Mgr. Nina Mocková

Projektová činnosť

KEGA 038UK-4/2014 Enunciatívny prístup v kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine; preklad článku (ES-SK)

Grant pre mladých vedeckých pracovníkov č. UK/386/2015 „Korpus španielskych frazeologizmov s chromatickým prvkom v štruktúre“

Publikačná činnosť Mgr. Nina Mocková

MOCKOVÁ, Nina. Sémantické posuny bielej farby v španielskej frazeológii. Filologické štúdie 1. Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2015, s. 112 – 120. ISBN 978-3-943906-21-9

Iné

Štipendijný mesačný pobyt vrámci programu CEEPUS na Pázmány Pétér Catholic University v Budapešti (apríl - máj 2015)Spoluredakčná činnosť v časopise Philologia (január – august 2015)

Práca v organizačnom výbore konferencie – Obraz Chile, Argentíny a Francúzska v cestopisnej próze Martina Kukučína (máj 2015)

Práca v organizačnom výbore 1. medzinárodnej konferencie doktorandov (jún 2015)