ŠVOUČ

Základné informácie

ŠTATÚT SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov.

 

Cieľom súťaže je:

 prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK,

 stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,

 identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,

 vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,

 zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

 

Súťažná práca

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty na otvorení nového akademického roka. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 poslucháči 1. stupňa vysokoškolského štúdia,

 poslucháči 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk. Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie). Práce môžu byť teoretické, teoretickoaplikačné alebo empiricko-výskumné. Práca ŠVOUČ môže byť aj rozšírením, resp. základom pre záverečnú prácu (bakalársku a magisterskú), táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce, pričom zhoda nesmie byť viac ako 30%. Vedúci záverečnej práce je zároveň školiteľom práce ŠVOUČ, preto má možnosť danú skutočnosť kontrolovať.

Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690. Celkový rozsah práce (bez príloh) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 b. a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu predloží účastník v 3 exemplároch najneskôr do 20. marca daného akademického roka predsedovi komisie príslušnej sekcie (pozri ďalej). V umeleckých odboroch súťažiaci predloží hudobnú kompozíciu alebo interpretáciu hudobného diela (predloží nahrávku), výtvarné dielo alebo súbor výtvarných prác (v jednom exemplári). Sekčné kolo, v sekcii pre hudobné umenie je možné realizovať aj ako živé vystúpenia. V umeleckých odboroch sa predloženie písomnej práce nevyžaduje. Okrem práce študenti predložia, v stanovenom termíne, aj prihlášku, podľa prílohy 1. Študenti, ktorí nedodržia príslušný termín, alebo ich práca nespĺňa uvedené požiadavky, nebudú prijatí do súťaže.

 

Organizácia súťaže

Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia prebieha v prebehne jednom - sekčnom kole. ŠVOUČ má súťažný charakter a uskutoční sa v rámci príslušnej odbornej sekcie.

 

ŠVOUČ sa koná v rámci týchto sekcií:

A. Vedecká činnosť:

a) sekcia pedagogických vied,

b) sekcia špeciálnopedagogických vied,

c) sekcia pre jazykovedu a moderné filológie,

d) sekcia vied o spoločnosti,

e) sekcia vied o človeku.

B. Umelecká činnosť:

a) sekcia pre výtvarné umenie,

b) sekcia pre hudobné umenie.

Témy ŠVOUČ 2016 - 2017

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta Bratislava
Ústav pedagogických vied a štúdií
_____________________________________________
Témy ŠVOUČ 2016 - 17
Sekcia pedagogických vied

 

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Mgr. Mária Belešová, PhD.
1.    Uplatnenie metód na rozvoj čitateľskej gramotnosti u 5 - 6 ročných detí v rodinnom prostredí.

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
1.    Voľnočasové aktivity žiakov mladšieho školského veku.

 doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
1.    Využitie mobilných technológií v primárnom vzdelávaní.
2.    GeoGebra v primárnom matematickom vzdelávaní.
3.    Elementárna finančná matematika v primárnom vzdelávaní.
4.    Rozvoj priestorovej predstavivosti detí materskej školy pomocou stavebníc.
5.    Ďalšie vzdelávanie učiteľov materských škôl na Slovensku a v zahraničí v oblasti digitálnych technológií
6.    Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
1.       Profesia učiteľa 21. storočia z perspektívy súčasného študenta učiteľstva.
2.       Súčasná rodičovská výchova  nevýchovou ako nový kultúrny fenomén.
3.       Mlčanie študentov vo výučbe ako znak ich mentálnej tvorivej aktivity.

Mgr. Jana Nemcová, PhD.
1.       Možnosti využitia digitálnych technológii v MŠ.

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
1.    Preferencia vyučovacích predmetov žiakmi primárneho vzdelávania v kontexte genderu.

PhDr. Ján Papuga, PhD.
1.    Aplikácia komunikačnej výchovy v materských školách.
2.    Rozvíjanie kritického myslenia na 1. stupni ZŠ.

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
1.       Orientácia v priestore s využitím medzipredmetových vzťahov

PaedDr. Art Jaromíra Púčiková, PhD.
1.       Koncept folklór a jeho využitie v predprimárnom vzdelávaní
2.       Hudobné umenie ako prostriedok rozvoja osobnosti žiaka primárneho stupňa základnej školy

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.
1.    Čitateľské návyky detí mladšieho školského veku.
2.    Štruktúrna analýza Čítanky pre 4. ročník základných škôl.

 

Centrum výskumu predprimárnej a primárnej pedagogiky

Mgr. Eva Csandova, PhD.
1.        Plán profesijného rastu pedagogických zamestnancov v materskej škole - prípadová štúdia.
2.        ​Didaktická mikroanalýza ​ výtvarnej edukačnej aktivity v materskej škole.​

PhDr. Jana Koláčková, PhD.
1.        Kľúčové kompetencie dieťaťa školského klubu detí.

Mgr. Denis Líška, PhD.
1.        Výučba fotosyntézy pre 4. ročník základnej školy.
2.        Vedenie detí k zdravým stravovacím návykom.

PaedDr. Eva Severini, PhD.
1.      Koncept hry vo výučbe v predprimárnom vzdelávaní
2.      Učiteľ predprimárneho vzdelávania v 21. storočí

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.
1.      Morálne usudzovanie žiakov základnej školy.

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.
1.      Možnosti využívania dotykových technológií vo vyučovaní vybraného predmetu na    nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 
1.      Rizikové sexuálne správanie detí v prevýchovných zariadeniach.

doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
1.      Problémy péče o dříve narozené osoby
2.      Teorie a praxe v minulosti a současnosti.

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.:
1.      Návrh a vývoj vzdelávacích aktivít v kontexte inovácií a modernizácie výučby vybraných tém z oblasti pedagogiky* v študijných programoch vyššieho sekundárneho vzdelávania s využitím interaktívnej tabule.
2.      Interaktívne úlohy pre podporu edukácie výučbovej disciplíny anglický jazyk** pre 2. stupeň ZŠ s využitím vybraných softvérových aplikácií.

Centrum pedagogického výskumu

Prof. RNDr. Oto Majzlan, CSc.
1.        Školský projekt vo výchove k odpadovému hospodárstvu.

Mgr. Martin Kuruc, PhD.
1.      Faktory motivácie súčasných študentov učiteľských odborov.

Mgr. Petra Rapošová, PhD.
1.      Možnosti systematickej prípravy detí z detského domova na reálny život.

Vyhlásenie VIII. ročník ŠVOUČ

Vyhlásenie VIII. ročník ŠVOUČ tu

Prihláška na ŠVOUČ 2016/2017

- dokument Prihláška na ŠVOUČ 2016/2017 na stiahnutie tu.