Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k aktuálnym inauguračným a habilitačným konaniam


10. 11. 2021 07.00 hod.

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 10. decembra 2021 o 10,00 hod. sa uskutoční verejná inauguračná prednáška na tému Podpora vizuálnej gramotnosti (Visual Literacy) v multimodálnom a multimediálnom prostredí cudzojazyčnej edukácie budúcich učiteľov nemeckého jazyka, ktorú prednesie doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., pracovníčka Univerzity Komenského v Bratislave Pedagogickej fakulty, Katedry nemeckého jazyka a literatúry.

Odbor vymenúvacieho konania za profesora: odborová didaktika (didaktika cudzích jazykov a literatúr).

Vedecká rada PdF UK sa uskutoční formou online zasadnutia prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. 

Odkaz na inauguračnú prednášku

 

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že na zasadnutí Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 10. decembra 2021 o 12,30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška na tému „Súčasná generácia žiakov základných škôl, ich charakteristika a dopad na globálne didaktické pôsobenie“,  ktorú prednesie Mgr. Mária Belešová, PhD., pracovníčka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky.

Názov habilitačnej práce: Detské naivné teórie v kontexte vzdelávania.

Odbor habilitačného konania o udelenie titulu docent: predškolská a elementárna pedagogika

Prednáška bude verejnosti prístupná online. 

Odkaz na habilitačnú prednášku