člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Kandidovať do študentskej časti AS PdF UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

Návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej podobe na predpísanom tlačive predsedníčke Volebnej a mandátovej komisie PdF UK Mgr. Miriam Viršinskej, PhD. prostredníctvom podateľne PdF UK

do 3. 10. 2023 (utorok) do 12:00.


Pre navrhovanie kandidátov členovia akademickej obce fakulty využívajú formuláre (dostupné na stránke fakulty):

  

Voľby riadi a organizuje Volebná a mandátová komisia AS PdF UK v zložení:
Mgr. Miriam Viršinská, PhD.
Mgr. Radana Štrbáková, PhD.
Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.
Bc. Filip Lopuch
Bc. Zuzana Palaštová

 

V Bratislave dňa 19. 9. 2023                                                                 Mgr. Miriam Viršinská, PhD.
                                                                                  predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK