Edičné normy

Technické pokyny:


dĺžka článku by nemala presiahnuť 20 NS, vrátane poznámok pod čiarou

text vo formáte .doc / .docx / .rtf

text zarovnávať iba vľavo; nepoužívať medzery medzi odstavcami; nový odstavec nezačínať tabulátorom (použiť iba enter na konci predchádzajúceho odstavca)

v texte: písmo Times New Roman 12 ; riadkovanie 1,5

v poznámkach pod čiarou: písmo Times New Roman 10 ; riadkovanie 1,0

názov článku: Times New Roman 14, majuskuly, tučným, do stredu

pod názvom článku: 1 riadok vynechať, meno autora (Times New Roman 12, kurzívou, do stredu), pod menom autora uviesť názov univerzity (Times New roman 10, do stredu)

názvy kapitol: Times New Roman 12, majuskuly, tučným, do stredu

 

Článok sprevádzajú:


na začiatku: abstrakt (5 – 10 riadkov) a kľúčové slová (4 – 5) v angličtine a slovenčine (písmo Times New Roman 11), v nasledujúcom poradí : Abstract / Keywords / Abstrakt / Kľúčové slová

na konci: údaje o autorovi (meno, presný názov pracoviska s adresou, e-mail) (veľkosť písma 10)

 

Príklady citácií v texte:


Meno (2008, s. 56) text text text text.

Text text „citácia citácia“ (Meno – Meno, 2007, s. 45 – 47).

Text text „citácia citácia“ (Meno in Meno, 2007, s. 45 – 47).

Meno napísal: „Citácia citácia citácia.“ (2005, s. 23)

dlhší citát oddelený od textu oddeľujte 1 riadkom zhora aj zdola, veľkosť písma citátu Times New Roman 10 (takýto citát sa nedáva do úvodzoviek)

 

Latinské skratky (cf., ibid., a i.): kurzívou a minuskulami

 

Literatúra (na konci článku, podľa abecedného poradia, písmo Times New roman 11):[1]


monografia

ŽILKA, T.: Poetický slovník. Bratislava : Tatran, 1987.

FERRONE, V., ROCHE, D. (eds.): Le monde des Lumières. Paris : Fayard, 1999.

článok v kolektívnej monografii/zborníku

LAZZERI, CH.: Občianstvo videné cez prizmu Machiavelliho republiky. In Étienne Tassin – Róbert Karul (eds.): Občianstvo bez hraníc. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011, s. 11-30.

článok v časopise

JAROŠOVÁ, A.: Problém vymedzenia kolokácií. In Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 81-202.

internetový zdroj – elektronická verzia printového časopisu

PERRIN, J.-F.: L’invention d’un genre littéraire au XVIIIe siècle. Le conte oriental. In Féeries, 2005, n°2 [elektronická verzia] [citované 07/01/2012]. Dostupné na:

feeries.revues.org/index101.html.

internetový zdroj – článok existujúci iba v elektronickej podobe

BERTHIAUME, P.: Les malheurs de Zirphile ou les prospérités de la vertu. In @nalyses [online] [citované 10/01/2012]. Dostupné na:

www.revue-analyses.org/index.php.

viaceré miesta vydania alebo vydavateľstvá

LEBORGNE, E., SERMAIN, J.-P. (eds.): Les expériences romanesques de Prévost après 1740. Louvain; Paris : Peeters, 2003.

 

 

NB : Ak máte iný prípad citovania, ktorý nie je vyššie uvedený, odkazujeme na normu ISO 690.

 

[1] Pri článkoch písaných v cudzom jazyku sa uvádzanie bibliografických údajov (dvojbodka, rozdeľovník, pomlčka či iné) môže riadiť pravidlami daného jazyka.