ŠVOUČ

Základné informácie

ŠTATÚT SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov.

 

Cieľom súťaže je:

 prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK,

 stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,

 identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,

 vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,

 zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

 

Súťažná práca

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty na otvorení nového akademického roka. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 poslucháči 1. stupňa vysokoškolského štúdia,

 poslucháči 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk. Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie). Práce môžu byť teoretické, teoretickoaplikačné alebo empiricko-výskumné. Práca ŠVOUČ môže byť aj rozšírením, resp. základom pre záverečnú prácu (bakalársku a magisterskú), táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce, pričom zhoda nesmie byť viac ako 30%. Vedúci záverečnej práce je zároveň školiteľom práce ŠVOUČ, preto má možnosť danú skutočnosť kontrolovať.

Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690. Celkový rozsah práce (bez príloh) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 b. a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu predloží účastník v 3 exemplároch najneskôr do 20. marca daného akademického roka predsedovi komisie príslušnej sekcie (pozri ďalej). V umeleckých odboroch súťažiaci predloží hudobnú kompozíciu alebo interpretáciu hudobného diela (predloží nahrávku), výtvarné dielo alebo súbor výtvarných prác (v jednom exemplári). Sekčné kolo, v sekcii pre hudobné umenie je možné realizovať aj ako živé vystúpenia. V umeleckých odboroch sa predloženie písomnej práce nevyžaduje. Okrem práce študenti predložia, v stanovenom termíne, aj prihlášku, podľa prílohy 1. Študenti, ktorí nedodržia príslušný termín, alebo ich práca nespĺňa uvedené požiadavky, nebudú prijatí do súťaže.

 

Organizácia súťaže

Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia prebieha v prebehne jednom - sekčnom kole. ŠVOUČ má súťažný charakter a uskutoční sa v rámci príslušnej odbornej sekcie.

 

ŠVOUČ sa koná v rámci týchto sekcií:

A. Vedecká činnosť:

a) sekcia pedagogických vied,

b) sekcia špeciálnopedagogických vied,

c) sekcia pre jazykovedu a moderné filológie,

d) sekcia vied o spoločnosti,

e) sekcia vied o človeku.

B. Umelecká činnosť:

a) sekcia pre výtvarné umenie,

b) sekcia pre hudobné umenie.