Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Lepšie raz vidieť, než stokrát počuť


29. 01. 2024 13.24 hod.

Je vysokoškolské štúdium náročné? Nakoľko je prepojené s praxou? Z čoho pozostávajú prijímacie skúšky? Aké sú možnosti uplatnenia po štúdiu? To sú otázky, ktoré si krátko pred podaním prihlášky na vysoké školy kladie mnoho maturantov. Hoci sa na mnohé z nich dá nájsť odpoveď na webe či v informačných brožúrach, tí, ktorí túžia získať informáciu z prvej ruky, nepremárnili príležitosť prísť v sobotu 27. januára 2024 na Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa po prvýkrát konal v oboch budovách fakulty na Račianskej 59 a Šoltésovej 4 v Bratislave. Fakulta už tradične toto podujatie považuje za výbornú príležitosť stretnúť sa so záujemcami o štúdium, ktorým bezprostredné informácie môžu uľahčiť rozhodnúť sa, ktorý študijný program si vyberú. Opakovane vysoká účasť záujemcov o štúdium, ktorých neodradil ani výdatný vietor, potešila participujúcich vyučujúcich aj študentov a potvrdila nastavené profilovanie fakulty s kvalitnou, pestrou a zaujímavou ponukou štúdia.  

Na vyše 350 uchádzačov z celého Slovenska čakali zástupcovia všetkých katedier fakulty, študijného oddelenia, ako aj študenti fakulty. Po privítaní pani dekanky a úvodných informáciách sa záujemcovia rozdelili do učební, kde im pedagógovia príslušných katedier spolu s ich terajšími študentmi povedali viac o obsahu i špecifikách vybraných študijných programov, predstavili perspektívy uplatnenia sa v praxi či možnosti štúdia v zahraničí v rámci existujúcich mobilitných programov. Zvedavých otázok bolo neúrekom. Kládli ich však nielen záujemcovia o štúdium. Aj vyučujúci sa zaujímali o dôvody, ktoré uchádzačov motivujú študovať na jednotlivých katedrách. Okrem tlačených materiálov mali katedry pripravené prezentácie aj videá, ktoré uchádzačom zatraktívnili informáciu o jednotlivých študijných programoch. Uchádzači mali možnosť zapojiť sa aj do interaktívnych aktivít, ktoré si pre nich pracovníci jednotlivých katedier pripravili. 

Návštevníci mali ďalej možnosť komunikovať jednak s pracovníčkami študijného oddelenia, ktoré odpovedali na všetky otázky týkajúce sa podmienok prijímacieho konania, otváraných študijných programov, rôznych foriem štúdia, organizácie štúdia na fakulte atď., jednak s terajšími študentmi fakulty, ktorí im poskytovali doplňujúce informácie z prvej ruky. Aj takáto možnosť neformálnej komunikácie mohla uchádzačom pomôcť získať lepší obraz o štúdiu.  

Príjemným spestrením tohto dňa bol rozhovor s historikom, cestovateľom a absolventom fakulty Pavlom Croftom. 

Veríme, že sa uchádzačom na našej fakulte páčilo a mnohých spomedzi nich stretneme na pôde našej najstaršej pedagogickej fakulty v nasledujúcom akademickom roku.

Video z DOD

Rozhovor s hosťom Pavlom Croftom