Zóna pre študentov a zamestnancov

Tútorská pomoc

TÚTORSKÁ POMOC

  • poradca pre celé štúdium: Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.
  • Poradca pre Erasmus+    : doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

KORDINÁTORI

  • Koordinátorka externého štúdia: Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.
  • koordinátor rigorózneho štúdia : prof. Mgr. art. Stanislav Zamborský, ArtD.
  • koordinátorka rozširujúceho štúdia:  Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

Záverečné práce a skúšky

Prihlášky na témy záverečných prác treba odovzdať v dvoch exemplároch (vedúcemu práce, druhý na sekretariát katedry). Témy si vyberajú študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia v dennej aj externej forme do 31. 3. 2016. Výber je potrebné konzultovať so zadávateľom témy (budúcim vedúcim práce).

 

Informácie k písaniu a odovzdávaniu záverečných prác a štátnym skúškam