Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Morálna výchova v škole


20. 02. 2024 14.30 hod.

Pre učiteľov na primárnom a nižšom strednom stupni vzdelávania vyšli ako výstupy projektu KEGA Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov dve metodické príručky týkajúce sa morálnej výchovy v škole.  

Metodické príručky ponúkajú možnosť uplatňovať morálnu výchovu naprieč spektrom všetkých vyučovacích predmetov v základnej škole. Ambíciou publikácií je prezentovať názorné ukážky aktivít, ktorými možno cielene zdôrazňovať morálne aspekty v rámci rôznych tém, rozvíjať morálne hodnoty, cnosti a kompetencie (morálne usudzovanie a konanie). Aktivity sú rozdelené do vzdelávacích oblastí a predmetov podľa nového štátneho vzdelávacieho programu (2023). Každá aktivita má svoj názov, odporúčaný tematický celok, pre ktorý je určená, tému a cyklus, zahŕňa cieľ, výkonový a obsahový štandard, pomôcky, formy práce so žiakmi, metodické poznámky a v hodnotovej reflexii tzv. zásobník otázok, ktorý má byť zdrojom inšpirácie pre učiteľov. Vyjadrujeme nádej, že sa učitelia a učiteľky nechajú inšpirovať prezentovanými návrhmi a že si predložený metodický materiál nájde svoje uplatnenie v školskej praxi.

Príručky nájdete na týchto odkazoch:
https://stella.uniba.sk/texty/PDF_SF_zs_moralna_vychova_1.pdfhttps://stella.uniba.sk/texty/PDF_SF_zs_moralna_vychova_2.pdf