Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ocenená Zlatou medailou Univerzity Komenského


18. 09. 2023 15.51 hod.

Dňa 18. 9. 2023 pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2023/2024 rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., odovzdal prof. PaedDr. Darine Tarcsiovej, PhD., Zlatú medailu Univerzity Komenského za mimoriadny prínos k rozvoju špeciálnej pedagogiky, ako aj za príspevok k vytváraniu štandardov integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím. Výsledky prof. Tarcsiovej v oblasti bilingvizmu a inklúzie sluchovo postihnutých predstavujú mimoriadny prínos nielen pre UK, ale aj pre celú slovenskú spoločnosť. 

Srdečne blahoželáme!