Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

CELOFAKULTNÉ KOLO ŠVOUČ


05. 06. 2024 12.01 hod.

 

XV. ročník

Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59

miestnosť R-209

7. júna 2024 o 10.00 hod.

PROGRAM: 

10.00 – 10.05  otvorenie XV. ročníka celofakultného kola ŠVOUČ

10.05 – 10.10  organizačné informácie (predstavenie hodnotiacej komisie, informácie o priebehu)   


sekcia pre študentov magisterského stupňa štúdia

10.10 – 10.40  Bc. Timotej SMUTNÝ (2. ročník učiteľstva výchovy k občianstvu a histórie)
téma práce: Homo ludens v ére konca hry
školiteľ: doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.
oponent: Mgr. Michal  Bizoň, PhD.

10.40 – 11.10 Tomáš BENKO (4. ročník logopédie)
téma práce: Návrh na d-verziu skríningu primárnej progresívnej afázie
školiteľ: prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
oponentka: Mgr. Viktória Čiernik Kevická, PhD.


sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia

11.10 – 11.40  Daniela STEJSKALOVÁ (1. ročník učiteľstva výchovy k občianstvu a histórie)
téma práce: Dejiny Čuňova po roku 1526
školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
oponent: doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

11.40 – 12.10  Michaela KRUPOVÁ (2. ročník predškolskej a elementárnej pedagogiky)
téma práce: Uplatnenie metód na rozvoj čitateľskej gramotnosti u 5 6-ročných detí v rodinnom prostredí
školiteľka: doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.
oponentka: Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

12.10 – 12.40  Katarína CELERÍNOVÁ (2. ročník učiteľstva psychológie a výchovy k občianstvu)
téma práce: Životný štýl súčasných adolescentov v kontexte jeho možných rizík pre ich zdravie
školiteľka: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
oponentka: doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.

12.40 – 13.10  Barbora KYSELOVÁ (3. ročník špeciálnej pedagogiky)
téma práce: Postoje žiakov športových a nešportových tried k inklúzii žiakov so zmyslovým postihnutím do telesnej a športovej výchovy
školiteľka: doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.
oponentka: Mgr. Lucia Bundová, PhD.

13.10 – 13.40  Hana SOCZEKOVÁ (3. ročník učiteľstva výchovy k občianstvu a pedagogiky)
téma práce: Luciferov efekt – o transformácii charakteru
školiteľ: Mgr. Michal  Bizoň, PhD.
oponentka: PhDr. Slávka Drozdová, PhD. 

13.40 – 14.00  neverejné rokovanie hodnotiacej komisie

14.00 vyhlásenie výsledkov

Hodnotiaca komisia:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. – predsedníčka
doc. PhDr. M. Groma, PhD. – člen
doc. Mgr. J. Šrank, PhD. – člen