Informácie a novinky

Študentská vedecká konferencia záverečných prác

Vyskúšajte si, aké je to prezentovať výsledky vlastnej práce pred spolužiakmi a učiteľmi. Príďte sa pozrieť na svojich spolužiakov a na starších kolegov a pripravte sa na písanie a obhajobu svojej záverečnej práce.


Druhý ročník vedeckej konferencie a prezentácie záverečných (bakalárskych a magisterských) prác študentov a študentiek v študijnom programe učiteľstvo psychológie sa uskutoční 31. 5. 2017 od 09.00 hod. v miestnosti Š60.

09.00 -09.30 - registrácia

09.30-09.45 Otvorenie konferencie a úvodný príhovor vedúcej katedry PhDr. Kataríny Cabanovej, PhD.
09.45 - informácie o vedeckých aktivitách a projektoch Ústavu psychologických a logopedických štúdií (Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.)
10.00 - prezentácia vydavateľstva Ecoletra
10.30 - prezentácie prác študentov a študentiek 
(program bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených príspevkov)

Každý študent/študentka, ktorý v tomto akademickom roku bude obhajovať svoju záverečnú (bakalársku alebo diplomovú) prácu na Katedre psychológie a patopsychológie.

Ako sa možno prihlásiť?
E-mail s prihlasovacími údajmi (meno, študijná kombinácia, meno školiteľa, názov práce, abstrakt a kľúčové slová) pošlite do 21. 5. 2017 dr. Jursovej Zacharovej.

Ako má vyzerať prezentácia?
Prezentáciu si treba pripraviť v powerpointe v rozsahu cca 10 minút + 5 minút diskusie.

Publikovanie najlepších prác?
Bude vydaný zborník abstraktov záverečných prác a vybrané práce (skrátené príspevky na 10-15 strán) budú publikované v spolupráci so školiteľom/školiteľkou v zahraničnom elektronickom časopise Ecoletra.com Scientific eJournal www.ecoletra.com

Kto sa môže konferencie zúčastniť ako pasívny poslucháč?
Pozývame srdečne všetkých študentov a študentky Katedry psychológie a patopsychológie. Vstup je zdarma a registrácia nie je potrebná.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. a všetci školitelia a školiteľky záverečných prác.

Tešíme sa na Vašu účasť.