Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlášky č. 244/2019 a č. 246/2019

Nové vyhlášky Ministerstva školstva o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.


01. 09. 2019 14.29 hod.

Dňa 22. júla 2019 bola zverejnená nová Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. Je účinná od 1. septembra 2019.

Prehľad doterajších a nových študijných odborov, ktoré sa dotýkajú Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského ukazuje nasledovná tabuľka (po kliknutí na nový študijný odbor sa zobrazí jeho opis):

Doterajší študijný odbor

Nový študijný odbor

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov

1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

1.1.4. pedagogika

1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika

1.1.6. špeciálna pedagogika

1.1.9. andragogika

1.1.10. odborová didaktika

38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

2.1.28. slovanské jazyky a literatúry

2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry

2.1.30. orientálne jazyky a kultúry

2.1.31. klasické jazyky

2.1.32. cudzie jazyky a kultúry

2.1.33. všeobecná jazykoveda

2.1.34. jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo

2.1.36. literárna veda

11. Filológia

1.1.7. liečebná pedagogika

1.1.8. logopédia

21. Logopédia a liečebná pedagogika

3.1.9. psychológia

3.1.10. všeobecná a experimentálna psychológia

3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia

3.1.12. klinická psychológia

3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce

 

32. Psychológia

3.1.14. sociálna práca

3.1.16. sociálne služby a poradenstvo

33. Sociálna práca

Text celej vyhlášky je na stránke
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901

Na vyhlášku č. 244/2019 nadväzuje nová Vyhláška č. 246/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyz 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Text celej vyhlášky je na stránke
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901