Mgr. Denis Líška, PhD.

Mgr. Denis Líška, PhD.

Konzultačné hodiny ZS 2016/2017:  štvrtok 11.00 - 16.00 hod.

Konzultačné hodiny LS 2016/2017:  utorok 8.00 - 11.00 hod.  

(v prípade potreby ma prosím kontaktujte emailom)

 

Miesto (ulica, miestnosť):

Šoltésovej 4, č. d. 236

 

E-mail:

liska.denisgmail.com

 

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

Dr. Líška sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na aplikáciu vedeckých poznatkov z oblasti prírodných vied do didaktického systému tak, aby boli čo najlepšie uchopené učiteľom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese predprimárneho a primárneho vzdelávania. Hlavným cieľom je zatraktívniť a zefektívniť výučbu prírodovedných predmetov.

 

ÚČASŤ NA VEDECKÝCH PROJEKTOCH

KEGA 030KU-4/2016
Názov: Komunikácia a spolupráca s rodinou v inkluzívnej škole. /spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Pavol Janoško, PhD. obdobie riešenia projektu: 2016 - 2017

 

KEGA 070UK-4/2016

Názov: Koncept rannej edukácie detí. /spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. mim. prof.  obdobie riešenia projektu: 2016 - 2017

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

 

Zimný semester 2016/2017:

M-UPVka 007/09 Didaktika prírodovedného vzdelávania

M-UPVde 037/09 Prírodovedné praktikum

 

Letný semester 2016/2017:

B-PEPde 008/15 Prírodovedné štúdie v predprimárnej a voľnočasovej edukácii

B-PEPex 016/16 Somatický vývin dieťaťa

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ