Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o kandidátoch pre voľbu dekana Pedagogickej fakulty UK


29. 10. 2018 21.20 hod.

 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“) posúdila na svojom 2. zasadnutí dňa 29. októbra 2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 Poriadku voľby kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „poriadok voľby“), splnenie podmienok podaných návrhov kandidátov na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V súlade s vyššie uvedeným volebná komisia oznamuje, že do volieb kandidáta na dekana boli zaradení nasledujúci kandidáti:

1. doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
životopis
programové tézy

Navrhovatelia:

            PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
            doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
            Mgr. Martin Kuruc, PhD.
            PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD.
            PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
            Mgr. Eva Faithová, PhD.
            doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
            Bc. Mário Obročník
            PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.
            doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.
            prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

 

2. prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. soch.
životopis
programové tézy

Navrhovateľka:

            doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

 

Volebná komisia určila lehotu na podávanie námietok proti zoznamu kandidátov v rozsahu do 96 hodín od zverejnenia zoznamu kandidátov na webovom sídle fakulty.

Predstavenie kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana fakulty sa uskutoční na zhromaždení členov akademickej obce fakulty dňa 21. novembra 2018 (streda) o 13.00 hod. v miestnosti   R-10 v budove fakulty na Račianskej ul.

Zápisnica z 2. zasadnutia volebnej komisie 

Poriadok voľby kandidáta na dekana fakulty 

V Bratislave dňa 29. 10. 2018.

 

Mgr. Róbert Zsembera
predseda volebnej komisie